Trí tu? nhan t?o (AI)

T?ng quan v? chuyên ngành?Trí tu? nhan t?o (AI) thu?c ngành C?ng ngh? th?ng tin:

广西快3精准计划网M?t trong nh?ng h??ng phát tri?n nhanh c?a CNTT là chuyên ngành Trí tu? nhan t?o. Các h? th?ng th?ng minh v?i kh? n?ng x? ly th?ng tin kh?ng l? ?ang hàng ngày tr? thành tr? th? giúp ích cho các doanh nghi?p, các t? ch?c trong vi?c ra quy?t ??nh và ??nh h??ng kinh doanh, marketing, tuy?n d?ng, ?ào t?o, ra chính sách,…

T? n?n t?ng c?a ngành CNTT, chuyên ngành Trí tu? nhan t?o s? gi?i thi?u và ?i sau nghiên c?u các h? chuyên gia, t??ng tác ng??i – máy và ?ng d?ng trong các m?i tr??ng nh? h? ?a ph??ng ti?n; x? ly hình ?nh, am thanh; phan tích d? li?u l?n.

??a??i?m h?c广西快3精准计划网: Hà N?i, Tp. H? Chí Minh, C?n Th?

Yêu c?u???u vào: 广西快3精准计划网T?t nghi?p PTTH và (Thi) s? tuy?n c?a Tr??ng ??i h?c FPT

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

广西快3精准计划网Sinh viên t?t nghi?p chuyên ngành Trí tu? nhan t?o có c? h?i vi?c làm ?a d?ng v?i m?t s? v? trí ?i?n hình nh?:

+ K? s? phát tri?n ?ng d?ng AI
+ K? s? phát tri?n h? th?ng t? ??ng hóa, robot
+ Ki?n trúc s? d? li?u
广西快3精准计划网 + Chuyên gia nghiên c?u chuyên sau v? trí tu? nhan t?o

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • Nh?p m?n tính toán
 • Toán cho ngành k? thu?t
 • C? s? l?p trình (v?i C)
 • T? ch?c và ki?n trúc máy tính
 • Sinh viên làm quen v?i ng?n ng? C, l?p trình nh?ng ch??ng trình c? b?n ??n ph?c t?p.
 • Sinh viên hi?u v? ki?n ??trúc và t? ch?c máy tính
H?c k? 2
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Thi?t k? Web
 • Toán r?i r?c
 • Th?c hành C
 • Làm vi?c nhóm: Sinh viên h?c cách làm vi?c nhóm hi?u qu?, phát tri?n nhóm, thành viên nhóm, ?a d?ng nhóm, l?nh ??o nhóm, ??ng l?c nhóm, mau thu?n và g?n k?t trong các nhóm, l?p k? ho?ch và t? ch?c các cu?c h?p và c?ng ngh? và các nhóm ?o.
 • Sinh viên có kh? n?ng thi?t k? giao di?n c?a m?t website.
 • Sinh viên h?c cách giao ti?p c? b?n v?i h? c? s? d? li?u, thi?t k? Database.
 • Sinh viên th?c hành l?p trình ng?n ng? C.
H?c k? 3
 • Các h? c? s? d? li?u
 • L?p trình h??ng ??i t??ng
 • C?u trúc d? li?u và gi?i thu?t
 • Th?c hành OOP v?i Java
 • Sinh viên n?m v?ng quy trình phát tri?n ph?n m?m, bao g?m các quy trình s? d?ng trong ngành c?ng ngh? ph?n m?m: Water Fall, Spiral, Interative Development, Agile.
 • Sinh viên có ki?n th?c v? l?p trình h??ng ??i t??ng và giao ti?p c? b?n.
 • Sinh viên s? d?ng th?ng th?o ng?n ng? thi?t k? ph?n m?n UML.
H?c k? 4
 • Nh?p m?n K? thu?t Ph?n m?m
 • Phát tri?n ?ng d?ng Java Web
 • Xác xu?t th?ng kê
 • Sinh viên n?m v?ng quy trình phát tri?n ph?n m?m, bao g?m các quy trình s? d?ng trong ngành c?ng ngh? ph?n m?m: Water Fall, Spiral, Interative Development, Agile.
 • Sinh viên s? d?ng th?ng th?o ng?n ng? thi?t k? ph?n m?n UML.
H?c k? 5
 • ??o ??c trong CNTT
 • Gi?i thu?t nang cao
 • Sinh viên có ki?n th?c v? phan chia và chinh ph?c & ?? quy trong thu?t toán; than tích xác su?t và thu?t toán ng?u nhiên, thu?t toán ?a lu?ng, l?p trình tuy?n tính…
H?c k? 6
 • ?ào t?o trong doanh nghi?p 1
 • Kh?i s? doanh nghi?p
 • Sinh viên làm vi?c trong các d? án th?c t? trong n??c và qu?c t? t?i FPT Software ho?c các c?ng ty ph?n m?m trong và ngoài n??c là ??i tác c?a ??i h?c FPT t? 4 – 8 tháng.
 • Sinh viên xác ??nh các m? hình, các m?u phù h?p, s? ph?i h?p gi?a các m? hình nh?m t??ng thích v?i n?i dung m?c ?ích và yêu c?u c?a ng??i s? d?ng v? ph?n m?m.
H?c k? 7
 • Trí tu? nhan t?o
 • ?? ho? máy tính
 • CNTT t? ch?n 1 (Ng?n ng? l?p trình)
 • T?i ?u hoá t? h?p
 • Sinh viên bi?t ???c ph??ng pháp tính toán c?a trí tu? nhan t?o, nghiên c?u robot, x? ly ng?n ng? t? nhiên, x? ly hình ?nh…
 • Sinh viên s? d?ng th?ng th?o ng?n ng? l?p trình mà mình l?a ch?n h?c
 • Sinh viên n?m ???c k? thu?t l?p trình tuy?n tính và các thu?t toán ly thuy?t ?? th? c? b?n…
H?c k? 8
 • L?p trình h? th?ng
 • CNTT t? ch?n 2 (h?c máy)
 • Sinh viên vi?t ???c nh?ng ph?n m?m cho h? th?ng
H?c k? 9  

 • Khoá lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/?ng d?ng c?a riêng mình.

Kinh nghi?m tích l?y sau ch??ng trình:

广西快3精准计划网Sinh viên ???c th?c hành qua các h?c ph?n và h?c t?p t?i doanh nghi?p trong giai ?o?n OJT. Quá trình th?c hành và làm vi?c th?c t? kh?ng ch? giúp sinh viên c?ng c?, phát tri?n nang cao ki?n th?c, k? n?ng ngh? nghi?p mà còn t?o ???c m?i liên l?c, m?ng l??i v?i doanh nghi?p. Quá ?ó góp ph?n nang cao kh? n?ng tìm ki?m vi?c làm khi t?t nghi?p.

T?t nghi?p:

Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m

?? có 2 bình lu?n trong “Trí tu? nhan t?o (AI)

  • Chào em!
   Em có th? ??ng kí 1 trong các cách sau:
   – Tham gia k? thi ??u vào ngày 12/05
   – Tham gia thi k? thi THPT
   – Xét h?c b?
   ?? ???c h? tr? th?ng tin chi ti?t em vui lòng ?? l?i: H? tên/ SDT/ T?nh cán b? tr??ng s? h? tr? em nhé

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *