K? thu?t ph?n m?m

T?ng quan v? chuyên ngành K? thu?t ph?n m?m thu?c ngành C?ng ngh? th?ng tin:

T?i ??i h?c FPT, K? thu?t ph?n m?m là chuyên ngành h?c có ti?ng và lau ??i nh?t. Hi?n t?i, sinh viên ??i h?c FPT ?? và ?ang làm vi?c, h?c t?p t?i các qu?c gia nh? M?, ??c, Nh?t B?n, Singapore – nh?ng th? tr??ng CNTT quan tr?ng c?a th? gi?i. ?ay là k?t qu? c?a ch??ng trình ?ào t?o chu?n qu?c t?, chú tr?ng ?ào t?o ngo?i ng?, phát tri?n k? n?ng m?m cùng ??nh h??ng ??u ra ?áp ?ng nhu c?u doanh nghi?p.

广西快3精准计划网Ch??ng trình ???c thi?t k? theo chu?n c?a Hi?p h?i Máy tính (Association for Computing Machinery-ACM), chu?n ?ào t?o k? s? ph?n m?m c?a Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET – M?), Hi?p h?i Ph?n m?m Vi?t Nam (VINASA), Ch??ng trình ?ào t?o c?a EC-Council, H?c vi?n M?ng và Ph?n c?ng Jetking (?n ??); v?i s? t? v?n c?a các chuyên gia và doanh nghi?p CNTT nh? T?p ?oàn FPT, T?p ?oàn IBM, ??ng th?i tích h?p các chu?n ki?n th?c c?a gi?i c?ng nghi?p nh? Oracle, Cisco… N?i dung ?ào t?o chuyên ngành K? thu?t ph?n m?m c?a ??i h?c FPT tích h?p can b?ng gi?a ki?n th?c n?n t?ng v?i c?ng ngh?, k? thu?t m?i: kh?ng ch? bao g?m các ki?n th?c v? khoa h?c c? b?n c?a nhóm ngành CNTT mà còn ?ào t?o ??y ?? v? quy trình phát tri?n ph?n m?m, t? ph??ng pháp, k? thu?t, c?ng ngh? trong phan tích, thi?t k?, phát tri?n, ki?m th?, b?o trì ph?n m?m và qu?n ly d? án ph?n m?m c?ng nh? các ?ng d?ng CNTT; can b?ng gi?a ly thuy?t v?i ?ng d?ng và th?c hành: th?i gian h?c ly thuy?t chi?m ch? t?i ?a m?t n?a th?i gian c?a h?u h?t các m?n h?c.

??a??i?m h?c广西快3精准计划网: Hà N?i, ?à N?ng, TP.H? Chí Minh, C?n Th?

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

广西快3精准计划网Sinh viên t?t nghi?p chuyên ngành ph?n m?m có th? l?a ch?n cho mình nh?ng c?ng vi?c thú v? nh?:

 • L?p trình viên phát tri?n ?ng d?ng
 • K? s? c?u n?i
 • Chuyên viên phan tích nghi?p v?
 • K? s? ??m b?o ch?t l??ng ph?n m?m
 • K? s? quy trình s?n xu?t ph?n m?m
 • Qu?n tr? viên d? án ph?n m?m và CNTT
 • Giám ??c k? thu?t
 • Chuyên viên phát tri?n ?ng d?ng AI v? x? ly hình ?nh, am thanh

Kinh nghi?m tích l?y sau ch??ng trình:

Sinh viên s? ???c ?ào t?o các m?n khoa h?c c? b?n c?a nhóm ngành CNTT, ?ào t?o chuyên sau v? quy trình, ph??ng pháp, k? thu?t, c?ng ngh? trong phan tích, thi?t k?, phát tri?n, ki?m th?, b?o trì ph?n m?m và qu?n ly d? án ph?n m?m c?ng nh? trong l?nh v?c ?ng d?ng CNTT. ??ng th?i, trong giai ?o?n h?c chuyên sau, sinh viên có th? l?a ch?n các ?? tài h?p ?? theo h?c và làm ?? án t?t nghi?p nh?: Ph?n m?m nhúng; Ph?n m?m qu?n ly doanh nghi?p; Ph?n m?m cho các h? th?ng di ??ng; H? th?ng m?ng và phan tán; H? th?ng tài chính và th??ng m?i ?i?n t?… theo xu h??ng SMAC hi?n nay c?a th? gi?i (SMAC: vi?t t?t c?a Social – M?ng x? h?i, Mobility – Di ??ng, Analytics – Phan tích d? li?u, Cloud – ?i?n toán ?ám may).

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • L?p trình v?i Alice
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
 • Sinh viên ???c trang b? t? duy v? l?p trình m?t cách tr?c quan.
H?c k? 1
 • Nh?p m?n tính toán
 • Toán cho ngành k? thu?t
 • C? s? l?p trình (v?i C)
 • T? ch?c và ki?n trúc máy tính
 

 • Sinh viên làm quen v?i ng?n ng? C, l?p trình nh?ng ch??ng trình c? b?n ??n ph?c t?p.
 • Sinh viên hi?u v? ki?n ??trúc và t? ch?c máy tính
H?c k? 2
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Thi?t k? Web
 • L?p trình h??ng ??i t??ng (v?i Java)
 • Các h? c? s? d? li?u
 • Toán r?i r?c
 • Th?c hành C
 • Làm vi?c nhóm: Sinh viên h?c cách làm vi?c nhóm hi?u qu?, phát tri?n nhóm, thành viên nhóm, ?a d?ng nhóm, l?nh ??o nhóm, ??ng l?c nhóm, mau thu?n và g?n k?t trong các nhóm, l?p k? ho?ch và t? ch?c các cu?c h?p và c?ng ngh? và các nhóm ?o.
 • Sinh viên có kh? n?ng thi?t k? giao di?n c?a m?t website.
 • Sinh viên có ki?n th?c v? l?p trình h??ng ??i t??ng và giao ti?p c? b?n v?i ng?n ng? Java.
 • Sinh viên h?c cách giao ti?p c? b?n v?i h? c? s? d? li?u, thi?t k? Database.
 • Sinh viên th?c hành l?p trình ng?n ng? C.
H?c k? 3
 • Ti?ng Nh?t s? c?p 1 – ??nh h??ng c?ng nghi?p
 • H? ?i?u hành
 • C?u trúc d? li?u và gi?i thu?t
 • Phát tri?n ?ng d?ng Java Desktop
 • Th?c hành OOP v?i Java
 • Sinh viên s? d?ng Ti?ng Nh?t ? m?c ?? c?n b?n: ??c, vi?t, giao ti?p ? m?i tr??ng làm vi?c.
 • Sinh viên n?m v?ng quy trình phát tri?n ph?n m?m, bao g?m các quy trình s? d?ng trong ngành c?ng ngh? ph?n m?m: Water Fall, Spiral, Interative Development, Agile.
 • Sinh viên s? d?ng th?ng th?o ng?n ng? thi?t k? ph?n m?n UML.
H?c k? 4
 • Ti?ng Nh?t s? c?p 2 – ??nh h??ng c?ng nghi?p
 • Nh?p m?n K? thu?t Ph?n m?m
 • M?ng máy tính
 • Phát tri?n ?ng d?ng Java Web
 • Th?c hành Desktop Java
 • Sinh viên s? d?ng Ti?ng Nh?t ? m?c ?? c?n b?n: ??c, vi?t, giao ti?p ? m?i tr??ng làm vi?c.
 • Sinh viên n?m v?ng quy trình phát tri?n ph?n m?m, bao g?m các quy trình s? d?ng trong ngành c?ng ngh? ph?n m?m: Water Fall, Spiral, Interative Development, Agile.
 • Sinh viên s? d?ng th?ng th?o ng?n ng? thi?t k? ph?n m?n UML.
H?c k? 5
 • Ti?ng Nh?t s? c?p 3 – ??nh h??ng c?ng nghi?p
 • C# và .NET
 • ??m b?o ch?t l??ng và ki?m th? ph?n m?m
 • Yêu c?u ph?n m?m
 • Th?c hành Java Web
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c ti?ng Nh?t ? m?c ?? S? c?p, ??ng th?i có thêm nhi?u t? v?ng, nhi?u ch? Hán và nhi?u m?u cau ?? có th? ??c, vi?t nh?ng cau t??ng ??i dài và ph?c t?p.
 • Sinh viên n?m v?ng các c?ng ngh? l?p trình chuyên nghi?p trên n?n t?ng Microsoft .NET: C#, ASP.NET, ASP .NET trên n?n IIS, k?t n?i CSDL theo m? hình ADO .NET.
 • Sinh viên n?m v?ng các k? thu?t trong ki?m th? ph?n m?m: UnitTest, BlackBox, WhiteBox, Equivalent, Boundary. Tham gia ch?ng ch? ki?m th? ph?n m?m ISTQB.
H?c k? 6
 • ?ào t?o trong doanh nghi?p 1
 • Kh?i s? doanh nghi?p
 • Sinh viên làm vi?c trong các d? án th?c t? trong n??c và qu?c t? t?i FPT Software ho?c các c?ng ty ph?n m?m trong và ngoài n??c là ??i tác c?a ??i h?c FPT t? 4 – 8 tháng.
 • Sinh viên xác ??nh các m? hình, các m?u phù h?p, s? ph?i h?p gi?a các m? hình nh?m t??ng thích v?i n?i dung m?c ?ích và yêu c?u c?a ng??i s? d?ng v? ph?n m?m.
H?c k? 7
 • Ki?n trúc và thi?t k? ph?n m?m
 • L?p trình di ??ng
 • Thi?t k? cách giao ti?p gi?a ng??i và máy tính (IS, ES)
 • Ti?ng Nh?t s? c?p 4
 • CNTT c? b?n theo chu?n Nh?t B?n
 • Xay d?ng ?ng d?ng trên các thi?t b? di ??ng và k?t n?i v?i các thi?t b? ngo?i vi, các d?ch v? t? bên ngoài và có kh? n?ng ch?y trên nhi?u n?n t?ng khác nhau t? iOS, Android ??n Blackberry.
 • Sinh viên tìm hi?u tam ly c?a ng??i dùng, hành vi h?ng ngày c?a ng??i dùng trên quy trình c?ng vi?c mà h? th?c hi?n ?? t? ?ó t?o ra các giao di?n mà ng??i dùng s? d?ng nh? theo thói quen và cách ngh? hi?n t?i ?? h? có th? ti?p c?n, s? d?ng ph?n m?m m?t cách nhanh chóng mà kh?ng c?n h?c t?p ph?c t?p.
 • Sinh viên s? ??t trình ?? ti?ng Nh?t t??ng ???ng N4.
 • Sinh viên có ki?n th?c c?a m?t K? s? Ph?n m?m làm vi?c trong m?i tr??ng c?a Nh?t B?n.
H?c k? 8
 • Qu?n tr? d? án c?ng ngh? th?ng tin
 • Xác su?t th?ng kê
 • Ti?ng Nh?t trung c?p 1
 • K? n?ng giao ti?p
 • Sinh viên có ki?n th?c c?a vai trò Qu?n ly d? án nh?: L?p k? ho?ch, d? ?oán các r?i ro, ?i?u ph?i nhan l?c và chia c?ng vi?c. Ngoài ra, các ki?n th?c v? qu?n ly nhan s?, ph?i h?p nhan viên, x? ly xung ??t s? ???c cung c?p ?? nang cao kinh nghi?m cho vi?c qu?n ly.
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c nang cao v? ti?ng Nh?t – ti?ng Nh?t Trung c?p. Có kh? n?ng ??c, vi?t, giao ti?p cau v?n dài, ph?c t?p, trang tr?ng.
H?c k? 9
 • ??o ??c trong CNTT
 • Ti?ng Nh?t trung c?p 2
 • Ti?ng Nh?t trong CNTT
 • Khoá lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/?ng d?ng c?a riêng mình.
 • Sinh viên t? tin làm vi?c t?i h?u h?t các c??ng qu?c CNTT trên th? gi?i.

T?t nghi?p:

Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m.

 

?? có 53 bình lu?n trong “K? thu?t ph?n m?m

  • Chào em. Tr??ng có ?ào t?o ngành KTPM em nhé.?? ???c t? v?n c? th? h?n em vui lòng ?? l?i th?ng tin (H? tên, ngày sinh, s?t, tr??ng THPT, t?nh/thành ph?..) Cán b? tuy?n sinh c?a tr??ng s? liên h? v?i em.

 • Em mu?n thi vào k? thu?t ph?n m?m, v?y ?i?m xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng trong k? thi THPT qu?c gia là M?N Gì ?

   • Chào em
    广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Chào em
   Em mu?n theo h?c chuyên ngành k? thu?t ph?n m?m v?y em s? xét ?i?m trong k? thi THPT QG s? xét ?i?m toán , ngo?i ng?, các m?n khoa h?c t? nhiên.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • 广西快3精准计划网Ngành k? thu?t ph?n m?m ch? c?n t?ng 3 m?n trên 21 ?i?m th?i ?? v? ?i?m m?n ti?ng anh có c?n j k ??

   • chào em ??i v?i ngành k? thu?t ph?n m?m em có th? xét theo t? h?p D01, A00, A01, D90
    广西快3精准计划网 EM ?? l?i H? Tên, S?T, T?nh Thành cán b? nhà tr??ng li?n h? l?i em nhé

  • Chào em
   Nhà tr??ng hi?n có 2 lo?i phòng:
   Phòng 3 ng??i 800,000 VN? bao g?m em ???c s? d?ng ?i?n 36 s?, n??c 4 kh?i
   Phòng 4 ng??i 700,000 VN? bao g?m em ???c s? d?ng ?i?n 36 s?, n??c 4 kh?i
   Em dùng v??t h?n m?c ban qu?n ly KTX thu thêm 2,000 VNND 1 s? ?i?n.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Hi em,
   N?u em mu?n xét h?c b? thì T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên (làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT nhé. Chi ti?t th?ng tin em xem t?i ?ay http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/广西快3精准计划网. Ngoài ra em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? tr??ng t? v?n t?t nh?t cho em nhé!

  • Hi em,
   N?u em mu?n xét h?c b? thì T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên (làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT nhé. Chi ti?t th?ng tin em xem t?i ?ay http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/. Ngoài ra em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? tr??ng t? v?n t?t nh?t cho em nhé!

 • Cho em h?i ngành K? thu?t ph?n m?m khi ?i th?c t?p thì do tr??ng tìm hay em t? tìm ?:
  广西快3精准计划网 – N?u do tr??ng thì th??ng ???c th?c t?p ? ?au ?

  • Chào em,

   Sinh viên ???c g?i ?i th?c t?p t?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c (tùy theo ch??ng trình) là ??i tác c?a nhà tr??ng nhé, kéo dài 4 – 8 tháng.

 • 广西快3精准计划网sao em nghe có ng??i nói h?c 1 n?m có 30tr à.mà em vào xem h?c phí th?y h?n 30tr/1n?m lu?n v?y

 • Cho em h?i là hi?n gi? e ?ang h?c c?p 3 và em mu?n n?p h? s? xét tuy?n thì có c?n ph?i có h?c b? lun kh?ng? Và e mu?n bi?t là h?n chót xét tuy?n là khi nào v?y??? Em c?m ?n!

  • Hi em,

   Em có th? xin th?y c? giáo cho ch?p l?i h?c b?, ho?c xin th?y c? 1 b?n riêng có ?óng d?u nhà tr??ng em nhé. H?n xét tuy?n là 11/5, tuy nhiên em nên n?p h? s? s?m nh?t có th? nhé, vì ch? tiêu tuy?n sinh c?a tr??ng c?ng có h?n. N?u c?n giúp ?? làm h? s? em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h??ng d?n em nhé!

 • 广西快3精准计划网Em mu?n ??ng kí ngành KTPM thì ?i?m xét tuy?n h?c b? c?a em là 3 m?n Toán V?n Anh có ???c kh?ng ??

  • Hi em,
   N?u t?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên (làm tròn ??n 1 ch? s? th?p phan) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì em s? ???c mi?n k? thi ??u vào em nhé. ??i v?i ngành KTPM thì em có th? ch?n 1 trong 4 t? h?p m?n sau ?? xét:
   Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
   Toán, V?t ly, Hoá h?c
   Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
   Toán, Ti?ng Anh, KHTN
   Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h??ng d?n em tr?c ti?p nha!

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i h?c phí ngành K? thu?t ph?n m?m c? s? C?n Th? là bao nhiêu ??

 • 广西快3精准计划网N?u ?? ?i?u ki?n nh?n h?c b?ng thì có c?n ph?ng v?n hay kh?ng v?y??? N?m nay em chu?n b? lên 12

  • Có ph?ng v?n em nhé.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

  • ?i?m h?c b? >=21 ?i?m thì em ???c tuy?n th?ng nhé
   ?? ???c t? v?n r? h?n em cho ad xin h? tên, ??a ch? n?i em sinh s?ng và sdt ?? cán b? tr??ng liên h? cho emm nhé

   • Cho e h?i h?c b? l?y ?i?m c?p 3 ?, e h?c xong 12/12 t? 2013 gi? có ???c dùng ?? xét ko ?, vs l?i tuy?n th?ng thì có ???c h?c b?ng ko ?, nghe a e ? trong tr??ng nói là p thi t? >= 75 ?i?m ms ???c h?c b?ng

    • Em có th? xét nh?ng k dùng ?i?m ?ó ?? xét h?c b?ng nhé.
     – T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì ???c xét tuy?n vào FPT
     Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • tr??ng có ?ào t?o h? CD v?a h?c v?a làm ngành c?ng ngh? máy tính uay l?p trình ko ad. n?u có cho em h?i thêm v? m?c h?c phí và h?c trình.e xin c?m ?n

 • 广西快3精准计划网Em ?? n?p h? s? r?i và ?? b? sung phi?u ?i?m g?i b?ng b?u ?i?n kh?ng bi?t tr??ng nh?n ???c ch?a

  • ???c em nhé! Tr??ng ?ang xét ?i?m c?a 2 k? g?n nh?t (k? 2 l?p 11 và k? 1 l?p 12). Em vui lòng g?i l?i th?ng tin ?? cán b? h? tr? em c? th? h?n nhé:
   – H? tên:
   – Ngày tháng n?m sinh:
   – S? ?i?n tho?i:
   – Tên tr??ng THPT? T?nh thành:
   广西快3精准计划网 – Mong mu?n h?c ?H FPT t?i c? s? nào?

 • Cho em h?i thi xong bài thi ngày 13/5 là ?? ?i?u ki?n vào tr??ng r?i ?úng kh?ng ?? v?i cho em h?i ?i th?c t?p bên n??c ngoài có c?n ?óng thêm h?c phí kh?ng ??

  • em thi xong ch? k?t qu? em nhé! n?u k?t qu? t?t em s? cs kh? n?ng trúng tuy?n nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i cho e nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Cho e hoi nghanh khoa hoc may tinh va ky thuat phan mem nghanh nao hoc d? hon. Va nghanh nao d? xin viec hon.Neu chua biet gi (s? b? ) ve 2 nghanh nay thi co the hoc dc ko ah .

  • chào em
   2 ngành này có 2 ??c thù riêng
   Khoa h?c máy tính là ngành h?c dành cho nh?ng cá nhan ?am mê l?nh v?c nghiên c?u chuyên sau v? CNTT.
   K? thu?t ph?n m?m là ngành h?c phù h?p v?i nh?ng ai yêu thích c?ng vi?c làm ph?n m?m; sáng t?o nên nh?ng s?n ph?m mang tính ?ng d?ng cao, làm vi?c tr?c ti?p v?i khách hàng trong ngành c?ng ngh? ph?n m?m v?n ?ang phát tri?n s?i ??ng trên toàn th? gi?i.
   广西快3精准计划网 Hi?n K? Thu?t ph?n m?m c?ng vi?c ?ài trà h?n vì mang tính ?ng d?ng còn khoa h?c máy tính kén nhan s? h?n vì ?i sau v? nghiên c?u.

 • Em hi?n t?i ?ang hok l?p 11 và em mu?n h?c l?p trình game Virtual World thì em h?c k? thu?t ph?n m?n ?úng kh?ng ak? Và ?i?u ki?n ?? xét tuy?n là gì ak? Em c?m ?n!

  • Chào em. Em có th? ??ng ky k? thu?t ph?n m?m nhé!
   Theo quy ch? tuy?n sinh 2019, ?i?u ki?n xét ?i?m h?c b? THPT là: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong hai h?c k? cu?i THPT ??t 21 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT.
   广西快3精准计划网 Ngành này, tr??ng xét tuy?n các kh?i: A00, A01, D01, D90 tùy theo ngành ngh? em ??ng ky.

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i ?? thi vào ngành k? thu?t ph?n m?n c?n thi nh?ng m?n gì và tiêu chu?n ??u vào c?a các tr??ng là nh? nào ?

  • Chào em, ngành CNTT n?m nay xét tuy?n theo các kh?i A00, A01, D01, và D90 xét h?c b? và xét theo ?i? thi THPT qu?c gia em nhé, ngoài ra có thi s? tuy?n em nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • E mu??n ??ng ki? xe?t tuyê?n va?o nga?nh c?ng nghê? th?ng tin t?? bay gi?? thi? la?m thê? na?o a??

  • chào em, hi?n t?i tr??ng ?? b?t ??u nh?n h? s? xét tuy?n
   ?? ???c h? tr? chi ti?t, em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i cán b? nhà tr??ng h? tr? em nhé ??
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

   • Nguyê?n Thi? Xuan Thu?y
    S?t: 0846887854
    tr???ng THPT Ha?u L??c 4
    广西快3精准计划网 Ti?nh Thanh Ho?a

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *