Ra m?t b? phim v? rác th?i nh?a do sinh viên ??i h?c FPT s?n xu?t

B? phim ho?t hình “Chuy?n nhà Nh?a” do Qu? v? chai – ??i h?c FPT s?n xu?t v?a m?i ra m?t ???c m?i ng??i hào h?ng ?ón nh?n, khen ng?i.

Qu? v? chai (QVC) là t? ch?c phi l?i nhu?n ???c thành l?p b?i m?t nhóm sinh viên ??i h?c FPT, v?i mong mu?n nang cao y th?c b?o v? m?i tr??ng c?a m?i cá nhan, th?ng qua ho?t ??ng thu gom và tái ch? chai nh?a.

Trên th? gi?i, c? hàng n?m có kho?ng hàng tr?m tri?u tri?u t?n rác th?i ???c th?i ra m?i tr??ng và trong ?ó có m?t l??ng l?n ch?t th?i kh?ng ???c x? ly theo ?úng quy trình, gay ? nhi?m m?i tr??ng, h?y ho?i cu?c s?ng c?a v? s? các loài sinh v?t và ?ang là m?t trong nh?ng v?n ?? nh?c nh?i trên th? gi?i. Nh?n ra ???c ?i?u này các thành viên ??n t? Qu? V? Chai – ??i h?c FPT mu?n cùng chung tay th?c hi?n và kêu g?i t?t c? m?i ng??i góp 1 ph?n c?ng s?c nh? bé c?a mình ?? b?o v? m?i tr??ng. ?ó c?ng là ly do “Chuy?n nhà Nh?a” ra ??i.

“M?t 3 tu?n ?? hoàn thành video, v?i th?i l??ng 3 phút chúng em mu?n zoom vào cu?c s?ng và vòng ??i c?a các món ?? nh?a, ?? dùng 1 l?n b? v? ?i trên th? gi?i c?ng nh? nh?ng nguy hi?m c?a rác th?i nh?a ??i v?i con ng??i và các loài sinh v?t. Qua ?ó nêu lên y th?c b?o v? m?i tr??ng c?a m?i ng??i.” – 1 thành viên c?a Qu? V? chai cho bi?t.

广西快3精准计划网?n t??ng h?n các thành viên trong QCV còn bi?n m?i ho?t ??ng c?a qu? thành n?i ?? th?c hành, nang cao ch?t l??ng h?c t?p c?a mình.

Nguy?n Th? Lan H??ng – Tr??ng ban N?i dung c?a Qu? chia s?: “Video là s? sáng t?o ??n t? các thành viên ban Ban Truy?n Th?ng c?a Qu? V? Chai v?i mong mu?n truy?n t?i th?ng ?i?p “B?o v? m?i tr??ng và h?n ch? rác th?i nh?a”. M?i s?n ph?m nh? v?y ra ??i là c? h?i giúp các thành viên trong qu? ???c h?c t?p và th?c hành các k? n?ng trong ngành h?c c?a mình nh? y t??ng truy?n th?ng, thi?t k? hay ch?nh s?a các hình ?nh video, vi?t k?ch b?n, content, … v?a là m?i tr??ng h?c t?p và c?ng v?a là m?i tr??ng giúp các thành viên tham gia các ho?t ??ng có y ngh?a cho x? h?i.” – Lan H??ng cho hay.

广西快3精准计划网Qu? c?ng b?t mí, b? phim ng?n này ???c mang ?i tham gia cu?c thi Loài Plastic. Cu?c thi v? m?i tr??ng.

Tr??c ?ó, QVC c?ng có nhi?u thi?t th?c giúp b?o v? m?i tr??ng.

Nguy?n Tr?ng V?ng – Tr??ng ban truy?n th?ng QVC b?t mí: “Là m?t t? ch?c b?o v? m?i tr??ng Qu? V? Chai lu?n có r?t nhi?u các ho?t ??ng v? m?i tr??ng c?ng nh? h?n ch? rác th?i nh?a nh? thu gom ??nh kì hàng tu?n t?i các dom kí túc xá c?a ??i h?c FPT m?t ph?n ???c bán gay qu? và m?t ph?n ???c s? d?ng làm các s?n ph?m tái ch?, các d? án tái ch? hay các s? ki?n nh? ??i chai l?y cay, hay ??c bi?t là các ch??ng trình, các chuy?n tình nguy?n t? ch?c tuyên truy?n b?o v? m?i tr??ng ??n m?i ng??i và d?y cách tái ch? các s?n ph?m handmade cho các em nh?”.

N.Anh

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *