IoT – Internet V?n V?t

T?ng quan v? chuyên ngành IoT thu?c ngành C?ng ngh? th?ng tin:

广西快3精准计划网Internet of Things (IoT) là m?t cách khác bi?t ?? t?o ra giao ti?p gi?a các thi?t b?, các máy tính và thi?t b? c?ng nghi?p, cho phép chúng ta thu th?p d? li?u t? nh?ng thi?t b? xung quanh và t??ng tác v?i chúng theo m?t cách ch?a t?ng có tr??c ?ay.

广西快3精准计划网Cùng v?i s? phát tri?n nh? v? b?o c?a ngành CNTT nói chung, s? t?ng tr??ng c?a các thi?t b? di ??ng, c?a các h? th?ng IA và nhu c?u k?t n?i gi?a các b? ph?n c?a doanh nghi?p, gi?a các cá nhan v?i các d?ch v? c?a các t? ch?c và doanh nghi?p, v?i cá nhan v?i nhau trong t?t c? các khía c?nh c?a cu?c s?ng.

广西快3精准计划网T? n?n t?ng c?a ngành CNTT, chuyên ngành IoT ti?p c?n t? c?n b?n v? tìm hi?u, nghiên c?u sau h?n v? ph?n c?ng và k?t n?i v?i các n?n t?ng di ??ng, h? th?ng th?ng tin. Chuyên ngành IoT gi?i thi?u v? các ?ng d?ng cho d? li?u l?n, ?i?n toán ?ám may. Sinh viên h?c chuyên ngành này có c? h?i tri?n khai các d? án v? nhà th?ng minh (smart home), thành ph? th?ng minh (smart city), d?ch v? s?c kh?e, tài chính,…

??a??i?m h?c广西快3精准计划网: Hà N?i, TP.H? Chí Minh

Yêu c?u???u vào: 广西快3精准计划网T?t nghi?p PTTH và (thi) s? tuy?n c?a Tr??ng ??i h?c FPT

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

广西快3精准计划网Sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng v?n hành, ?ng d?ng, thi?t k? và phát tri?n các h? th?ng t? h? t?ng, d?ch v? ph?n m?m, các n?n t?ng ph?n m?m, giao th?c, m?ng trong l?nh v?c IoT c?a các c?ng ty c?ng ngh? và các doanh nghi?p nói chung.

T?t nghi?p:

广西快3精准计划网Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *