An toàn th?ng tin

T?ng quan v? chuyên ngành An toàn th?ng tin thu?c ngành C?ng ngh? th?ng tin:

V?i s? phát tri?n c?a ?i?n toán ?ám may và Th??ng m?i ?i?n t?, ngày nay vi?c ??m b?o an toàn th?ng tin ???c coi là nhi?m v? ??c bi?t quan tr?ng, và s? tr? thành ngành có nhu c?u nhan l?c r?t l?n trong t??ng lai. Vi?c ??m b?o an toàn th?ng tin lúc này kh?ng ch? là vi?c b?o v? h? th?ng kh?i nh?ng t?n c?ng c?a hacker, mà còn là ??m b?o các gói tin ch?y an toàn, kh?ng m?t mát khi truy?n d? li?u.

V?i l?i th? n?m trong m?t t?p ?oàn d?n ??u v? c?ng ngh?, ??i h?c FPT lu?n ???c ti?p c?n và c?p nh?t liên t?c nh?ng xu h??ng c?ng ngh? m?i nh?t, nh?ng tri th?c CNTT hi?n ??i c?a th? gi?i. ?ay chính là m?t trong nh?ng ?i?m m?nh khi?n sinh viên t?t nghi?p t? ??i h?c FPT chi?m ?u th? trên th? tr??ng nhan l?c ch?t l??ng cao ngành CNTT hi?n nay. Ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? theo các chu?n qu?c t? cao nh?t v? quy trình ch?t l??ng nh? chu?n ?ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), chu?n ACM (Association for Computing Machinery), và c?p nh?t các c?ng ngh? m?i nh?t c?a các t?p ?oàn CNTT hàng ??u th? gi?i nh? Microsoft, IBM, Oracle, Sun Microsystems,…

T? n?n t?ng c?a ngành CNTT, sinh viên ???c h?c t?p v? ph?n c?ng, ph?n m?m, m?ng, nguyên t?c t? ch?c th?ng tin, chính sách và pháp lu?t c?a nhà n??c c?ng nh? y?u t? con ng??i trong vi?c ??m b?o an toàn th?ng tin.

??a??i?m h?c: Hà N?i, TP.H? Chí Minh, C?n Th?

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

Sinh viên t?t nghi?p ngành An toàn th?ng tin có th? làm vi?c ? các v? trí sau:

 • Chuyên viên qu?n tr? an ninh m?ng, c? s? d? li?u
 • Chuyên viên phan tích, t? v?n, thi?t k? h? th?ng th?ng tin ??m b?o an toàn
 • Chuyên viên ki?m tra, ?ánh giá an toàn th?ng tin cho m?ng và h? th?ng
 • Chuyên gia rà soát l? h?ng, ?i?m y?u và x? ly s? c? an toàn th?ng tin
 • Chuyên gia l?p trình và phát tri?n ?ng d?ng ??m b?o an toàn th?ng tin

Ch??ng trình ?ào t?o:?

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Vovinam
 • 01-06 Level ti?ng Anh (D?a vào n?ng l?c ti?ng Anh ??u vào)
 • H?c k? ti?ng Anh t?i n??c ngoài
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • Toán cho ngành k? thu?t
 • T? ch?c và ki?n trúc máy tính
 • C? s? l?p trình 1 (C)
 • V? vovinam
 • ?ng d?ng Toán trong ngành c?ng ngh? th?ng tin.
 • ??t ???c ki?n th?c n?n t?ng v? ki?n trúc và c?u trúc máy tính.
 • Sinh viên có ki?n th?c và k? n?ng l?p trình c? b?n.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t
H?c k? 2
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • L?p trình h??ng ??i t??ng 1 (Java)
 • Các h? c? s? d? li?u
 • Toán r?i r?c
 • C? s? l?p trình 2 (C)
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có tinh th?n trách nhi?m nhóm và cùng nhau phát tri?n.
 • Sinh viên có k? n?ng b??c ??u v? l?p trình h??ng ??i t??ng v?i Java.
 • Sinh viên c?ng ???c trang b? v? ki?n th?c và k? n?ng v?i các h? c? s? d? li?u và toán r?i r?c.
 • Sinh viên ???c trang b? ki?n th?c nang cao v?i c? s? l?p trình 2.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t
H?c k? 3
 • C?u trúc d? li?u và gi?i thu?t
 • L?p trình h??ng ??i t??ng v?i Java
 • L?p trình Java – ?ng d?ng desktop
 • M?ng máy tính
 • T?ng quan v? ??m b?o th?ng tin
 • Sinh viên hi?u r? t?ng quan v? an toàn th?ng tin, h? th?ng máy tính và m?ng máy tính.
 • Sinh viên có k? n?ng b??c ??u v? xay d?ng h? th?ng m?ng.
 • Sinh viên c?ng ???c trang b? v? ki?n th?c c?u trúc d? li?u và gi?i thu?t.
 • Sinh viên có th? t? l?p trình ???c các ?ng d?ng desktop v?i Java.

K? n?ng l?p trình Java

H?c k? 4
 • Lu?t An ninh m?ng và ??o ??c trong l?nh v?c C?ng ngh? th?ng tin.
 • Qu?n tr? r?i ro trong h? th?ng th?ng tin (Phan tích l? h?ng và r?i ro).
 • K? n?ng giao ti?p.
 • Phát tri?n ?ng d?ng Web 1 (Java).
 • H? th?ng ngu?n m? và qu?n tr? m?ng.
 • Sinh viên hi?u r? ki?n th?c v? lu?t và ??o ??c trong l?nh v?c C?ng ngh? Th?ng tin.
 • Sinh viên ???c trang b? v? ki?n th?c và k? n?ng qu?n tr? r?i ro trong h? th?ng th?ng tin.
 • Sinh viên ???c trang b? k? n?ng giao ti?p hi?u qu? trong ??nh h??ng ngh? nghi?p t??ng lai.
 • Sinh viên có kh? n?ng l?p trình và phát tri?n ?ng d?ng Web v?i Java.
 • Sinh viên c?ng ???c trang b? ki?n th?c và k? n?ng qu?n tr? h? th?ng v?i m? ngu?n m?.
H?c k? 5
 • Xác su?t và th?ng kê
 • Phan tích m? ??c và K? thu?t d?ch ng??c
 • H? tr? và kh?c ph?c h? th?ng
 • An ninh Web (DVWA)
 • Th?c hành Java Web (Phát tri?n ?ng d?ng Java web 2).
 • Sinh viên có kh? n?ng ?ng d?ng các bài toán xác su?t th?ng kê ?? phan ho?ch và t?i ?u cho khai phá d? li?u.
 • Sinh viên có k? n?ng d?ch ng??c ?ng d?ng và phan tích m? ??c.
 • Sinh viên c?ng ???c trang b? v? ki?n th?c và k? n?ng h? tr? và kh?c ph?c h? th?ng v?i các ?ng d?ng ch?y trên n?n t?ng Microsoft Windows Server.
 • Sinh viên có kh? n?ng l?p trình và phát tri?n ?ng d?ng Web cho doanh nghi?p.
H?c k? 6
 • Th?c t?p th?c t? t?i doanh nghi?p (OJT – On the Job Training)
 • Kh?i s? doanh nghi?p
 • Sinh viên c? xát, tích lu? kinh nghi?m th?c ti?n
 • Sinh viên ???c trang b? v? ki?n th?c n?n t?ng kh?i nghi?p. Sinh viên có th? t? ??nh h??ng ngh? nghi?p cho t??ng lai ho?c t? kh?i
H?c k? 7
 • ?i?u tra s?
 • Nh?p m?n m?t m? ?ng d?ng
 • An ninh c? s? d? li?u.
 • Phát tri?n chính sách An toàn th?ng tin
 • M?ng c?n b?n cho ngành An toàn th?ng tin (K?t n?i m?ng)
 • Sinh viên ???c trang b? ki?n th?c v? ?i?u tra s?.
 • Sinh viên hi?u ???c c? b?n v? m?t m? ?ng d?ng trong an toàn th?ng tin.
 • Sinh viên có k? n?ng trong vi?c b?o m?t c? s? d? li?u.
 • Sinh viên có th? phát tri?n ???c chính sách an toàn th?ng tin cho doanh nghi?p.
 • Sinh viên có th? tri?n khai và xay d?ng h? th?ng m?ng ?úng tiêu chu?n an toàn th?ng tin cho doanh nghi?p.
H?c k? 8
 • Qu?n tr? d? án an toàn th?ng tin
 • Tham nh?p và Phòng th?
 • ?i?u tra m?ng
 • L?a ch?n Phan tích d? li?u
 • Sinh viên ???c trang b? ki?n th?c qu?n tr? d? án an toàn th?ng tin trong m?i tr??ng doanh nghi?p th?c t?.
 • Sinh viên ???c th?c nghi?m nh?ng k? thu?t t?n c?ng và phòng th? trong kh?ng gian h? th?ng m?ng.
 • Sinh viên có k? n?ng thu th?p th?ng tin và ?i?u tra trong h? th?ng m?ng.
 • Sinh viên có k? n?ng phan lo?i, l?a ch?n và phan tích d? li?u ?ng d?ng trong xác ??nh s? b?t th??ng trong h? th?ng m?ng.
H?c k? 9
 • ?ng phó s? c?
 • Khoá lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên ???c trang b? ki?n th?c và k? n?ng ?ng phó s? c?.
 • Sinh viên hoàn thành khoá lu?n t?t nghi?p v?i các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c an toàn th?ng tin.
 • Sinh viên có k? n?ng làm báo cáo khoa h?c và trình bày tr??c h?i ??ng khoa h?c nhà tr??ng.
 • T? nh?ng kinh nghi?m tích lu? xuyên su?t quá trình ?ào t?o, sinh viên s?n sàng làm vi?c t?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

Kinh nghi?m tích l?y sau ch??ng trình:

Ch??ng trình h?c ???c thi?t k? ?? sinh viên phát huy t? duy toán h?c và t? duy h? th?ng, ???c cung c?p ki?n th?c, rèn luy?n k? n?ng v? ICT, gi?i m?, xay d?ng các thu?t toán, ph?n m?m và th?c hành phòng th? ho?c t?n c?ng c?a tin t?c (hacker) trong m?i tr??ng s?, ??m b?o h? th?ng ICT ho?t ??ng ?úng ch?c n?ng, th?ng tin ???c l?u tr?, truy?n t?i an toàn.
Sinh viên ngành An toàn th?ng tin ???c trang b? các ki?n th?c c? b?n c?a nhóm ngành máy tính và CNTT, c?ng nh? nh?ng ki?n th?c c?t l?i, chuyên sau v? an toàn th?ng tin.
Sinh viên có kh? n?ng ?ánh giá nh?ng r?i ro ??i v?i s? an toàn c?a th?ng tin thu?c quy?n s? h?u c?a m?t t? ch?c và ??a ra các gi?i pháp phòng ch?ng và kh?c ph?c; c?ng nh? hi?u ???c các y?u t? v? con ng??i, t? ch?c, k? thu?t và chính sách liên quan ??n an toàn th?ng tin. Sinh viên ??ng th?i ???c cung c?p m?t n?n t?ng v?ng ch?c v? ngo?i ng?, khoa h?c, v?n hóa, x? h?i, phát huy tính ch? ??ng, sáng t?o trong h?c t?p, c?ng vi?c và cu?c s?ng.

T?t nghi?p:

Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m.

?? có 31 bình lu?n trong “An toàn th?ng tin

  • 广西快3精准计划网chào em , hi?n h?c phí c?a t?ng ngành tr??ng quy ??nh khác nhau, em ?? l?i th?ng tin h? tên và s?t nhé, cán b? bên tr??ng s? liên h? v?i em ?? h? tr? cho em th?ng tin chi ti?t nhé.

  • Chào em
   Hi?n nhà tr??ng ?ang xét tuy?n h?c b? THPT em nhé
   ngoài ra em có th? ??ng ky thi tuy?n
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • chào em
   V?i tr??ng h?p c?a em
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em
   V?i tr??ng h?p c?a em
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Hi em,

   ?i?u ki?n mi?n thi ??u vào c?a tr??ng nh? sau em nhé:

   Thí sinh có nguy?n v?ng theo h?c Tr??ng ??i h?c FPT s? ???c mi?n thi k? thi tuy?n sinh ??u vào n?u ?áp ?ng m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau:

   1. Thu?c di?n ???c tuy?n th?ng theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng h? ??i h?c chính quy c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o n?m 2017;
   2. T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   3. T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   4. ??t gi?i c?p thành ph? cu?c thi Violympic n?m 2016, 2017.
   5. Ngành Ng?n Ng? Anh: Có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng;
   6. Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên.
   Ghi chú: (*) làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng liên l?c t? v?n cho em k? h?n nhé! <3

 • Em mu?n vào ngành này ?.
  广西快3精准计划网 ?i?m t?ng trung bình 3 m?n nào trên 21 ??

  • Hi em,
   ??i v?i ngành An toàn th?ng tin thì có các t? h?p m?n xét h?c b? nh? sau:
   Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
   Toán, V?t ly, Hoá h?c
   Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
   Toán, Ti?ng Anh, KHTN

   广西快3精准计划网?i?u ki?n ???c mi?n k? thi ??u vào theo ph??ng th?c xét h?c b? nh? sau em nhé: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên (làm tròn 1 ch? s? th?p phan) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.

   Em xem chi ti?t t?i ?ay nhé http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/ ho?c em ?? l?i cho tr??ng tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng t? v?n tr?c ti?p cho em nha!

 • Fpt cho t?i h?i hi?n ngành trên có ?ào t?o v?n b?ng 2 k ???? T?i ?ang có nhu c?u này nh?m ph?c v? c?ng ty ?ang c?ng tác, c?m ?n

  • Chào b?n. B?n v?n có th? ??ng ky h?c n?u b?n ?? ?i?u ki?n tuy?n sinh c?a tr??ng. Còn nh?ng nh?ng m?n c? s? có th? ???c gi?m tr? ho?c kh?ng tùy ch??ng trình b?n y ?? h?c. B?n vui lòng ?? l?i h? tên, s? ?i?n tho?i, t?nh thành sinh s?ng nhà tr??ng s? có cán b? g?i ?i?n t? v?n k? h?n cho b?n.

 • 广西快3精准计划网Em ?? g?i h? s? cho tr??ng, Làm cách nào ?? bi?t cán b? nhà tr??ng ?? nh?n ???c hay lúc ??ng kí có sai sót ch? nào kh?ng ??

  • 广西快3精准计划网Em có th? g?i ?i?n cho cán b? c?a tr??ng h?i em nhé. Ho?c em có th? cho ch? h? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ?? cán b? tuy?n sinh check th?ng tin cho em nhé.

 • Cho e h?i là em ?ang h?c n?m 3 c?ng ngành này t?i TPHCM nh?ng bay gi? em mu?n chuy?n qua h?c tr??ng FPT thì em có ???c mi?n nh?ng m?n em h?c r?i kh?ng ?? Em c?m ?n.

  • Hi em,
   广西快3精准计划网 Tr??ng h?p c?a mình em ?? l?i cho tr??ng th?ng tin v? tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng h??ng d?n em c? th? nhé!

  • 广西快3精准计划网Chào em, em có th? ch?n các kh?i A1,A,D, toán anh KHXH, toán anh KHTN em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • N?m nay em 30 tu?i r?i ?? t?t nghi?p c? nhan ngành xay d?ng. Nh?ng bay Gi? em l?i r?t ?am mê nghanh c?ng nge em mu?n theo h?c t?i tr??ng xin ad t? v?n h? s? xét tuy?n c?n nh?ng gì ch??ng trình ?ào t?o và h?c phí dc kh?ng ?

  • Chào anh,
   N?u bay gi? anh mu?n theo h?c ? tr??ng thì anh s? ph?i tham gia thi tuy?n vào tr??ng gi?ng các b?n thí sinh. Tuy nhiên hi?n t?i k? thi tuy?n v?a m?i k?t thúc nên anh vui lòng ?? l?i h? tên,s?t, ??a ch? n?i anh sinh s?ng ?? cán b? tr??ng có th? liên l?c th?ng báo v? kì thi cho anh nhé ?.
   Anh có th? tham kh?o chi ti?t v? tr??ng t?i link sau: http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/

  • 广西快3精准计划网Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? t? v?n tr?c ti?p cho em nhé.

  • Chào em.
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào b?n! . H?c phí Ch??ng trình chính khóa
   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   H?c phí các chuyên ngành ATTT: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.

  • chào em, ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th?, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   Cán b? tr??ng s? liên h? t? v?n cho em nha.

  • chào em, em mu?n h?i theo ph??ng th?c xét tuy?n nào v?y em? ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *