C?ng ngh? th?ng tin

T?ng quan ngành C?ng ngh? th?ng tin:

C?ng ngh? th?ng tin (CNTT) ?? ???c ??ng và Chính ph? xác ??nh là h? t?ng c?a h? t?ng. T? nay ??n n?m 2020, Vi?t Nam c?n ??n m?t tri?u lao ??ng ngành CNTT trong khi n?ng l?c c?a h? th?ng giáo d?c qu?c dan ch?a ?áp ?ng ?? v? l??ng và ch?t nh? yêu c?u c?a các nhà tuy?n d?ng.

T?i Tr??ng ??i h?c FPT, ngành CNTT là ngành h?c có ti?ng và lau ??i nh?t. Ch??ng trình ???c thi?t k? d?a trên tham kh?o g?i y ch??ng trình c?a Hi?p h?i máy tính (Association for Computing Machinery-ACM), các tr??ng hàng ??u c?a M? và các chuyên gia ph?n m?m trong các t? ch?c và doanh nghi?p CNTT nh? Hi?p h?i ph?n m?m Vi?t Nam (VINASA), FPT, Ch??ng trình ?ào t?o c?a EC-Council, H?c vi?n m?ng và ph?n c?ng Jetking (?n ??); các tr??ng ?ào t?o Ngh? thu?t trên th? gi?i, các Hi?p h?i v? ?ào t?o ngh? thu?t và thi?t k? (National Association of Schools of Art and Design – NASAD).

Sinh viên ???c h?c v?i nh?ng gi?ng viên giàu kinh nghi?m, trong ?ó có nhi?u gi?ng viên là các ti?n s?, giáo s?, chuyên gia ??n t? các doanh nghi?p hàng ??u trong l?nh v?c CNTT.

广西快3精准计划网Ch??ng trình ngành CNTT ???c thi?t k? g?m 4 kh?i ki?n th?c: Ki?n th?c chung, ki?n th?c ngành, chuyên ngành và l?a ch?n. Ch??ng trình ???c thi?t k? tích h?p, can b?ng gi?a ki?n th?c n?n t?ng v?i c?ng ngh?, k? thu?t m?i và chú tr?ng ??n k? n?ng th?c hành và n?ng l?c ?ng d?ng, sáng t?o. Các h?c ph?n ???c g?i y theo m?t ti?n ?? h?p ly ?? sinh viên l?a ch?n nh?m thúc ??y h?ng thú h?c t?p c?a sinh viên ngay t? h?c k? ??u tiên.

Ki?n th?c chung广西快3精准计划网: Bao g?m các n?i dung v? ly lu?n chính tr?, pháp lu?t, k? n?ng c?ng dan th? k? 21, ngo?i ng?, giáo d?c th? ch?t và qu?c phòng.

Ki?n th?c ngành: ???c thi?t k? tích h?p can b?ng gi?a ki?n th?c n?n t?ng v?i c?ng ngh? và k? thu?t m?i, bao g?m các ki?n th?c t? n?n t?ng toán h?c, ki?n th?c khoa h?c c? b?n c?a nhóm ngành CNTT và máy tính nh? ng?n ng? l?p trình, gi?i thu?t, d? li?u, h? ?i?u hành, m?ng máy tính, quy trình phá tri?n ph?n m?m, qu?n tr? d? án CNTT… t?i các c?ng ngh? m?i nh? IOT, trí tu? nhan t?o. V?i chuyên ngành Thi?t k? ?? h?a, kh?i ki?n th?c ngành g?m các h?c ph?n n?n t?ng v? m? thu?t, thi?t k? và n?n t?ng ?ng d?ng c?a CNTT trong thi?t k? ?? h?a.

Ki?n th?c chuyên ngành广西快3精准计划网: Sinh viên ngành CNTT có c? h?i l?a ch?n m?t trong sáu h??ng chuyên ngành g?m K? thu?t ph?n m?m, H? th?ng th?ng tin, An toàn th?ng tin, Trí tu? nhan t?o, IOT, Thi?t k? ?? h?a.

Kh?i ki?n th?c l?a ch?n t? do广西快3精准计划网: ???c thi?t k? xen k? ?? sinh viên có c? h?i l?a ch?n các h?c ph?n ?a thích, m? r?ng sang l?nh v?c khác ho?c nang cao h?n so v?i chuyên ngành ?? h?c. Sinh viên có th? h?c t? h?c ph?n riêng l? ho?c c? nhóm h?c ph?n v? m?t h??ng k? thu?t, c?ng ngh? m?i nh? Blockchain, FinTech, Automative, Data Science,… ?ay là các h?c ph?n t?ng tính ch? ??ng và cá nhan hóa cho t?ng sinh viên.

Th?i gian h?c t?p

广西快3精准计划网Ch??ng trình g?m 9 h?c k? chuyên ngành trong ?ó?có 1 h?c k? h?c t?p t?i doanh nghi?p (OJT), ch?a k? th?i gian rèn luy?n t?p trung và th?i gian h?c ti?ng Anh d? b? (ph? thu?c vào trình ?? ti?ng Anh ??u vào c?a sinh viên)

Ch??ng trình CNTT ???c phan chia làm 4 giai ?o?n: giai ?o?n chu?n b? (h?i gian rèn luy?n t?p trung + th?i gian h?c ti?ng Anh d? b? ph? thu?c trình ?? ti?ng Anh ??u vào c?a sinh viên), giai ?o?n c?n b?n (5 h?c k?), giai ?o?n h?c t?p th?c t? t?i doanh nghi?p (OJT, 1 h?c k?) và giai ?o?n hoàn thành t?t nghi?p (3 h?c k? cu?i).

Yêu c?u ??u vào

T?t nghi?p PTTH (ho?c t??ng ???ng);?Tham d? và trúng tuy?n k? thi s? tuy?n c?a Tr??ng ?H FPT – ho?c ?? ?i?u ki?n mi?n thi s? tuy?n c?a Tr??ng ?H FPT;

??t m?t trong hai ?i?u ki?n sau:

 • T?ng ?i?m 3 m?n (m?i m?n tính trung bình hai h?c k? cu?i THPT) ??t 18 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT.
 • T?ng ?i?m 3 m?n trong k? thi THPT ??t?15 ?i?m* tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT

Ti?ng Anh ??t m?c Summit 2 (ho?c t??ng ???ng)

C?u trúc ch??ng trình

Các chuyên ngành

?? có 72 bình lu?n trong “C?ng ngh? th?ng tin

 • Xin cho biet h?c khoa h?c máy tính, an toàn th?ng tin và ky thuat phan mem thu?c ngành CNTT khi ra truong lam nhung cong viec gi ? cách xet tuyen nhu the nao, hoc phi bao nhieu, thoi gian hoc bao lau, toi o TP Ho Chi Minh hoc o dau ?

  • Chào em!
   ?? ???c t? v?n chi ti?t v? ch??ng trình h?c các ngành c?a nhà tr??ng, em vui lòng ?? l?i th?ng tin cán b? nhà tr??ng s? liên h? v?i mình nhé:
   广西快3精准计划网 H? và Tên, S?T, ngày tháng n?m sinh ??

  • cho e h?i là n?p h?c b? mu?n vào khoa c?ng ngh? th?ng tin thì c?n ?i?u ki?n gì ? hay nh? nào ?

   • 广西快3精准计划网chào b?n! b?n ?? l?i th?ng tin: h? tên _ s? ?i?n tho?i _ t?nh thành ?? ???c các ac t? v?n nha <3

 • 广西快3精准计划网theo em ???c bi?t thì tiêu chí tuy?n sinh c?a mình là t?ng ?i?m trug bình 3 m?n trong 5 kì liên ti?p trên 21 ?i?m toán trên 7.5 thì vào dk cntt v?y có h?n ch? s? l??ng thí sinh hay kh?ng ?. hay ch? c?n ?? ?i?u ki?n là dk

  • 广西快3精准计划网Chào em, n?u em ?? ?i?u ki?n xét tuy?n h?c b? theo quy ??nh c?a Tr??ng thì có th? làm h? s? ??ng ky s?m nhe!Em vui lòng ?? l?i th?ng tin (h? tên, s?t, gmail). Cán b? tuy?n sinh c?a Tr??ng s? g?i l?i ?? t? v?n k? h?n cho em nhé!

   • cho em h?i ngành k? thu?t ph?n m?m và khoa h?c máy tình ??u c?n ?i?m toán trên 7.5 ?. và ?i?m toán ?ó là ?i?m thi THPT qu?c gia hay ?i?m trung bình m?n toán c?a 5 kì ?.

 • 广西快3精准计划网Cha?o mo?i ng???i ak. Em mu??n ho?i la? nga?y CNTT/KH ma?y ti?nh la? ho?c vê? ca?c ng?n ng?? la?p tri?nh nh? java, c r??i vê? unity ?u?ng ko a??

 • Cho em h?i n?m nay ?i?u ki?n xét tuy?n có gì khác kh?ng ?, v?i l?i ngành cntt có c?n thêm gì kh?ng ?, bao nhiêu ?i?m thi ??i h?c là ???c xét tuy?n ?

  • Chào em. ?i?u ki?n xét tuy?n c?a tr??ng trong n?m nay c? th? nh? sau :
   Thu?c di?n ???c tuy?n th?ng theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng h? ??i h?c chính quy c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o n?m 2017;
   T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   ??t gi?i c?p thành ph? cu?c thi Violympic n?m 2016, 2017.
   Ngành Ng?n Ng? Anh: Có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng;
   Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên.

  • Hi em,
   V?n ?? này ph? thu?c vào nhà tr??ng em ?, hi?n ch? có c? s? ? C?n Th? có ngành h?c này th?i nha em.

 • 广西快3精准计划网cho e h?i ?? xét tuy?n h?c b? vào ngành k? thu?t ph?n m?n thì c?n nh?ng ?i?u ki?n j v?y ah

  • Hi em,

   N?u em mu?n xét h?c b? thì em tính t?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT xem có ???c >=21? kh?ng em nhé (làm tròn ??n 1 ch? s? th?p phan). T? h?p m?n xét h?c b? ngành KTPM g?m 4 t? h?p, em ch?n 1 trong 4 t? h?p này ?? xét nhé:
   Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
   Toán, V?t ly, Hoá h?c
   Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
   Toán, Ti?ng Anh, KHTN
   Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh thành ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n và h??ng d?n em cách tính ?i?m c?ng nh? n?p h? s? lu?n nha!

  • 广西快3精准计划网Chào em. N?u ?? ?i?u ki?n ?? vào tr??ng r?i thì em kh?ng c?n ph?i ??ng kí thi ?au em nhé.

 • 广西快3精准计划网Cho e ho?i ma? Tr???ng mi?nh la? : FPT , co?n ma? nga?nh Ky? Thua?t Pha?n Mê?m : 52480103 co? chi?nh xa?c kh?ng a? ???

 • th?a adm ít ti?p xúc,kh?ng thành th?o trong làm vi?c v?i máy tính trong khi h?c THPT thì có h?c ???c ngành này k ?
  C? th? n?m r? các ki?n th?c ch??ng trình sách giáo khoa l?p 10 11 12 và tr??ng c?ng k t?o ?i?u ki?n nhi?u ?? h?c sinh ti?p xúc giao ti?p vs máy tính …
  Em c?m ?n

  • Chào em,
   V?n ?? này thì ad ngh? ?a ph?n h?c sinh t? c3 lên ai c?ng gi?ng em, b?i vì ki?n th?c nó khác nhau hoàn toàn, tuy nhiên em kh?ng c?n lo v? v?n ?? này vì ? tr??ng các em s? ???c ?ào t?o t? nh?ng th? c? b?n nh?t.

 • ad ?i cho e h?i là e ?? ?i?u ki?n ?? vào tr??ng r?i .e mu?n h?c t?i tr??ng thì ngoài vi?c có nguy?n v?ng trên phi?u d? thi thì c?n làm gì n?a ko ?.hay ??i ??n khi trúng tuy?n m?i c?n làm h? s? ?.

  • Em làm h? s? xét tuy?n n?a em nhé. Vì tr??ng tuy?n sinh khác v?i b? nên ch? ??ng ky nguy?n v?ng kh?ng thì ch?a ?? nhé.
   ?? ???c t? v?n r? h?n em cho ad xin h? tên, ??a ch? n?i em sinh s?ng và sdt ?? cán b? tr??ng liên h? cho em nhé

 • Ad ?i cho em h?i n?m nay e thi kh?i b thì ?i xét tuy?n vào nh?ng ngành nào ak. Gi? e có ???c ?ang ky xét tuy?n ko ak. T?ng ?i?m 3 m?n c?a e ?c 21.5

  • r?t ti?c là tr??ng k xét tuy?n kh?i B và C em nhé
   tr??ng xét nh?ng kh?i: A,A1,D1, toán anh KHTN và toán anh KHXH
   广西快3精准计划网 ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

  • H?c phí ngành KHMT là 25.300.000/k?, m?t n?m 3 k? m?i k? kéo dài 4 tháng em nhé.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

  • Tr??ng ?ào t?o b?ng ti?ng anh em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? h? tr? chi ti?t em nhé.

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i là mu?n thi vào ngành qu?n lí ph?n m?m thì l?y ?i?u ki?n và xét nh? th? nào ?? N?u ?i?m thi THPTQG ?? ?i?m v?i c? h?c b? thì xét l?p 12 hay c? 10,11,12 ??

  • – T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 19 ?i?m tr? lên (kh?ng bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p Toán + hai m?n thi b?t k? ??i v?i t?t c? các ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   – T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • T?i là ph? huynh h?c sinh xem qua r?t nhi?u comment h?i v? cách xét tuy?n. Xem ra là cách truy?n th?ng ch?a th?t s?…. hi?u qu?!
  FPT là cty c?ng ngh? mà website t? v?y sao ?????

  • Chào em. Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào b?n, ?i?u ki?n xét tuy?n ?i?m trung bình 3 m?n trong 2 h?c k? (HK 2 l?p 11 + HK 1 l?p 12 ho?c HK 1 l?p 12 + HK 2 l?p 12) ??t t? 7.0 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT (riêng ngành An toàn th?ng tin và Khoa h?c máy tính ??t t? 8.0 ?i?m tr? lên *)
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, ch? vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho ch?
   – H? tên em
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?msinh em
   – ??a ch? mail
   h?c tr??ng nào? thu?c t?nh?

 • Em mu??n theo ho?c CNTT nh?ng kh?ng biê?t nhiê?u vê? pha?n la?p tri?nh nh? pascal .. nh? thê? co? g??p va?n ?ê? gi? khi va?o tr???ng ko a? ( n?m nay e l??p 11)

  • Chào em, ch??ng trình c?a nhà tr??ng s? ?ào t?o t? c? b?n t?i nang cao nên kh?ng v?n ?? gì ?au em nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào em
   Nhà tr??ng có nh?n xét h?c b? các thí sinh ?? t?t nghi?p THPT em nhé.
   Em ?? lai th?ng tin: H? tên S?T, T?nh thành em sinh s?ng và tr??ng THPT
   Cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i t? v?n h? tr? em làm th? t?c xét tuy?n em nhé

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i h?c khoa h?c máy tính, an toàn th?ng tin và ky thuat phan mem thu?c ngành CNTT h?c nh?ng cái gì khi ra truong lam nhung cong viec gi ? cách xet tuyen nhu the nao, con gái nên h?c ngành nào ??

  • chào em
   tr??ng có 3 chuyên ngành chính ?ó là
   K? thu?t ph?n m?m : h?c chính là l?p trình ?ng d?ng ph?n m?m hay còn g?i là gia c?ng ph?n m?m
   An toàn th?ng tin: h?c b?o v? h? th?ng kh?i nh?ng t?n c?ng c?a hacker, mà còn là ??m b?o các gói tin ch?y an toàn, kh?ng m?t mát khi truy?n d? li?u.
   Khoa h?c máy tính: là nhà nghiên c?u chuyên nghi?p v? khoa h?c máy tính; Gi?ng viên Vi?n nghiên c?u v? khoa h?c máy tính; Chuyên gia trong m?i tr??ng c?ng nghi?p, d?ch v? v? máy tính, CNTT…
   Em là n? n?u ch?n h?c theo ngành CNTT thì ch?n chuyên ngành K? thu?t ph?n m?m
   Em ?? l?i th?ng tin cá nhan cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i t? v?n h? tr? ??ng ky em nhé
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网E là h?c sinh khuy?t t?t có ???c tuy?n th?ng và dc mi?n gi?m h?c phí k ?

  • chào em
   R?t ti?c hi?n này nhà tr??ng ch?a có chính sách khuy?n h?c dành cho h?c sinh khuy?t t?t

 • Tr??ng có tuy?n h?c sinh h?c xong A Level vào ngành KH máy tính kh?ng em? N?u có thì ?i?u ki?n ?? ??t là gì?

  • S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   H?c phí chuyên ngành ng?n ng?: 20,700,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   广西快3精准计划网 b?n ?? l?i th?ng tin: h? tên _ s? ?i?n tho?i _ t?nh thành ?? ???c t? v?n chi ti?t nha <3

 • Chào ch?, N?u bay gi? e mu?n ??ng kí vào tr??ng có ???c kh?ng?.?i?m thi c?a e là 15?(kh?i A) thì có c?n th? t?c gì thêm n?a kh?ng? Cám ?n ch? nhi?u

  • 广西快3精准计划网chào em. hi?n nay e ?i?m thi 15 c?a em kh?ng ?? ?i?u ki?n xét tuy?n. nhà tr??ng v?n xét h?c b? ??t 3 nha em

  • Chào em, hi?n t?i tr??ng v?n ?ang xét tuy?n ngành ng?n ng? Anh em nhé.
   Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? g?i h? tr? nhanh nh?t nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Cho em h?i là Em thi thpt ???c 17 ?i?m h?c b? 5 kì ???c 6.5 thì có ?? ?i?u ki?n ?? xét tuy?n kh?ng ?

  • Chào em. Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? tr??ng g?i t?c ti?p h? tr? cho em nhanh nh?t nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *