Qu?n tr? kinh doanh

T?ng quan v? ngành Qu?n tr? kinh doanh

广西快3精准计划网Ch??ng trình ngành Qu?n tr? kinh doanh (QTKD) c?a Tr??ng ??i h?c FPT ???c thi?t k? c?p nh?t theo ch??ng trình c?a các tr??ng n?i ti?ng c?a th? gi?i và ?áp ?ng các tiêu chu?n ki?m ??nh qu?c t? ACBSP trong ?ào t?o l?nh v?c kinh doanh và qu?n tr?. Ch??ng trình kh?ng ch? bao quát các ki?n th?c, k? n?ng chuyên m?n mà còn chú tr?ng ??n các k? n?ng m?m, ???c thi?t k? song hành v?i nhu c?u liên t?c bi?n ??i c?a các th? tr??ng, ngành, ngh? trong và ngoài n??c. Sinh viên ???c cung c?p ki?n th?c qu?n tr? nh? Qu?n tr? Marketing, Qu?n tr? Tài chính, K? toán qu?n tr?, c?ng nh? n?m v?ng ki?n th?c c? b?n c?a ngành kinh t?, hi?u bi?t m?i tr??ng kinh doanh trong n??c và qu?c t?. ??c bi?t, sinh viên s? ???c h?c cách ?ng d?ng CNTT vào trong c?ng vi?c, h?c cách t? duy c?ng ngh? trong l?nh v?c chuyên m?n.

Sinh viên ???c h?c v?i nh?ng gi?ng viên giàu kinh nghi?m, trong ?ó có nhi?u gi?ng viên là các ti?n s?, giáo s? chuyên gia ??n t? các doanh nghi?p hàng ??u trong l?nh v?c QTKD nói chung c?ng nh? các chuyên ngàng liên quan nói riêng.

Ch??ng trình ngành QTKD ???c thi?t k? g?m 4 kh?i ki?n th?c: Ki?n th?c chung, ki?n th?c ngành, chuyên ngành và l?a ch?n. Các h?c ph?n ???c g?i y theo m?t ti?n ?? h?p ly ?? sinh viên l?a ch?n nh?m thúc ??y h?ng thú h?c t?p c?a sinh viên ngay t? h?c k? ??u tiên.

Ki?n th?c chung: bao g?m các n?i dung v? ly lu?n chính tr?, pháp lu?t, k? n?ng c?ng dan th? k? 21, ngo?i ng?, giáo d?c th? ch?t và qu?c phòng.

Ki?n th?c ngành广西快3精准计划网: ???c thi?t k? tích h?p can b?ng gi?a ki?n th?c n?n t?ng t? kinh t?, tài chính, qu?n tr? t?i các nghi?p v? chung c?a ngành QTKD v?i c?ng ngh?, k? thu?t ???c áp d?ng cho l?nh v?c này.

Ki?n th?c chuyên ngành: sinh viên ngành QTKD có c? h?i l?a ch?n m?t trong n?m h??ng chuyên ngành g?m Digital Marketing (Marketing s?), Kinh doanh qu?c t?, Qu?n tr? khách s?n, Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l?u hành, Qu?n tr? truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n.

广西快3精准计划网Các k? n?ng m?m trong quá trình ?ào t?o nh? k? n?ng giao ti?p, k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng qu?n ly, k? n?ng ?àm phán là hành trang giúp sinh viên ti?p c?n m?i tr??ng th?c t? c?a doanh nghi?p. Bên c?nh ?ó, sinh viên còn ???c h?c hai ngo?i ng? là Ti?ng Anh bao g?m hai m?n Ti?ng Anh h?c thu?t, Ti?ng Anh th??ng m?i và ti?ng Trung.

Th?i gian h?c t?p

广西快3精准计划网Ch??ng trình g?m 9 h?c k? chuyên ngành trong ?ó?có 1 h?c k? h?c t?p t?i doanh nghi?p (OJT), ch?a k? th?i gian rèn luy?n t?p trung và th?i gian h?c ti?ng Anh d? b? (ph? thu?c vào trình ?? ti?ng Anh ??u vào c?a sinh viên)

Yêu c?u ??u vào

广西快3精准计划网T?t nghi?p PTTH (ho?c t??ng ???ng), ??t quy ??nh trúng tuy?n ??i h?c c?a B? GD?T và ?? k? thi ??u vào ho?c thu?c di?n tuy?n th?ng c?a tr??ng ??i h?c FPT.

Ti?ng Anh ??t m?c Summit 2 (ho?c t??ng ???ng)

C?u trúc ch??ng trình

Ch??ng trình ?ào t?o:

H?c K? H?c Ph?n K? n?ng ??t ???c?
N?n t?ng
 • Tu?n l? ??nh h??ng
 • Tháng rèn luy?n t?p trung
 • Ti?ng Anh n?n t?ng t? Top Notch 1 ??n Summit 1
 • H?c k? ti?ng Anh Summit 2 t?i n??c ngoài
 • V? Vovinam
 • Sinh viên có ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu? nh?: t? h?c, làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, t?i ?u hoá n?ng l?c n?o b? c?i thi?n k?t qu? h?c t?p.
 • Sinh viên ??t trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên t? tin ??c hi?u giáo trình, h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh, giao ti?p th?ng th?o v?i gi?ng viên và sinh viên qu?c t?.
 • Sinh viên có tinh th?n rèn luy?n th? ch?t, phát tri?n cá nhan toàn di?n.
H?c k? 1
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Kinh t? vi m?
 • Nh?p m?n tin h?c
 • Nh?p m?n qu?n ly
 • Ti?ng Anh h?c thu?t 1
 • Sinh viên nghiên c?u cách th? tr??ng ho?t ??ng, s? t??ng tác c?a các thành viên trong n?n kinh t? th? tr??ng và ?nh h??ng l?i ích kinh t?.
 • B??c ??u ti?p c?n v?i ti?ng Anh h?c thu?t.
 • Sinh viên h?c cách làm vi?c nhóm hi?u qu?, phát tri?n nhóm, thành viên nhóm, ?a d?ng nhóm, l?nh ??o nhóm, mau thu?n và g?n k?t trong các nhóm, l?p k? ho?ch và t? ch?c các cu?c h?p c?ng ngh? và các nhóm ?o.
 • Sinh viên có ki?n th?c v?: L?ch s? máy tính, C? s? d? li?u, H? ?i?u hành, Internet và Microsoft Office.
H?c k? 2
 • Nguyên ly K? toán
 • Kinh t? v? m?
 • Toán cao c?p cho kinh doanh
 • Hành vi t? ch?c
 • Ti?ng Anh h?c thu?t 2
 • Sinh viên h?c chuyên sau ti?ng Anh th??ng m?i và ti?ng Anh h?c thu?t.
 • Sinh viên có ki?n th?c v? k? toán tài chính, k? toán qu?n ly và tài chính doanh nghi?p bao g?m: giao d?ch kinh doanh, ??nh d?ng và phan tích báo cáo tài chính, hàng t?n kho và kho?n ph?i thu, lo?i tài s?n và trách nhi?m pháp ly, phan lo?i chi phí, ngan sách chính và l?p d? toán ngan sách.
 • Sinh viên n?m ???c vai trò c?a cá nhan – nhóm – c? c?u t? ch?c. ??c bi?t chú tr?ng vào s? khác bi?t cá nhan, thái ??, ??ng l?c, s? hài lòng c?ng vi?c, truy?n th?ng, l?nh ??o, c?ng th?ng, thay ??i, và v?n hoá t? ch?c.
H?c k? 3
 • Kinh t? ti?n t? & kinh t? toàn c?u
 • Tài chính doanh nghi?p
 • Nguyên ly Marketing
 • Ti?ng Anh th??ng m?i Pre-Intermediate
 • Hán ng? s? c?p 1
 • Sinh viên n?m v?ng 5 ho?t ??ng chính c?a Marketing bao g?m: xác ??nh nhu c?u c?a khách hàng, cung c?p cho khách hàng các s?n ph?m phù h?p, kênh phan ph?i phù h?p, thúc ??y vi?c mua hàng hi?u qu? và ??nh giá t?i ?a hoá l?i nhu?n.
 • Sinh viên h?c cách phan tích báo cáo tài chính, giá tr? th?i gian c?a ti?n, dòng ti?n và l?p ngan sách v?n, r?i ro và l?i nhu?n, ??nh giá c? phi?u, chi phí v?n, qu?n ly v?n l?u ??ng.
 • Trang b? cho sinh viên có ki?n th?c c? b?n v? ng? am, ch? vi?t và nh?ng cau giao ti?p ??n gi?n, ??ng th?i trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nghe, nói, ??c, vi?t ti?ng Trung.
H?c k? 4
 • M?n t? ch?n: L?p trình v?i excel
 • Ra quy?t ??nh trong kinh doanh
 • M?n chuyên ngành 1: Hành vi ng??i tiêu dùng
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Hán ng? s? c?p 2
 • Giúp sinh viên hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c n?m b?t hành vi ng??i tiêu dùng. Hi?u ???c các khái ni?m c? b?n v? hành vi ng??i tiêu dùng t? ?ó có th? ly gi?i các cách th?c th?c hi?n chính sách marketing mix trong th?c ti?n.
 • Sinh viên có kh? n?ng s? d?ng ng? pháp ti?ng Trung ? trình ?? trung c?p, di?n ??t y ki?n, y t??ng và c?m xúc trong kinh doanh. Nghe và hi?u các cu?c ?àm phán, vi?t e-mail, báo cáo và các qu?ng cáo sáng t?o khác.
H?c k? 5
 • M?n chuyên ngành 2: Qu?n tr? Marketing d?ch v?
 • M?n chuyên ngành 3: Marketing s?
 • K? n?ng giao ti?p trong kinh doanh
 • Ti?ng Anh th??ng m?i
 • Hán ng? s? c?p 3
 • Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c v? qu?n tr? Marketing trong doanh nghi?p. Quá trình qu?n tr? marketing bao g?m các giai ?o?n chính nh? phan tích – xay d?ng chi?n l??c – xay d?ng ch??ng trình – th?c hi?n – ki?m tra.
 • Sinh viên có ???c kh? n?ng phan tích các c? h?i th? tr??ng và l?a ch?n th? tr??ng m?c tiêu c?ng nh? d? báo nhu c?u th? tr??ng phù h?p v?i kh? n?ng và m?c tiêu c?a doanh nghi?p, bi?t cách xay d?ng chi?n l??c marketing c?ng nh? xay d?ng các ch??ng trình marketing, t? ch?c th?c hi?n và ki?m tra marketing.
 • Giúp sinh viên qu?n ly và th?c hi?n các ho?t ??ng marketing b?ng cách s? d?ng các ph??ng ti?n truy?n th?ng ?i?n t? nh? website, email, iTV, các ph??ng ti?n kh?ng day k?t h?p v?i các d? li?u s? v? ??c ?i?m và hành vi c?a khách hàng.
H?c k? 6
 • Th?c t?p làm vi?c th?c t? t?i doanh nghi?p
 • Sinh viên làm vi?c th?c t? t? 4 – 8 tháng t?i các c?ng ty thành viên thu?c t?p ?oàn FPT ho?c h?n 300 doanh nghi?p là ??i tác c?a t?p ?oàn FPT trên toàn th? gi?i.
H?c k? 7
 • Kh?i s? doanh nghi?p
 • M?n chuyên ngành 4: Truy?n th?ng Marketing tích h?p
 • Pháp lu?t kinh doanh
 • K? n?ng qu?n ly
 • Sinh viên có ki?n th?c phan tích kinh doanh bên ngoài, chi?n l??c kinh doanh, k? ho?ch kinh doanh, k? ho?ch ti?p th?, qu?n ly tài s?n và qu?n ly nhan s?.
 • Sinh viên có hi?u bi?t v? các v?n ?? pháp ly quan tr?ng ??i v?i các giao d?ch kinh doanh qu?c t?, quy ??nh th??ng m?i, h?p ??ng qu?c t?, tài li?u xu?t nh?p kh?u và tài chính, c?p phép s? h?u trí tu?, d?ch v? và giao d?ch ?i?n t?.
 • Sinh viên có các k? n?ng cá nhan c?n thi?t ?? l?nh ??o hi?u qu? và giám sát, chú tr?ng vào t? duy sáng t?o và gi?i quy?t v?n ??. Phát tri?n n?ng l?c cá nhan và ng??i c?ng tác.
H?c k? 8
 • M?n chuyên ngành 5: Nghiên c?u Marketing
 • H? th?ng th?ng tin qu?n ly
 • K? n?ng ?àm phán
 • Sinh viên n?m v?ng 5 ho?t ??ng chính c?a Marketing bao g?m: xác ??nh nhu c?u c?a khách hàng, cung c?p cho khách hàng các s?n ph?m phù h?p, kênh phan ph?i phù h?p, thúc ??y vi?c mua hàng hi?u qu? và ??nh giá t?i ?a hoá l?i nhu?n.
 • Sinh viên có k? n?ng tr??c các ho?t ??ng th??ng l??ng ph?c t?p, ?àm phán chính th?c, kh?ng chính th?c và hòa gi?i. Sinh viên có k? thu?t gi?i quy?t tranh ch?p, quá trình hòa gi?i, t?o thu?n l?i và các k? thu?t ?àm phán khác.
 • Khóa h?c này cung c?p n?n t?ng cho s? hi?u bi?t và phan tích các h? th?ng th?ng tin trong các t? ch?c. Nó trình bày ki?n th?c c? b?n v? vai trò c?a h? th?ng th?ng tin trong kinh doanh, cách thi?t k? và xay d?ng m?t h? th?ng th?ng tin phù h?p và cách qu?n ly hi?u qu? các ngu?n th?ng tin kinh doanh.
H?c k? 9
 • Th??ng m?i ?i?n t?/SEO
 • ??o ??c kinh doanh
 • Khóa lu?n t?t nghi?p
 • Sinh viên th?c hi?n và s? h?u ?? án/?ng d?ng/m? hình kinh doanh d?ch v? c?a riêng mình.
 • Sinh viên t? tin làm vi?c t?i h?u h?t các qu?c gia trên th? gi?i.

Các chuyên ngành

?? có 26 bình lu?n trong “Qu?n tr? kinh doanh

  • chào em
   Thí sinh ???c mi?n thi s? tuy?n vào Tr??ng ?H FPT n?u ?áp ?ng m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau:

   Thu?c di?n ???c tuy?n th?ng theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng h? ??i h?c chính quy c?a B? GD&?T n?m 2018;
   T?ng ?i?m 3 m?n ??t 21 ?i?m* tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT n?m 2018 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT;
   T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong hai h?c k? cu?i THPT ??t 21 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT;
   ?i?m trung bình m?n Toán trong hai h?c k? cu?i THPT ??t 8.0* tr? lên (áp d?ng ??i v?i kh?i ngành Máy tính & CNTT bao g?m K? thu?t ph?n m?m, An toàn th?ng tin, Khoa h?c máy tính);
   Ngành Ng?n Ng? Anh: Có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng;
   Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên;
   T?t nghi?p Ch??ng trình APTECH HDSE (áp d?ng ??i v?i kh?i ngành Máy tính & CNTT bao g?m K? thu?t ph?n m?m, An toàn th?ng tin, Khoa h?c máy tính);
   T?t nghi?p Ch??ng trình ARENA ADIM (áp d?ng ??i v?i ngành Thi?t k? ?? ho?).
   广西快3精准计划网 Ghi chú: (*) chính xác ??n 0.25 (ví d?: t? 20.75 ??n 21 làm tròn thành 21)

   • “T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong hai h?c k? cu?i THPT ??t 21 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT. ”
    Th?a m?n m?t ?k này cx s? ???c mi?n thi s? tuy?n ph?i kh?ng ? ?????

    • Chào em. ?ay là tiêu chí xét h?c b? em nhé. N?u em th?a m?n yêu c?u này thì s? ???c mi?n thi s? tuy?n và nh?p h?c lu?n nha.
     Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? tr??ng g?i t?c ti?p h? tr? cho em nhanh nh?t nhé
     – H? tên
     – S? ?i?n tho?i
     – Ngày tháng n?m sinh
     – ??a ch? mail
     – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào em
   Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n h??ng d?n ??ng ky cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网con zai ch? ??t 17.75 cho 3 m?n toán, v?n, anh. cháu có ?? dk vào khoa kinh doanh va qu?n ly k ? n?u k ??, thì s? vào ???c khoa nào c?a tr??ng. Xin c?m ?n

  • chào c?! n?u c? quan tam ??n tr??ng FPT thì c? nên ??i nguy?n v?ng FPT lên ??u ?? ???c ?u tiên 4 ?i?m.
   c? ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?iên tho?i_ t?nh thành ?? ???c t? v?n ? <3

 • Em chào anh/ch?. em mu?n xét tuy?n h?c b? vào tr??ng ?.v?y ?i?u ki?n xét tuy?n bao g?m nh?ng n?i dung gì ?
  Em tên là Nguy?n Khánh Ly S?T: 0981789764 T?nh V?nh Phúc

   • Cho e h?i h?c qu?n tr? kinh doanh mình có ?? kh? n?ng ?? xin vi?c ? các ngành ngh? này ph?i k ? : kinh t?, marketing, nhan s?, tài chính, k? toán, qu?n ly th?ng tin.

  • chào em, hi?n t?i tr??ng có ngành qu?n tr? du l?ch và l? hành em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th?, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   广西快3精准计划网 Cán b? tr??ng s? liên h? t? v?n cho em nha.

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i t?ng ?i?m trung bình 3 m?n ??t 21 là c?a c? 2 h?c kì 1 và 2 lu?n ?

  • Chào em.
   Theo quy ch? tuy?n sinh 2018, ?i?u ki?n xét ?i?m h?c b? THPT là: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong hai h?c k? cu?i THPT ??t 21 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT.
   Tr??ng xét tuy?n các kh?i: A00, A01, D01, D90, D96 tùy theo ngành ngh? em ??ng ky.
   Ho?c: ?i?m trung bình m?n Toán trong hai h?c k? cu?i THPT ??t 8.0* tr? lên (áp d?ng ??i v?i kh?i ngành Máy tính & CNTT bao g?m K? thu?t ph?n m?m, An toàn th?ng tin, Khoa h?c máy tính).

   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em, có ph?i em mu?n h?i th?ng tin liên quan ??n ngành h?c Kinh doanh qu?c t? ?úng kh?ng. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em, ?i?u ki?n tuy?n th?ng là nh?ng thí sinh n?m trong ?i?u ki?n tuy?n th?ng c?a b? quy ??nh n?m 2019 em nhé, ho?c em tham kh?o thêm quy ch? mi?n thi c?a tr??ng ?H FPT n?m nay em nhé.
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé, cán b? tr??ng s? liên h? t? v?n cho em.
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Em vui lòng ?? l?i th?ng tin: H? tên, s?t, THPT, t?nh thành, ??a ?i?m mu?n h?c. Cán b? s? liên h? t? v?n cho em nhé.

  • Chào em. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c?

  • Chào em,
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *