Sinh viên có th? n?p các kho?n phí b?ng cách:

Cách 1广西快3精准计划网: N?p tr?c ti?p t?i các V?n phòng tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c FPT

Cách 2: N?p vào tài kho?n c?a tr??ng.

广西快3精准计划网Th?ng tin tài kho?n ngan hàng c?a Tr??ng ??i h?c FPT

T?i Hà N?i:

 • S? tài kho?n :?00006969009
 • Tên tài kho?n : Tr??ng ??i h?c FPT
 • ??a ch?: Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Ki?m
 • N?i dung n?p ti?n: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí nh?p h?c 2019>

T?i TP. H? Chí Minh:

 • S? tài kho?n:?67896789001
 • Tên tài kho?n: Vi?n ?ào T?o Qu?c T? FPT TP.HCM
 • ??a ch?: T?i Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n?Tiên Phong – Chi nhánh?H? Chí Minh
 • N?i dung n?p ti?n: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí nh?p h?c 2019>

T?i ?à N?ng:

 • S? tài kho?n :?3333 6666 001
 • Tên tài kho?n : Trung tam??ào t?o qu?c t? FPT ?à N?ng
 • T?i Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n?Tiên Phong – Chi nhánh??à N?ng
 • N?i dung n?p ti?n: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí nh?p h?c 2019>

T?i C?n Th?:

 • S? tài kho?n: 09098788005
 • Tên tài kho?n: PH?N HI?U TR??NG ??I H?C FPT T?I THàNH PH? C?N TH?
 • ??a ch?: Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n Tiên Phong – Chi nhánh?C?n Th?
 • N?i dung: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí ?KNH FUCT 2019>

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *