CH??NG TRìNH TíN D?NG

CH??NG TRìNH TíN D?NG ?U ??I

 1. ??i t??ng tham gia ch??ng trình

广西快3精准计划网Các thí sinh trúng tuy?n ??i h?c FPT, có h?c l?c khá, khó kh?n v? tài chính có nguy?n v?ng tham gia ch??ng trình Tín d?ng ?u ??i, ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n ??u vào xét c?p tín d?ng. Vi?c c?p tín d?ng ch? ???c áp d?ng t? khi thí sinh tr? thành sinh viên chính th?c c?a Tr??ng.

 1. Tiêu chí c?p tín d?ng

广西快3精准计划网Thí sinh có nguy?n v?ng tham gia ch??ng trình Tín d?ng ?u ??i, có m?c s?ng trung bình tr? xu?ng theo Quy?t ??nh s? 59/2015/Q?-TTg c?a Th? t??ng chính ph? ban hành ngày 19/11/2015, tho? m?t trong các ?i?u ki?n sau và v??t qua vòng ph?ng v?n c?a ??i h?c FPT:

 • ??t ?i?m khá trong k? thi s? tuy?n c?a Tr??ng ??i h?c FPT n?m 2019 (Xét theo k?t qu? thi l?n ??u tiên vào Tr??ng ??i h?c FPT);
 • ??t t?ng ?i?m 3 m?n t? 24 ?i?m* tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT qu?c gia n?m 2019 theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
 • ??t t?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 2 h?c k? (HK 2 l?p 11 và HK 1 l?p 12 ho?c HK 1 l?p 12 và HK 2 l?p 12) t? 24 ?i?m* tr? lên xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.

(*): chính xác ??n 0.25 (ví d?: t? 23.75 ??n 24 làm tròn thành 24).

 1. Th?i h?n, h?n m?c c?p tín d?ng

广西快3精准计划网Th?c hi?n theo quy ??nh tài chính h?c b?ng, tín d?ng ??i v?i sinh viên h? ??i h?c chính quy Tr??ng ??i h?c FPT hi?n hành:

 • Các m?c tín d?ng: 50% – 70% h?c phí toàn khoá h?c.
 • Th?i h?n c?p tín d?ng t?i ?a 5 n?m k? t? ngày nh?p h?c.
 1. H? s? ??ng ky tham gia ch??ng trình Tín d?ng ?u ??i

广西快3精准计划网Ngoài h? s? ?? n?p khi ??ng ky vào ??i h?c FPT, thí sinh c?n n?p thêm các gi?y t? sau:

 • ??n ?? ngh? tham gia ch??ng trình có ch? ky xác nh?n c?a ph? huynh;
 • Các gi?y t? tài li?u giúp nhà tr??ng xác th?c hoàn c?nh khó kh?n tài chính c?a gia ?ình.
 • 01 b?n photo h? kh?u;
 • 01 b?n photo h? kh?u c?a Ng??i b?o l?nh;
 • 01 b?n photo CMND c?a Ng??i b?o l?nh;
 1. H? s? nh?p h?c ch??ng trình Tín d?ng ?u ??i

广西快3精准计划网Ngoài h? s? nh?p h?c theo Quy ch? tuy?n sinh hi?n hành c?a Tr??ng ??i h?c FPT, thí sinh c?n n?p b? sung các gi?y t? sau:

 • Các gi?y t? ch?ng th?c (b?n g?c) ?? n?p khi ??ng ky tham gia ch??ng trình Tín d?ng ?u ??i
 • 02 b?n Th?a thu?n Tín d?ng theo m?u c?a Tr??ng ??i h?c FPT ?? có ch? ky c?a h?c sinh và ng??i b?o l?nh.

?? có 12 bình lu?n trong “Chính sách h? tr? h?c phí

 • Hi?n t?i tr??ng có chính sách mi?n gi?m gì kh?ng ?. Ch??ng trình CH??NG TRìNH TíN D?NG là Các m?c tín d?ng: 50% – 70% h?c phí toàn khoá h?c. là h? tr? vay hay h? tr? gi?m h?c phí ?. n?u tính theo nh? cách tính c?a 2016 thì e ?? ?i?u ki?n . V?i l?i 5 kì cu?i là kì 2 l?p 10 ??n kì 2 l?p 12 ?úng kh?ng ?.

 • Ad làm ?n cho t?i h?i chút.con t?i hi?n ?ang h?c l?p 12 t?i hn.ch??ng trình tín d?ng ?u ??i là gì t?i ch?a hi?u. M?c h?c phí t?i tr??ng fpt n?u ko ???c c?p h?c b?ng thì chi phí c?a m?t n?m h?c thì ???c tính nh? th? nào.t?i xin c?m ?n

  • Chào anh. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, anh vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i c?a thí sinh ?? cán b? c?a Tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p ah!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT?

 • E ??t 27 ?i?m k? thi THPT n?m 2016-2017 thì n?m nay ??ng ky sang h?c tr??ng FPT có dc h? tr? h?c phí ko ah?

  • kh?ng em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i cho e nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • 广西快3精准计划网tr??ng mình có các c? s? t?i Hà N?i, H? Chí Minh, ?à N?ng và C?n Th?, ban mu?n tìm hi?u th?ng tin c? s? nào nh?

  • Chào em. Em có th? ??ng ky tham gia ch??ng trình h?c b?ng ho?c tín d?ng n?u ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th?, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em, di?n con th??ng binh kh?ng ???c mi?n h?c phí em nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *