Qu?n tr? truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n

T?ng quan v? chuyên ngành ngành?Qu?n tr? truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n thu?c ngành Qu?n tr? kinh doanh:

广西快3精准计划网D?a trên n?n t?ng h?c th?c v? qu?n tr? kinh doanh, chuyên ngành Qu?n tr? truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n (QTTT?PT) cung c?p cho sinh viên ki?n th?c sau r?ng v? s? k?t h?p gi?a truy?n th?ng marketing và m? thu?t ?a ph??ng ti?n, ?i kèm v?i nh?ng ?ng d?ng v? c?ng ngh? th?ng tin trong thi?t k?. V?i chuyên ngành này, sinh viên s? ???c bao quát toàn b? quá trình xay d?ng các chi?n l??c, ho?ch ??nh truy?n th?ng th?ng qua nh?ng góc nhìn v? m?t thi?t k?, t? duy m? h?c. C? th?, sinh viên s? ???c trang b? ki?n th?c v? k? n?ng s? d?ng ng?n t?, hình ?nh, am thanh cùng k? n?ng t?o l?p n?i dung trong quá trình xay d?ng các s?n ph?m truy?n th?ng.

Trong giai ?o?n chuyên ngành, sinh viên s? ???c trang b? các ki?n th?c v? ho?t ??ng nghi?p v? truy?n th?ng c?ng nh? nguyên ly v?n d?ng c?ng ngh? ?a ph??ng ti?n vào th?c ti?n và trong nghiên c?u. ??n v?i chuyên ngành này, sinh viên kh?ng ch? ???c h??ng d?n chi ti?t v? ph??ng pháp t?i ?u hóa các c?ng c? media mà còn ???c tr?c ti?p tham gia vào quá trình th?c hi?n các s?n ph?m truy?n th?ng c?ng nh? ?i sau vào các khau t? ch?c s? ki?n v? m?t th?c ti?n l?n ly thuy?t. ??c bi?t, ??n v?i chuyên ngành QTTT?PT, sinh viên còn ???c rèn luy?n b?n than th?ng qua các m?n h?c cung c?p ph??ng pháp làm vi?c khoa h?c, t? duy phan tích có h? th?ng, các th?c trình bày, giao ti?p và làm vi?c nhóm hi?u qu?.

??a??i?m h?c: Hà N?i, TP.H? Chí Minh, C?n Th?

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

 • T?i các c? quan báo chí-truy?n th?ng: Các c? quan tuyên giáo c?a các c?p ?y ??ng, các c? quan qu?n ly c?a nhà n??c v? báo chí, truy?n th?ng ? trung ??ng và các ??a ph??ng.
 • T?i các c? quan, t? ch?c, doanh nghi?p thu?c các l?nh v?c nh?: thi?t k?, qu?ng cáo, ?i?n ?nh, các c? quan báo chí, phát thanh-truy?n hình, vi?n th?ng, phát tri?n c?ng ngh? th?ng tin-truy?n th?ng, H?i nhà báo Vi?t Nam, H?i truy?n th?ng s? Vi?t Nam, các c?ng ty quan h? c?ng chúng (PR) và qu?ng cáo, các c?ng ty t? ch?c kinh doanh truy?n th?ng s?, phát tri?n ?ng d?ng truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n,…
 • T?i các c? s? ?ào t?o, nghiên c?u, t?p hu?n liên quan ??n truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n. Các v? trí c?ng vi?c có th? ??m nhi?m:
  • Phóng viên (truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n)
  • Biên t?p viên qu?ng cáo
  • Chuyên viên truy?n th?ng
  • Chuyên viên n?i dung
  • Qu?n tr? các kênh truy?n th?ng tr?c tuy?n
  • Chuyên viên marketing tr?c tuy?n
  • Chuyên viên/giám ??c t? ch?c s? ki?n
  • Chuyên viên ??i ngo?i và quan h? c?ng chúng
  • Nhà nghiên c?u
  • Chuyên viên qu?n ly m?ng x? h?i
  • Cán b? gi?ng d?y, cán b? nghiên c?u t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng và vi?n nghiên c?u:
  • Giám ??c s?n xu?t, giám ??c sáng t?o, ??o di?n, phóng viên, biên t?p viên truy?n hình, chuyên viên truy?n th?ng t?ng h?p, chuyên viên qu?ng cáo, chuyên viên ch?m sóc khách hàng, chuyên viên qu?n tr? web, chuyên viên qu?n ly s? ki?n, chuyên viên m?ng x? h?i, chuyên viên quan h? c?ng chúng,…

Ch??ng trình ?ào t?o:?

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh t? TopNotch 1 ??n Summit 2
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c t?p hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hóa n?ng l?c n?o b?, c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • Nh?p m?n tin h?c c? b?n
 • Nh?p m?n Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • V? Vovinam
 • Sinh viên ???c cung c?p nh?ng khái ni?m c? b?n v? h? th?ng máy tính, c?ng ngh? th?ng tin.
 • Sinh viên có ki?n th?c n?n t?ng v? Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, các khái ni?m, c? s? ly lu?n ?? nghiên c?u chuyên sau trong nh?ng h?c k? ti?p theo.
 • Sinh viên có ki?n th?c ?? s? d?ng ti?ng Anh trong l?nh v?c kinh doanh.
H?c k? 2
 • C?ng c? thi?t k? tr?c quan
 • Nguyên ly Marketing
 • Th?m m?
 • C? s? v?n hóa Vi?t Nam
 • Giao ti?p trong kinh doanh
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • V? Vovinam
 • Sinh viên n?m v?ng cách s? d?ng màu s?c phù h?p, ph?ng ch? và các b? l?c hình ?nh… s? d?ng trong các s?n ph?m truy?n th?ng. S? d?ng hình ?nh phù h?p trong ti?p th? truy?n th?ng x? h?i giúp t?o ?n t??ng m?nh m? ??n khách hàng.
 • Sinh viên ???c trang b? ki?n th?c v? Marketing ?? v?n d?ng trong l?nh v?c Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n hi?u qu?.
 • Sinh viên có tác phong làm vi?c chuyên nghi?p, khoa h?c, k? lu?t, có hi?u qu? và thích ?ng nhanh v?i m?i tr??ng làm vi?c ?a v?n hóa.
H?c k? 3
 • Tam ly h?c truy?n th?ng
 • Nguyên ly ?? h?a c? b?n
 • Nguyên ly qu?ng cáo và truy?n th?ng
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Ngo?i ng? 2 (Nh?t B?n ho?c Trung Qu?c)
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có th? nh?n bi?t v? ?n t??ng, ??nh ki?n, quan ?i?m, các y?u t? quy lu?t tam ly trong quá trình giao ti?p c?a ??i t??ng m?c tiêu khi truy?n th?ng.
 • Sinh viên ???c t?ng c??ng ki?n th?c v? thi?t k? ?? h?a, có t? duy hình h?a, n?m v?ng các nguyên ly c? b?n ?? t?o nên nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng ??p m?t, ?n t??ng c?a riêng mình.
 • Sinh viên ???c trang b? ki?n th?c v? ph??ng ti?n, th?ng ?i?p… v? qu?ng cáo và truy?n th?ng.
H?c k? 4
 • K? n?ng truy?n th?ng – Vi?t
 • Nhi?p ?nh
 • Ngo?i ng? 2 (Nh?t B?n ho?c Trung Qu?c)
 • ?? tài chuyên ngành 1
 • Sinh viên ???c ?ào t?o chuyên sau v? k? n?ng vi?t các s?n ph?m chuyên th?ng chuyên nghi?p, t?o ?n t??ng.
 • Sinh viên ???c h?c ph??ng th?c, b? c?c và tr?i nghi?m ch?p ?nh trong studio hi?n ??i.
 • Bên c?nh ti?ng Anh, sinh viên ngành Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n ???c trang b? thêm ngo?i ng? th? 2 ?? s?n sàng cho m?i tr??ng làm vi?c ?a qu?c gia.
H?c k? 5
 • S?n xu?t video
 • S?n xu?t am thanh
 • Các lo?i hình truy?n th?ng ???ng ??i
 • Ngo?i ng? 2 (Nh?t ho?c Trung Qu?c)
 • Sinh viên ???c h?c các c?ng c? và th?c hành cách t?o nên các s?n ph?m truy?n th?ng b?ng video, am thanh ??c ?áo.
 • Sinh viên ???c trau d?i các k? n?ng s? d?ng ngo?i ng? 2 thu?n th?c.
H?c k? 6
 • Th?c t?p làm vi?c th?c t? t?i doanh nghi?p
 • V?n d?ng ki?n th?c chuyên ngành vào các tình hu?ng c?ng vi?c c? th?.
H?c k? 7
 • Qu?n tr? truy?n th?ng
 • M?n chuyên ngành t? ch?n
 • Sinh viên ???c bi?t cách áp d?ng các gi?i pháp qu?n tr? liên quan ??n l?nh v?c th?ng tin và truy?n th?ng.
 • Sinh viên bi?t cách thi?t l?p, duy trì truy?n th?ng hai chi?u gi?a m?t t? ch?c và c?ng chúng. Trong ?ó bao g?m qu?n ly nh?ng v?n ?? hay s? ki?n mà doanh nghi?p c?n ph?i n?m ???c d? lu?n và có trách nhi?m th?ng tin cho c?ng chúng.
H?c k? 8
 • Lu?t và ??o ??c truy?n th?ng
 • K? n?ng ?àm phán
 • M?n chuyên ngành t? ch?n
 • Sinh viên có ??o ??c ngh? nghi?p.
 • Sinh viên có y th?c tuan th? pháp lu?t, y th?c c?ng ??ng, trách nhi?m c?ng dan.
 • ???c trang b? k? n?ng ?àm phán ?? có th? ??t ???c m?c tiêu trong các bu?i th??ng l??ng.
H?c k? 9
 • Khóa lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên bi?t cách qu?n tr? d? án thành c?ng.
 • Sinh viên t? tin làm vi?c trong l?nh v?c truy?n th?ng t?i các doanh nghi?p Vi?t Nam và n??c ngoài.

T?t nghi?p:

广西快3精准计划网Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m

 

?? có 42 bình lu?n trong “Qu?n tr? truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n

 • 广西快3精准计划网Ngành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n có tuy?n sinh n?m 2017 kh?ng ? tks

 • 广西快3精准计划网Truong tuyen sinh truyen thong ?a phuong tien nhu the nao ?. Cho e hoi quy che chevoi diem ?

  • Hi em,

   Tr??ng hi?n ?ang có 2 ph??ng th?c tuy?n sinh là thi tuy?n và xét tuy?n, em có th? ch?n 1 trong 2 hình th?c nhé. Em vui lòng ?? l?i cho nhà tr??ng tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em và xem th?ng tin chi ti?t t?i ?ay http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/

 • 广西快3精准计划网Ngành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n khác nh? th? nào v?i thi?t k? ?? h?a. Em c?m ?n.

  • Có r?i em nhé.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

  • 广西快3精准计划网Chào em, h?c phí ngành TT?PT là 25.300.000/k?, m?t n?m có 3 k? m?i k? kéo dài 4 tháng em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

    • Chào em, h?c phí ngành truy?n th?ng ?a ph??ng tiên t?i Hà N?i và TP. H? Chí Minh là: 25.300.000/ h?c k? em nhé. T?ng t?t c? 9 k? chuyên ngành.
     ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
     – H? tên
     – S? ?i?n tho?i
     – Ngày tháng n?m sinh
     – ??a ch? mail
     – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

     • Cho em bi?t t?ng chi phi h?c t?p ??n khi ra tr??ng là bao nhiêu ! em xin c?m ?n ?!

     • H?c phí: 1. H?c phí Ch??ng trình chính khóa
      S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
      Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
      H?c phí chuyên ngành ng?n ng?: 20,700,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
      H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
      e ?? l?i thong tin: h? tên _ s? ?i?n tho?i _ t?nh thành ?? ???c t? v?n nha

  • Chào em, ngành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n sau khi ra tr??ng em s? có th? ?i làm nh?ng c?ng vi?c nh?: Chuyên viên truy?n th?ng, Qu?n tr? các kênh truy?n th?ng tr?c tuy?n, Biên t?p viên qu?ng cáo.,Chuyên viên marketing tr?c tuy?n, Chuyên viên/giám ??c t? ch?c s? ki?n, Phóng viên (truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n)
   Chuyên viên ??i ngo?i và quan h? c?ng chúng, Nhà nghiên c?u…. Em có th? tham kh?o chi ti?t v? ngành t?i link sau nhé: http://jianhuyy.com/nganh-hoc/kinh-te-xa-hoi/truyen-thong-da-phuong-tien-du-kien/
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em ?ang sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? gi?i ?áp tr?c ti?p cho em v? ngành em nhé.

  • Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

  • Chào b?n. B?n mu?n h?c t?i c? s? nào c?a tr??ng v?y em. ?? ???c t? v?n k? h?n em vui lòng ?? l?i th?ng tin: h? tên, Sdt, tr??ng THPT, t?nh thành…Cán b? s? liên h? t? v?n cho em nha.

 • 广西快3精准计划网?h fpt tp có ngành này ch?a ? n?u có thì h?c phí nh? th? nào ?i?m ??u vào ntn

  • hi?n t?i ?? có r?i em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i cho e nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • em cho add th?ng tin c?a em nhé
   H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Cho h?i là th?i ?i?m này ( 8/2918) tr??ng còn cho ?ang ky ngành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n cho n?m h?c 2018 kh?ng? H?c phí cho ngành này là bao nhiêu a? Cám ?n

  • 广西快3精准计划网chào em. em ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?i?n tho?i_ t?nh thành ?? cán b? ch? ??ng t? v?n cho em nha.

 • Cho mình h?i h? ?ào t?o ngành này là bn n?m v?y..và t?ng m?c h?c phí +phát sinh là bn
  Nguy?n Bá Tu?n Phong
  0975351199
  11/4/2001
  hieuktbc@gmail.com
  广西快3精准计划网 Tr??ng T? Th?c Ng? Th?i Nhi?m qu?n 9 , H? Chí Minh

  • 广西快3精准计划网C?m ?n em, Tr??ng ?? nh?n th?ng tin c?a em. Em vui lòng ?? y ?i?n tho?i, cán b? c?a Tr??ng liên h? s?m ?? h? tr? s?m các th?ng tin cho em nhé

  • Chào em, chuyên ngành nào h?c c?ng có m?n ??i c??ng nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em, ?? hi?u và l?m r? th?ng tin h?c phí và quy ch? tuy?n sinh c?a truy?n th?ng ?a ohuowng ti?n
   Em vui lòng ?? l?i th?ng H? Tên, S?T, T?nh thành em sinh s?ng và email cá nhan.
   Cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i ?? t? v?n cho em l? h?n

 • Cho em h?i ngành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n và c?ng ngh? ?a ph??ng ti?n khác nhau nh? th? nào ?

  • Chào em!
   ?? ???c h? tr? chi ti?t cho em v? ngành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n c?a tr??ng em vui lòng ?? l?i các th?ng tin sau nhé:
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em, em ?ang quan tam h?c phí ngành nào em nh?? ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c?

 • D? cho em h?i em th?y tr??ng mình có khóa h?c k? h?c ti?ng anh t?i n??c ngoài. V?y khi ?i h?c mình c?n ph?i ?óng ti?n phí phát sinh nào kh?ng ?? Hay ch??ng trình ?ó kh?ng b?t bu?c ph?i ?i n??c ngoài ??

  • Chào em. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   广西快3精准计划网 – C? s? mu?n h?c?

 • Cho em h?i em h?c giáo d?c th??ng xuyên v?y em có th? thi vào nghành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n kh?ng ? và ti?ng anh em ch?a t?t tr??ng có ch??ng trình nào giúp em ti?ng anh khá lên kh?ng ?

  • Chào em. ?? ???c t? v?n c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *