M?n nh?n s?c d? qu? tr??ng F, ch?p ?nh free

Gi? ?ay, kh?ng c?n ??n ?à L?t các b?n tr? c?ng ???c m?n nh?n v?i s?c vàng r?c r? c?a loài hoa d? qu? hòa quy?n trong màu n?ng, chút heo may cu?i thu ? x? HoLa.

广西快3精准计划网??i h?c FPT nh?ng ngày qua gay ?n t??ng v?i sinh viên trong tr??ng, gi?i tr? khu v?c lan c?n b?i nh?ng b?ng d? qu? vàng óng.

广西快3精准计划网N?u tr??c ?ay, mu?n có nh?ng b?c ?nh “vàng nh?c nh?i” v?i d? qu? b?n ph?i ??t chan t?i ?à L?t, M?c Chau ho?c Ba Vì thì gi? ?ay nh?ng ng??i yêu thích loài hoa này ? khu v?c Th?ch Th?t – Hà N?i có th? tho?i mái th??ng ngo?n, ch?p ?nh t?i v??n tr??ng F.

V? Thanh Long nhanh tay “t?u” riêng cho mình album ??u mùa.

T?i ??i h?c FPT, 2 v??n hoa d? qu? l?n ?? s?n sàng ph?c v? nh?ng ng??i yêu hoa. ??u tháng 11, hoa d? qu? ?ang ?? n? r?. B?i hoa d? qu? cao ngang ho?c trên ??u ng??i, có th? lên t?i 2-3m. ?? giúp các b?n tr? thu?n l?i trong vi?c check-in và s?n các b?c ?nh ??p, 1 chi?c gh? cao ?? ???c ??t s?n t?i ?ay. Cùng v?i ?ó các cán b?, nhan viên cay xanh nhà tr??ng còn thu l??m nh?ng chi?c lá kh? héo, tr? l?i cho v??n màu xanh c?a lá, vàng r?c c?a hoa.

广西快3精准计划网S?c vàng r?c r? d??i nh?ng tia n?ng cu?i thu, kéo theo v? cái se l?nh ??u ??ng c?a loài hoa hoang d? này nh? khi?n ng?i tr??ng ?H FPT nh? thêm s?c s?ng.

Hoa d? qu? thu?c h? cúc. M?i b?ng th??ng có 10-15 cánh.
D? qu? vàng r?c 1 góc tr?i.
V??n hoa sau tòa Beta.
Chút h??ng cu?i thu

Và vàng xanh tím ?? c?a bao nhiêu là nam thanh n? tú t?i ?ay, ?ón ng?t ngào n?ng, ?ón l?ng l?ng gió, ?ón cái se l?nh ??u ??ng Hà N?i ?? sau ?ó trên nh?ng trang cá nhan hàng tr?m t?m ?nh lung linh ???c tr?ng bày.

广西快3精准计划网Vi Th?o Linh, K13 ngành K? thu?t ph?n m?m, ?H FPT c?ng kh?ng b? qua c? h?i cho mình 1 album riêng: “Mình t?ng ??c m?t bài báo vi?t r?ng hoa D? qu? ???c xem là bi?u t??ng tình yêu và s?c s?ng m?nh li?t. Tính l?i v?n thích cay c?, nên v??n d? qu? sau Beta l?t vào m?t lau r?i, ??i hoài ??n mùa hoa và cu?i cùng c?ng ??i ???c ?? th?c hi?n b? ?nh này. B? ?nh c?a mình k? v? c? gái ??i ch? tình yêu ??n mòn m?i.”

Cán b? tr??ng F khoe dáng bên hoa

广西快3精准计划网?i?u ?n t??ng thay vì c?nh ??u bù tóc r?i ch?y qu?ng ???ng xa t?i Ba Vì, hay m?t m?t kho?n ti?n kh?ng nh? ?? bay vào ?à L?t thì sinh viên, cán b? ?H FPT có th? ng?m và ch?p ?nh th?a thích sau m?i gi? h?c, trên ???ng t?i tr??ng, lúc ?i h?c v?, ho?c lúc nào thích thì ch?p v?i giá 0 ??ng.

Tay An

?nh: Th?o Linh, Thanh Long

 

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *