Ng?n ng? Nh?t

T?ng quan v? ngành

Các c?ng ty Nh?t B?n ?ang ??y m?nh ??u t? vào Vi?t Nam, m? ra nh?ng c? h?i vi?c làm phong phú v?i m?c ??i ng? t?t, thu nh?p cao dành cho ng??i thành th?o ti?ng Nh?t. Tr??c nhu c?u ?ó, Tr??ng ??i h?c FPT m? ngành Ng?n ng? Nh?t.?Ch??ng trình ?ào t?o Ng?n ng? Nh?t c?a Tr??ng ??i h?c FPT là s? k?t h?p c?a n?m kh?i ki?n th?c: ki?n th?c chuyên m?n, ki?n th?c x? h?i, k? n?ng m?m, ngo?i ng? và ??nh h??ng c?ng nghi?p nh?m giúp sinh viên t?t nghi?p có ?? ki?n th?c, k? n?ng chuyên m?n, n?ng l?c ngo?i ng? và k? n?ng m?m ?? kinh doanh v?i các ??i tác n??c ngoài.

广西快3精准计划网Ch??ng trình h?c ???c thi?t k? linh ??ng (d??i s? c? v?n c?a Giáo s? Satoshi Miyazaki – Tr??ng sau ??i h?c v? ?ng d?ng ng?n ng? Nh?t ??i h?c Waseda, Nh?t B?n, ??ng th?i là Giám ??c d? án tr??ng ??i h?c Vi?t Nh?t ) cho phép sinh viên l?a ch?n h??ng ngành theo kh? n?ng và s? thích v?i hai chuyên ngành ?ang “hot” hi?n nay là ti?ng Nh?t th??ng m?i và ti?ng Nh?t C?ng ngh? th?ng tin… ??c bi?t, sinh viên có c? h?i ?i h?c 1 h?c k? t?i Nh?t B?n trong giai ?o?n OJT.

C? nhan ngành ng?n ng? Nh?t B?n có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c ngh? nghi?p, có hi?u bi?t v? v?n hóa Nh?t B?n, có ki?n th?c c? b?n v? ng?n ng? và kh? n?ng ?ng d?ng ti?ng Nh?t B?n thành th?o ?? làm vi?c t?i các c? quan ban ngành c?a chính ph?, các t? ch?c, doanh nghi?p trong và ngoài n??c; th?c hi?n ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, h?p tác v? ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c v?i các t? ch?c trong n??c và n??c ngoài. ??c bi?t, có th? làm vi?c hi?u qu? th?ng qua vi?c s? d?ng ti?ng Nh?t trong l?nh v?c Th??ng m?i C?ng ngh? Th?ng tin.

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

C? nhan ngành Ng?n ng? Nh?t có th? ??m nhi?m m?t s? c?ng vi?c sau:

 • Phiên d?ch, biên d?ch ti?ng Nh?t: Th?c hi?n nhi?m v? biên phiên d?ch ti?ng ti?ng Nh?t trong các l?nh v?c kinh doanh, c?ng ngh? th?ng tin, ?ào t?o…
 • ?i?u ph?i viên/ Chuyên viên/ Th? ky v?n phòng/ Tr? ly gi?m ??c/ Tr? ly ??i ngo?i: S? d?ng ti?ng Nh?t B?n ?? làm vi?c t?i các doanh nghi?p, t? ch?c trong và ngoài n??c làm vi?c t?i các c? quan qu?n ly nhà n??c t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, các B?, các ngành h?u quan c?a Vi?t Nam, t? ch?c kinh t? qu?c t?, các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t? c?a Vi?t Nam, các doanh nghi?p, t? ch?c Nh?t B?n…trong các l?nh v?c liên quan ??n c?ng ngh? th?ng tin, ??i ngo?i, h?p tác, du l?ch v?i các ??i tác n??c ngoài, tham gia ?àm phán, giao d?ch, theo d?i h?p ??ng liên quan, l?p k? ho?ch, ch??ng trình ?ón ti?p khách qu?c t?…
 • Qu?n tr? d? án CNTT v?i Nh?t B?n c?a các c?ng ty CNTT Vi?t Nam
 • Nghiên c?u viên: Th?c hi?n nhi?m v? nghiên c?u trong các trung tam, ??n v? nghiên c?u v? Nh?t B?n h?c trong và ngoài n??c.
 • Gi?ng d?y: Tham gia vào các c? s? ?ào t?o trong và ngoài n??c. N?u ng??i h?c hoàn thành thêm khóa ?ào t?o nghi?p v? s? ph?m thì có th? tham gia vào gi?ng d?y ngo?i ng? trong các tr??ng ph? th?ng trong t??ng lai, khi ti?ng Nh?t ???c ??a vào gi?ng d?y t?i b?c ph? th?ng.

Tri?n v?ng nang cao trình ??:

 • Sinh viên ???c trang b? thêm ti?ng Anh nên có th? làm vi?c trong các m?i tr??ng ?a ng?n ng?.
 • Có kh? n?ng ti?p thu và h?c h?i nhanh chóng ki?n th?c m?i ?? ph?c v? yêu c?u c?ng vi?c c?ng nh? ti?m n?ng cho các v? trí cao h?n.
 • Có th? ti?p t?c h?c sau ??i h?c ? các chuyên ngành trong l?nh v?c: Ng?n ng? Nh?t B?n, Khu v?c h?c, Kinh doanh qu?c tê, Qu?n ly, Giáo d?c…t?i các tr??ng trong n??c ho?c n??c ngoài.

Th?i gian h?c: 4 n?m

Ch??ng trình g?m 9 h?c k? chuyên ngành trong ?ó?có 1 h?c k? h?c t?p t?i doanh nghi?p (OJT), ch?a k? th?i gian rèn luy?n t?p trung và th?i gian h?c ti?ng Anh d? b? (ph? thu?c vào trình ?? ti?ng Anh ??u vào c?a sinh viên)

??a??i?m h?c广西快3精准计划网: Hà N?i, ?à N?ng, TP.H? Chí Minh, C?n Th?

Yêu c?u???u vào:

C?n có n?ng l?c h?c ngo?i ng?, c? th? c?n có ?i?m h?c ti?ng Anh (ho?c ti?ng Nh?t) ? ph? th?ng t? m?c khá tr? lên.

C?u trúc ch??ng trình ?ào t?o

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?C K? H?C PH?N K? N?NG ??T ???C
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c t?p hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hóa n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Các k? n?ng c?n b?n c?a ti?ng Anh, giúp sinh viên h? th?ng, ?n t?p l?i các ki?n th?c ?? có chu?n b? cho nh?ng h?c k? chuyên sau.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Gi?i thi?u cho sinh viên s? l??c v? s? hình thành và phát tri?n m?n Vovinam – Vi?t v? ??o trong n??c và th? gi?i; xay d?ng n?n t?ng th? l?c, k? thu?t c? b?n.
H?c k? 1
 • Ti?ng Nh?t c? s? – Ph?n 1
 • Ti?ng Nh?t c? s? – Ph?n 2
 • Ti?ng Anh (Ngo?i ng? 2)
 • V? Vovinam
 • Sinh viên làm quen v?i ch? cái, m?u cau, ch? Hán c? b?n c?a ti?ng Nh?t. Sinh viên có th? ??c, vi?t nh?ng cau ti?ng Nh?t c? b?n, chào h?i, giao ti?p trong m?t s? h?i tho?i h?ng ngày.
 • Sinh viên ???c ti?p t?c cung c?p các ki?n th?c ti?p theo v? ti?ng Nh?t c?n b?n, giúp sinh viên t?ng l??ng t? v?ng, có th? ??c, vi?t, giao ti?p ? nhi?u tình hu?ng khác nhau trong cu?c s?ng h?ng ngày.
 • Sinh viên ??t trình ?? t??ng ???ng N5.
 • Sinh viên ngành Ng?n ng? Nh?t ???c h?c ti?ng Anh, có th? giao ti?p c? b?n (nghe, nói, ??c, vi?t)
H?c k? 2
 • Ti?ng Nh?t s? c?p – Ph?n 1
 • Ti?ng Nh?t s? c?p – Ph?n 2
 • Ti?ng Anh 2
 • V? Vovinam
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c ti?ng Nh?t ? m?c ?? S? c?p, ??ng th?i có thêm nhi?u t? v?ng, nhi?u ch? Hán và nhi?u m?u cau ?? có th? ??c, vi?t nh?ng cau t??ng ??i dài và ph?c t?p.
 • ??ng th?i có thêm nhi?u l?a ch?n h?n trong ho?t ??ng giao ti?p h?ng ngày.
 • Sinh viên ??t trình ?? t??ng ???ng N4.
 • Giao ti?p b?ng ti?ng Anh (nghe, nói, ??c, vi?t) nang cao, t?ng c??ng ph?n x? v?i ngo?i ng?.
H?c k? 3
 • Ti?ng Nh?t trung c?p – Ph?n 1
 • Ti?ng Nh?t trung c?p – Ph?n 2
 • Ti?ng Anh 3
 • V? Vovinam
 • Sinh viên ???c t?ng c??ng kh? n?ng ti?ng Anh th?ng qua các tình hu?ng kinh doanh khác nhau, ngu?n h?c li?u th?c t?, t??ng thích v?i khung tham chi?u Chau ?u – CEFR.
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c nang cao v? ti?ng Nh?t – ti?ng Nh?t trung c?p. Có kh? n?ng ??c, vi?t, giao ti?p cau v?n dài, ph?c t?p, trang tr?ng.
H?c k? 4
 • Ng? am h?c
 • Ti?ng Nh?t Trung c?p – Ph?n 3
 • Ti?ng Nh?t Trung c?p – Ph?n 4
 • Sinh viên ???c trang b? nh?ng ki?n th?c t?ng quát v? ng? am ti?ng Nh?t. Sinh viên n?m ???c nh?ng ??c ?i?m v? am (nh?p, phách…) và nh?ng l?u y khi phát am ?? t? ?ó ch?nh s?a phát am c?a b?n than c?ng nh? làm c? s? cho ho?t ??ng nghiên c?u v? sau.
 • Sinh viên ??t trình ?? t??ng ???ng N3.
H?c k? 5
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • K? n?ng biên d?ch c? b?n
 • K? n?ng phiên d?ch c? b?n
 • L?a ch?n chuyên sau 1: Chu trình phát tri?n ph?n m?m
 • Giao ti?p trong kinh doanh
 • Sinh viên có ki?n th?c c? b?n v? ho?t ??ng d?ch, k? n?ng c?n thi?t khi ti?n hành hoat ??ng phiên d?ch ti?ng Nh?t.
 • Sinh viên có ki?n th?c, k? n?ng chuyên v? giao ti?p b?ng ti?ng Nh?t c?a sinh viên trong nhi?u tình hu?ng giao ti?p khác nhau (c?ng s?, giao ti?p qua email, ?i?n tho?i).
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng khái ni?m c? b?n v? h? th?ng máy tính, quy trình phát tri?n ph?n m?m, các lo?i tài li?u s? d?ng trong d? án phát tri?n ph?n m?m.
 • Sinh viên có k? n?ng làm vi?c nhóm trong các tình hu?ng ph?c t?p, l?nh ??o thành viên hi?u qu?.
H?c k? 6
 • Th?c t?p làm vi?c th?c t? t?i doanh nghi?p
 • V?n d?ng ki?n th?c chuyên ngành vào các tình hu?ng c?ng vi?c c? th?.
H?c k? 7
 • D?n lu?n ng?n ng? (Ti?ng Vi?t)
 • Ng? pháp và t? v?ng ti?ng Nh?t
 • Nh?t B?n h?c
 • T? ch?n chuyên sau 1: M?i tr??ng kinh doanh
 • Sinh viên ???c cung c?p ki?n th?c v? m?i quan h? gi?a ng?n ng? và v?n hóa, gi?a ng?n ng? và t? duy. Sinh viên có ki?n th?c v? ng? am, ng? pháp, t? v?ng, ng? ngh?a, ng? d?ng ?? hi?u m?t ng?n ng? khác.
 • Sinh viên hi?u c?u trúc, ??c ?i?m ng? pháp c?a ti?ng Nh?t, n?m ???c l??ng t? chuyên m?n v? ng? pháp, các lo?i t?, m?i quan h? c?a t? v?ng v?i x? h?i và s? thay ??i c?a nó.
 • Sinh viên ???c cung c?p ki?n th?c khái quát v? ??t n??c Nh?t B?n (??a ly, khí h?u, v?n hóa, l? h?i…) trang b? cho sinh viên ki?n th?c n?n t?ng ?? s?ng và h?c t?p t?i Nh?t B?n an toàn, h?i nh?p nhanh.
 • Sinh viên hi?u v? kinh t? h?c (cung c?u, chi phí, c? h?i) các thu?t ng? chuyên m?n v? kinh t?.
H?c k? 8
 • Th?c hành phiên d?ch nang cao
 • Th?c hành biên d?ch nang cao
 • L?a ch?n chuyên sau 2: Nguyên ly qu?n tr?
 • Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c
 • Sinh viên có kh? n?ng biên – phiên d?ch ti?ng Nh?t ? các tình hu?ng, ch? ?? c? th?.
 • Sinh viên ???c cung c?p các v?n ?? qu?n tr? c? b?n, các ki?n th?c c? b?n v? chuyên ngành. Sinh viên s? ch? ??ng trong vi?c tìm hi?u và ti?p thu ki?n th?c, phát huy tinh th?n tích c?c trong ho?t ??ng nhóm.
 • Sinh viên có kh? n?ng vi?t m?t báo cáo k?t thúc m?n h?c, lu?n v?n t?t nghi?p, bài nghiên c?u khoa h?c, v?n b?n h?c b?ng ti?ng Nh?t.
H?c k? 9
 • L?a ch?n chuyên sau 4: Qu?n tr? d? án
 • Khóa lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên bi?t cách qu?n tr? d? án thành c?ng.
 • Sinh viên có trình ?? Nh?t ng? N2, t? tin làm vi?c t?i Nh?t B?n và các doanh nghi?p Nh?t B?n t?i Vi?t Nam

T?t nghi?p:

广西快3精准计划网Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m

 

?? có 92 bình lu?n trong “Ng?n ng? Nh?t

 • N?m nay, FPT mi?n xét tuy?n ??u vào cho nh?ng tr??ng h?p nào v?y ??
  Mi?n là ch? c?n t?t nghi?p THPT là ???c tuy?n sao??

  • Chào em, Tr??ng ??i h?c FPT có xét ?i?m h?c b? cho các b?n ??t ?? ?i?u ki?n: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT. Riêng kh?i ngành C?ng ngh? th?ng tin ?i?m trung bình m?n Toán ??t t? 7.5 tr? lên nhé. ?? ???c t? v?n c? th? h?n em vui lòng ?? l?i th?ng tin (H? tên, ngày sinh, s?t, tr??ng THPT, t?nh/thành ph?..) Cán b? tuy?n sinh c?a tr??ng s? liên h? v?i em trong th?i gian s?m nh?t.

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i là hoc ngành ng?n ng? nh?t thì ph?i bi?t ti?ng nh?t ngay t? ??u ?? hay sau khi vào tr??ng r?i mình b?t ??u h?c ??

  • chào em
   Kh?ng c?n em nhé. khi vào tr??ng em s? h?c t? ??u.
   N?u em có b?ng r?i thì có th? mi?n h?c m?t s? m?n.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em
   Em có th? ??t cau h?i ???c kh?ng
   Hi?n em ?ang h?i trong m?c ng?n ng? nh?t thì kh?ng c?n h?c 1 n?m d? b? nhé
   Em s? ???c h?c th?ng chuyên ngành ng?n ng? nh?t
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

 • ad cho em ho?i, em mu??n theo nga?nh ng?n ng?? nha?t nh?ng ?iê?m tiê?ng anh cu?a em chi? ?a?t trung bi?nh thi? co? ?u??c kh?ng a?.
  Va? nga?nh ng?n ng?? nha?t xe?t tuyê?n theo t?? h??p m?n na?o a? ??

  • Hi em,
   – Em s? ???c x?p l?p h?c d? b? ti?ng Anh tr??c khi vào chuyên ngành nên em ??ng lo nhé ??
   – Ng?n ng? Nh?t xét theo t? h?p nh? sau nha em:
   Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
   Toán, V?t ly, Hoá h?c
   Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
   Toán, Ti?ng Anh, KHXH
   Em ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

  • Hi em,
   Ngành ng?n ng? Nh?t có ? c? s? C?n Th? em nhé!
   广西快3精准计划网 N?u em c?n nhà tr??ng h? tr? thêm em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng nha ??

  • Hi em,
   Hi?n h?c phí c?a ngành Ng?n ng? Nh?t là 18,900,000 VN?/h?c k? em nhé! ?? bi?t thêm v? các lo?i h?c phí nhà tr??ng em xem t?i ?ay nha http://jianhuyy.com/hoc-phi/ .
   N?u em c?n nhà tr??ng h? tr? thêm em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng nhé!

 • Cho em h?i cách th?c t/c thi l?i, chi phí thi l?i c?a các m?n h?c khi thi ch?a qua h?c ph?n th? nào ??

  • Hi em,
   Em ?? l?i cho ad tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? ad ki?m tra l?i v?i nhà tr??ng và báo em nha!

 • Cho em h?i ngành ng?n ng? Nh?t giáo trình gi?ng d?y ph?n l?n dùng ti?ng Nh?t, ti?ng Anh hay ti?ng Vi?t ??. Em có N4 nh?ng ti?ng Anh l?i kh?ng ???c t?t nên kh?ng bi?t chi ti?t t?ng m?n h?c nh? th? nào. Và tr??ng có th? nói r? h?n v? vi?c làm c?a ngành h?c này sau khi t?t nghi?p ???c kh?ng?
  Em c?m ?n!

  • Hi em,
   Ngành ng?n ng? Nh?t ngoài m?n ti?ng Nh?t thì các m?n h?c khác s? h?c b?ng giáo trình ti?ng Anh. Sau khi em ?? vào tr??ng, em s? ???c làm 1 bài ki?m tra n?ng l?c ti?ng Anh và d?a vào ?ó nhà tr??ng s? x?p l?p h?c d? b? ti?ng Anh cho em, nên em kh?ng c?n lo l?ng quá nhé! Sau khi h?c xong ch??ng trình d? b? ti?ng Anh em s? ???c vào h?c chuyên ngành nha.
   Tri?n v?ng ngh? nghi?p c?a ngành ng?n ng? Nh?t nh? sau:
   C? nhan ngành Ng?n ng? Nh?t có thê? làm vi?c ? các v? trí sau:
   ? Phiên d?ch, biên d?ch ti?ng Nh?t
   ? ?i?u ph?i viên, chuyên viên làm vi?c t?i các c? quan qu?n ly nhà n??c t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, các B?, các ngành h?u quan c?a Vi?t Nam, t? ch?c kinh t? qu?c t?, các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t? c?a Vi?t Nam, các doanh nghi?p, t? ch?c Nh?t B?n.
   ? Qu?n tr? d? án CNTT v?i Nh?t B?n c?a các c?ng ty CNTT Vi?t Nam
   广西快3精准计划网 Ngoài ra em c?ng có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? tr??ng t? v?n ???c t?t nh?t cho em nhé!

 • D? chào tr??ng ?, n?m 2017 này ch? tiêu ng?n ng? nh?t là bao nhiêu và ?i?u ki?n tuy?n sinh nh? nào ?

  • Hi em,

   Ch? tiêu tuy?n sinh c?a m?i ngành s? tùy thu?c vào s? l??ng các b?n ??ng ky vào m?i ngành và tr??ng s? t? can ??i cho các ngành em nhé. Hi?n nhà tr??ng ?ang có 2 hình th?c tuy?n sinh là thi tuy?n và xét tuy?n, em có th? ch?n 1 trong 2 hình th?c ?? ??ng ky vào tr??ng nhé. Chi ti?t v? 2 hình th?c này em có th? xem t?i ?ay http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/ ho?c em ?? l?i th?ng tin tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng gi?i thích tr?c ti?p cho em nha ??

 • Em mu?n h?i v? ph?n Trao ??i sinh viên gi?a các tr??ng là sinh viên ph?i ??ng kí m?i ???c tham gia trao ??i hay là các sinh viên ??u ph?i có 1 h?c k? ? n??c ngoài ?

  • Hi em,
   Nhà tr??ng khuy?n khích các b?n nên có 1 h?c k? n??c ngoài ?? có thêm nhi?u tr?i nghi?m m?i c? v? h?c t?p l?n cu?c s?ng, nh?ng kh?ng ph?i b?t bu?c em nhé!

   • ngh?a là ch? c?n ??ng kí là có th? ?i ph?i kh?ng ?? có c?n ?i?u ki?n gì ??c bi?t kh?ng Ad
    广西快3精准计划网 m?i h?c kì là kho?ng bao lau ?

    • Em vui lòng ?? l?i h? tên,s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? t? v?n cho em tr?c ti?p nhé.

 • T?i xin h?i
  Con t?i có nguy?n v?ng h?c ngành ng?n ng? Nh?t t?i FPT .
  T?i ? Sóc Tr?ng nh?ng cháu có nguy?n v?ng h?c t?i Sài gòn ???c kh?ng?
  T?i hi?u nh? th? này có ?úng kh?ng : Ví d? xét tuy?n h?c b? nhóm t? h?p m?n Toán , Ly , Anh, ?i?m có th? ???c tính nh? sau – T?ng ?i?m 5 h?c k? m?n Toán chia 5 C?ng m?n Ly và m?n Anh v?i cách tính t??ng t? l?n h?n 21 ?i?m là có th? ???c xét tuy?n . Xin gi?i ?áp
  Xin c?m ?n !

  • D? cháu chào bác,
   Cháu xin tr? l?i các cau h?i c?a bác nh? sau ?:
   – Em mình có th? n?p h? s? nh?p h?c t?i b?t c? c? s? nào t?i tr??ng. Em c?ng có th? xin ??i c? s? trong khi h?c n?u em mu?n bác nhé!
   – Ngoài ra cách tính c?a bác là ?úng r?i ?.
   Bác vui lòng ?? l?i cho cháu tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n bác ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng có th? t? v?n và h??ng d?n bác ???c k? h?n bác nhé!

  • Chào em! Em có ?? s? tín ch? yêu c?u ra tr??ng và hoàn thành các ?i?u ki?n nh? ?i quan s?, qua các m?n th? ch?t, ?i th?c t?p và xong ?? án thì ???c t?t nghi?p th?i em.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, t?nh thành ?ang s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em k? h?n nhé

  • 广西快3精准计划网Chào em. Ngành ng?n ng? Nh?t ???c ?ào t?o trong 9 k? t?c là 3 n?m em ?.

 • 广西快3精准计划网cho em h?i là trong ch??ng trình d?y su?t 3 n?m thì t?t c? là ???c h?c và ?ào t?o ? VN hay có tuy?n h?c sinh h?c liên th?ng du h?c ? Nh?t kh?ng ? N?u có ch??ng trình cho sinh viên du h?c thì toàn b? h?c sinh s? ???c ?i hay ch? các h?c sinh ?u tú th?i ?

  • Hi em ?? Khi em theo h?c ngành ng?n ng? Nh?t em s? ???c ?i du h?c bên Nh?t trong th?i gian 4-6 tháng em nhé.T?t c? sinh viên ??u có c? h?i ?i du h?c em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? ?? ???c cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé

 • 广西快3精准计划网H?c ng?n ng? nh?t ch? c?n h?c 9 kì th?i ? ???V?i em nghe nói ngành ng?n ng? r?t khó xin vi?c ? . Trong ngành ng?n ng? nh?t còn có nh?ng ngành h?p nào ? ???

  • Chào em ?? Ngành ng?n ng? Nh?t hi?n nay ?ang thi?u r?t nhi?u nhan l?c h?n n?a càng ngày m?i quan h? Vi?t-Nh?t càng t?t lên và nhi?u c?ng ty Nh?t tìm ??n Vi?t Nam ?? xay d?ng th??ng hi?u vì v?y n?u nói ng?n ng? Nh?t r?t khó xin vi?c là kh?ng ?úng :))) Em có th? tham kh?o thêm v? chuyên ngành Ng?n ng? Nh?t t?i link sau nhé: http://jianhuyy.com/nganh-hoc/kinh-te-xa-hoi/ngon-ngu-nhat/ Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • Cho e h?i là chuyên ngành h?p ti?ng nh?t c?ng ngh? th?ng tin có c? h?i vi?c làm nh? th? nào ?? Qu?n tr? d? án CNTT có gi?ng v?i k? s? c?u n?i kh?ng ??

  • Chào em, Qu?n tr? d? án CNTT kh?c v?i k? s? c?u n?i em ?. Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em nha!

 • Cho em h?i, h?c ng?n ng? Nh?t xong, ra tr??ng thì nhà tr??ng có giúp ?? sinh viên trong vi?c tìm vi?c làm kh?ng ??

  • Chào em, tr??ng có em nhé :)Em vui lòng ?? l?i th?ng tin v? tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em v? tr??ng h?p c?a mình nhé!

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i, h?c NN nh?t ra thì tr??ng có h? tr? c?ng vi?c gì cho sinh viên kh?ng ??

  • Trong th?i gian em h?c ? tr??ng thì tr??ng lu?n ??ng tin tuy?n d?ng, n?u em th?y phù h?p thì em n?p CV cho c?ng ty ?ó. R?i sau khi t?t nghi?p, tr??ng s? g?i các c?ng ty tuy?n d?ng t?i mail cho em.

 • 广西快3精准计划网D? cho em h?i ngành ng?n ng? Nh?t có h? tr? sv v?a h?c v?a làm ?? có c? h?i ti?p xúc thêm ti?ng Nh?t, v?a có kinh nghi?m làm vi?c kh?ng ??

  • 广西快3精准计划网Chào em, Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p nhé. C?m ?n em.

 • Cho em h?i h?c ng?n ng? nh?t mà n?u mình mu?n sau này làm khách s?n c?a nh?t thì nh? th? nào ?? Có ti?ng nh?t chuyên ngành khách s?n k ??

  • Chuyên ngành này thì kh?ng có nh?ng h?c ng?n ng? Nh?t ra em v?n có th? làm cho khách s?n mà. Cái này có tùy thu?c vào ví trí ng??i ta tuy?n d?ng ?ó em.

 • Cho em h?i h?c ng?n ng? nh?t mà sau này mình mu?n làm khách s?n c?a nh?t có dc k ?? Có ti?ng nh?t chuyên ngành khách s?n k ??

  • Chuyên ngành này thì kh?ng có nh?ng h?c ng?n ng? Nh?t ra em v?n có th? làm cho khách s?n mà. Cái này có tùy thu?c vào ví trí ng??i ta tuy?n d?ng ?ó em.

 • Chi em h?i là khi h?c ng?n ng? nh?t mình ph?i có b?ng ti?ng nh?t N3 tr??c hay vào tr??ng r?i m?i h?c ??
  H?c NN nh?t có c?n ti?ng anh k ? vì em k gi?i ti?ng anh cho l?m? Xin cho em y ki?n em c?m ?n ?.

  • ??u vào kh?ng b?t bu?c có b?ng N m?y h?t em nhé.
   Các v?n v?n ph?i h?c ti?ng anh chuyên ngành ?ó, tuy nhiên em yên tam vì gi?ng viên s? h? tr? các em l?i nh?ng ki?n th?c c? b?n.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • D? cho em h?i xét tuy?n NN nh?t em thi kh?i a1: Toán, Ly, Anh v?y mình có c?n thay m?n ti?ng anh b?ng ti?ng nh?t k ? hay mình v?n thi ti?ng anh ???
  广西快3精准计划网 Em c?m ?n!

  • Chào em, em tham kh?o quy ch? tuy?n sinh c?a ? link sau ?? bi?t th?ng tin chi ti?t nhé: http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • Xét tuy?n ??u vào NN nh?t thì ph?i có b?ng N3 m?i dc hay sao ? vì em th?y yêu c?u xét tuy?n c?a tr??ng ? nh?ng n?m tr??c là nh? v?y?
  广西快3精准计划网 Xin cho em y ki?n em cám ?n nhi?u ?!

  • 广西快3精准计划网Chào em, n?u em có b?ng N3 r?i thì em s? ???c tuy?n th?ng nhé còn n?u ch?a có thì em ph?i làm h? s? ??ng kí xét tuy?n em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • 广西快3精准计划网Ngành này ?ào t?o c? 2 chuyên ngành là ti?ng Nh?t th??ng m?i và ti?ng Nhat CNTT lu?n. Hay mình ph?i ch?n 1 trong 2?

 • Cho em h?i m?t chút ?:
  1. Xét tuy?n theo h?c b? hay là ?i?m thi THPT a?
  2. C?p 3 em h?c chuyên ti?ng Pháp nên kh?ng có ?i?m ti?ng Anh thì xét th? nào ?? ( Em dùng ?i?m Toán Ly Hóa )
  3. Qua ?i?m sàn c?a B? là nh? th? nào ??

  • 1. em có th? ch?n 1 trong 2 ho?c xét c? 2 nhé
   2. em có th? dùng ?i?m Toán Ly Hóa nhé.
   广西快3精准计划网 3. ?? ???c t? v?n r? h?n em cho ad xin h? tên, ??a ch? n?i em sinh s?ng và sdt ?? cán b? tr??ng liên h? cho em nhé

 • 广西快3精准计划网Em th?y bên trên có anh ch? nói là ngoài m?n ti?ng Nh?t ra thì khi h?c các m?n khác ph?i h?c b?ng ti?ng Anh ph?i kh?ng ?? Hay ng?n ng? Nh?t ch? h?c m?n ti?ng Nh?t v? Th??ng m?i và CNTT th?i ??

  • Ngoài ngành ng?n ng? thì các ngành khác h?c ti?ng anh em nhé
   广西快3精准计划网 ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

 • cho em h?i mu?n h?c ngành ng?n ng? nh?t mà ch?a bi?t ti?ng nh?t vào h?c ???c kh?ng ?? hay là ph?i có b?ng N r?i m?i ???c vào h?c

  • Chuyên ngành ng?n ng? Nh?t lu?n ?ó em.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • Cho em h?i NN Nh?t thì có gì khác v?i ??ng ph??ng h?c ti?ng nh?t ?
  NN Hàn ?? có ch?a hay là d? ki?n th?i ?

  • Khác nhau em nhé. Ngành ng?n ng? Nh?t ?ào t?o v? ng?n ng? là chính sau ?ó khi h?c chuyên sau s? có 2 chuyên ngành h?p cho các em ch?n là ti?ng nh?t CNTT và ti?ng nh?t th??ng m?i nhé. Còn ??ng ph??ng h?c ti?ng nh?t ch? là m?t ngành nh? th?i.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

    • Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
     – H? tên
     – S? ?i?n tho?i
     – Ngày tháng n?m sinh
     – ??a ch? mail
     -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
     – C? s? mu?n h?c? (Tp.HCM/Hà N?i/?à N?ng/C?n Th?)

 • cho e h?i h?c ng?n ng? nh?t thì tr??ng ??m b?o vi?c làm là ch?c ch?n s? ?i làm hay ch? gi?i thi?u giùm các tr??ng th?i

  • Chào em, tr??ng s? t?o ?i?u ki?n c?ng nh? gi?i thi?u em t?i các c?ng ty, doanh nghi?p ?? th?c t?p và làm vi?c em nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Hi?n t?i ngành ng?n ng? nh?t bên tr??ng ?ang còn ch? tiêu em nhé. Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Cho e h?i là t?ng h?c phí cho c? 4 n?m h?c là bao nhiêu ?? Và ?i?m trúng tuy?n là bao nhiêu ? e c?m ?n

  • Chào em
   M?c h?c phí tùy theo chuyên ngành em theo h?c
   H?c phí Ch??ng trình chính khóa
   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   H?c phí chuyên ngành ng?n ng?: 20,700,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   广西快3精准计划网 H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.

   Em ?? l?i th?ng tin h? tên s? ?i?n tho?i t?nh thành em sinh s?ng và tr??ng THPT Cán b? nhà tr??ng h? tr? t? v?n em cách th?c xét tuy?n nhé

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i n?u thi t? h?p m?n D06 Toán V?n Ti?ng Nh?t v?y khi mình thi thì mình thi Ti?ng Nh?t ? ?au ?

  • chào em
   R?t ti?c hi?n nhà tr??ng kh?ng xét tuy?n kh?i D06
   Em d? ??nh h?c chuyên ngành gì
   广西快3精准计划网 N?u d? ??nh theo h?c ng?n ng? nh?t em ch? c?n Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên;

  • chào em tr??ng kh?ng xét tuy?n kh?i C em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • e ?ang theo kh?i b lúc e thi thpt qu?c gia e xét theo kh?i b mà lúc e n?p h? s? vào tr??ng thì e có ???c tính theo ?i?m h?c b? là kh?i a ?? xét tuy?n vào ngành ng?n ng? nh?t kh?ng ???

  • Chào em!
   Em có th? dùng kh?i A xét h?c b? ?? ??ng kí vào tr??ng em nhé!
   Tuy nhiên vì ch? tiêu xét h?c b? kh?ng nhi?u nên em có th? ??ng kí h? s? ngay bay gi?, và v?n tham gia thi THPT bình th??ng!
   ?? ???c h? tr? thêm các th?ng tin v? ngành h?c và cách n?p h? s? nhanh nh?t, em ?? l?i th?ng tin cho ad nhé:
   – H? tên
   – S?T
   – tr??ng THPT
   – t?nh/thành ph?.
   Cán b? s? liên h? h? tr? em trong th?i gian s?m nh?t ^^

 • 广西快3精准计划网E ??ng ky thi THPT b?ng các m?n: Toán, V?n, KHXH, Ti?ng Nh?t thì e dùng t? h?p D06 thay th? cho D01 ???c kh?ng ? t?i vì e kh?ng ??ng ky thi m?n Anh

  • Chào em, em nên ??ng ky kh?i D96 ho?c D01 em nhé vì tr??ng hi?n ch?a xét kh?i D06 em nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c?

   • 广西快3精准计划网N?u e có ch?ng ch? JLPT N3 thì có ???c quy ??i ?i?m ra ?? xét tuy?n kh?ng ?, vì e ch? h?c t?t ti?ng Nh?t th?i còn ti?ng Anh e kh?ng ???c t?t ?

    • Chào em. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
     – H? tên
     – S? ?i?n tho?i
     – Ngày tháng n?m sinh
     – ??a ch? mail
     – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
     – C? s? mu?n h?c?

     • Chào em
      EM ?? l?i S?T, Cán b? nhà tr??ng g?i l?i t? v?n cho em v? h?c phí Ngành Ng?n Ng? Nh?t em nhé

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *