Kinh doanh qu?c t?

T?ng quan v? chuyên ngành Kinh doanh Qu?c t? thu?c ngành Qu?n tr? Kinh doanh:

广西快3精准计划网Vi?t Nam ?ang phát tri?n n?n kinh t? th? tr??ng, vi?c g?p g? và giao th??ng v?i các n??c khác tr? nên th??ng xuyên h?n nên ??i v?i b?n tr? l?a ch?n chuyên ngành Kinh doanh qu?c t?, c? h?i vi?c làm s? r?ng m? h?n. K?t h?p v?i trình ?? ti?ng Anh gi?i, giao ti?p t?t cùng ??i tác qu?c t?, sinh viên sau khi t?t nghi?p d? dàng tìm ki?m cho mình c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p.

广西快3精准计划网Ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? c?p nh?t theo ch??ng trình c?a các tr??ng n?i ti?ng trên th? gi?i, ti?p c?n theo chu?n ?ào t?o c?a các t? ch?c ngh? nghi?p AACSB, APCSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB). Chú tr?ng ki?n th?c chuyên m?n v? qu?n tr? kinh doanh hi?n ??i ? ph?m vi qu?c t?, các v?n ?? t?ng quan và chuyên sau v? th??ng m?i qu?c t?, các chính sách kinh t? ??i ngo?i, ??c ?i?m phát tri?n kinh t? th? gi?i trong xu h??ng toàn c?u hóa, ??c bi?t là nh?ng v?n ?? v? h?i nh?p kinh t?, chi?n l??c kinh doanh qu?c t?, marketing qu?c t?. Ngoài ra, ch??ng trình còn cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c nghi?p v? chuyên sau nh? xu?t nh?p kh?u, thanh toán qu?c t?; nghiên c?u ho?t ??ng kinh doanh qu?c t? t?i các th? tr??ng khu v?c chau á, chau ?u, chau Phi, M? La Tinh.

V?i l?i th? c?a m?t tr??ng ??i h?c danh ti?ng v? c?ng ngh? th?ng tin, sinh viên ??i h?c FPT s? ???c trang b? ph??ng pháp làm vi?c c?ng nh? các k? n?ng d?a trên n?n t?ng c?ng ngh? hi?n ??i. Vi?c ???c tr?i nghi?m trong các d? án th?c, giúp sinh viên ??i h?c FPT có th? t? tin làm vi?c trong m?i tr??ng kinh doanh qu?c t? ngay sau khi t?t nghi?p.

Tri?n v?ng ngh? nghi?p:

 • Chuyên ngành Kinh doanh qu?c t? s? m? ra cho sinh viên?r?t nhi?u c? h?i vi?c làm v?i vai trò ch? ch?t ? các phòng ban nh?: marketing,???i ngo?i, nghiên c?u th? tr??ng, ?i?u ph?i th??ng m?i ? nhi?u l?nh v?c khác?nhau.
 • Làm vi?c t?i các doanh nghi?p xu?t nh?p kh?u hàng hóa: ph? trách tài chính,?marketing, quan h? c?ng chúng và ti?p v?n hàng hóa…
 • Làm vi?c t?i các c?ng ty t? v?n v? th??ng m?i qu?c t? và xúc ti?n ??u t?.
 • Làm vi?c t?i các hi?p h?i v? s?n xu?t n?ng nghi?p, khai khoáng, giao th?ng v?n?t?i, ngan hàng, vi?n th?ng và du l?ch…
 • Làm vi?c t?i các c? quan, ban ngành tr?c thu?c chính ph?: ph? trách v? ?i?u?ph?i th??ng m?i, ngo?i giao, kinh t? ??i ngo?i, nghiên c?u kinh t?, quan h? qu?c?t? và các ho?t ??ng ti?p xúc th?ng th??ng c?a qu?c gia.
 • Sinh viên có th? theo h?c ch??ng trình sau ??i h?c các ngành: Kinh doanh Qu?c t?, Qu?n tr? Kinh Doanh, v.v…

Kinh nghi?m tích l?y sau ch??ng trình:

广西快3精准计划网Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Qu?c t? s? ???c trang b? ki?n th?c n?n t?ng v?ng ch?c v? kinh doanh, lu?t qu?c t? và m?i tr??ng kinh doanh qu?c t?, qu?n tr? ngu?n nhan l?c qu?c t?, ho?t ??ng h?u c?n kinh doanh qu?c t? và xu?t- nh?p kh?u, nghiên c?u th? tr??ng và h? th?ng phan ph?i qu?c t?, k? n?ng giao ti?p và ?àm phán qu?c t?, cùng nghi?p v? v? thanh toán qu?c t?, b?o hi?m ngo?i th??ng, ??c ?i?m phát tri?n kinh t? th? gi?i trong xu h??ng toàn c?u hóa, nh?ng v?n ?? v? h?i nh?p kinh t? và ??u t? qu?c t? t?i Vi?t Nam.

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • Kinh t? vi m?
 • Tin h?c ?ng d?ng
 • Nguyên ly Marketing
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Ti?ng Anh h?c thu?t 1
 • Sinh viên có ki?n th?c phan tích ??i th?, ho?ch ??nh chi?n l??c c?nh tranh, ??nh l??ng trong kinh doanh.
 • S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng và các ph?n m?m c?n thi?t trong c?ng vi?c.
 • B??c ??u ti?p c?n v?i ti?ng Anh th??ng m?i và ti?ng Anh h?c thu?t.
 • Sinh viên n?m v?ng 5 ho?t ??ng chính c?a Marketing bao g?m: xác ??nh nhu c?u c?a khách hàng, cung c?p cho khách hàng các s?n ph?m phù h?p, kênh phan ph?i phù h?p, thúc ??y vi?c mua hàng hi?u qu? và ??nh giá t?i ?a hoá l?i nhu?n.
 • Sinh viên nghiên c?u cách th? tr??ng ho?t ??ng, s? t??ng tác c?a các thành viên trong n?n kinh t? th? tr??ng và ?nh h??ng l?i ích kinh t?.
 • Sinh viên h?c cách làm vi?c nhóm hi?u qu?, phát tri?n nhóm, thành viên nhóm, ?a d?ng nhóm, l?nh ??o nhóm, ??ng l?c nhóm, mau thu?n và g?n k?t trong nhóm, l?p k? ho?ch và t? ch?c các cu?c h?p và c?ng ngh? và các nhóm ?o.
 • Sinh viên có ki?n th?c v?: L?ch s? máy tính, C? s? d? li?u, H? ?i?u hành, Internet và Microsoft Office.
H?c k? 2
 • Nguyên ly K? toán
 • Kinh t? V? m?
 • Toán kinh t?
 • Ti?ng Anh h?c thu?t 2
 • Hành vi t? ch?c
 • Sinh viên h?c chuyên sau ti?ng Anh th??ng m?i và ti?ng Anh h?c thu?t.
 • Sinh viên có ki?n th?c v? k? toán tài chính, k? toán qu?n ly và tài chính doanh nghi?p bao g?m: giao d?ch kinh doanh, ??nh d?ng và phan tích báo cáo tài chính, hàng t?n kho và kho?n ph?i thu, lo?i tài s?n và trách nhi?m pháp ly, phan lo?i chi phí, ngan sách chính và l?p d? toán ngan sách.
 • Sinh viên n?m ???c vai trò c?a cá nhan – nhóm – c? c?u t? ch?c. ??c bi?t chú tr?ng vào s? khác bi?t cá nhan, thái ??, ??ng l?c, s? hài lòng c?ng vi?c, truy?n th?ng, l?nh ??o, thay ??i và v?n hoá t? ch?c.
 • Sinh viên nghiên c?u cách các nhà kinh t? ?o l??ng các bi?n s? kinh t? v? m? nh?: xác ??nh s?n l??ng qu?c gia, t?ng tr??ng kinh t?, th?t nghi?p, l?m phát, l?i su?t và t? giá h?i ?oái. Th?o lu?n và ?ánh giá hi?u qu? ?c?a chính sách ti?n t? và tài chính theo các k?ch b?n khác nhau.
 • Sinh viên bi?t cách ?ng d?ng tính toán trong kinh doanh.
H?c k? 3
 • Kinh doanh Qu?c t?
 • Tài chính doanh nghi?p
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Hán ng? s? c?p 1
 • Sinh viên h?c cách phan tích báo cáo tài chính, giá tr? th?i gian c?a ti?n, dòng ti?n và l?p ngan sách v?n, r?i ro và l?i nhu?n, ??nh giá c? phi?u, chi phí v?n, qu?n ly v?n l?u ??ng.
 • Trang b? cho sinh viên có ki?n th?c c? b?n v? ng? am, ch? vi?t và nh?ng cau giao ti?p ??n gi?n, ??ng th?i trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nghe, nói, ??c, vi?t ti?ng Hoa.
H?c k? 4
 • Pháp lu?t kinh doanh qu?c t?
 • Th?ng kê kinh doanh
 • Nh?p m?n kinh doanh qu?c t?
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Hán ng? s? c?p 2
 • Sinh viên hi?u m?i tr??ng kinh doanh, c?nh tranh qu?c t?, các th? ch? chính tr? và kinh t? qu?c t? và nh?ng thách th?c mà qu?n ly c?a m?t doanh nghi?p ?a qu?c gia (MNE) ?ang ph?i ??i m?t.
 • Sinh viên có hi?u bi?t v? các v?n ?? pháp ly quan tr?ng ??i v?i các giao d?ch kinh doanh qu?c t?, quy ??nh th??ng m?i, h?p ??ng qu?c t?, tài li?u xu?t nh?p kh?u và tài chính, c?p phép s? h?u chí tu?, d?ch v? và giao d?ch ?i?n t?.
 • Sinh viên có kh? n?ng s? d?ng ng? pháp ti?ng Hoa ? trình ?? trung c?p, di?n ??t y ki?n, y t??ng và c?m xúc trong kinh doanh. Nghe và hi?u các cu?c ?àm phán, vi?t e-mail, báo cáo và các qu?ng cáo sáng t?o khác.
H?c k? 5
 • Marketing qu?c t?
 • K? n?ng giao ti?p trong kinh doanh
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Hán ng? s? c?p 3
 • Sinh viên hi?u ho?t ??ng Marketing trong m?i tr??ng toàn c?u. C? h?i, thách th?c liên quan ??n m?i tr??ng kinh doanh qu?c t? và hành vi ng??i tiêu dùng.
 • Trang b? cho sinh viên có ki?n th?c c? b?n v? ng? pháp và nh?ng cau giao ti?p ??n gi?n, nang cao v?n t? v?ng, ph?n x? ng?n ng? và kh? n?ng giao ti?p.
 • Sinh viên hi?u n?n t?ng c? b?n c?a truy?n th?ng doanh nghi?p. Cung c?p cho các h?c viên c? h?i ?? th?c hành giao ti?p trong truy?n th?ng kinh doanh.
H?c k? 6
 • Th?c t?p làm vi?c th?c t? t?i doanh nghi?p
 • Sinh viên làm vi?c th?c t? t? 4 – 8 tháng t?i các c?ng ty thành viên thu?c t?p ?oàn FPT ho?c h?n 300 doanh nghi?p là ??i tác c?a t?p ?oàn FPT trên toàn th? gi?i.
H?c k? 7
 • Qu?n ly chu?i cung ?ng
 • K? n?ng qu?n ly
 • Sinh viên n?m nguyên t?c c? b?n c?a qu?n ly chu?i cung ?ng và cung c?p các k? thu?t ???c s? d?ng ?? phan tích các khía c?nh khác nhau c?a h? th?ng h?u c?n. H? tr? ra quy?t ??nh quan tr?ng cho vi?c qu?n ly hi?u qu? chu?i cung ?ng.
 • Sinh viên có các k? n?ng cá nhan c?n thi?t ?? l?nh ??o hi?u qu? và giám sát, chú tr?ng vào t? duy sáng t?o và gi?i quy?t v?n ??. Phát tri?n n?ng l?c cá nhan và ng??i c?ng tác.
H?c k? 8
 • Chi?n l??c kinh doanh qu?c t?
 • H? th?ng th?ng tin qu?n ly
 • Ph??ng pháp nghiên c?u
 • K? n?ng ?àm phán
 • Kh?i s? doanh nghi?p toàn c?u
 • Sinh viên có kh? n?ng phan tích chi?n l??c kinh doanh và ??i m?t v?i nh?ng thách th?c c?a c?nh tranh toàn c?u. ??nh v? chi?n l??c, ?ánh giá và xay d?ng chi?n l??c.
 • Khoá h?c này cung c?p n?n t?ng cho s? hi?u bi?t và phan tích các h? th?ng th?ng tin trong các t? ch?c. Nó trình bày ki?n th?c c? b?n v? vai trò c?a h? th?ng th?ng tin trong kinh doanh, cách thi?t k? và xay d?ng m?t h? th?ng th?ng tin phù h?p và cách qu?n ly hi?u qu? các ngu?n th?ng tin kinh doanh.
 • Sinh viên có k? n?ng tr??c các ho?t ??ng th??ng l??ng ph?c t?p, ?àm phán chính th?c, kh?ng chính th?c và hoà gi?i. Sinh viên có k? thu?t gi?i quy?t tranh ch?p, quá trình hoà gi?i, t?o thu?n l?i và các k? thu?t ?àm phán khác.
 • Sinh viên có ki?n th?c phan tích kinh doanh bên ngoài, chi?n l??c kinh doanh, k? ho?ch kinh doanh, k? ho?ch ti?p th?, qu?n ly tài s?n và qu?n ly nhan s?.
H?c k? 9
 • Qu?n tr? nhan s?
 • Khoá lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên có ki?n th?c qu?n ly ngu?n nhan l?c bao g?m: L?nh ??o, l?p k? ho?ch vi?c làm, tuy?n d?ng, tuy?n ch?n nhan viên, ?ánh giá hi?u qu? nhan s? và v?n hoá doanh nghi?p.
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/ ?ng d?ng/ m? hình kinh doanh d?ch v? c?a riêng mình.
 • Sinh viên t? tin làm vi?c t?i h?u h?t qu?c gia trên th? gi?i.

T?t nghi?p:

广西快3精准计划网Sinh viên tích l?y ?? s? tín ch? và ch?ng ch? theo yêu c?u. Nhà tr??ng t? ch?c 3 ??t t?t nghi?p vào các tháng 1, 5, 9 hàng n?m.

?? có 25 bình lu?n trong “Kinh doanh qu?c t?

  • Hi em,
   ?i?u ki?n mi?n thi ??u vào c?a tr??ng nh? sau em nhé:

   广西快3精准计划网Thí sinh có nguy?n v?ng theo h?c Tr??ng ??i h?c FPT s? ???c mi?n thi k? thi tuy?n sinh ??u vào n?u ?áp ?ng m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau:

   1. Thu?c di?n ???c tuy?n th?ng theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng h? ??i h?c chính quy c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o n?m 2017;
   2. T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   3. T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   4. ??t gi?i c?p thành ph? cu?c thi Violympic n?m 2016, 2017.
   5. Ngành Ng?n Ng? Anh: Có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng;
   6. Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên.
   Ghi chú: (*) làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan.

   Em có th? xem thêm quy ch? tuy?n sinh n?m nay t?i http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/广西快3精准计划网 ho?c em vui lòng ?? l?i th?ng tin tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em nha!

    • Chào em, em có th? tham d? k? thi ??u vào c?a tr??ng ngày 13-5 t?i em nhé. . ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
     – H? tên
     – S? ?i?n tho?i
     – Ngày tháng n?m sinh
     – ??a ch? mail
     广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em, h?c phí c?a tr??ng dao ??ng t? 18.900.000/k?, m?t n?m có 3 k? m?i k? kéo dài 4 tháng, em có th? tham kh?o chi ti?t v? h?c phí t?i link sau nhé: http://jianhuyy.com/h?c-phí/广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nhá. Vì th?i h?n tuy?n sinh ?ang g?n ??n ngày h?t h?n nên em c? g?ng tranh th? th?i gian tìm hi?u s?m v? tr??ng ?? làm h? s? em nhé ??

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i e ??ng kia ngành xét tuy?n là QTKD nh?ng sau khi vào tr??ng em có ???c ??i ngành khác cùng khoa KT ???c kh?ng ??????

  • Chào em, hoàn toàn ???c em nhé. Em chuy?n ngành tr??c khai gi?ng thì s? kh?ng b? m?t phí chuy?n ngành em nhé.Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • 广西快3精准计划网Ngành Kinh Doanh Qu?c T? có d?y b?ng ti?ng vi?t kh?ng ? . Trình ?? English c?a em v?n ch?a cao l?m . H?y t? v?n cho em nhé

  • 广西快3精准计划网Ngành KDQT h?u h?t ?ào t?o b?ng ti?ng anh em nhé. Em yên tam em s? có 1 n?m ?ào t?o ti?ng anh ?? chu?n b? vào h?c chuyên ngành nhé. ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

  • chào em, hi?n t?i thì tr??ng ?? b?t ??u nh?n h? s? xét tuy?n r?i em nhé. Bay gi? em có th? n?p h? s? em nhé!
   Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • em ?? g?i h? s? xét tuy?n theo hình th?c h?c b? ??n v?n phòng tuy?n sinh ?à n?ng 2 tu?n tr??c t?t nh?ng kh?ng th?y ph?n h?i gì t? bên nhà tr??ng. cho em h?i làm th? nào mình có th? bi?t nhà tr??ng ?? nh?n h? s? xét tuy?n ?? ( em mu?n bi?t ph?n h?i ?? bi?t h? s? ?? ??n v?n phòng tuy?n sinh hay ch?a)

 • 广西快3精准计划网n?u em mu?n thi ?? l?y h?c b?ng thì ?i?m ph?i t?m bao nhiêu m?i ?? ?

  • chào em, ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, ch? vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho ch?
   – H? tên em
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?msinh em
   – ??a ch? mail
   h?c tr??ng nào? thu?c t?nh?

  • Ngành này s? xét tuy?n kh?i A00 A01 D01 ho?c D96 nhé. ??? ???c h? tr? th?ng tin v? xét h?c b?, em ?? l?i sdt, tên và tr??ng thpt ?? cán b? nhà tr??ng liên h? l?i v?i em.

  • ?? ???c t? v?n c? th?, em ?? l?i th?ng tin tên, sdt và tr??ng THPT ?? cán b? b? liên h? nhé!

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i ngành kinh doanh qu?c t? h?c h? qu?c t? thì có xét tuy?n t? h?p D1 Toán Anh Ng? V?n kh?ng ?? và l?y kho?ng bao nhi?u ?i?m ? ?

  • Chào em. Theo quy ch? tuy?n sinh 2018, ngành kinh doanh qu?c t? c?a Tr??ng ??i H?c chính quy FPT xét tuy?n các kh?i: A00, A01, D01, D96 em nhé. ?i?u ki?n xét ?i?m: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong hai h?c k? cu?i THPT ??t 21 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT. Ho?c T?ng ?i?m 3 m?n ??t 21 ?i?m* tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT n?m 2018 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT.
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? cán b? liên h? t? v?n cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em. Hi?n t?i ??a ch? ? Tp.H? Chí Minh: Tòa nhà Innovation, C?ng viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng Tan Chánh Hi?p, Qu?n 12, Tp. HCM. Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   广西快3精准计划网 – C? s? mu?n h?c? (Tp.HCM/Hà N?i/?à N?ng/C?n Th?)

  • Chào em
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i H? Tên, S?T, T?nh thành Cán b? nhà tr??ng liên h? l?i em nhé

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *