H?c phí ph?i n?p:

1. H?c phí Ti?ng Anh:10.350.000?VN?

2.?H?c phí Chuyên ngành:?25.300.000 VN?

3. H?c phí Chuyên ngành Ng?n ng? (Khóa 11; 12):?18.900.000?VN?

T?t c? sinh viên các l?p ti?ng Anh c?n n?p h?c phí ?úng th?i gian quy ??nh, kh?ng ch? k?t qu? ti?ng Anh thi l?i trong k?. Nh?ng tr??ng h?p ph?i h?c l?i, s? ti?n h?c phí n?p v??t ?(so v?i h?c phí h?c l?i) s? ???c chuy?n sang k? h?c phí sau.

Ph? huynh và sinh viên ?óng h?c phí qua tài kho?n c?a nhà tr??ng.

Theo qui ??nh sinh viên c?n hoàn thành vi?c n?p h?c phí cho k? h?c ti?p theo tr??c h?c k? m?i.

广西快3精准计划网Tr??ng h?p sinh viên ?kh?ng th? th?c hi?n ngh?a v? tài chính ?úng h?n c?n có???n ?? ngh? ?óng h?c phí mu?n?(theo m?u). ??n ?? ngh? ?óng h?c phí mu?n c?n n?p ?úng h?n.

广西快3精准计划网Sau th?i h?n, sinh viên kh?ng có ??n?gia h?n h?c phí; kh?ng n?p h?c phí ???c xem nh? t? nguy?n th?i h?c

Sinh viên ?? th?i h?c t? nguy?n có nguy?n v?ng ti?p t?c h?c ph?i làm th? t?c nh?p h?c l?i (??n xin nh?p h?c l?i + Phí nh?p h?c l?i: 2.300.000 (theo Q? hi?n hành).

?? có 48 bình lu?n trong “K? ho?ch h?c phí

  • ?? ???c gi?i ?áp v? h?c phí, em ?? l?i sdt, tên và tr??ng thpt ?? cán b? nhà tr??ng liên h? l?i v?i em.

  • Hiên nay nhà tr??ng kh?ng có chính sách h? tr? laptop nha. ??? ???c h? tr? th?ng tin v? xét h?c b?, em ?? l?i sdt, tên và tr??ng thpt ?? cán b? nhà tr??ng liên h? l?i v?i em.

 • 广西快3精准计划网d? cho em h?i ngành ng?n ng? anh m?t n?m là 2 h?c kì,m?i h?c kì là 4 tháng ph?i ko ??N?u v?y thì m?t n?m mình ngh? ?uoc 4 tháng hè h? ch?=>vì có t?i 4 n?m l?n

  • Chào em. 1 n?m tr??ng có 3 h?c k? em nhé, m?i h?c k? là 4 tháng em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • T?i mu?n t? v?n ngành TK?H cho con gái s? thi vào n?m 2019 . Xin t? v?n h?c phí và h?c trong th?i gian bao nhiêu . Xin c?m ?n.

  • chào em
   Tr??ng ?ang nh?n xét h?c b?
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i Th?ng tin S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng, tr??ng THPT em theo h?c t?i ?ay ?? cán b? nhà tr??ng liên h? t? v?n h??ng d?n cho em nhé

  • H?c phí Ch??ng trình chính khóa

   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).

   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.

   H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.

   H?c phí Ch??ng trình d? b? ti?ng Anh
   广西快3精准计划网 Dành cho các sinh viên ch?a ?? trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng v?i chu?n TOEFL iBT 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng. Nh?ng sinh viên ?? có ch?ng ch? chính th?c theo các chu?n trên ???c mi?n h?c ch??ng trình này. Nh?ng sinh viên khác ???c phan vào các m?c h?c t??ng ?ng v?i trình ?? c?a mình th?ng qua bài ki?m tra x?p l?p ??u khóa h?c ???c t? ch?c tr??c l? khai gi?ng trong tháng 9/2016. Sinh viên c?n ??t m?c ti?ng Anh cao nh?t tr??c khi b?t ??u ch??ng trình chính khóa.

   S? m?c h?c t?i ?a: 5 m?c

   Th?i l??ng h?c m?i m?c: 2 tháng.

   广西快3精准计划网H?c phí: 10,350,000 VN?/m?c

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i ngành k? thu?t ?t? hay ?i?n h?c phí 1h?c kì là bao nhiêu

  • Chào b?n! Ngành kinh doanh qu?c t? h?c 4 n?m. H?c phí chuyên ngành : 25,300,000 VN?/h?c k?/ 4 tháng… <3
   ?? bi?t thêm chi ti?t b?n ?? l?i th?ng tin ?? ???c t? v?n thêm: _ Tên
   _ T?nh Thành
   _ s? ?i?n tho?i

 • E th?y … M?c h?c phí chuyên ngành và k chuyên ngành khác nhau ph?i k ?. . có th? nào phan tích h? e ?c k

  • chào em.H?c phí Ch??ng trình chính khóa
   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   H?c phí chuyên ngành ng?n ng?: 20,700,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.

 • cho em ho?i th??i gian va? ho?c phi? cu?a nga?nh ng?n ng?? Anh la? bao nhiêu a? ? Va? m??t n?m chi? tiêng tiê?n ho?c la? khoa?ng sa?p si? bao nhiêu a? ?

  • chào em> H?c phí Ch??ng trình chính khóa
   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   H?c phí chuyên ngành ng?n ng?: 20,700,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   em ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?i?n tho?i_ t?nh thành ?? cán b? ch? d?ng t? v?n cho em nha>

 • N?u 1 em hs có 3 n?m c?p 3 là hs gi?i và có ch?ng ch? ti?ng anh ieltes 6.5 thì có ???c mi?n ?óng h?c phí m?n ti?ng Anh kh?ng? Xin Quy tr??ng cho bi?t

  • chào en. n?u em ?? ?i?u ki?n xét tuy?n vào tr??ng thêm c? có ieltes thì e khoog ph?i h?c ti?ng anh d? b? nha <3

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i b?ng chính thi t?t nghi?p thpt b? m?t thì làm sao xét v? tr??ng mình ???c ?, em c?m ?n ?

  • chào em
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • 广西快3精准计划网chào em v?i ngành ng?n ng? m?c h?c phí là: 20,700,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.

  • Chào em, theo quy ch? tuy?n sinh n?m 2018, t?ng h?c phí ngành Qu?n tr? kinh doanh kho?ng 280 tri?u em nhé!

  • chào em, h?c phí ngành qu?n tr? khách s?n là 25.300.000 VND cho m?t h?c k? 4 tháng em nhé.
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th?, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   Cán b? tr??ng s? liên h? t? v?n cho em nha.

  • Chào em. Kh?i Máy tính & CNTT 1 n?m có 3 h?c k?, và 1 h?c k? 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k? em nhé. Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   广西快3精准计划网 – C? s? mu?n h?c? (Tp.HCM/Hà N?i/?à N?ng/C?n Th?)

  • Chào b?n, h?c phí ngành CNTT kho?ng 25,300,000 VN?/k? chuyên ngành nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网N?u có h?c b?ng nh?ng do sai sót trong vi?c ?óng h?c phí nên ph?i làm th? t?c nh?p h?c l?i thì có ???c gi? nguyên m?c h?c b?ng kh?ng hay b? h?y b??

  • Chào em!
   Em ?ang là sinh viên c?a tr??ng thì em có th? liên h? phòng k? toán em nhé!
   N?u ?ang h?c t?i c? s? nào?

 • T?ng h?c phí m?t n?m h?c c?a ngành CNTT thì bao nhiêu ?
  V?i hình th?c xét tuy?n thì nh? nào ? AD ?????

  • chào em
   Em ?ang quan tam ??n h?c phí ngành CNTT
   M?c h?c phí CNTT nh? sau:
   H?c phí Ch??ng trình chính khóa
   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   H?c phí các chuyên ngành khác: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   2. H?c phí Ch??ng trình d? b? ti?ng Anh
   Dành cho các sinh viên ch?a ?? trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng v?i chu?n TOEFL iBT 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng. Nh?ng sinh viên ?? có ch?ng ch? chính th?c theo các chu?n trên ???c mi?n h?c ch??ng trình này. Nh?ng sinh viên khác ???c phan vào các m?c h?c t??ng ?ng v?i trình ?? c?a mình th?ng qua bài ki?m tra x?p l?p ??u khóa h?c ???c t? ch?c tr??c l? khai gi?ng. Sinh viên c?n ??t m?c ti?ng Anh cao nh?t tr??c khi b?t ??u ch??ng trình chính khóa.
   S? m?c h?c t?i ?a: 5 m?c
   Th?i l??ng h?c m?i m?c: 2 tháng.
   H?c phí: 10,350,000 VN?/m?c
   3. Các kho?n phí c?n n?p khi nh?p h?c
   ??t ?óng h?c phí ??u tiên khi nh?p h?c nhà tr??ng t?m thu các kho?n: (1) + (2) bao g?m:
   (1) Phí ??ng ky nh?p h?c: 4,600,000 VN?.
   广西快3精准计划网 (2) H?c phí 01 m?c ti?ng anh: 10,350,000 VN?/m?c

   Em ch?a hi?u c?n t? v?n thêm hay ?? l?i th?ng tin: H? Tên, S?T, T?nh thành em sinh s?ng, Email cá nhan.
   Cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i ?? gi?i ?áp và t? v?n thêm cho em nhé.

  • Chào em nhé. Chi phí ? KTX kho?ng 600-700.000/tháng bao g?m 100.000? ti?n ?i?n n??c r?i nhé.?? ???c h? tr? thêm các th?ng tin v? ngành h?c và cách n?p h? s? nhanh nh?t, em ?? l?i th?ng tin cho ad nhé:
   – H? tên
   – S?T
   – tr??ng THPT
   – t?nh/thành ph?.
   Cán b? s? liên h? h? tr? em trong th?i gian s?m nh?t ^^

  • Chào em. Các thí sinh thu?c ??i t??ng tuy?n sinh có nguy?n v?ng theo h?c t?i Tr??ng ?H FPT c?n ?áp ?ng ?? 2 tiêu chí sau:

   – Tham d? và trúng tuy?n k? thi s? tuy?n c?a Tr??ng ?H FPT – ho?c ?? ?i?u ki?n mi?n thi s? tuy?n c?a Tr??ng ?H FPT.
   – ??t m?t trong hai ?i?u ki?n sau:
   + T?ng ?i?m 3 m?n (m?i m?n tính trung bình hai h?c k? cu?i THPT) ??t 18 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT.
   广西快3精准计划网 + T?ng ?i?m 3 m?n trong k? thi THPT ??t 15 ?i?m* tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *