Th?i sinh viên chúng ta ?? t?ng nghèo nh? th?!

??n n?i m?t gói mì t?m còn sót l?i trong ngày cu?i tháng c?ng th?c s? là m?t “tài s?n” quy giá!

“M?t th?i ?? nh?” trong lòng m?i ng??i có th? khác nhau nh?ng có l?, ai trong chúng ta c?ng s? nh? v? th?i sinh viên c?a mình th?t nhi?u. ?ó là cái th?i thanh xuan, th?i c?a tu?i tr?, c?a khát khao, c?a m? ??c và c?a c? nh?ng khó kh?n, v?t v? và thi?u th?n.

广西快3精准计划网Sinh viên và ch? “nghèo” d??ng nh? lu?n g?n ch?t v?i nhau. Sinh viên và mì gói c?ng là ??i b?n kiên trì, b?n b? ?i c?nh nhau su?t 4 n?m “mài ??ng qu?n trên gh? nhà tr??ng” dài ??ng ??ng. Th? r?i khó kh?n c?ng qua ?? gi? nhìn l?i, chúng ta ai c?ng có m?t tu?i tr? thi?u th?n nh?ng bao gi? c?ng th?a ni?m vui!

广西快3精准计划网Sinh viên ??i h?c FPT c?ng kh?ng ngo?i l?. Khoá sinh viên s?p t?i chu?n b? d? L? t?t nghi?p ch?c ch?n s? nh? kho?ng tr?i này l?m ph?i kh?ng?

T?i nghi?p con chó mang ti?ng mà ch?c gì ?? ???c mi?ng nào!

Th?i sinh viên m?i tháng ba m? th??ng cho m?t kho?n ti?n kèm theo m?t bao g?o. Dù h?t ti?n nh?ng v?n còn g?o ?? n?u c?m ?n. C? còn g?o là còn sang nhé!

?ng bà ta ?? b?o “m?t mi?ng khi ?ói b?ng m?t gói khi no” thì c?m có sai mà!

Mì t?m th?c s? là m?t phát minh vi di?u v?i sinh viên ??y!

Nói v? kho?n tính toán ?? chi tiêu h?p lí thì chuyên gia kinh t? c?ng kh?ng qua m?t ???c sinh viên ?au nhé!

Khi c? th? gi?i d??ng nh? ?ang ch?ng l?i b?n thì mì gói v?n tuy?t di?u theo cách riêng c?a mình ?ó là b?n hoàn toàn có th? ?n s?ng nó.

Th?i sinh viên có ai ??m ngày tháng b?ng cách ??m s? gói mì v?i ?i trong thùng ch?a?

“M?t dày” chính là hai t? ???c highlight, t? ??m nh?t trong t? ?i?n c?a sinh viên ??y, các b?n bi?t ch?a?

?n th?i mà c?ng kh? n?a!

Cu?i cùng thì sinh viên v?n là cái th?i thi?u th?n nh?ng th?a ni?m vui, th? ni?m vui ??n gi?n mà sau này khó có th? tìm ki?m l?i.

Theo Kenh14

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *