Digital Marketing

T?ng quan v? chuyên ngành Digital Marketing thu?c ngành Qu?n tr? kinh doanh

D?a trên n?n n?ng m?ng l??i online Internet, chuyên ngành Digital Marketing (Marketing s?) cung c?p cho sinh viên c? h?i h?c t?p và th?c hành sau kh?ng ch? v? Marketing nói chung mà bao g?m c? cách th?c áp d?ng c?ng ngh? 4.0 trong vi?c th?c hi?n các chi?n d?ch marketing online. ??n v?i chuyên ngành này, sinh viên s? có ???c cái nhìn t?ng quát v? kinh doanh d?a trên m?ng l??i Internet ?? t? ?ó có th? xay d?ng ???c m?t chi?n l??c kinh doanh online hoàn ch?nh. C? th?, sinh viên s? ???c gi?ng d?y v? cách th?c xay d?ng th??ng hi?u trên các trang m?ng online bao g?m các trang m?ng x? h?i nh? Facebook, Instagram và Youtube, h?c ???c cách th?c ?ánh giá th? tr??ng, quy trình và nhi?m v? c?a SEO và SEM. T? ?ó, sinh viên s? ???c h??ng d?n chi ti?t cách th?c s? d?ng các c?ng c? phan tích d? li?u Marketing online c?ng nh? các c?ng c? t?i ?u hóa cho SEO và SEM.

Digital Marketing kh?ng ch? ??n thu?n là qu?ng cáo, digital marketing chính là quá trình ch?m ???c vào ?úng t?p khách hàng c?n h??ng t?i, vào ?úng th?i ?i?m, th?ng qua nh?ng n?i dung chu?n xác, thích h?p và thu hút.

Tri?n v?ng ngh? nghi?p

广西快3精准计划网Nh?ng v? trí mà sinh viên ??i h?c FPT chuyên ngành marketing s? có th? làm vi?c ngay sau khi t?t nghi?p nh?:

 • Chuyên viên Marketing s?
 • Chuyên viên Marketing N?i dung
 • Chuyên viên Nghiên c?u Th? tr??ng
 • Qu?n ly Doanh Nghi?p
 • T? v?n Qu?n tr? Th??ng m?i
 • Chuyên viên Kinh doanh
 • Chuyên viên Quan h? khách hàng
 • Chuyên viên qu?n tr? và phát tri?n SEO
 • Cán b? nghiên c?u ho?ch ??nh chi?n l??c marketing, qu?n ly t? ch?c k? ho?ch marketing, t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng quan h? khách hàng t?i các c?ng ty chuyên v? truy?n th?ng, t? ch?c s? ki?n, qu?ng cáo,…
 • Gi?ng d?y, nghiên c?u v? qu?n tr? kinh doanh, marketing t?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Nh?p m?n tin h?c
 • Kinh t? vi m?
 • Ti?ng Anh h?c thu?t
 • Nh?p m?n qu?n ly
 • Sinh viên nghiên c?u cách th? tr??ng ho?t ??ng, s? t??ng tác c?a các thành viên trong n?n kinh t? th? tr??ng và ?nh h??ng l?i ích kinh t?.
 • B??c ??u ti?p c?n v?i ti?ng Anh h?c thu?t.
 • Sinh viên h?c cách làm vi?c nhóm hi?u qu?, phát tri?n nhóm, thành viên nhóm, ?a d?ng nhóm, l?nh ??o nhóm, mau thu?n và g?n k?t trong các nhóm, l?p k? ho?ch và t? ch?c các cu?c h?p c?ng ngh? và các nhóm ?o.
 • Sinh viên có ki?n th?c v?: L?ch s? máy tính, C? s? d? li?u, H? ?i?u hành, Internet và Microsoft Office.
H?c k? 2
 • Nguyên ly K? toán
 • Kinh t? v? m?
 • Toán cao c?p cho kinh doanh
 • Hành vi t? ch?c
 • Ti?ng Anh h?c thu?t 2
 • Sinh viên h?c chuyên sau ti?ng Anh th??ng m?i và ti?ng Anh h?c thu?t.
 • Sinh viên có ki?n th?c v? k? toán tài chính, k? toán qu?n ly và tài chính doanh nghi?p bao g?m: giao d?ch kinh doanh, ??nh d?ng và phan tích báo cáo tài chính, hàng t?n kho và kho?n ph?i thu, lo?i tài s?n và trách nhi?m pháp ly, phan lo?i chi phí, ngan sách chính và l?p d? toán ngan sách.
 • Sinh viên n?m ???c vai trò c?a cá nhan – nhóm – c? c?u t? ch?c. ??c bi?t chú tr?ng vào s? khác bi?t cá nhan, thái ??, ??ng l?c, s? hài lòng c?ng vi?c, truy?n th?ng, l?nh ??o, c?ng th?ng, thay ??i, và v?n hoá t? ch?c.
H?c k? 3
 • Kinh t? ti?n t? & kinh t? toàn c?u
 • Tài chính doanh nghi?p
 • Nguyên ly Marketing
 • Ti?ng Anh th??ng m?i Pre-Intermediate
 • Hán ng? s? c?p 1
 • Sinh viên n?m v?ng 5 ho?t ??ng chính c?a Marketing bao g?m: xác ??nh nhu c?u c?a khách hàng, cung c?p cho khách hàng các s?n ph?m phù h?p, kênh phan ph?i phù h?p, thúc ??y vi?c mua hàng hi?u qu? và ??nh giá t?i ?a hoá l?i nhu?n.
 • Sinh viên h?c cách phan tích báo cáo tài chính, giá tr? th?i gian c?a ti?n, dòng ti?n và l?p ngan sách v?n, r?i ro và l?i nhu?n, ??nh giá c? phi?u, chi phí v?n, qu?n ly v?n l?u ??ng.
 • Trang b? cho sinh viên có ki?n th?c c? b?n v? ng? am, ch? vi?t và nh?ng cau giao ti?p ??n gi?n, ??ng th?i trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nghe, nói, ??c, vi?t ti?ng Trung.
H?c k? 4
 • M?n t? ch?n: L?p trình v?i excel
 • Ra quy?t ??nh trong kinh doanh
 • M?n chuyên ngành 1: Hành vi ng??i tiêu dùng
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Hán ng? s? c?p 2
 • Giúp sinh viên hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c n?m b?t hành vi ng??i tiêu dùng. Hi?u ???c các khái ni?m c? b?n v? hành vi ng??i tiêu dùng t? ?ó có th? ly gi?i các cách th?c th?c hi?n chính sách marketing mix trong th?c ti?n.
 • Sinh viên có kh? n?ng s? d?ng ng? pháp ti?ng Trung ? trình ?? trung c?p, di?n ??t y ki?n, y t??ng và c?m xúc trong kinh doanh. Nghe và hi?u các cu?c ?àm phán, vi?t e-mail, báo cáo và các qu?ng cáo sáng t?o khác.
H?c k? 5
 • M?n chuyên ngành 2: Qu?n tr? Marketing d?ch v?
 • M?n chuyên ngành 3: Marketing s?
 • K? n?ng giao ti?p trong kinh doanh
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Hán ng? s? c?p 3
 • Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c v? qu?n tr? Marketing trong doanh nghi?p. Quá trình qu?n tr? marketing bao g?m các giai ?o?n chính nh? phan tích – xay d?ng chi?n l??c – xay d?ng ch??ng trình – th?c hi?n – ki?m tra.
 • Sinh viên có ???c kh? n?ng phan tích các c? h?i th? tr??ng và l?a ch?n th? tr??ng m?c tiêu c?ng nh? d? báo nhu c?u th? tr??ng phù h?p v?i kh? n?ng và m?c tiêu c?a doanh nghi?p, bi?t cách xay d?ng chi?n l??c marketing c?ng nh? xay d?ng các ch??ng trình marketing, t? ch?c th?c hi?n và ki?m tra marketing.
 • Giúp sinh viên qu?n ly và th?c hi?n các ho?t ??ng marketing b?ng cách s? d?ng các ph??ng ti?n truy?n th?ng ?i?n t? nh? website, email, iTV, các ph??ng ti?n kh?ng day k?t h?p v?i các d? li?u s? v? ??c ?i?m và hành vi c?a khách hàng.
H?c k? 6
 • Th?c t?p làm vi?c th?c t? t?i doanh nghi?p
 • Sinh viên làm vi?c th?c t? t? 4 – 8 tháng t?i các c?ng ty thành viên thu?c t?p ?oàn FPT ho?c h?n 300 doanh nghi?p là ??i tác c?a t?p ?oàn FPT trên toàn th? gi?i.
H?c k? 7
 • Kh?i s? doanh nghi?p
 • M?n chuyên ngành 4: Truy?n th?ng Marketing tích h?p
 • Pháp lu?t kinh doanh
 • K? n?ng qu?n ly
 • Sinh viên có ki?n th?c phan tích kinh doanh bên ngoài, chi?n l??c kinh doanh, k? ho?ch kinh doanh, k? ho?ch ti?p th?, qu?n ly tài s?n và qu?n ly nhan s?.
 • Sinh viên có hi?u bi?t v? các v?n ?? pháp ly quan tr?ng ??i v?i các giao d?ch kinh doanh qu?c t?, quy ??nh th??ng m?i, h?p ??ng qu?c t?, tài li?u xu?t nh?p kh?u và tài chính, c?p phép s? h?u trí tu?, d?ch v? và giao d?ch ?i?n t?.
 • Sinh viên có các k? n?ng cá nhan c?n thi?t ?? l?nh ??o hi?u qu? và giám sát, chú tr?ng vào t? duy sáng t?o và gi?i quy?t v?n ??. Phát tri?n n?ng l?c cá nhan và ng??i c?ng tác.
H?c k? 8
 • M?n chuyên ngành 5: Nghiên c?u Marketing
 • H? th?ng th?ng tin qu?n ly
 • K? n?ng ?àm phán
 • Sinh viên n?m v?ng 5 ho?t ??ng chính c?a Marketing bao g?m: xác ??nh nhu c?u c?a khách hàng, cung c?p cho khách hàng các s?n ph?m phù h?p, kênh phan ph?i phù h?p, thúc ??y vi?c mua hàng hi?u qu? và ??nh giá t?i ?a hoá l?i nhu?n.
 • Sinh viên có k? n?ng tr??c các ho?t ??ng th??ng l??ng ph?c t?p, ?àm phán chính th?c, kh?ng chính th?c và hòa gi?i. Sinh viên có k? thu?t gi?i quy?t tranh ch?p, quá trình hòa gi?i, t?o thu?n l?i và các k? thu?t ?àm phán khác.
 • Khóa h?c này cung c?p n?n t?ng cho s? hi?u bi?t và phan tích các h? th?ng th?ng tin trong các t? ch?c. Nó trình bày ki?n th?c c? b?n v? vai trò c?a h? th?ng th?ng tin trong kinh doanh, cách thi?t k? và xay d?ng m?t h? th?ng th?ng tin phù h?p và cách qu?n ly hi?u qu? các ngu?n th?ng tin kinh doanh.
H?c k? 9
 • Th??ng m?i ?i?n t?/SEO
 • ??o ??c kinh doanh
 • Khóa lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/?ng d?ng/m? hình kinh doanh d?ch v? c?a riêng mình.
 • Sinh viên t? tin làm vi?c t?i h?u h?t các qu?c gia trên th? gi?i.

?? có 2 bình lu?n trong “Digital Marketing

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *