H? th?ng th?ng tin

T?ng quan chuyên ngành H? th?ng th?ng tin thu?c ngành CNTT:

T? n?n t?ng c?a ngành CNTT, sinh viên ???c h?c sau h?n v? các h? th?ng th?ng tin trong doanh nghi?p, tìm hi?u nghi?p v? tri?n khai các h? th?ng th?ng tin, ??m b?o h? th?ng th?ng tin c?a doanh nghi?p ho?t ??ng an toàn c?ng nh? phát tri?n các ?ng d?ng cho các h? th?ng c?a doanh nghi?p.

Tri?n v?ng ngh? nghi?p

M?t s? v? trí c?ng vi?c ?i?n hình:

 • Qu?n tr? viên máy ch? và m?ng
 • Qu?n tr? viên các h? c? s? d? li?u
 • Chuyên viên phan tích, t? v?n, thi?t k? h? th?ng th?ng tin
 • Chuyên viên phát tri?n ?ng d?ng cho h? th?ng th?ng tin
 • Chuyên viên tri?n khai, v?n hành các h? th?ng ERP, CRM..
 • Chuyên viên ki?m tra, ?ánh giá an toàn th?ng tin cho m?ng và h? th?ng
 • Chuyên gia rà soát l? h?ng, ?i?m y?u và x? ly s? c? an toàn th?ng tin

Ch??ng trình ?ào t?o:?

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
 • Sinh viên ???c trang b? t? duy v? l?p trình m?t cách tr?c quan.
H?c k? 1
 • Nh?p m?n tính toán
 • Toán cho ngành k? thu?t
 • C? s? l?p trình (v?i C)
 • T? ch?c và ki?n trúc máy tính
 • Sinh viên làm quen v?i ng?n ng? C, l?p trình nh?ng ch??ng trình c? b?n ??n ph?c t?p.
 • Sinh viên hi?u v? ki?n ??trúc và t? ch?c máy tính
H?c k? 2
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Thi?t k? Web
 • L?p trình h??ng ??i t??ng (v?i Java)
 • Các h? c? s? d? li?u
 • Toán r?i r?c
 • Th?c hành C
 • Làm vi?c nhóm: Sinh viên h?c cách làm vi?c nhóm hi?u qu?, phát tri?n nhóm, thành viên nhóm, ?a d?ng nhóm, l?nh ??o nhóm, ??ng l?c nhóm, mau thu?n và g?n k?t trong các nhóm, l?p k? ho?ch và t? ch?c các cu?c h?p và c?ng ngh? và các nhóm ?o.
 • Sinh viên có kh? n?ng thi?t k? giao di?n c?a m?t website.
 • Sinh viên có ki?n th?c v? l?p trình h??ng ??i t??ng và giao ti?p c? b?n v?i ng?n ng? Java.
 • Sinh viên h?c cách giao ti?p c? b?n v?i h? c? s? d? li?u, thi?t k? Database.
 • Sinh viên th?c hành l?p trình ng?n ng? C.
H?c k? 3
 • Ti?ng Nh?t s? c?p 1 – ??nh h??ng c?ng nghi?p
 • H? ?i?u hành
 • C?u trúc d? li?u và gi?i thu?t
 • Phát tri?n ?ng d?ng Java Desktop
 • Th?c hành OOP v?i Java
 • Sinh viên s? d?ng Ti?ng Nh?t ? m?c ?? c?n b?n: ??c, vi?t, giao ti?p ? m?i tr??ng làm vi?c.
 • Sinh viên n?m v?ng quy trình phát tri?n ph?n m?m, bao g?m các quy trình s? d?ng trong ngành c?ng ngh? ph?n m?m: Water Fall, Spiral, Interative Development, Agile.
 • Sinh viên s? d?ng th?ng th?o ng?n ng? thi?t k? ph?n m?n UML.
H?c k? 4
 • Ti?ng Nh?t s? c?p 2 – ??nh h??ng c?ng nghi?p
 • Nh?p m?n K? thu?t Ph?n m?m
 • M?ng máy tính
 • Phát tri?n ?ng d?ng Java Web
 • Xác xu?t th?ng kê
 • Sinh viên s? d?ng Ti?ng Nh?t ? m?c ?? c?n b?n: ??c, vi?t, giao ti?p ? m?i tr??ng làm vi?c.
 • Sinh viên n?m v?ng quy trình phát tri?n ph?n m?m, bao g?m các quy trình s? d?ng trong ngành c?ng ngh? ph?n m?m: Water Fall, Spiral, Interative Development, Agile.
 • Sinh viên s? d?ng th?ng th?o ng?n ng? thi?t k? ph?n m?n UML.
H?c k? 5
 • Ti?ng Nh?t s? c?p 3 – ??nh h??ng c?ng nghi?p
 • C# và .NET
 • ??m b?o ch?t l??ng và ki?m th? ph?n m?m
 • Yêu c?u ph?n m?m
 • Th?c hành Java Web
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c ti?ng Nh?t ? m?c ?? S? c?p, ??ng th?i có thêm nhi?u t? v?ng, nhi?u ch? Hán và nhi?u m?u cau ?? có th? ??c, vi?t nh?ng cau t??ng ??i dài và ph?c t?p.
 • Sinh viên n?m v?ng các c?ng ngh? l?p trình chuyên nghi?p trên n?n t?ng Microsoft .NET: C#, ASP.NET, ASP .NET trên n?n IIS, k?t n?i CSDL theo m? hình ADO .NET.
 • Sinh viên n?m v?ng các k? thu?t trong ki?m th? ph?n m?m: UnitTest, BlackBox, WhiteBox, Equivalent, Boundary. Tham gia ch?ng ch? ki?m th? ph?n m?m ISTQB.
H?c k? 6
 • ?ào t?o trong doanh nghi?p 1
 • Kh?i s? doanh nghi?p
 • Sinh viên làm vi?c trong các d? án th?c t? trong n??c và qu?c t? t?i FPT Software ho?c các c?ng ty ph?n m?m trong và ngoài n??c là ??i tác c?a ??i h?c FPT t? 4 – 8 tháng.
 • Sinh viên xác ??nh các m? hình, các m?u phù h?p, s? ph?i h?p gi?a các m? hình nh?m t??ng thích v?i n?i dung m?c ?ích và yêu c?u c?a ng??i s? d?ng v? ph?n m?m.
H?c k? 7
 • i?n trúc và thi?t k? ph?n m?m
 • L?p trình di ??ng
 • Thi?t k? cách giao ti?p gi?a ng??i và máy tính (IS, ES)
 • CNTT c? b?n theo chu?n Nh?t B?n
 • Xay d?ng ?ng d?ng trên các thi?t b? di ??ng và k?t n?i v?i các thi?t b? ngo?i vi, các d?ch v? t? bên ngoài và có kh? n?ng ch?y trên nhi?u n?n t?ng khác nhau t? iOS, Android ??n Blackberry.
 • Sinh viên tìm hi?u tam ly c?a ng??i dùng, hành vi h?ng ngày c?a ng??i dùng trên quy trình c?ng vi?c mà h? th?c hi?n ?? t? ?ó t?o ra các giao di?n mà ng??i dùng s? d?ng nh? theo thói quen và cách ngh? hi?n t?i ?? h? có th? ti?p c?n, s? d?ng ph?n m?m m?t cách nhanh chóng mà kh?ng c?n h?c t?p ph?c t?p.
 • Sinh viên có ki?n th?c c?a m?t K? s? Ph?n m?m làm vi?c trong m?i tr??ng c?a Nh?t B?n.
H?c k? 8
 • Qu?n tr? d? án c?ng ngh? th?ng tin
 • Xác su?t th?ng kê
 • Ti?ng Nh?t trung c?p 1
 • K? n?ng giao ti?p
 • Sinh viên có ki?n th?c c?a vai trò Qu?n ly d? án nh?: L?p k? ho?ch, d? ?oán các r?i ro, ?i?u ph?i nhan l?c và chia c?ng vi?c. Ngoài ra, các ki?n th?c v? qu?n ly nhan s?, ph?i h?p nhan viên, x? ly xung ??t s? ???c cung c?p ?? nang cao kinh nghi?m cho vi?c qu?n ly.
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng ki?n th?c nang cao v? ti?ng Nh?t – ti?ng Nh?t Trung c?p. Có kh? n?ng ??c, vi?t, giao ti?p cau v?n dài, ph?c t?p, trang tr?ng.
H?c k? 9
 • ??o ??c trong CNTT
 • Ti?ng Nh?t trung c?p 2
 • Ti?ng Nh?t trong CNTT
 • Khoá lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/?ng d?ng c?a riêng mình.
 • Sinh viên t? tin làm vi?c t?i h?u h?t các c??ng qu?c CNTT trên th? gi?i.

?? có 2 bình lu?n trong “H? th?ng th?ng tin

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *