Qu?n tr? khách s?n

T?ng quan v? chuyên ngành Qu?n tr? khách s?n thu?c ngành Qu?n tr? kinh doanh:

T? n?n t?ng ki?n th?c v? qu?n tr? kinh doanh, chuyên ngành này ?i sau v? k? n?ng th?c ti?n và ki?n th?c chuyên m?n c?n thi?t cho c?ng tác qu?n ly du l?ch nói chung, qu?n tr? c?ng ty du l?ch, khách s?n – nhà hàng nói riêng. Ki?n th?c chuyên m?n, k? n?ng th?c hành v? các nghi?p v? c? b?n c?a khách s?n nh?: L? tan, Bu?ng, ?n u?ng, K? n?ng v? giám sát và các m?n h?c chuyên ngành h?p nh? Qu?n tr? l?u trú, Qu?n tr? nhà hàng và Qu?n tr? h?i ngh?, h?i th?o… ?nh?m ?ào t?o ki?n th?c cho ng??i h?c v? th? tr??ng kinh doanh khách s?n, các bi?n ??ng và xu h??ng c?a th? tr??ng giúp cho doanh nghi?p qu?n ly ???c s? thay ??i và nang cao n?ng l?c c?nh tranh.

Ch??ng trình ???c thi?t k? d?a trên các khung ?ào t?o v? Qu?n tr? khách s?n c?a Th?y S? và Malayshia.

??a??i?m h?c: Hà N?i, Tp. H? Chí Minh,??à N?ng, C?n Th?

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

Sinh viên sau khi ra tr??ng s? có th? làm vi?c t?i các c? s? kinh doanh và qu?n tr? khách s?n nh? sau:

 • C?ng tác t?i các v? trí tr?c ti?p ph?c v? khách t?i khách s?n nh?: b? ph?n Ti?n s?nh (Font Office), qu?n ly b? ph?n Nhà hàng (Food & Beverage) và qu?n ly b? ph?n Phòng (Housekeeping) trong các khách s?n và nhà hàng ??t tiêu chu?n qu?c t?, ho?c tr? thành cán b? ?i?u hành, ti?p th?, nhan s?, tài chính t?i các c? quan nghiên c?u, kinh doanh du l?ch trong và ngoài n??c.
 • Ngoài ra, Qu?n ly Khách s?n còn có các chuyên ngành liên quan nh?: Ngành h??ng d?n viên; Ngành Qu?n Tr? Nhà hàng; Nghi?p v? l? tan khách s?n; Nghi?p v? Bàn chuyên nghi?p; ??u b?p; Nghi?p v? Phòng; Nhan viên Pha ch? (Bartender)
 • C?ng tác t?i các khu du l?ch ngh? d??ng, vui ch?i gi?i trí: qu?n ly, hành chính, nhan l?c, tàichính , ti?p th?.
 • Có th? ??m nh?n các c?ng vi?c trong các b? ph?n c?a m?t khách s?n – nhà hàng t? 3-5 sao nh?: ti?n s?nh – l? tan, Phòng bu?ng, ?m th?c, B?p, H?i ngh? y?n ti?c, Nhan s?, Tài chính – k? toán, Kinh doanh – ti?p th?.

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • Kinh t? vi m?
 • Tin h?c ?ng d?ng
 • K? n?ng làm vi?c nhóm hi?u qu?
 • Ti?ng Anh th??ng m?i Pre-Intermediate
 • Ti?ng Anh h?c thu?t 1
 • Sinh viên có ki?n th?c phan tích ??i th?, ho?ch ??nh chi?n l??c c?nh tranh, ??nh l??ng trong kinh doanh.
  S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng và các c?ng c? c?ng ngh? th?ng tin c?n thi?t trong c?ng vi?c.
 • Ti?p c?n v?i ti?ng Anh th??ng m?i và ti?ng Anh h?c thu?t ? m?c ?? c? b?n.
H?c k? 2
 • T?ng quan ngành Khách s?n d?ch v? qu?c t?
 • Kinh t? v? m?
 • Giao ti?p kinh doanh
 • Ti?ng Anh h?c thu?t 2
 • Ti?ng Anh th??ng m?i Intermediate
 • Có ki?n th?c t?ng quát v? ngành D?ch v? Khách s?n qu?c t?.
 • Sinh viên có ki?n th?c t?ng quan v? kinh t?, các th? ch? chính tr? – x? h?i tác ??ng ??n n?n kinh t? và ngành kinh t?.
 • Có k? n?ng ?àm phán và giao ti?p trong kinh doanh.
 • Ti?p c?n ti?ng Anh th??ng m?i và ti?ng Anh h?c thu?t ? m?c ?? nang cao.
H?c k? 3
 • Qu?n tr? Bu?ng phòng
 • Qu?n tr? v?n hành trong ngành th?c ph?m & d?ch v? ?n u?ng
 • Tam ly và ngh? thu?t giao ti?p trong du l?ch
 • Qu?n tr? S? ki?n
 • M?n t? ch?n 1
 • Sinh viên ???c th?c hành các nghi?p v? chuyên ngành: qu?n tr? bu?ng phòng, v?n hành d?ch v? nhà hàng, qu?n tr? và t? ch?c s? ki?n, giao ti?p trong qu?n tr? nhà hàng – khách s?n b?ng ti?ng làm vi?c b?ng ti?ng Anh trong m?i tr??ng qu?c t? t?i ??i h?c KDU, Malaysia.
H?c k? 4
 • Qu?n tr? h?c
 • Nguyên ly Marketing
 • Lu?t kinh t?
 • Hán ng? s? c?p 1
 • Ti?ng Anh th??ng m?i Upper – Intermediate
 • Sinh viên ti?p xúc v?i Marketing, có kh? n?ng Qu?n tr? và n?m v?ng ki?n th?c v? Lu?t kinh t?.
 • Ti?p xúc v?i ngo?i ng? th? 2 – ti?ng Trung Qu?c ? m?c ?? c? b?n
 • S? d?ng ti?ng Anh th??ng m?i ? m?c ?? nang cao
H?c k? 5
 • Hành vi t? ch?c
 • Nguyên ly k? toán
 • M?n l?a ch?n 2
 • Marketing d?ch v?
 • Hán ng? s? c?p 2
 • Sinh viên bi?t cách th?c t? ch?c và v?n hành t?p th?, ki?m soát tài chính, ??c thù Marketing d?ch v?.
 • ???c trang b? ti?ng Hoa ? m?c ?? nang cao.
H?c k? 6
 • Th?c t?p làm vi?c th?c t? t?i Nh?t B?n/Malaysia
 • Làm vi?c th?c t? t?i t?i các nhà hàng – khách s?n ??t chu?n qu?c t? t?i Nh?t B?n ho?c Malaysia t? 3 – 4 tháng.
H?c k? 7
 • Qu?n tr? chi phí trong ngành th?c ph?m & d?ch v? ?n u?ng
 • M?n t? ch?n 3
 • K? n?ng Qu?n ly trong nhà hàng – khách s?n
 • Hán ng? s? c?p 3
 • Sinh viên có k? n?ng ?? tr? thành Qu?n ly nhà hàng khách s?n, qu?n tr? tài chính kh?i ngành d?ch v?.
 • Có trình ?? ti?ng Hoa t??ng ???ng Trung c?p.
H?c k? 8
 • ??o ??c kinh doanh
 • Qu?n tr? h? th?ng th?ng tin trong kinh doanh du l?ch, khách s?n, d?ch v? gi?i trí
 • Ra quy?t ??nh trong kinh doanh
 • Qu?n tr? tài chính
 • Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c
 • Sinh viên có k? n?ng qu?n tr? tài chính, ra quy?t ??nh kinh doanh, qu?n tr? h? th?ng th?ng tin trong kinh doanh du l?ch, khách s?n, d?ch v?.
H?c k? 9
 • Qu?n tr? ?a v?n hoá
 • Khóa lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên hi?u cách hoà nh?p và làm vi?c trong m?i tr??ng ?a v?n hoá.
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/?ng d?ng/m? hình kinh doanh d?ch v? c?a riêng mình.
 • Sinh viên có ?? kh? n?ng làm vi?c trong l?nh v?c Nhà hàng – Khách s?n t?i h?u h?t các qu?c gia trên th? gi?i.

Kinh nghi?m tích l?y sau ch??ng trình:

Sinh viên ???c th?c hành qua các h?c ph?n và h?c t?p t?i doanh nghi?p trong giai ?o?n OJT. Quá trình th?c hành và làm vi?c th?c t? kh?ng ch? giúp sinh viên c?ng c?, phát tri?n nang cao ki?n th?c, k? n?ng ngh? nghi?p mà còn t?o ???c m?i liên l?c, m?ng l??i v?i doanh nghi?p. Quá ?ó góp ph?n nang cao kh? n?ng tìm ki?m vi?c làm khi t?t nghi?p.

T?t nghi?p:

Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m

?? có 50 bình lu?n trong “Qu?n tr? khách s?n

  • 广西快3精准计划网Chào em, th?i gian ?ào t?o chuyên ngành là 9 h?c kì. H?c phí kh?i ngành ng?n ng? là 18.900.000/k?, các ngành khác 25.300.000/k? em nhé.

   • v?y ?ào t?o sau 9 h?c kì có còn h?c thêm kh?ng ?, hay t?t nghi?p, h?c phí nh? th? nào n?u còn thêm á

    • Sau khi h?c xong 9 kì thì em s? ra tr??ng em ?, h?c phí tùy theo t?ng n?m mà tr??ng có m?c t?ng gi?m khác nhau em nhé.

  • Chào em, ngành qu?n tr? khách s?n có h?c phí 25.300.000/k?. TH?i gian ?ào t?o chuyên ngành là 3 n?m em nhé.Em vui lòng ?? l?i th?ng tin tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng h??ng d?n cho em thêm nha!

 • 广西快3精准计划网C? ?i cho con h?i ?ào t?o 3 n?m v?y c? th? l?ch trình ?ào t?o nh? th? nào ?? ( Vì d? trong 1 n?m có 2 k? : 5 tháng ly thuy?t , 6 tháng th?c hành…) Con c?m ?n nhi?u ?.

  • H?c phí ngành QTKS ? c?n th? là 11.500.000/k?, m?t n?m 3 k? m?i k? kéo dài 4 tháng em nhé.
   ?? ???c t? v?n r? h?n em cho ad xin h? tên, ??a ch? n?i em sinh s?ng và sdt ?? cán b? tr??ng liên h? cho em nhé

   • 广西快3精准计划网Hi?n t?i tr??ng còn nh?n h? s? ??n khi nào v?y ch? ?? …. trong quá trình h?c có tính thêm phí hay h?c phí t?ng lên kh?ng ch? ??

  • T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì ???c tuy?n th?ng em nhé.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • e nghe nói tr??ng cho nhi?u c? h?i ?i th?c t?p v?y c? th? là sao ?… và m?i l?n ?i nh? v?y là chi phí sao ?

  • ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

 • 广西快3精准计划网N?u h?c ? GDTX thì có ???c xét tuy?n h?c b? v?i các m?n yêu c?u kh?ng ?? Hay ph?i thi tuy? n ??

  • chào em, hi?n tr??ng v?n ?ang m? tuy?n sinh em nhé!
   Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em. Theo quy ch? tuy?n sinh 2018, ?i?u ki?n xét ?i?m h?c b? là ?i?m trung bình 3 m?n trong 2 h?c k? (HK 2 l?p 11 + HK 1 l?p 12 ho?c HK 1 l?p 12 + HK 2 l?p 12) ??t t? 7.0 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng: A, A1, D1, D96.
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • 广西快3精准计划网Tú ?i! Tú vui lòng ?? l?i h? tên/ SDT/ T?nh thành cán b? s? liên h? tính ?i?m và h??ng d?n cho em!

  • Chào em, ngành qu?n tr? khách s?n hi?n ?ào t?o t?i c? s? TP. H? Chí Minh và ?à N?ng em nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Li?u ??n n?m sau chi nhánh ? Hà N?i ?? có ngành này ch?a v?y ?? H?c phí ngành này ? chi nhánh nào là r? nh?t và h?c b?ng th? nào ??

  • Chào em, ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • h?c phí c?a ngành QTKS là 25tr300/k? em nhé, em ?? l?i th?ng tin bên d??i ?? cán b? t? v?n em chi ti?t nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào em, hi?n t?i ch?a có chi nhánh FPT ? Nha Trang em nhé
   em ?? l?i th?ng tin h? tên, s? ?i?n tho?i và t?nh thành s? có cán b? t? v?n g?i l?i cho em nhé

  • chào em
   广西快3精准计划网 1. H?c phí Ch??ng trình chính khóa

   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).

   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.

   H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.

   广西快3精准计划网2. H?c phí Ch??ng trình d? b? ti?ng Anh

   广西快3精准计划网Dành cho các sinh viên ch?a ?? trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng v?i chu?n TOEFL iBT 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng. Nh?ng sinh viên ?? có ch?ng ch? chính th?c theo các chu?n trên ???c mi?n h?c ch??ng trình này. Nh?ng sinh viên khác ???c phan vào các m?c h?c t??ng ?ng v?i trình ?? c?a mình th?ng qua bài ki?m tra x?p l?p ??u khóa h?c ???c t? ch?c tr??c l? khai gi?ng. Sinh viên c?n ??t m?c ti?ng Anh cao nh?t tr??c khi b?t ??u ch??ng trình chính khóa.

   S? m?c h?c t?i ?a: 5 m?c

   广西快3精准计划网Th?i l??ng h?c m?i m?c: 2 tháng.

   广西快3精准计划网H?c phí: 10,350,000 VN?/m?c

   3. Các kho?n phí c?n n?p khi nh?p h?c

   ??t ?óng h?c phí ??u tiên khi nh?p h?c nhà tr??ng t?m thu các kho?n: (1) + (2) bao g?m:

   广西快3精准计划网(1) Phí ??ng ky nh?p h?c: 4,600,000 VN?.

   (2) H?c phí 01 m?c ti?ng anh: 10,350,000 VN?/m?c

  • 广西快3精准计划网Chào em, hi?n nay ch?a có quy ch? tuy?n sinh c?a n?m 2019. Em vui lòng cho ?? l?i th?ng tin h? tên, s? ?i?n tho?i, email và tên tr??ng THPT ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n nhé!

  • Chào em. Ngành qu?n tr? khách s?n xét các kh?i: A0, A1, D1, D96.
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c?

 • Cho em h?i là n?m nay em mu?n ?c xét vào h?c ngành QTKS thì c?n tho? m?n ?i?u ki?n gì ?? ( ?i?u ki?n mi?n thi tuy?n…)
  N?u thi tuy?n thì d?ng bài th? nào ??
  Ngành QTKS có ?ào t?o ? Hà N?i ko ??

  • Chào em. Em có th? n?p h? s? xét tuy?n h?c b? ho?c tham gia k? thi ??u vào c?a tr??ng nhé. Ngành QTKS n?m nay có m? t?i cs HN nha em. ?? ???c h? tr? thêm các th?ng tin v? ngành h?c và cách n?p h? s? nhanh nh?t, em ?? l?i th?ng tin cho ad nhé:
   – H? tên
   – S?T
   – tr??ng THPT
   – t?nh/thành ph?.
   Cán b? s? liên h? h? tr? em trong th?i gian s?m nh?t ^^

  • chào em, ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *