Ng?n ng? Anh

T?ng quan v? ngành Ng?n ng? Anh

Ti?ng Anh hi?n ?? tr? thành ng?n ng? th?ng d?ng trên th? gi?i c?ng nh? trong khu v?c. D?a trên th? m?nh và kinh nghi?m ?ào t?o c?a mình, tr??ng ??i h?c FPT m? ngành Ng?n ng? Anh v?i m?c tiêu trang b? cho sinh viên ki?n th?c n?n t?ng v? ng?n ng?, v?n hoá Anh-M?, k? n?ng chuyên sau v? th?c hành ti?ng, k? n?ng phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá các v?n ?? liên quan t?i chuyên ngành. M?t m?t ch??ng trình theo chu?n n?ng l?c ngo?i ng? c?a B? giáo d?c và ?ào t?o Vi?t Nam. M?t khác ch??ng trình h?c ???c thi?t k? r?t linh ??ng ph?n m? r?ng, cho phép sinh viên l?a ch?n h??ng ngành theo kh? n?ng và s? thích v?i 2 chuyên ngành ?ang “hot” hi?n nay là Ti?ng Anh th??ng m?i Ti?ng Anh C?ng ngh? th?ng tin广西快3精准计划网. Sinh viên ???c trang b? v? ki?n th?c c?n b?n v? Th??ng m?i và CNTT song song h?c chuyên m?n ti?ng Anh. ?ay th?c s? là ?i?m m?i so v?i các ch??ng trình hi?n có ? Vi?t Nam. Qua ?ó sinh viên ???c rèn luy?n nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bi?t v?n d?ng các ki?n th?c v? ng?n ng?, th??ng m?i, c?ng ngh? vào c?ng vi?c th?c t?…

Giai ?o?n OJT sinh viên có nhi?u c? h?i ???c ?ào t?o t?i các c?ng ty trên toàn c?u khi v?a có kh? n?ng ng?n ng? Anh, v?a có ki?n th?c c?n b?n v? Th??ng m?i ho?c CNTT.???c bi?t, sinh viên có c? h?i ít nh?t tham gia 1 h?c k? t?i các n??c nói ti?ng Anh nh? úc, M?,… trong quá trình h?c.

Tháng 8 n?m 2015, ??i h?c FPT ky k?t h?p tác chi?n l??c v? kh?o thí ti?ng Anh v?i H?i ??ng Anh. Vi?c h?p tác chi?n l??c v?i H?i ??ng Anh là n?n t?ng quan tr?ng trong chi?n l??c ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c và chu?n ti?ng Anh ??u ra cho sinh viên ??i h?c FPT, ??ng th?i là b??c t?t y?u trong m?i quan h? h?p tác gi?a ??i h?c FPT các t? ch?c giáo d?c hàng ??u th? gi?i.

Th?i gian h?c:

Ch??ng trình g?m 9 h?c k? chuyên ngành trong ?ó?có 1 h?c k? h?c t?p t?i doanh nghi?p (OJT), ch?a k? th?i gian rèn luy?n t?p trung và th?i gian h?c ti?ng Anh d? b? (ph? thu?c vào trình ?? ti?ng Anh ??u vào c?a sinh viên).

??a??i?m h?c: Hà N?i, ?à N?ng, TP.H? Chí Minh, C?n Th?

Yêu c?u ??u vào:

广西快3精准计划网T?t nghi?p PTTH (ho?c t??ng ???ng), ??t quy ??nh trúng tuy?n ??i h?c c?a B? GD?T và ?? k? thi ??u vào ho?c thu?c di?n tuy?n th?ng c?a tr??ng ??i h?c FPT.

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

C? nhan ngành Ng?n ng? Anh có th? ??m nhi?m m?t s? c?ng vi?c sau:

 • Th? ky, tr? ly ??i ngo?i trong các c?ng ty, t?p ?oàn kinh t?, b? ngo?i giao, l?nh s? quán…
 • Phiên d?ch, biên d?ch ti?ng Anh
 • ?i?u ph?i viên, chuyên viên làm vi?c t?i các c? quan qu?n ly nhà n??c t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, các B?, các ngành h?u quan c?a Vi?t Nam, t? ch?c kinh t? qu?c t?, các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t? c?a Vi?t Nam, các doanh nghi?p, t? ch?c chau ?u, Anh-M?, các n??c s? d?ng ti?ng Anh là ng?n ng? hành chính.
 • Qu?n tr? d? án CNTT c?a các c?ng ty CNTT th? gi?i và Vi?t Nam
 • Gi?ng d?y ti?ng Anh cho các t? ch?c và c? s? ?ào t?o.
 • H?c trình ?? cao h?n v? các ngành Ng?n ng? Anh, Ng?n ng? h?c, Qu?c t? h?c, Ch?ng ch? gi?ng d?y ti?ng Ahn cho ng??i n??c ngoài (TESOL). H?c m? r?ng các ngành thu?c kh?i ngành Kinh doanh.

C?u trúc ch??ng trình:

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Phát tri?n s? t? tin và l?u loát c?a ng??i h?c trong vi?c s? d?ng ng?n ng? ti?ng Anh.
 • Các k? n?ng c?n b?n c?a ti?ng Anh, giúp sinh viên h? th?ng, ?n t?p l?i các ki?n th?c ?? có chu?n b? cho nh?ng h?c k? chuyên sau.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • Ti?ng Anh 1
 • Ng? am
 • V? Vovinam
 • Giao ti?p c? b?n b?ng ti?ng Anh (nghe, nói, ??c, vi?t) t?t
H?c k? 2
 • Ti?ng Anh 2
 • Ng? pháp nang cao
 • V? Vovinam
 • Giao ti?p b?ng ti?ng Anh (nghe, nói, ??c, vi?t) nang cao, t?ng c??ng ph?n x? v?i ngo?i ng?.
H?c k? 3
 • Ti?ng Anh 3
 • K? n?ng vi?t Ti?ng Anh th??ng m?i
 • V? Vovinam
 • S? d?ng 4 k? n?ng tr?i ch?y, phù h?p ? các tình hu?ng c?ng vi?c và giao ti?p x? h?i.
 • ?Thu?n th?c các chu?n m?c trong k? n?ng vi?t ti?ng Anh trong kinh doanh.
 • ?V?n d?ng ki?n th?c chuyên ngành vào các tình hu?ng c?ng vi?c c? th?.
H?c k? 4
 • Ti?ng Anh 4
 • K? n?ng giao ti?p ?a v?n hóa
 • Giao ti?p ti?ng Anh tr?i ch?y trong c? 4 k? n?ng.
 • ?Có ki?n th?c c? b?n v? v?n hóa, phong t?c c?a các n??c ?ang s? d?ng ti?ng Anh và các n??c có ?nh h??ng l?n trên th? gi?i.
H?c k? 5
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • K? n?ng biên d?ch c? b?n
 • K? n?ng phiên d?ch c? b?n
 • K? n?ng thuy?t trình hi?u qu?
 • Ng?n ng? h?c
 • Tinh th?n trách nhi?m cao, c?u th? và h?p tác v?i ??ng nghi?p, c?ng s? trong c?ng vi?c.
 • ?Có ki?n th?c n?n t?ng và k? n?ng c? b?n v? biên – phiên d?ch ti?ng Anh.
 • Có k? n?ng nói chuy?n tr??c ?ám ??ng, di?n gi?i v?n ?? ?úng n?i dung, súc tích và t?o ?n t??ng v?i ng??i nghe.
 • Có ki?n th?c c? b?n trong l?nh v?c khoa h?c x? h?i và nhan v?n làm n?n t?ng ti?p thu ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p.
 • V?n d?ng và phát tri?n t? duy phê phán (critical thinking) và sáng t?o (creative thinking).
H?c k? 6
 • Th?c t?p làm vi?c th?c t? t?i doanh nghi?p
 • V?n d?ng ki?n th?c chuyên ngành vào các tình hu?ng c?ng vi?c c? th?.
H?c k? 7
 • Ngo?i ng? 2 (1)
 • M?i tr??ng kinh doanh qu?c t?
 • K? n?ng biên d?ch nang cao
 • K? n?ng phiên d?ch nang cao
 • Có k? n?ng c? b?n (nghe – nói – ??c – vi?t) ngo?i ng? th? 2, ti?ng Nh?t ho?c ti?ng Trung Qu?c.
 • ?Có ki?n th?c v? các khía c?nh thu?c m?i tr??ng kinh doanh qu?c t?; v? v?n hóa, ??c tr?ng các th? tr??ng các n??c, ?i?m gi?ng và khác nhau v? m?i tr??ng t? nhiên các n??c.
 • Có ki?n th?c n?n t?ng và k? n?ng nang cao v? biên – phiên d?ch ti?ng Anh.
 • Có kh? n?ng thích nghi nhanh, t? tin làm vi?c t?i các doanh nghi?p qu?c t? t?i Vi?t Nam và các n??c khác.
H?c k? 8
 • Ngo?i ng? 2 (2)
 • H? th?ng th?ng tin
 • K? n?ng tìm ki?m th?ng tin
 • V?n hóa Vi?t Nam
 • Có kh? n?ng s? d?ng các c?ng c? tìm ki?m ph?c v? cho nghiên c?u và c?ng vi?c.
 • ?Có ki?n th?c v? l?nh v?c c?ng ngh? th?ng tin và th?ng th?o các khái ni?m, thu?t ng? ti?ng Anh trong l?nh v?c này.
 • ?Tác phong làm vi?c chuyên nghi?p, khoa h?c, k? lu?t, có hi?u qu? và thích ?ng nhanh v?i m?i tr??ng làm vi?c ?a v?n hóa.
H?c k? 9
 • Ngo?i ng? 2 (3)
 • K? n?ng ti?ng Anh cho các k? thi qu?c t?
 • Khóa lu?n t?t nghi?p
 • Có ki?n th?c c? b?n v? ph??ng pháp nghiên c?u b?ng ti?ng Anh.
 • ?Ti?n hành nghiên c?u ??c l?p b?ng ti?ng Anh.
 • T? tin làm vi?c t?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c.
 • Có th? ti?p t?c h?c Sau ??i h?c ? các chuyên ngành trong l?nh v?c Ng?n ng? Anh, Kinh doanh qu?c t?, Tài chính, qu?n ly và giáo d?c.

T?t nghi?p:

Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m.

?? có 70 bình lu?n trong “Ng?n ng? Anh

  • Chào em, hi?n bên tr??ng có hình th?c xét h?c b?, xét ?i?m thi THPTQG và k? thi tuy?n riêng ??u vào c?a FPT, em ?ang h?i v? hình th?c nào? Em có th? ?? l?i th?ng tin s?t, h? tên chi ti?t ?? cán b? bên tr??ng liên h? h? tr? cho em chi ti?t h?n v? th?ng tin tuy?n sinh nha.

  • Chào em
   hi?n nhà tr??ng ?ang xét tuy?n h?c b? 5 k? g?n nh?t thu?c các kh?i A,A1,D1 có t?ng ?i?m >=21 ?i?m em ???c mi?n thi và ?? ?i?u ki?n vào tr??ng em nhé
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Chào em
   Khi em n?p h? s? song nhà tr??ng s? xét ?i?m h?c b? c?a em và s? liên h? v?i em và gia ?ình ?? hoàn thi?n các th? t?c nh?p h?c
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Chào em Hi?n này Ngành ng?n ng? Anh tuy?n toàn qu?c em nhé
   H?c phí 1 h?c k? chuyên ngành, c? th?: 18,900,000 VN?
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

 • em ?? ??ng ky xét tuy?n tr?c tuy?n nh?ng gi? em mu?n n?p h? s? xét tuy?n tr?c ti?p t?i v?n phòng tr??ng thì có v?n ?? gì kh?ng ?? em mu?n t?i phi?u ??ng ky xét tuy?n c?a tr??ng nh?ng kh?ng ???c, v?y em ph?i làm th? nào ?

  • Chào em
   Hi?n này ?i?m xét tuy?n là 21 ?i?m
   ?i?m thi x? c?ng b? sau khi thi tuy?n s? c?ng b? sau em nhé.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em hi?n nay ?i?m xét tuy?n vào tr??ng .=21 là em ??t ch? tiêu em nhé
   ?i?m thi vào tr??ng s? ???c c?ng b? sau khi thí sinh tr?i qua k? thi ??u vào c?a nhà tr??ng
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

 • em ?ang h?c l?p 12 và ?ang chu?n b? thi t?t nghi?p nên ch?a có b?ng t?t nghi?p hay gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p.V?y trong ??t xét tuy?n h?c b? c?a tr??ng có c?n kh?ng ? ?

  • chào em kh?ng em nhé
   Nhà tr??ng xét ?i?m h?c b? c?a em các k? l?p 10,11 k? 1 l?p 12.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em
   Nhà tr??ng ch? c?n ?i?m h?c b? c?a em th?i nhé
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i em ?ang h?c l?p 12 và ch?a có b?ng Ielts 6.0 v?y n?u em v?n mu?n xét tuy?n vào h?c ngành ng?n ng? Anh thì có ?c k ?? ?i?m tb c?a e c?ng > 21 và ?i?m ti?ng Anh t? khá tr? lên. Nh? v?y em n?p h? s? xét tuy?n ngành ng?n ng? Anh và sau ?ó vào tr??ng h?c khoá d? b? ???c kh?ng ?? Em c?m ?n.

  • Hi em,
   ?i?u ki?n IELTS ch? là ?i?u ki?n thêm – n?u em có thì em s? ???c mi?n h?c ti?ng Anh d? b? – kh?ng b?t bu?c em nhé. Em ?? l?i cho ad tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? tr??ng h??ng d?n em nha!

  • Hi em,
   Ngành ng?n ng? Anh có ? c? s? C?n Th? em nhé!
   N?u em c?n nhà tr??ng h? tr? thêm em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng nha ??

 • Trong quá trình h?c ngành ng?n ng? anh nhà tr??ng có b?t bu?c ph?i h?c ng?n ng? 2 và c? th? là ng?n ng? gì ?

  • Hi em,
   Em v?n ph?i h?c thêm 1 ng?n ng? n?a và hi?n d? ki?n là ng?n ng? Trung em nhé! N?u em c?n nhà tr??ng h? tr? thêm em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng nha ??

 • Chào anh(ch?). Cho e h?i là ? ?i?u ki?n ??u vào là ?i?m trung bình m?n Ti?ng anh t? khá tr? lên. L?p 10 c?a e ?i?m TA ch? có 6.0. Nh?ng l?p 11 và 12 ?i?m trung bình TA c?a e ??u trên 8.0 . v?y e có ?? ?i?u ki?n ??u vào kh?ng ?.

   • sao cau tr? l?i ? trên c?a b?n là b?t bu?c h?c thêm ng?n ng? th? 2 d? ki?n là ti?ng Trung ( lúc 10:56 ngày 10/03/2017)

 • Cho e h?i h?c xong ngành này ra có th? ?i d?y h?c ? các tr??ng c?p 3 ?c k? Yêu c?u xét kh?i gì v?y ??

  • Hi em,

   N?u em mu?n làm giáo viên thì em ph?i h?c thêm ch?ng ch? s? ph?m m?i d?y ???c em nhé!

  • Chào em, ?úng r?i em ? ?? Em vui lòng ?? l?i h? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ?? ???c cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé. C?m ?n em

  • Hi em,
   Ngành ng?n ng? Anh kh?ng h?c thêm ng?n ng? ti?ng Trung nên kh?ng ???c em nhé. Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em nha!

  • Có em nhé,
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • N?u ??ng kí h?c b? ng?n ng? anh ? tr??ng có h?c b?ng toàn ph?n k ?? ?i?u ki?n ?? ??t h?c b?ng là j ?.? Em mu?n tìm hi?u thêm và tgian nh?n h?c b? là bao lau. Mong anh ch? giúp

  • Chào em, n?m nay tr??ng kh?ng c?p h?c b?ng cho các b?n xét h?c b? nhé. N?u em mu?n xét h?c b?ng em ph?i tham gia kì thi h?c b?ng vào ngày 9.7 s?p t?i em nhé. Hi?n tr??ng v?n ?ang nh?n h? s? xét h?c b?. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? gi?i ?áp th?c m?c c?a em k? h?n em nhé.

 • Em mu?n ??ng kí h?c ng?n ng? Anh ? FPT-tp HCM. Em ?? t?t nghi?p khoa tài chính ngan hàng t?i ?H Hà N?i ? HN. Cho em h?i n?u em ???c nh?n vào h?c thì em có ph?i h?c m?t s? m?n nh? tri?t h?c, gd qu?c phòng, tin h?c…. N?u kh?ng ph?i h?c thì h?c phí có gi?m kh?ng ??

  • ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

  • Chào em. N?u em ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n ??u vào theo quy ch? tuy?n sinh c?a n?m hi?n hành thì em có th? nh?p h?c nhé!
   Tr??ng s? c?ng b? quy ch? tuy?n sinh n?m 2018 trong th?i gian s?p t?i.
   Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c? (Tp.HCM/Hà N?i/?à N?ng/C?n Th?)

  • Em h?c m?t v?n b?ng ???c th?i. ??? ???c h? tr? th?ng tin v? xét h?c b?, em ?? l?i sdt, tên và tr??ng thpt ?? cán b? nhà tr??ng liên h? l?i v?i em.

 • cho em h?i là mình h?c ng?n ng? nh?t có ???c h?c ng?n ng? th? 2 là ng ng? anh hay ng ng? khác khong ?

  • em ?ang quan tam ??n ch??ng trình h?c c?a ngành ng?n ng? anh ph?i kh?ng
   ?? ???c h? tr? c? th?, Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • ?? ???c h? tr? c? th?, Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Em h?c c?p 3 ? An Giang, em mu?n ??ng ky h?c ngành Ng?n ng? Anh thì c?n ?i?u ki?n nh? th? nào? H?c phí 1 h?c k? bao nhiêu ?? Toàn khóa h?c có t?ng c?ng bao nhiêu h?c k??

  • chào em
   N?m nay em thi THPTQG hay em m?i lên 12
   Quy ch? tuy?n sinh m?i n?m 1 khác
   H?c phí hi?n t?i ?ang là 20,7tr/ k? dành cho kh?i ngành ng?n ng?
   Tr??ng ?ào t?o 9 k? m?i k? 4 tháng t??ng ???ng 4 n?m em nhé.

  • chào em
   Em có th? ??ng ky ???c xét tuy?n ???c
   Em ?? l?i Th?ng tin S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng, tr??ng THPT em theo h?c t?i ?ay ?? cán b? nhà tr??ng liên h? t? v?n h??ng d?n cho em nhé

 • Con chau nhan vien FSOFT thi co uu tien gi ko nhi? Vd nhu van de ve KTX.(Minh dang lam viec o FPT Japan)
  DH FPT thi hoi xa, minh lai muon chau hoc o day de sau nay de dang dua chau qua Nhat.
  Nen khong biet thu tuc xin o KTX co kho ko vay? Vi la chau gai nen so cho o ngoai tro 1 minh.

  • chào b?n. hi?n nay tr??ng ?HFPT ?? full kí túc. tr??ng s? d?n b?n ?i th?m tr?, h? tr? ghép tr? <3

 • Ad ?i lúc ??u e ko ??ng kí nguyen v?ngvào tr??ng do ko biet. nhung gio e n?p h? s? vào ??ng kí xet tuyen ?c ko ?

  • chào em, hi?n tr??ng v?n xét tuy?n theo hình th?c xét HB và xét ?i?m thi THPTQG em nhé,
   Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n h??ng d?n ??ng ky ngay cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Ch? ?i cho e h?i ?.
  广西快3精准计划网 N?u ?? xét h?c b? r?i thì k ???c thay ??i nguy?n v?ng ph?i k ?

  • 广西快3精准计划网chào em. n?u em xét h?c b? ?? r thì e ch? c?n nh?p h?c th?i nha

  • 广西快3精准计划网chào b?n. hi?n nay n?u b?n ?? ?i?u ki?n xét tuy?n b?n làm h? s? nh?p h?c lu?n nha. b?n ?? l?i: h? tên_ s? ?i?n tho?i _ t?nh thành ?? ???c t? v?n nha.

 • 广西快3精准计划网Em ?? ??ng kí nguy?n v?ng online c?a trang web thisinh.thithptquocgia.edu.vn là ngành k? thu?t ph?n m?m , n?u em v? ???c tr??ng em kh?ng mu?n h?c ngành ?ó n?a , thì em có ???c phép ??ng kí ??i sang ngành khác kh?ng ?

  • 广西快3精准计划网chào em. em ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?i?n tho?i – t?nh thành ?? cán b? t? v?n ch? ??ng liên h? v?i e nha

 • Cho e h?i tr??ng mình có ng?n ng? nh?t ko ? ? E mu?n h?c ngành thi?t k? ?? h?a mà h?c theo nn nh?t mà th?y tr??ng toàn ti?ng anh :((((

  • Chào em.

   Tr??ng có ?ào t?o ngành ng?n ng? Nh?t và c? ngành thi?t k? ?? ho? em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • em mu?n h?c ngành ng?n ng? anh em t?t nghi?p thpt r?i ? nh?ng gi?
  e
  mu?n h?c thì c?n ?i?u ki?n nh?ng gù và c? th? cách th?c

  • chào em, em có th? dùng ?i?m h?c b? c?a n?m 12 ?? xét tuy?n h?c b? em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em. Ti?ng Anh t?t là m?t l?i th?, nh?ng n?u kh?ng t?t thì em c?ng ??ng quá lo l?ng, vào tr??ng em s? ???c ?ào t?o Ti?ng Anh tr??c khi vào chuyên ngành nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *