V?i chi?n l??c “Go Global”, ?H FPT khuy?n khích 100% sinh viên ra n??c ngoài h?c t?p ho?c giao l?u v?n hóa theo các ch??ng trình trao ??i sinh viên, các ho?t ??ng h?p tác qu?c t?. ??n nay, ??i h?c FPT ?? tri?n khai ch??ng trình h?p tác v?i h?n 60 tr??ng thu?c 27 qu?c gia trên th? gi?i và s? ti?p t?c m? r?ng trong t??ng lai.

H?c k? n??c ngoài:

Sinh viên ??i h?c FPT ???c ??ng ky 1 h?c k? t?i?n??c ngoài là ??i tác c?a nhà tr??ng v?i m?c h?c phí t??ng ???ng trong n??c.?K?t qu? h?c t?p c?a sinh viên s? ???c c?ng nh?n t??ng ???ng và chuy?n ??i k?t qu? sang ch??ng trình c?a nhà tr??ng, t?ng th?i gian h?c kh?ng thay ??i.

Riêng sinh viên ngành Ng?n ng? Anh, Ng?n ng? Nh?t có 2 h?c k? t?i n??c ngoài. C? th?, sinh viên ngành Ng?n ng? Anh ???c ?ch?n h?c t?p t?i ?các n??c M?, Thái Lan, Malaysia, ?n ??…?và sinh viên ngành Ng?n ng? Nh?t h?c t?p t?i Nh?t.

广西快3精准计划网“H?c k? ? n??c ngoài – Semester abroad” chính th?c phát ??ng t? ??u n?m 2013 ???c xem là m?t n? l?c m?i c?a ??i h?c FPT trong c?ng tác xay d?ng và ?ào t?o sinh viên FPT tr? thành c?ng dan toàn c?u. Theo ?ó, m?i sinh viên sau khi t?t nghi?p, bên c?nh n?ng l?c chuyên m?n, ??t chu?n v? ngo?i ng?, hoàn thi?n v? k? n?ng m?m, còn có m?t ph?ng v?n hóa ?a d?ng và v?n s?ng th?c t? phong phú.

Ch??ng trình h?c ti?ng Anh t?i n??c ngoài:

Trong n?m ??u tiên, tan sinh viên h?c ti?ng Anh t?p trung, các b?n có th? l?a ch?n h?c ti?ng Anh t?i Philippines, Brunei ho?c Malaysia ?? trau d?i kh? n?ng Anh ng?, t?o s?c b?t t?t h?n c?ng nh? tr?i nghi?m cu?c s?ng sinh viên trong m?i tr??ng qu?c t?. Ch??ng trình h?c ti?ng Anh di?n ra 6 ??t trong n?m, t?p trung vào tháng 1, 3, 5, 7, 9 và tháng 11.

Sinh viên tham gia ch??ng trình này ngoài vi?c h?c trên l?p còn có c? h?i tham gia vào các ho?t ??ng giao l?u v?n hóa, tham quan các danh lam th?ng c?nh c?a n??c b?n nh?m tr?i nghi?m cu?c s?ng sinh viên t?i m?i tr??ng qu?c t? và h?c h?i ?? tr??ng thành.

广西快3精准计划网Ch??ng trình h?c ti?ng Anh cho sinh viên t?i n??c ngoài ???c thi?t k? ?? các b?n có c? h?i luy?n t?p nh?ng k? n?ng ti?ng Anh bao g?m c? nghe, nói, ??c, vi?t trong m?t m?i tr??ng ti?ng Anh b?n ng? v?i c??ng ?? cao h??ng t?i ??t trình ?? IELST 6.0 – 8.0.

N?u l?a ch?n tham gia ch??ng trình h?c SUMMIT 2 t?i n??c ngoài, ngoài h?c phí cho m?c ?? ti?ng Anh này, cùng v?i s? h? tr? t? phía ??i h?c FPT, sinh viên t? túc chi phí ?i l?i, ?n ?, vé máy bay,… cho 6 tu?n h?c t?p và sinh ho?t.

广西快3精准计划网Ch??ng trình h?c ti?ng Anh t?i ??i h?c FPT ???c chia làm 5 m?c, trong ?ó SUMMIT 2 là trình ?? ti?ng Anh cao nh?t. Sinh viên ??u vào c?a tr??ng s?????c phan vào các m?c h?c t??ng ?ng v?i trình ?? c?a mình th?ng qua bài ki?m tra x?p l?p ??u khóa h?c ???c t? ch?c tr??c l? khai gi?ng.

?V??t qua m?c ti?ng Anh cao nh?t theo yêu c?u, sinh viên s? chính th?c b??c vào ch??ng trình ?ào t?o chuyên m?n b?ng ti?ng Anh.

Passage to Asean (P2A):

广西快3精准计划网P2A là ch??ng trình liên k?t gi?a các tr??ng ??i h?c trong khu v?c ??ng Nam á (tr? Brunei). Ch??ng trình do ??i h?c Rangsit (Thái Lan) phát tri?n t? n?m 2012 nh?m giúp sinh viên khám phá và tr?i nghi?m nh?ng n?n v?n hóa, giáo d?c khác nhau c?a các n??c ASEAN. ?i?m ??n n?m 2017 là Thái Lan, Malaysia, Myanmar.

Các b?n s? ???c tr?i nghi?m ??i s?ng sinh viên ?i?n hình t?i m?t tr??ng ??i h?c ??i tác v?i giá c?ng r?t sinh viên: ???c ?i máy bay, ?n, ?, tham quan tr?i nghi?m, giao l?u.

广西快3精准计划网Du l?ch theo tour có tính th??ng m?i r?t l?n. Các b?n s? ???c d?n vào các trung tam mua s?m ???c cài trong các ?i?m di chuy?n c?a nhà tour. ?i b?i thì có tr?i nghi?m thú v? ? góc ?? “ba l? và ???ng ph?”. Còn P2A là tr?i nghi?m chan th?c c?a sinh viên qu?c t?. Nh?ng ng??i sáng l?p P2A hy v?ng r?ng t?t c? sinh viên trong khu v?c ASEAN ??u s? ???c t?o ?i?u ki?n t?t nh?t ?? có th? ?i xuyên ASEAN ít nh?t là m?t l?n trong qu?ng th?i gian sinh viên c?a mình.

广西快3精准计划网Sinh viên tham gia ch??ng trình P2A s? ???c nhà tr??ng ?u tiên khi xét c?p các h?c b?ng tham gia các ch??ng trình h?c k? n??c ngoài và trao ??i sinh viên sau này. ??c bi?t, m?i sinh viên tham gia s? nh?n ???c m?t ch?ng ch? ASEAN Citizen c?a ch??ng trình.

Th?c t?p t?i n??c ngoài:

广西快3精准计划网Sinh viên l?a ch?n tr??ng Ngee Ann Polytechnic (Singapore), tr??ng école d’électricité, de Production et Méthodes Industrielles (Pháp) kéo dài 6 tháng – áp d?ng cho sinh viên kh?i ngành C?ng ngh? th?ng tin. C?ng ty?Intelligence System Corporation Co..,LTD (Thái Lan) – áp d?ng cho sinh viên ngành K? thu?t ph?n m?m và Thi?t k? ?? h?a; ngoài ra, sinh viên có th? l?a ch?n th?c t?p t?i Australia, Malaysia, Thái Lan theo th?ng báo c?a nhà tr??ng.

Ch??ng trình h?c ti?ng Nh?t t?i ??i h?c Ngo?i ng? Kyoto Nh?t B?n:

Ch??ng trình h?c ti?ng Nh?t t?i ??i h?c Kyoto Nh?t B?n là ch??ng trình kéo dài 6 tháng, bao g?m th?i gian h?c t?p trung trong 4 tháng v?i 360 gi? h?c và 2 tháng th?c hành ng?n ng? th?ng qua các l?p h?c v?n hóa k?t h?p v?i các ho?t ??ng giao l?u, làm vi?c và du l?ch khám phá, nh?m b?i d??ng và phát tri?n kh? n?ng ti?ng Nh?t.

N?i dung ch??ng trình:

广西快3精准计划网H?c viên s? h?c ti?ng Nh?t t?i tr??ng Kyoto, ch??ng trình h?c ???c thi?t k? ?? t?ng c??ng kh? n?ng giao ti?p và ph?c v? t?t nh?t cho các c?ng vi?c ?òi h?i ti?ng Nh?t. ??i ng? giáo viên 100% ng??i b?n x?, là gi?ng viên c?a tr??ng. H?c viên sau khi tham gia s? thành th?o ti?ng Nh?t ?? có th? h?c t?p và làm vi?c t?t trong m?i tr??ng ti?ng Nh?t. Ngoài ra, h?c viên còn có c? h?i th?c t?p ho?c làm vi?c ? các c?ng ty t?i Nh?t B?n sau khi k?t thúc khóa h?c.

广西快3精准计划网Ngày nay, tr??ng ??i h?c Kyoto tr? thành s? l?a ch?n hàng ??u cho các sinh viên qu?c t? ??n t? kh?p n?i trên th? gi?i khi h? có y ??nh h?c chuyên sau v? ti?ng Nh?t c?ng nh? v?n hóa Nh?t B?n. ?i?m ??c bi?t ? Tr??ng Kyoto là m?i l?p h?c ??u có s? góp m?t c?a sinh viên ??n t? nhi?u qu?c gia nh? úc, Anh, Pháp, ??c, B?, M?, ?ài Loan, Hàn Qu?c.

?i?u ki?n tham gia:

广西快3精准计划网H?c sinh sinh viên trên toàn qu?c trên 18 tu?i có nhu c?u h?c ti?ng Nh?t. Các khóa h?c t?i Kyoto ???c thi?t k? t? c?p ?? 1 ??n 9 t??ng ???ng luyên thi t? N5 lên N1. Trong ??t tuy?n sinh này khuy?n khích các sinh viên ?ang ? trình ?? g?n N3 có nhu c?u h?c lên N2.

Quy?n l?i h?c viên tham gia:

Th?i gian h?c ti?ng Nh?t 4 tháng (360 gi? h?c) và 2 tháng th?c hành ng?n ng? th?ng qua v?n hóa và work and travel.

???c h?c ti?ng Nh?t trong m?i tr??ng n?ng ??ng và than thi?n,trang thi?t b? hi?n ??i, ???c giao ti?p và th?c hành hàng ngày v?i ng??i dan b?n x?.

Các giáo viên ng??i Nh?t v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c ?ào t?o ti?ng Nh?t s? kh?ng ch? gi?ng d?y nh?ng ki?n th?c chuyên m?n mà còn chia s? nh?ng ki?n th?c v? v?n hóa Nh?t B?n cùng h?c viên.

???c h? tr? t? v?n làm h? s? và cá th? t?c c?n thi?t ?? nh?p h?c t?i Nh?t B?n và h? tr? tìm ki?m ch? ? ngay t?i kí túc xá c?a tr??ng.

广西快3精准计划网???c nh?n visa l?u trú 1 n?m t?i Nh?t, sau khi k?t thúc ch??ng trình h?c sinh viên có th? ???c t?o ?i?u ki?n ? l?i Nh?t B?n d??i hình th?c work and travel ho?c th?c t?p.

广西快3精准计划网???c tham gia các ho?t ??ng ngo?i khóa, tham quan d? ngo?i ?? bao g?m trong ch??ng trình.

?? có 4 bình lu?n trong “Ch??ng trình h?c t?p t?i n??c ngoài

  • 广西快3精准计划网cho e h?i e mu?n h?c cntt nh?ng l?i mu?n ??t b?ng t?t nghi?p c?p qu?c t? thì bên mình có ch??ng trình nào có th? ?? sinh viên h?c và c?p b?ng qu?c t? k ??

    • ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *