Ng?n Ng? Hàn Qu?c

T?ng quan v? ngành:

Theo ??c tính c?a Vi?n nghiên c?u Trung ??ng Hàn Qu?c, c?ng b? t?i to? ?àm “Hàn Qu?c h?c – k?t n?i gi?ng ???ng và doanh nghi?p” tháng 6/2016, các doanh nghi?p Hàn Qu?c ?ang t?o ra kho?ng 400,000 vi?c làm t?i Vi?t Nam, trong ?ó, bên c?nh các v? trí k? thu?t kh?ng c?n nhi?u ??n ti?ng Hàn; r?t nhi?u v? trí liên quan ??n qu?n ly, hành chính, marketing… ??u có yêu c?u nhan l?c ph?i có trình ?? Ti?ng Hàn ? m?c ?? cao. M?c dù nhu c?u ti?ng Hàn nói riêng và hi?u bi?t Hàn Qu?c nói chung ?ang t?ng nhanh, nh?ng ngu?n cung nhan l?c ti?ng Hàn trình ?? cao ? Vi?t Nam hi?n nay còn r?t h?n ch?. ??ng tr??c th?c tr?ng trên, tr??ng ??i h?c FPT ??t ra m?c tiêu xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o ngành ng?n ng? Hàn Qu?c v?i m?c tiêu trang b? cho sinh viên t?t nghi?p có ?? ki?n th?c, k? n?ng chuyên m?n, n?ng l?c ngo?i ng? và k? n?ng m?m ?? có th? làm vi?c hi?u qu? trong các l?nh v?c chuyên m?n s? d?ng ti?ng Hàn, ??c bi?t là trong l?nh v?c th??ng m?i.

Th?i gian h?c: 9 k?, t?ng kh?i l??ng ki?n th?c toàn khóa: 136 tín ch?

??a ?i?m h?c: C?n Th?, Tp.HCM (d? ki?n)

C?u trúc ch??ng trình:

Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng: 43 tín ch?

Ki?n th?c th?c hành ti?ng: 36 tín ch?

Ki?n th?c ly thuy?t ti?ng, v?n hóa – v?n h?c Hàn Qu?c: 18 tín ch?

Ki?n th?c chuyên ngành: 18 tín ch?

Khóa lu?n t?t nghi?p: 5 tín ch?

Phát tri?n cá nhan, ngh? nghi?p: 16 tín ch?

D? ki?n ??i t??ng tuy?n sinh:

– H?c sinh t?t nghi?p THPT ??t k?t qu? thi qu?c gia, qu?c t?, ho?c ??t ?i?m cao trong k? thi ??i h?c c?a qu?c gia và k? thi s? tuy?n c?a tr??ng.

– C?n có n?ng l?c h?c ngo?i ng?, c? th? c?n có ?i?m h?c ti?ng Anh (ho?c ngo?i ng? khác) ? ph? th?ng t? m?c khá tr? lên.

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

  • S? d?ng ti?ng Hàn Qu?c ?? làm vi?c t?i các doanh nghi?p, t? ch?c trong và ngoài n??c các l?nh v?c liên quan ??n th??ng m?i, h?p tác, du l?ch v?i các ??i tác n??c ngoài
  • Th?c hi?n nhi?m v? biên phiên d?ch ti?ng ti?ng Hàn trong các l?nh v?c kinh doanh, du l?ch, ?ào t?o,….
  • Sinh viên ???c trang b? thêm ti?ng Anh nên có th? làm vi?c trong các m?i tr??ng ?a ng?n ng?.
  • N?u ng??i h?c hoàn thành thêm khóa ?ào t?o nghi?p v? s? ph?m thì có th? tham gia vào gi?ng d?y ngo?i ng? trong các tr??ng ph? th?ng trong t??ng lai, khi ti?ng Hàn ???c ??a vào gi?ng d?y t?i b?c ph? th?ng.

Kinh nghi?m tích l?y sau ch??ng trình:

  • Sinh viên có hi?u bi?t v? v?n hóa, ki?n th?c ng?n ng? và có th? s? d?ng ti?ng Hàn Qu?c ?? giao ti?p thành th?o.
  • Có k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng thuy?t trình, k? n?ng t? duy ph?n bi?n, k? n?ng l?p k? ho?ch và qu?n ly th?i gian, có k? n?ng t?t v? ti?ng Anh t? tin giao ti?p trong ph?m vi nghi?p v? chuyên m?n.
  • Có ki?n th?c c? b?n v? kinh t?, giao d?ch th??ng m?i, qu?n ly d? án.
  • Có th? ti?p t?c h?c sau ??i h?c ? các chuyên ngành trong l?nh v?c: Ng?n ng? Hàn Qu?c, Kinh doanh qu?c tê, Qu?n ly, Giáo d?c…t?i các tr??ng trong n??c ho?c n??c ngoài.

T?t nghi?p:

Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m

 

?? có 19 bình lu?n trong “Ng?n Ng? Hàn Qu?c

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *