Digital Art & Design – Thi?t k? M? thu?t s?

T?ng quan v? chuyên ngành Thi?t k? M? thu?t s? (Digital Art & Design)?thu?c ngành C?ng ngh? th?ng tin:

V?i s? phát tri?n nhanh chóng c?a truy?n th?ng và qu?ng cáo t?i Vi?t Nam, Thi?t k? M? thu?t s? (Digital Art & Design) ?ang tr? thành m?t trong nh?ng chuyên ngành h?p d?n gi?i tr?. ??c bi?t ??i v?i b?n tr? ?am mê sáng t?o và thích làm vi?c trong nh?ng m?i tr??ng n?ng ??ng.

广西快3精准计划网T? n?n t?ng ?? h?a c?n b?n và k? n?ng ?ng d?ng CNTT trong ?? h?a sinh viên ???c h?c sau h?n v? quá trình t? hình thành y t??ng, phác th?o, ch?nh s?a, l?a ch?n c?ng ngh? và k? thu?t; th?c hành t?o ra s?n ph?m. Sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng k?t h?p gi?a thi?t k? v?i truy?n th?ng, m? thu?t, th??ng m?i ?? ?áp ?ng t?t nh?ng yêu c?u c?a n?n c?ng nghi?p hi?n ??i. Sinh viên có c? h?i áp d?ng ki?n th?c và k? n?ng vào thi?t k? th??ng hi?u, thi?t k? web, thi?t k? game, phim, 2D, 3D, thi?t k? các ?ng d?ng cho các thi?t b? di ??ng,…

Ch??ng trình chuyên ngành Thi?t k? M? thu?t s? (Digital Art & Design) c?a ??i h?c FPT ???c xay d?ng theo chu?n c?a các tr??ng ?ào t?o Ngh? thu?t trên th? gi?i và các Hi?p h?i v? ?ào t?o ngh? thu?t (National Association of Schools of Art and Design – NASAD). Hi?n nay, ??i h?c FPT là m?t trong s? ít tr??ng ??a Computer Graphic vào ch??ng trình h?c chính th?c. ?ay là k? thu?t thi?t k? ?? h?a tiên ti?n nh?t trên th? gi?i chuyên ???c s? d?ng ?? làm phim, t?o web, làm các ?ng d?ng cho smartphone, máy tính b?ng, games…

??a??i?m h?c广西快3精准计划网: Hà N?i, ?à N?ng, TP.H? Chí Minh, C?n Th?

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

?C? nhan chuyên ngành Thi?t k? M? thu?t s? (Digital Art & Design) có th? làm vi?c ? nh?ng v? trí sau:

 • Chuyên viên thi?t k?, t? v?n thi?t k? trong các c?ng ty, các x??ng thi?t k?, c?ng ty qu?ng cáo, marketing, truy?n hình, trò ch?i (game), c?ng ty truy?n th?ng và t? ch?c s? ki?n, các toà so?n, c? quan truy?n hình, báo chí, …
 • Tr??ng nhóm thi?t k?
 • Chuyên gia 2D, 3D, hi?u ?ng hình ?nh, am thanh
 • Giám ??c sáng t?o
 • Gi?ng d?y trong các tr??ng h?c, trung tam ho?c cau l?c b?.
 • C? h?i làm thêm t?i nhà nh?: thi?t k? website, logo, nh?n di?n th??ng hi?u, …

Ch??ng trình ?ào t?o:?

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • ??nh h??ng + Rèn luy?n t?p trung
 • Ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu?
 • Vovinam
 • 01-05 Level ti?ng Anh (D?a vào n?ng l?c ti?ng Anh ??u vào)
 • H?c k? ti?ng Anh t?i n??c ngoài
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • Hình ho? – V? Kh?i, t?nh v?t
 • Hình ho? – V? ??u t??ng, chan dung
 • C?ng c? Thi?t k? Tr?c quan
 • Hình chi?u ph?i c?nh
 • C? s? v?n hóa Vi?t Nam
 • Nguyên ly th? giác
 • Sinh viên có th? s? d?ng thành th?o ph?n m?m thi?t k? 2D, th?c hi?n b?n v? chính xác, xay d?ng b? c?c hoàn ch?nh cho nh?ng s?n ph?m th? giác.
 • Sinh viên s? n?m v?ng ph??ng pháp kh?o sát các xu h??ng th?m m? c?a ngh? thu?t th? giác, nghiên c?u nh?ng nguyên ly th? giác c? b?n ?ng d?ng trong kh?ng gian 2 chi?u và 3 chi?u.
 • Sinh viên ???c phan tích và ?ánh giá tác d?ng c?a ??n v? t?o hình ?nh h??ng t?i các y?u t? th? giác, ch? ra nh?ng ??c ?i?m c? b?n c?a v?n hóa các dan t?c Vi?t Nam.
H?c k? 2
 • Gi?i ph?u t?o hình
 • Hình ho? – V? t?c h?a
 • Nguyên ly ?? ho? c? b?n
 • V? màu n??c
 • Làm vi?c nhóm
 • Sinh viên s? s? d?ng thu?n th?c nh?ng hòa s?c c? b?n, các y?u t? và nguyên ly t?o hình m?t cách hài hòa, ??ng th?i sáng t?o nh?ng s?n ph?m ?? h?a 2D hoàn ch?nh.
 • Sinh viên ???c hoàn thi?n ki?n th?c v? nghiên c?u hình h?a, ???c gi?i thích nh?ng nguyên ly c? b?n c?a khoa h?c v? màu s?c.
 • Sinh viên ???c h?c cách phan tích hi?u qu? th? giác c?a các nguyên t? và nguyên ly trong thi?t k? ?? h?a, n?m v?ng cách phác hình và làm phác th?o nhanh.
H?c k? 3
 • T?o hình nhan v?t ho?t hình
 • Thi?t k? chuy?n ??ng ho?t hình
 • L?ch s? m? thu?t Vi?t Nam & th? gi?i
 • Ngh? thu?t ?? h?a ch? 1
 • Thi?t k? hình ?nh và am thanh trong làm phim
 • Sinh viên ???c tho? s?c sáng t?o nhan v?t, ?ng d?ng ngh? thu?t ch? trong thi?t k?, hoàn thi?n nh?ng s?n ph?m ho?t hình th? hi?n cá tính riêng.
 • Sinh viên s? ???c ?ng d?ng ki?n th?c l?ch s? m? thu?t cho chuyên ngành ?? h?a, ch? ra ??c ?i?m và ??c tr?ng t? t??ng th?m m? c?a các th?i k? l?ch s?, nh?n bi?t các d?ng th?c c? b?n và tính th?m m? c?a các b? ch?.
 • Sinh viên n?m v?ng ki?n th?c n?n t?ng v? s? chuy?n ??ng c?a hình ?nh, phan tích hi?u ?ng c?a hình ?nh và am thanh
H?c k? 4
 • Thi?t k? k?ch b?n phan c?nh hình ?nh
 • Thi?t k? ph?ng n?n phim Ho?t hình
 • Nhi?p ?nh
 • Ngh? thu?t ?? h?a ch? 2
 • M?n h?c t? ch?n 1
 • Sinh viên ???c ?ào t?o v? c?u trúc k?ch b?n hình ?nh, t??ng quan hình và n?n, k? thu?t nhi?p ?nh dành cho nhà thi?t k?.
 • Sinh viên ???c h?c ph??ng pháp t?o b? ch? m?i làm ch?t li?u cho nh?ng s?n ph?m sáng t?o.
H?c k? 5
 • Xay d?ng m? hình và t?o ch?t li?u trong m?i tr??ng 3D
 • T?o khung x??ng và b? ?i?u khi?n cho nhan v?t
 • T?o chuy?n ??ng trong m?i tr??ng 3D
 • Nguyên ly truy?n th?ng và qu?ng cáo
 • Nguyên ly thi?t k? tr?i nghi?m ng??i dùng
 • Sinh viên ???c ?ng d?ng ki?n th?c 3D trong thi?t k?, s? d?ng thành th?o các ph?n m?m t?o hi?u ?ng 3D. T? ?ó sinh viên có ki?n th?c k? thu?t xay d?ng nhan v?t, t?o chuy?n ??ng trong kh?ng gian 3 chi?u.
 • ?? t?o nên nh?ng s?n ph?m ???c ?ánh giá cao, sinh viên ti?n hành kh?o sát tam ly, th? hi?u khách hàng, kh?o sát t??ng quan th?m m? và c?ng n?ng.
H?c k? 6
 • Sinh viên làm vi?c th?c t? t?i doanh nghi?p theo s? s?p x?p c?a nhà tr??ng
 • Sinh làm vi?c th?c t? t?i t?i các ??n v? sáng t?o ngh? thu?t, truy?n th?ng, qu?ng cáo trong và ngoài n??c.
H?c k? 7
 • Thi?t k? Web 1
 • Thi?t k? Web 2
 • Thi?t k? h? s? cá nhan
 • M? h?c ??i c??ng
 • L?ch s? Thi?t k?
 • Sinh viên ???c h?c các ki?n th?c chuyên sau, có tính ?ng d?ng cao.
 • Sinh viên có k? thu?t xay d?ng giao di?n, n?m v?ng n?n t?ng c?a th?m m?, s? hình thành và phát tri?n c?a ngh? thu?t thi?t k? th? giác.
 • Sinh viên h?c cách phan lo?i phong cách và trào l?u th?m m?, ti?n hành kh?o sát ng??i dùng ?? thi?t k? th? giác cho website.
H?c k? 8
 • Thi?t k? ?ng d?ng cho các thi?t b? di ??ng 1
 • Thi?t k? ?ng d?ng cho các thi?t b? di ??ng 2
 • Lu?t s? h?u trí tu?
 • K? n?ng giao ti?p
 • Sinh viên có ki?n th?c n?n t?ng v? các thi?t b? di ??ng ?? thi?t k? ?ng d?ng hi?u qu? trong giao di?n và tính n?ng.
 • Sinh viên ???c trau d?i k? n?ng giao ti?p và làm vi?c v?i doanh nghi?p.
 • Bên c?nh ki?n th?c chuyên m?n, sinh viên còn n?m v?ng Lu?t b?n quy?n, ki?n th?c v? quan h? x? h?i và c?ng vi?c.
H?c k? 9
 • Khoá lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/ ?ng d?ng/ m? hình khoa h?c ?áp ?ng t?t nh?ng yêu c?u kh?t khe t? h?i ??ng.
 • T? nh?ng kinh nghi?m tích lu? xuyên su?t quá trình ?ào t?o, sinh viên s?n sàng làm vi?c t?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

T?t nghi?p:

Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m.

?? có 47 bình lu?n trong “Digital Art & Design – Thi?t k? M? thu?t s?

 • 广西快3精准计划网Bên tr??ng có ??o tào ngành thi?t k? game – game designer kh?ng ?. Kh?ng ph?i là ?? h?a chung ?au ?, mà là các ki?n th?c trong vi?c xay d?ng y t??ng game ?.

  trong gia ?ình em hi?n có ng??i than làm vi?c trong fpt thì có h? tr? gi?m h?c phí kh?ng ?

  广西快3精准计划网em xin c?m ?n!

  • Hi em,
   Hi?n tr??ng kh?ng có ngành game designer em nhé. V? v?n ?? gi?m h?c phí thì em ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh thành ph? hi?n em ?ang s?ng ?? tr??ng ki?m tra l?i và báo l?i v?i em nhé!

 • 1 n?m có m?y h?c kì và h?c phí 1 h?c kì là bao nhiêu?
  广西快3精准计划网 Trong quá trình h?c có h?c b?ng gì thêm k?

  • Hi em,

   Em có th? dùng t? h?p m?n ?? xét ?i?m THPT QG ho?c xét h?c b? ??u ???c em nhé! Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng t? v?n và h? tr? em thêm nha!

 • Cho ho?i nê?u ch?a co? kiê?n th??c vê? thiê?t kê? ??? ho?a thi? co? ????c thi va?o ho?c theo nga?nh kh?ng ? Y? la? khi thi va?o nga?nh r??i m??i ????c ho?c vê? m?n na?y hay mi?nh pha?i co? kiê?n th??c tr???c ? Va? nga?nh thiê?t kê? ??? ho?a co? ca?n kiê?n th??c vê? ??? ho?a hay mi? thua?t tr???c kh?ng ?

  • Hi em,

   广西快3精准计划网Khi vào h?c tr??ng s? h??ng d?n em t? c?n b?n nên em kh?ng c?n quá lo l?ng nhé. Tuy nhiên n?u em ?? có ki?n th?c tr??c v? ?? h?a và m? thu?t tr??c thì ?ó s? là 1 l?i th? v?y nên ad khuyên em nên t?m hi?u tr??c v? m? thu?t, b? c?c hay các ph?n m?m liên quan ??n ?? h?a nh? Photoshop, AI… nha ??

 • 广西快3精准计划网Xét t? h?p m?n thì xét nh?ng m?n j ? e h?i y?u kém chút v? kho?ng v? v?i nh?ng khá v? sángtt?o và c?ng nghê . E h?i lo l?ng chút v? ?i?u này

  • Hi em,
   Ngành thi?t k? ?? h?a xét nh?ng t? h?p m?n sau ?ay:
   Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
   Toán, V?t ly, Hoá h?c
   Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
   Toán, Ti?ng Anh, KHXH
   广西快3精准计划网 Em có th? ch?n t? h?p m?n có ?i?m cao nh?t c?a mình ?? xét tuy?n nhé. Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n và h??ng d?n thêm cho em!

    • chào em, hi?n t?i ngành thi?t k? ?? h?a kh?ng có xét t? h?p m?n toán hóa anh em nhé!
     ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th?, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
     – H? tên
     – S? ?i?n tho?i
     – Ngày tháng n?m sinh
     – ??a ch? mail
     -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
     Cán b? tr??ng s? liên h? t? v?n cho em nha.

    • Chào em,
     T??ng xét tuy?n h?c b? THPT theo các t? h?p m?n:
     * D01: Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
     * A00: Toán, V?t ly, Hoá h?c
     * A01: Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
     * D96: Toán, Ti?ng Anh, KHXH
     * D90: Toán, Ti?ng Anh, KHTN
     ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
     – H? tên
     – S? ?i?n tho?i
     – Ngày sinh?
     – ??a ch? mail
     广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • 广西快3精准计划网Chào em. Tr??ng xét t? h?p m?n c?a các kh?i: A,A1,D1,toán-anh-KHTN, toán-anh-KHXH em nhé. Em ??ng lo quá b?i vì khi em theo h?c ngành Thi?t k? ?? h?a em s? ???c ?ào t?o v? t? m?c c?n b?n em nhé và em vui lòng ?? l?i th?ng tin v? tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n và giúp ?? thêm cho em nha!

 • 广西快3精准计划网cho em hs ti? nê?u mi?nh kh?ng gio?i vê? ve? va? ko co? n?ng khiê?u thi? kha? n?ng ?a?u la? bao nhiêu a??

  • Chào em, em yên tam nhé vì khi em theo h?c ngành thi?t k? ?? h?a em s? ???c ?ào t?o t? nh?ng th? c? b?n nên ??ng lo l?ng gì nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • 广西快3精准计划网Tr??ng xét h?c b? k ?.. n?u xét thì yêu c?u ntn.. ?i?m thi dh e h?i th?p.. toán anh khxh d??i 15?.. e y?u t.a nên lo quá

  • Tr??ng có xét h?c b? em nhé.
   T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì s? ???c xét h?c b? nhé.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • Xin anh/chi cho h?i n?u mu?n vào ngành thi?t k? ?? ho? thì ?i?u ki?n xét tuy?n t? h?p 3 m?n theo h?c b? là nh?ng m?n nào?

  • Em có th? xét 1 trong các kh?i sau: A,A1,D1, toán anh KHTN, toán anh KHXH em nhé.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên,s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? và t? v?n cho em tr?c ti?p nhé.

 • Nghe nói ?? thi vào tr??ng FPT ngành ?? h?a thì ph?i thi v? (h? s? 2) ?ó là v? màu, 3D, t?nh v?t… hay v? v? th? lo?i gì v?y ?!

 • 广西快3精准计划网Cho em ho?i , mi?nh xe?t tuyê?n co? lm ba?i ba?i ve? k a? ?, co? nh??ng loa?i ba?i ve? gi? va?y a? ?

  • Xét tuy?n thì kh?ng thi em ?.
   广西快3精准计划网 Ch? có thi tuy?n thì m?i 1,2 bài v? nh? th?i nhé

 • 广西快3精准计划网Mình có em ?ang r?t mu?n tham gia ch??ng trình này! G?i ?i?n theo s? t? v?n online ko dc! R?t mong ad tr? l?i s?m!

  • ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网E chao tr??ng ? e muon dc t? v?n , tr??ng co the goi sdt truc tiep hoac onli dc k ?

  • Chào em
   Em ?? lai th?ng tin: H? tên S?T, T?nh thành em sinh s?ng và tr??ng THPT
   广西快3精准计划网 Cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i t? v?n h? tr? em làm th? t?c xét tuy?n em nhé

 • Xin duoc hoi Ban tu van : Trong cau truc chuong trinh, co tat ca 10 ki hoc, ki 1 la Dinh huong, vay do co phai hoc ki Tieng Anh khong a. (Theo tu van la 9 hoc ki, khong ke thoi gian hoc Tieng Anh). Xin cam on.

  • 广西快3精准计划网chào b?n! n?u b?n ?? ?i?u kiênj ti?ng anh ??u vào thì b?n kh?ng ph?i h?c ti?ng anh d? b? nha

  • Chào em
   Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n h??ng d?n ??ng ky ngay cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào em
   广西快3精准计划网 Em có th? l?a ch?n các dòng máy có card ?? h?a r?i và ram ram 16gb ?? s? d?ng nhé

 • 广西快3精准计划网Chào ad. E t?t nghi?p thpt n?m 2016, gi? mu?n xét tuy?n dk ko ?? Vs l?i e có b?ng ielts 6.0 thì có dk l??c b?t k? h?c ti?ng Anh nào ko ??

  • Chào em, em v?n có th? xét tuy?n vào tr??ng nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网chào ad ?. cho em h?i khi xét tu?n h?c b? thì có bao nhiêu kh?i ?. và khi xét thì em có c?n thi bài v? kh?ng ?. cho em xin h?c phí ?

  • chào em, kh?ng bi?t em ch?n ngành nào?
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *