Vì sao 20.000 sinh viên ch?n ??i h?c FPT?

5★

Ch?t l??ng ?ào t?o

Top2

Qu?n tr? kinh doanh t?t nh?t Vi?t Nam

96%

广西快3精准计划网Sinh viên có vi?c làm ngay

19%

Sinh viên có vi?c làm t?i n??c ngoài

8,3?tri?u VN? / tháng

Là m?c l??ng trung bình

Th?ng tin tuy?n sinh

H?c phí

Tr??ng ??i h?c FPT tran tr?ng th?ng báo các m?c h?c phí?áp d?ng cho?sinh viên h? ??i h?c chính quy…

Xem thêm H?c phí

Gi?ng viên

teacher

C? Ikeda Hanae

Gi?ng viên ngành ng?n ng? Nh?t

"Sinh viên ??i h?c FPT ???c h?c trong m?i tr??ng 100% ngo?i ng?: ???c h?c ti?ng v?i giáo viên b?n ??a, giáo trình t?t c? các m?n ??u b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Nh?t. ?i?u này có th? gay khó kh?n cho các em trong giai ?o?n ??u, nh?ng nó khi?n cho ng??i h?c ph?i rèn luy?n cách t? duy, ?oán ngh?a khi g?p t? m?i, qua ?ó b? n?o nhanh chóng làm quen v?i ngo?i ng? h?n so v?i cách h?c ngo?i ng? b?ng Ti?ng Vi?t theo ki?u truy?n th?ng”

teacher

C? Susana Romanillos Colong

广西快3精准计划网Gi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

广西快3精准计划网“T?i ??i h?c FPT, các sinh viên kh?ng ch? ???c h?c trong m?i tr??ng qu?c t? mà còn c? h?i ?i du h?c ho?c tr?i nghi?m kho?ng th?i gian làm sinh viên qu?c t? th?ng qua các ch??ng trình trao ??i sinh viên”

teacher

Th?y Jet Tonogbanua

广西快3精准计划网Gi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

“M?t trong nh?ng ?i?m n?i b?t c?a sinh viên ??i h?c FPT ?ó là các em lu?n tràn ??y s? t? tin, ??ng th?i lu?n ch? ??ng trong h?c t?p và c?ng vi?c. T?i tin chính các ch??ng trình phát tri?n cá nhan (Personal Development Programs) ?? giúp các em có ???c ?i?u ?ó.”

Sinh viên - C?u sinh viên

teacher

Nguy?n Hoàng Quan

广西快3精准计划网C?u sinh viên ngành Qu?n tr? Kinh doanh - Sáng t?o N?i dung, Truy?n hình FPT (FPT Telecom)

广西快3精准计划网"? ?H FPT, ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? theo tiêu chu?n qu?c t?, giúp sinh viên n?m b?t và ghi nh? ???c ki?n th?c chuyên m?n, ?? sau này có th? áp d?ng ???c trong c?ng vi?c. Tr??ng r?t chú tr?ng ?ào t?o ngo?i ng? b?ng vi?c ??a ti?ng Anh vào các gi? d?y, bu?i thuy?t trình, bài ki?m tra. Có v?n ti?ng Anh l?u loát giúp mình t? tin và thu?n l?i h?n trong c?ng vi?c."

teacher

Cao Th? Thanh Huy?n

C?u sinh viên ngành Tài chính Ngan hàng - Du h?c sinh ??i h?c Westminster, Anh Qu?c

''??i h?c FPT là m?t trong s? ít nh?ng tr??ng ??i h?c ? Vi?t Nam mang t?m nhìn qu?c t?. Giáo trình hi?n ??i, c?p nh?t; th?y c? than thi?n, nhi?t tình; m?i tr??ng ?ào t?o n?ng ??ng. Nh? nh?ng n?m tháng rèn luy?n t?i ??i h?c FPT, t?i t? tin h?n khi ti?p t?c th? thách b?n than trong m?i tr??ng h?c t?p và vi?c làm ? n??c ngoài.''

teacher

Nguy?n Thùy Trang

C?u sinh viên ngành Qu?n tr? Kinh doanh; Chuyên viên Marketing, C?ng ty?TNHH CJ E&M Vi?t Nam

广西快3精准计划网'‘Kh?ng ch? h?c ki?n th?c chuyên m?n, vi?c rèn luy?n k? n?ng m?m và ???c tr??ng thành, t? l?p trong m?i tr??ng tr? trung, n?ng ??ng c?a ??i h?c FPT ?? giúp t?i t? tin và b?n l?nh h?n, s?n sàng n?m b?t các c? h?i vi?c làm."

Doanh nghi?p tuy?n d?ng

teacher

Bà ?àm Th? Thanh Hoa

Tr??ng phòng nhan s?, C?ng ty TNHH Niteco Vi?t Nam

"Niteco Vi?t Nam ?ang tuy?n d?ng m?t s? sinh viên t? ??i h?c FPT. ?i?u mà Niteco ?n t??ng nh?t v?i các b?n là s?c tr?, n?m b?t/gi?i quy?t v?n ?? t?t, n?ng n? nhi?t tình trong các ho?t ??ng v?n hóa, tích c?c xay d?ng tinh th?n t?p th?. T?i ?ánh giá sinh viên ??i h?c FPT nói chung có s? ch? ??ng, sáng t?o và m?t s? b?n r?t xu?t s?c."

teacher

Bà Tr?n Phú H?i Tiên

广西快3精准计划网Giám ??c Marketing, C?ng ty TNHH CJ E&M Vi?t Nam

“Qua quá trình làm vi?c, chúng t?i nh?n th?y sinh viên ?H FPT bên c?nh vi?c ???c ?ào t?o ki?n th?c chuyên ngành r?t bài b?n thì còn ???c trang b? ki?n th?c x? h?i, ki?n th?c th?c t?. Ngoài ra, kh? n?ng ngo?i ng?, k? n?ng m?m, tinh th?n làm vi?c chuyên nghi?p c?ng là m?t ?u ?i?m c?a sinh viên ??i h?c FPT.''

teacher

?ng Hoàng Nam Ti?n

Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr?, C?ng ty TNHH Ph?n m?m FPT

"Sinh viên ??i h?c FPT ???c ?ánh giá là có các k? n?ng chuyên m?n theo sát v?i nhu c?u th?c t? c?a các doanh nghi?p do các b?n có nhi?u c? h?i ???c ti?p xúc v?i th?c t? t?i doanh nghi?p ngay khi còn ?ang h?c. ??c bi?t, doanh nghi?p c?ng ?ánh giá cao k? n?ng giao ti?p b?ng ngo?i ng? và k? n?ng làm vi?c nhóm c?a sinh viên FPT."