Tan sinh viên K15 ??i h?c FPT ph?n khích v?i ngày ??u tr?i nghi?m Little UK

Sau m?t th?i gian chu?n b?, cu?i cùng các Cóc K15 tr??ng F ?? chính th?c ???c di?n ki?n Little UK – M? hình n??c Anh thu nh? ngay trong lòng ??i h?c FPT. Các b?n kh?ng kh?i ng?c nhiên và v? cùng ph?n khích tr??c thi?t k?, cách bày trí sáng t?o, n?ng ??ng c?ng nh? ??i ng? gi?ng viên r?t nhi?t tình, than thi?n giúp xóa tan m?i lo l?ng và rào c?n v? m?t ng?n ng?. H?y cùng d?o 1 vòng xem Little UK có gì thú v? và c?m nh?n c?a các Cóc là th? nào nhé!

Mang n??c Anh thu nh? vào gi?ng ???ng ??i h?c FPT

N?m ??u tiên, các tan sinh viên tr??ng F ch? hoàn toàn h?c ch??ng trình ti?ng Anh v?i t?t c? 6 m?c. Sau khi hoàn t?t ch??ng trình h?c v?i m? hình Little UK, các cóc s? hoàn thi?n Level 5 và b?t ??u k? Summit 2 h?c t?i ? n??c ngoài. Little UK hay còn g?i là M? hình N??c Anh thu nh? là m? hình hi?n ??i nh?t t? tr??c ??n nay v?i kh?ng gian m? và giao ti?p 100% b?ng ti?ng Anh.

Sinh ho?t t?i “n??c Anh thu nh?” này, các b?n sinh viên K15 s? ???c s? d?ng ti?ng Anh th?c t? v?i cu?c s?ng, phát tri?n t? duy và hoàn toàn ??c l?p trong vi?c s? d?ng ng?n ng? theo các c?p ?? phù h?p v?i kh? n?ng c?a t?ng b?n.

广西快3精准计划网Các giáo viên và chuyên gia s? có nh?ng h??ng d?n phù h?p giúp sinh viên ??t ???c nh?ng k? n?ng c?n thi?t c?a th? k? 21 ?? s?n sàng hòa nh?p và tr? thành c?ng dan toàn c?u nh?: K? n?ng gi?i quy?t v?n ??, t? duy ph?n bi?n, làm vi?c ??i nhóm, giao ti?p, sáng t?o và l?nh ??o…

Kh?ng gian c?a Little UK t?i tr??ng F có gì ??c bi?t?

Nhìn t? ngoài, m? hình n??c Anh thu nh? mang nhi?u màu s?c vui? t??i, n?ng ??ng tr? trung v?i nhi?u nhan v?t, cau chuy?n thú v?.

广西快3精准计划网Bên trong là nh?ng thi?t k? hoàn h?o v?i cách b? trí bàn gh? than thi?n, tho?i mái giúp các Cóc có ???c tinh th?n c?i m? nh?t. Toàn b? m? hình Little UK g?m 3 khu v?c chính:

Khu 1 có tên g?i CREATIVE POWER bao g?m:

  1. Phòng Explorers
  2. Phòng Cinema
  3. Phòng Ideate
  4. Phòng Craft & Design
  5. Phòng Solutions

Các b?n sinh viên s? tho?i mái ng?i trò chuy?n, trao ??i, th?o lu?n ho?c cùng nhau xem nh?ng th??c phim, video trong quá trình h?c. Nh?ng ho?t ??ng tranh lu?n hay thuy?t trình s?i n?i s? di?n ra t?i ?ay.

Khu 2 có tên g?i là BEAUTIFUL BRAIN g?m:

广西快3精准计划网– Phòng Student services

– Phòng Exhibition

– Phòng Community

N?u các b?n có b?t c? v?n ?? c?n gi?i ?áp hay tr? giúp, thì h?y liên h? khu v?c này nhé. ??c bi?t, các ho?t ??ng tr?ng bày, tri?n l?m c?ng s? di?n ra ? ?ay v?i nhi?u tác ph?m thú v? và ??c ?áo c?a các b?n sinh viên ??y.

Cu?i cùng, là Khu 3 v?i tên g?i: LIFE LONG LEARNING g?m 15 phòng h?c hi?n ??i, ??y c?m h?ng. Các b?n thu?c các level khác nhau s? ???c phan chia theo l?p ?? vi?c h?c t?p trao ??i ???c tho?i mái và phù h?p v?i n?ng l?c c?a t?ng b?n.

广西快3精准计划网H?p d?n quá ph?i kh?ng nào, và ??ng quên là ? Little UK, các b?n có th? tho?i mái ? l?i h?c c? ngày lu?n ??y nhé. Ch?ng bao lau trình ?? ti?ng Anh c?a các Cóc s? t?ng vù vù cho mà xem.

Tan sinh viên nói v? Little UK?

Sau ngày ??u tiên Test level ti?ng anh và tr?i nghi?m t?i Little UK, B?n Thu H??ng, b? ?n t??ng b?i thi?t k? và phong cách h?c m?i l? c?a Little UK: “?i?u em ?n t??ng nh?t ?ó chính là m? hình little UK, ?ay là m?t ph??ng pháp h?c ti?ng Anh r?t m?i và ??c ?áo. Trang trí bên ngoài r?t thu hút, còn cách bày trí bên trong thì r?t ti?n l?i và than thi?n, em c?m th?y r?t tho?i mái khi b??c vào m?i tr??ng này.”

Ban ??u có m?t chút r?t rè, nh?ng kh?ng gian và các gi?ng viên c?a Little UK ?? giúp cho Hoàng Thanh H?i, tan sinh viên ngành Trí Tu? Nhan T?o AI t? tin và tho?i mái h?n trong vi?c h?c ti?ng anh, H?i chia s?: “Các anh ch? và Gi?ng viên r?t nhi?t tình và than thi?n, ban ??u em có h?i lo l?ng nh?ng khi b??c vào và ti?p xúc v?i m?i ng??i em th?y tho?i mái h?n và t? tin nói chuy?n h?n r?t nhi?u. Em, tin r?ng v?i m?i tr??ng này em s? nhanh chóng ti?n b? và nang cao kh? n?ng ti?ng Anh c?a mình.”

Còn b?n Tr?n H?ng thì thích thích thú v?i m? hình h?c th?c hành tr?c ti?p c?a Little UK: “Em r?t thích cách h?c th?c hành c?a Little UK. Mình ph?i th?c hành giao ti?p và ph?n x? th??ng xuyên thì m?i có th? nhanh ti?n b?. ??c bi?t là các gi?ng viên n??c ngoài và m?i tr??ng 100% ti?ng Anh, ?ay là c? h?i ?? em ???c ?ng d?ng kh? n?ng ngo?i ng? c?a mình hàng ngày ?? khi ?i h?c hay làm vi?c v?i ng??i n??c ngoài mình ?? b? ng? và lo l?ng.”

广西快3精准计划网Còn r?t nhi?u ?i?u thú v? v? m? hình Little UK và ch?ng ???ng ??u tiên chinh ph?c 6 m?c ti?ng Anh c?a tr??ng F. Các Cóc h?y cùng ?ón ch? và khám phá nhé!

Moon HY
?nh: Little UK

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *