Ngoài vi?c ti?p t?c m? r?ng m?ng l??i h?p tác v?i nhi?u tr??ng ??i h?c uy tín trên th? gi?i t?i Nh?t B?n, Hà Lan, Hàn Qu?c, B? ?ào Nha… , ??i h?c FPT c?ng tr? thành ?i?m ??n trong chuy?n th?m c?a các chính khách, doanh nghi?p trong n??c và qu?c t?, góp ph?n m? ra nhi?u c? h?i h?c t?p, th?c t?p nghiên c?u cho sinh viên FPT t?i nhi?u tr??ng ??i h?c ??i tác thu?c các n??c s? t?i.

Hi?n, ??i h?c FPT?có trên 60 ??i tác hi?n di?n t?i h?n 27 n??c trên th? gi?i, có hàng tr?m sinh viên qu?c t? ??n h?c t?p m?i n?m. M?i n?m, theo các ch??ng trình trao ??i h?c t?p, giao l?u v?n hóa, th?c t?p…, sinh viên – h?c viên c?a nhà tr??ng c?ng có c? h?i ??t chan ??n nhi?u qu?c gia trên th? gi?i.

Các ch??ng trình ??i h?c FPT ?ang tri?n khai:

Ch??ng trình h?c ti?ng Anh t?i n??c ngoài:

Trong n?m ??u tiên, tan sinh viên h?c ti?ng Anh t?p trung, các b?n có th? l?a ch?n h?c ti?ng Anh t?i Philippines, Brunei ho?c Malaysia ?? trau d?i kh? n?ng Anh ng?, t?o s?c b?t t?t h?n c?ng nh? tr?i nghi?m cu?c s?ng sinh viên trong m?i tr??ng qu?c t?. Ch??ng trình h?c ti?ng Anh di?n ra 6 ??t trong n?m, t?p trung vào tháng 1,3,5,7,9 và tháng 11.

Passage to Asean (P2A):

广西快3精准计划网P2A là liên k?t gi?a các tr??ng ??i h?c trong khu v?c ??ng Nam á (tr? Brunei). Ch??ng trình giúp sinh viên khám phá và tr?i nghi?m nh?ng n?n v?n hóa, giáo d?c khác nhau c?a các n??c ASEAN. ?i?m ??n n?m 2017 là Thái Lan, Malaysia, Myanmar – kéo dài 6 ngày.

Th?c t?p t?i n??c ngoài:

Sinh viên l?a ch?n tr??ng Ngee Ann Polytechnic (Singapore), tr??ng école d’électricité, de Production et Méthodes Industrielles (Pháp) kéo dài 6 tháng – áp d?ng cho sinh viên kh?i ngành C?ng ngh? th?ng tin. C?ng ty?Intelligence System Corporation Co.,LTD (Thái Lan) – áp d?ng cho sinh viên ngành K? thu?t ph?n m?m và Thi?t k? ?? h?a.

H?c k? n??c ngoài:

T?i tr??ng ??i h?c FPT, vi?c h?c kh?ng ch? là sách v?, c?ng ngh?, mà còn là v?n hóa, con ng??i, và nh?ng giá tr? nhan v?n trong cu?c s?ng. M?i m?t chuy?n ?i ??u là nh?ng tr?i nghi?m v? giá cho các b?n sinh viên tr??ng ??i h?c FPT.

广西快3精准计划网V?i chi?n l??c “Go Global”, Tr??ng ??i h?c FPT mong mu?n sinh viên s? là nh?ng c?ng dan toàn c?u, có hi?u bi?t sau r?ng và thích nghi d? dàng v?i m?i n?n v?n hóa, ?? khi ra tr??ng có th? làm vi?c ? b?t kì n?i nào trên th? gi?i.

Ch??ng trình H?c k? h?c ti?ng Nh?t t?i Nh?t B?n (JIJ – Japanese in Japan)

广西快3精准计划网JIJ di?n ra trong th?i gian t? 1 h?c k? t?i 1 n?m h?c t?i m?t tr??ng ??i tác ???c ??i h?c FPT l?a ch?n t?i Nh?t. Ch??ng trình ???c xay d?ng d?a trên n?ng l?c ??u vào và chu?n ti?ng Nh?t ??u ra c?a Tr??ng ??i h?c FPT v?i m?i chuyên ngành.

?? có 16 bình lu?n trong “H?p tác

 • n?u em h?c khoa h?c máy tính ho?c là k? thu?t ph?n m?m có ph?i h?c thêm ng?n ng? anh n?a kh?ng ??

  • Chào em
   Em theo ngành cntt t?i tr??ng em s? ???c trang b? 2 ng?n ng? ?ó là ti?ng anh và ti?ng nh?t
   Là b? m?n kh?ng ph?i h?c c? chuyên ngành anh em nhé.
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em.Ngành Thi?t k? ?? h?a kh?ng h?c ti?ng Trung em nhé!?? ???c t? v?n k? h?n em vui lòng ?? l?i th?ng tin: h? tên, Sdt, tr??ng THPT, t?nh thành…Cán b? s? liên h? t? v?n cho em nha.

 • Cho em h?i ch??ng trinh th?c tap n??c ngoai n?u em mu?n ?i thì nhà tr??ng tài tr? hay mình ph?i n?p phí ak và n?p bao nhiêu

 • 广西快3精准计划网Con t?i v?a doc xong khóa tiêng nh?t ? nh?t và ?? dc c?p ch?ng ch? n2. V?y cháu ??ng kí vào khoa nào c?a tr??ng s? thu?n l?i cho vi?c h?c tap

  • chào ch?, cháu có th? ??ng ky các ngành nh? c?ng ngh? thong tin và khoa ng?n ng? nh?t, ch? ?? l?i th?ng tin h? tên, sdr, tr??ng, t?nh c?a cháu ?? cán b? tr??ng liên h? l?i ch? nhé

 • 广西快3精准计划网ngành thi?t k? ?? ho? sau này ra tr??ng s? lm nh?ng c?ng vi?c c? th? là j ak

 • C?ng ty mình mu?n tuy?n các b?n sinh viên chu?n b? t?t nghi?p ngành C?ng ngh? th?ng tin, mình có th? ??ng tuy?n d?ng trên page c?a Tr??ng ???c kh?ng? Cho mình xin th?ng tin ?? liên h?

  • Chào Ch?
   Ch? mu?n ??ng th?ng tin tuy?n sinh SV ?H FPT ch? vui lòng ?? l?i H? tên, S?T, Cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i ?? bi?t ro h?n nh? c?u c?a quy c?ng ty

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *