Kh?i ??ng “Nghiên c?u Khoa h?c” sinh viên ??i h?c FPT v?i chu?i h?i th?o chuyên ??

广西快3精准计划网H?i th?o nghiên c?u khoa h?c sinh viên Tr??ng ??i h?c FPT ???c t? ch?c nh?m t?o ?i?u ki?n cho sinh viên báo cáo k?t qu? nghiên c?u c?a mình v?i h?i ??ng nghiên c?u khoa h?c nhà tr??ng; góp ph?n khuy?n khích và ??y m?nh ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c trong sinh viên, s?m ?ng d?ng nh?ng k?t qu? nghiên c?u vào th?c t?.

Con ng??i mu?n làm NCKH ph?i có ki?n th?c nh?t ??nh v? l?nh v?c nghiên c?u và cái chính là ph?i rèn luy?n cách làm vi?c t? l?c, có ph??ng pháp t? lúc ng?i trên gh? nhà tr??ng.

N?m ???c nhu c?u ?ó Tr??ng ??i h?c FPT ?? liên k?t cùng v?i Tr??ng ?H Kinh T? TPHCM t? ch?c khóa h?c v? “Nghiên c?u khoa h?c” ?? cùng làm r? h?n v? chuyên ?? này.

D??i s? trình bày c?a Di?n gi?: TS. Nguy?n An T?, Khoa C?ng Ngh? Th?ng Tin, Tr??ng ??i H?c Kinh T? TPHCM.

Khóa h?c ???c chia thành 2 bu?i:
1. Th? b?y, 16/11: 9h – 11h30 v?i n?i dung : Tìm hi?u v? ho?t ??ng NCKH, Nh?ng hình th?c NCKH, ??t v?n ??/cau h?i NCKH, Th? nghi?m, ?ánh giá gi?i pháp.
2. Th? b?y, 23/11: 9h – 11h30广西快3精准计划网 v?i n?i dung : Gi?i thi?u, trình bày, Vi?t báo cáo khoa h?c.

广西快3精准计划网Các b?n sinh viên ??ng ky tham gia ch??ng trình t?i Link:

M?i chi ti?t th?c m?c vui lòng liên h? phòng PDP ho?c S?T: 0786269996, email: tanbn3@fe.edu.vn (Mr. Tan)

Nghiên c?u khoa h?c là m?t h?at ??ng tìm ki?m, xem xét, ?i?u tra, ho?c th? nghi?m. D?a trên nh?ng s? li?u, tài li?u, ki?n th?c,… ??t ???c t? các thí nghi?m NCKH ?? phát hi?n ra nh?ng cái m?i v? b?n ch?t s? v?t, v? th? gi?i t? nhiên và x? h?i, và ?? sáng t?o ph??ng pháp và ph??ng ti?n k? thu?t m?i cao h?n, giá tr? h?n.

广西快3精准计划网Nhanh tay ??ng ky khóa h?c ?? h?c h?i thêm nh?ng th?c b? ích cho t??ng lai và có nhi?u tr?i nghi?m th?t thú v? nhé!

Theo FPT Around

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *