Tr??ng ??i h?c FPT tran tr?ng th?ng báo các m?c h?c phí?áp d?ng cho?sinh viên h? ??i h?c chính quy n?m 2019 nh? sau:

I. H?c phí t?i Hà N?i và Tp. H? Chí Minh

1. H?c phí Ch??ng trình chính khóa

广西快3精准计划网S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).

广西快3精准计划网Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.

H?c phí chuyên ngành: 25,300,000广西快3精准计划网 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.*

* M?c h?c phí áp d?ng cho sinh viên nh?p h?c h? ??i h?c chính quy c?a ?H FPT n?m 2019, có hi?u l?c t? ngày 1/3/2019 theo Q? s? 264/Q?-?HFPT c?a ??i h?c FPT.

2. ?H?c phí Ch??ng trình d? b? ti?ng Anh

广西快3精准计划网Dành cho các sinh viên ch?a ?? trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng v?i chu?n TOEFL iBT 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng. Nh?ng sinh viên ?? có ch?ng ch? chính th?c theo các chu?n trên ???c mi?n h?c ch??ng trình này. Nh?ng sinh viên khác ???c phan vào các m?c h?c t??ng ?ng v?i trình ?? c?a mình th?ng qua bài ki?m tra x?p l?p ??u khóa h?c ???c t? ch?c tr??c l? khai gi?ng. Sinh viên c?n ??t m?c ti?ng Anh cao nh?t tr??c khi b?t ??u ch??ng trình chính khóa.

S? m?c h?c t?i ?a: 6 m?c

广西快3精准计划网Th?i l??ng h?c m?i m?c: 2 tháng.

H?c phí:?10,350,000 VN?/m?c

3. Các kho?n phí c?n n?p khi nh?p h?c

??t ?óng h?c phí ??u tiên khi nh?p h?c nhà tr??ng t?m thu các kho?n:?(1) + (2) ?bao g?m:

(1) ? Phí ??ng ky nh?p h?c:?4,600,000 VN?.

(2) ? H?c phí 01 m?c?ti?ng anh:?10,350,000 VN?/m?c

4. Cách th?c n?p

广西快3精准计划网Sinh viên có th? n?p các kho?n phí khi nh?p h?c tr?c ti?p t?i các V?n phòng tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c FPT ho?c n?p vào tài kho?n c?a tr??ng.

II. H?c phí t?i Tp.?à N?ng

III. H?c phí t?i Tp.C?n Th?

IV. Th?ng tin tài kho?n ngan hàng

T?i Hà N?i:

 • S? tài kho?n : 00006969009
 • Tên tài kho?n : Tr??ng ??i h?c FPT
 • ??a ch?: Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Ki?m
 • N?i dung n?p ti?n: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí nh?p h?c 2019>

T?i TP. H? Chí Minh:

 • S? tài kho?n: 67896789001
 • Tên tài kho?n: Vi?n ?ào T?o Qu?c T? FPT TP.HCM
 • ??a ch?: T?i Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n?Tiên Phong – Chi nhánh?H? Chí Minh
 • N?i dung n?p ti?n: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí nh?p h?c 2019>

T?i ?à N?ng:

 • S? tài kho?n : 3333 6666 001
 • Tên tài kho?n : Trung tam??ào t?o qu?c t? FPT ?à N?ng
 • T?i Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n?Tiên Phong – Chi nhánh??à N?ng
 • N?i dung n?p ti?n: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí nh?p h?c 2019>

T?i C?n Th?:

 • S? tài kho?n: 09098788005
 • Tên tài kho?n: PH?N HI?U TR??NG ??I H?C FPT T?I THàNH PH? C?N TH?
 • ??a ch?: Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n Tiên Phong – Chi nhánh?C?n Th?
 • N?i dung: <H? và tên thí sinh – S? CMND c?a thí sinh – L? phí ?KNH FUCT 2019>

?? có 228 bình lu?n trong “H?c phí

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i ngành Ng?n ng? Anh thì s? h?c t?i c? s? nào ? TPHCM ???? GV là ng nc ngoài hay ng VN ???? Sau khi t?t nghi?p có dc ??m b?o vi?c làm k ????

  • Chào em.
   ??i H?c FPT ? L?u 2, toà nhà Innovation, l? 24 – CVPM Quang Trung – P. Tan Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP. HCM em nhé.
   Tùy vào t?ng kì h?c s? có giáo viên vi?t nam ho?c giáo viên n??c ngoài d?y em nha.
   Còn v? v?n ?? vi?c làm thì em còn h?c trong tr??ng thì ?? có các ??n v? tr?c tuy?n ??n tuy?n d?ng t?i tr??ng r?i em nhé
   Ngoài ra, khi em t?t nghi?p thì tr??ng s? g?i các yêu c?u tuy?n d?ng c?a doanh nghi?p v? cho các em.
   Em ?? l?i tên và s? ?i?n tho?i ?? anh ch? t? v?n thêm cho em nha.

  • 广西快3精准计划网Cho e ho?i la? nga?nh cntt cu?a tr???ng la? xe?t ho?c ba? hay la? pha?i thi a?. Va? ti?nh ho?c ba? thi? xe?t ca? 3 n?m ho?c hay la? xe?t n?m l??p 11 va?12

   • Chào em, tr??ng có hình th?c xét h?c b? và k? thi ??u vào c?a tr??ng. Xét ?i?m 2 k? g?n nh?t nhé. Em vui lòng g?i l?i th?ng tin ?? cán b? h? tr? em c? th? h?n nhé:
    – H? tên:
    – Ngày tháng n?m sinh:
    – S? ?i?n tho?i:
    – Tên tr??ng THPT? T?nh thành:
    – Mong mu?n h?c ?H FPT t?i c? s? nào?

 • Chào em.
  ??i H?c FPT ? L?u 2, toà nhà Innovation, l? 24 – CVPM Quang Trung – P. Tan Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP. HCM em nhé.
  Em ?? bi?t ph??ng th?c n?p h? s? vào tr??ng ch?a em?

 • 广西快3精准计划网Cho e hoi chuong trinh tieng anh du bi gom 5 muc co d? vuot qua kh?ng có khó ?? hoàn thành trong m?t n?m khong và t? l? ph?i h?c l?i là bao nhiu

  • Chào em,
   Ch? c?n em c? g?ng h?c và theo ph??ng pháp d?y c?a th?y c? thì ?? hoàn thành 5 m?c h?c ti?ng anh d? b? kh?ng h? khó em nhé.
   Em ?? l?i tên và s? ?i?n tho?i ?? anh ch? t? v?n thêm cho em nha.

 • Cho e h?i 5 m?c h?c ti?ng anh có d? v??t qua kh?ng ,t? l? ??t yeu cau trong 1 n?m la bao nhiu v?y ?
  t? l? sinh viên t?t nghi?p dai h?c fbt là bao nhiêu v?y ?

  • Chào em
   5 m?c ti?ng anh c? b?n giúp em giao ti?p ???c v?i giáo viên và ??c tài li?u chuyên ngành.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

    • H?c phí ngành CNTT ? HN là 25.300.000/k?, m?t n?m 3 k? m?i k? kéo dài 4 tháng em nhé.
     ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i ngành ng?n ng? nh?t thì ti?n h?c phí b?ng ngành ng?n ng? Anh ph?i ko ?

  • Theo quy ??nh tài chính hi?n hành, h?c phí ngành ng?n ng? Anh và ngành ng?n ng? Nh?t ?ang b?ng nhau em nhé!

  • Chào em, v?i l?i th? ch??ng trình ?ào t?o ??i m?i chu?n qu?c t?, sinh viên ???c chú tr?ng gi?i v? ngo?i ng? và k? n?ng m?m. Ngoài ra, nhà tr??ng t?o ?i?u ki?n t?i ?a cho các b?n sinh viên có c? h?i ti?p c?n v?i các c?ng ty và doanh nghi?p l?n là nh?ng y?u t?t giúp cho sinh viên tr??ng FPT có th? tìm ???c vi?c làm sau khi t?t nghi?p. Theo th?ng kê thì 98% các b?n sinh viên FPT có vi?c làm ngay sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m trung bình t? 8.3 tri?u ??ng tr? lên nhé. Em vui lòng ?? l?i th?ng tin cá nhan: h? và tên, ngày sinh, s?t, facebook, tr??ng THPT, n?i ? hi?n t?i, ?? cán b? tuy?n sinh s? t? v?n k? h?n cho em nhé

  • Chào em
   ?ay là con s? th?c sau bu?i kh?o sát m?i nh?t c?a nhà tr??ng.
   Giáo trình d?y chu?n qu?c t?, nhà tr??ng chú tr?ng ?ào t?o SV sát v?i nhu c?u tuy?n d?ng c?a các doanh nghi?p
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

 • Cho em h?i h?c phí ngành qu?n tr? kinh doanh là bao nhiêu trên 1 h?c kì ?? Và ngành này ra tr??ng thì có b?o ??m ???c v?n ?? s?m ???c vi?c làm k ??

  • Chào em
   Ngành qu?n tr? kinh doanh có m?c h?c phí là 25,300,000 VN? em nhé
   Ngành qu?n tr? kinh doanh là ngành n?ng ??ng có nhi?u c? h?i vi?c làm các các ?ng viên có n?ng l?c
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

   • b?n cho minh h?i nghàng quan tr? KH Khách s?n kh?ng có c? s? ? Hà N?i ?úng kh?ng? n?u vào trong HCM h?c thì có ???c h? tr? ch? ? kh?ng?

    • chào em
     广西快3精准计划网 Em có th? h?c ? HCM ngành này. Hi?n nhà tr??ng ?? liên h? tr??c các d?y phòng tr? cho tan sinh viên

  • Chào em
   H?c k? ??u em s? h?c chuyên tu ti?ng anh và các m?n ??i c??ng khác…
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • chào em
   hi?n t?i em ?ang sinh s?ng ? t?nh thành nào
   nhà tr??ng ?ào t?o ngành kinh doanh qu?c t? t?i 4 c? s?
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

 • N?m ??u tiên ch? ?óng ti?n h?c ti?ng anh d? b? là 10tr350 ngàn / kì th?i hay ph?i ?óng thêm c? h?c phí 25tr300 ngàn n?a ??

  • chào em n?m ??u k? h?c d? b? em s? h?c chuyên tu ti?ng anh và em ch? c?n ?óng h?c phí ti?ng anh th?i nhé.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em
   Ngành CNTT nhà tr??ng có ?ào t?o c? ti?ng anh em nhé và ngoài ra em còn ???c h?c thêm ng?n ng? Nh?t.
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em ngành CNTT có h?c ti?ng anh em nhé.
   Ngoài ra em còn ???c h?c thêm ti?ng Nh?t
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

 • cho em h?i ngành khoa h?c máy tính và k? thu?t ph?n m?m h?c phí bao nhiêu m?t kì v?y ?? Cách tuy?n sinh ?h n?m 2017 này ntn ?? n?u h?c ? tp HCM thì ? c? s? nào ??

  • Chào em h?c phí ngành k? thu?t là 25,300,000VN?.
   Hình th?c tuy?n sinh c?a nhà tr??ng hi?n t?i là xét tuy?n h?c b? c?p 3 c?a thí sinh theo các kh?i A,A1,D1 có t?ng ?i?m ph?y 5 k? h?c liên ti?p ??t >=21 là ?? ch? tiêu vào tr??ng.
   Em có th? theo h?c FPT thành ph? HCM
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • chào em
   m?c h?c phí c?a nhà tr??ng là: 25,300,000 VN? / k? em nhé
   Hi?n nhà tr??ng ?ang xét tuy?n h?c b? c?a em ?? vào tr??ng.
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

  • Chào em
   广西快3精准计划网 Hi?n nay h?c phí ngành CNTT là 25.300,000VN?/ k? h?c 4 tháng em nhé

 • Cho em h?i là ti?n h?c phí ?óng vào m?i kì thì em có th? chia nh? ra ?? ?óng kh?ng ?k? T?i ?k gia ?ình em có chút khó kh?n ?k

  • Chào em
   Hi?n nay nhà tr??ng thu h?c phí 1 l?n duy nh?t vào ??u h?c k? m?i em nhé.
   em ?? l?i S?T, H? Tên , T?nh thành n?i em sinh s?ng ?? cán b? t? v?n tuy?n sinh h? tr? em thêm nhé

 • Em nghe nói h?c t?i FPT h?c phí 1 n?m ko ???c r? nh? th?ng báo. V?y em có th? xin thêm th?ng tin v? các kho?n ph? chi và d? ki?n v? giá tr? các kho?n ph? chi ???c kh?ng ??

  • Hi em,
   H?c phí c?a nhà tr??ng em xem t?i ?ay nhé http://jianhuyy.com/hoc-phi/
   Ngo?i tr? ti?n ? ktx ?óng riêng, kh?ng bao g?m trong h?c phí, thì tr??ng kh?ng thu thêm b?t k? ph? phí nào em nhé. Ti?n ?n s? do các em t? mua theo b?a nha em.
   Em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em nhé ??

 • 广西快3精准计划网cho em h?i v?i ?. ??u n?m h?c làm bài ki?m tra trình ?? ti?ng anh thì ki?m tra th? nào ?. Có ki?m tra 4 k? n?ng nghe nói ??c vi?t k ?. Ai c?ng ph?i h?c c? 5 M?C ?

  • Hi em,
   广西快3精准计划网 Bài ki?m tra ti?ng Anh ??u vào s? bao g?m c? tr?c nghi?m và t? lu?n, t?p trung vào k? n?ng ??c và vi?t em nhé! N?u em làm t?t bài ki?m tra này thì em s? ch? ph?i h?c 1 m?c ti?ng Anh – m?c 5 – sau ?ó vào lu?n chuyên ngành. Còn mu?n ???c mi?n thì em c?n ph?i có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng (n?u có) em nhé! Em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

 • N?u nh? em có ch?ng ch? IELTS r?i thì em có c?n h?c khoá ti?ng Anh kh?ng ?? Khoá ti?ng anh là tính vào ch??ng trình 4 n?m lu?n hay tính riêng ? ?

  • Hi em,
   N?u em ?? có IELTS t? 6.0 tr? lên thì em s? ???c mi?n h?c ti?ng Anh d? b?. Còn ti?ng Anh chuyên ngành là 1 m?n h?c bình th??ng, khác v?i ti?ng Anh d? b? em nhé.
   Em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em ??

 • 广西快3精准计划网?u? chi? tiêu 21 ?iê?m 5 ki? liên tiê?p, co? ch??c la? ????c ba?o tr???ng k a?. Hay co?n pha?i qua ?iê?u kiê?n gi? n??a, m??i la?i bao gi?? thi? biê?t kê?t qua? mi?nh ?a? ????c ho?c ta?i tr???ng a?

  • Hi em,
   Em có th? n?p h? s? lu?n cho tr??ng t? bay gi? nhé. N?u em ?? ?? ?i?u ki?n: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên (làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì em ???c mi?n k? thi ??u vào c?a tr??ng và ?? có th? nh?p h?c lu?n ???c r?i nhé! Em ?? l?i cho ad tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h??ng d?n em nha ??

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i là em ?? ?i?u ki?n nh?p h?c ( 21 ? trong 5 h?c kì ) thì ?c ?? 100% ‘nh?p h?c t?i tr??ng hay ??i xét ??t 2 ? ?

  • Hi em,
   Em có th? n?p h? s? lu?n cho tr??ng t? bay gi? nhé. N?u em ?? ?? ?i?u ki?n: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên (làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì em ???c mi?n k? thi ??u vào c?a tr??ng và ?? có th? nh?p h?c lu?n ???c r?i nhé! Em ?? l?i cho ad tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h??ng d?n em nha ??

  • Hi em,
   Hi?n t?i ngành Ki?n trúc c?a tr??ng h?c phí là 25,300,000 VN?/h?c k? em nhé. ?? bi?t thêm v? các lo?i h?c phí nhà tr??ng em xem t?i ?ay nha http://jianhuyy.com/hoc-phi/ .
   广西快3精准计划网 N?u em c?n nhà tr??ng h? tr? thêm em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng nhé!

 • 广西快3精准计划网ad cho e ho?i ngha?nh ng?n ng?? nha?t la? ho?c vê? gi? thê?…sau ra tr???ng thi? la?m j a?

  • Hi em,
   H?c phí ngành QTKD hi?n nay là 25.300.000vnd/k? h?c em nhé. Em có th? xem các m?c h?c phí c?a tr??ng t?i ?ay http://jianhuyy.com/hoc-phi/. N?u còn cau h?i gì em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng gi?i ?áp giúp em nha ??

 • 广西快3精准计划网cho em h?i : k? thi ngày 14 tháng 5 , n?u em ???c bao nhiêu ?i?m thì ???c h?c b?ng 100%, bao nhiêu ?i?m thì ???c h?c b?ng 75% . ?

 • 广西快3精准计划网D? cho em h?i là hoc phí ng?n ng? Nh?t là bao nhiêu 1 hoc ki va 1 n?m có bao nhiêu hoc kì ak n?u tính ??n khi ra tr??ng lu?n thì h?c phí t?ng c?ng là bao nhiêu ak

  • Hi em,
   Hi?n t?i h?c phí ngành ng?n ng? Nh?t là 18,900,000 VN?/h?c k?. Em xem chi ti?t các lo?i h?c phí t?i ?ay nhé http://jianhuyy.com/hoc-phi/.
   Ngoài ra em c?ng có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha ??

 • 广西快3精准计划网Ngành Hàn qu?c h?c tuy?n kh?i nào ?? Có ielts 6.0 có ???c mi?n thi Hàn qu?c h?c kh?ng ??

  • Hi em,

   – Ngành Hàn Qu?c xét h?c b? theo các kh?i sau em nhé:
   Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
   Toán, V?t ly, Hoá h?c
   Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
   Toán, Ti?ng Anh, KHXH
   – N?u em ch?n ph??ng án thi tuy?n thì em s? thi:
   Toán – ??y ?? D? ki?n
   N?ng l?c trí tu?
   Ki?n th?c t?ng quát
   L?p lu?n
   Ngh? lu?n
   Kh?ng có m?n thi ti?ng Hàn em nhé. Khi vào tr??ng r?i em s? ???c d?y m?n ??y t? ??u nha ??
   广西快3精准计划网 – N?u em c?n t? v?n k? h?n t? phía nhà tr??ng thì em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng nha, cán b? nhà tr??ng s? h? tr? em ??

 • Nê?u trong ki? thi IOE ?a?t gia?i khuyê?n khi?ch ca?p qu??c gia (n?m ho?c 2015-2016) co? ????c tuyê?n th??ng va?o nga?nh ng?n ng?? anh kh?ng a?? (Trung bi?nh 3 m?n Toa?n, Li?, Tiê?ng Anh cu?a 5 ki? liên tiê?p la? 25)

  • Hi em,

   Hi?n t?i ngành ng?n ng? Anh ?ang xét h?c b? nh?ng t? h?p m?n sau:
   Toán, Ng? V?n, Ti?ng Anh
   Toán, V?t ly, Hoá h?c
   Toán, V?t ly, Ti?ng Anh
   Toán, Ti?ng Anh, KHXH
   N?u em ?? ?? ?i?u ki?n xét tuy?n (T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT – làm tròn ??n 1 ch? s? th?p phan) thì em kh?ng ph?i thi tuy?n n?a mà ch? c?n n?p h? s? xét tuy?n sau ?ó nh?p h?c lu?n ???c r?i nhé! Em ?? l?i cho tr??ng tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? tr??ng h??ng d?n em làm th? t?c nha ??

  • Hi em,

   Tùy t?ng ch??ng trình và tùy t?ng n??c em ?i trao ??i mà h?c phí s? khác nhau em nhé. Khi em vào h?c em có th? theo d?i các ch??ng trình và h?i tr?c ti?p ng??i ph? trách ch??ng trình ?? bi?t thêm chi ti?t nha ??

 • 广西快3精准计划网E th?y th?y Nguy?n Qu?c Vi?t c?a trg fpt ?i h??ng nghi?p t?i trg e thì th?y nói là s? ?c moeenx phí khoá h?c ti?ng anh, và th?y k ?? c?p ??n vc ielts hay các ch?ng ch? khác. Nh?ng s khi e ??c thoing tin thì l?i th?y thoing tin ?óng ti?n cho kho?n h?c thêm ti?ng anh trong trg v ??

  • Hi em,

   广西快3精准计划网Hi?n t?i ad kh?ng bi?t v? th?ng tin này, em ?? l?i cho ad tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? tr??ng cung c?p th?ng tin chính xác l?i cho em nhé!

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i n?u trình ?? ti?ng anh kém thì khi h?c ch??ng trình h?c ti?ng anh d? b? có th? theo k?p k ? và n?u h?c xong thì có th? ??c giáo trình và giao ti?p v?i gv n??c ngoài t?t ?c k ??

  • 广西快3精准计划网Cho em h?i n?u trình ?? ti?ng anh kém thì khi h?c ch??ng trình h?c ti?ng anh d? b? có th? theo k?p k ? và n?u h?c xong thì có th? ??c giáo trình và giao ti?p v?i gv n??c ngoài t?t ?c k ??

 • 广西快3精准计划网Ph?ng v?n nh? th? nào v??? Có liên quan ??n ti?ng anh kh?ng ???? ?i?m l?y k?t qu? t? kì thi THPT qu?c gia hay ph?i thi t?i tr??ng ????

 • Cho em h?i n?u trình ?? ti?ng anh kém thì khi h?c ch??ng trình h?c ti?ng anh d? b? có th? theo k?p k ? và n?u h?c xong thì có th? ??c giáo trình và giao ti?p v?i gv n??c ngoài t?t ?c k ?.

 • N?u h?c ngành ng?n ng? Nh?t thì có ???c trang b? ki?n th?c chuyên m?n các l?nh v?c marketing, th??ng m?i ?i?n t?, k? toán, CNTT nh? bên ng?n ng? Anh k ??

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i n?u h?c ngành ng?n ng? Nh?t thì có ???c trang b? ki?n th?c chuyên m?n các l?nh v?c marketing, th??ng m?i ?i?n t?, k? toán, CNTT nh? bên ng?n ng? Anh k ?? Cho em bi?t v?i ?. Em c?m ?n!

  • Hi em,
   广西快3精准计划网 Có ngành ng?n ng? Anh và ng?n ng? Nh?t kh?ng c?n h?c ti?ng Anh d? b? tr??c mà vào h?c th?ng chuyên ngành lu?n em nhé!

  • Hi b?n,
   ???c b?n nhé! Sau khi n?p b?n có th? báo l?i cho nhà tr??ng ?? ki?m tra tài kho?n xem ?? nh?n ???c ch?a.
   广西快3精准计划网 B?n vui lòng ?? l?i cho tr??ng tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n b?n ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h??ng d?n b?n n?p h? s? c? th? nha!

  • Hi em,
   Kh?ng em nhé. Quy?t ??nh h?c ? ?au là do em th?i. Tuy nhiên khi ?? n?p ti?n nh?p h?c thì sau khi khai gi?ng em s? kh?ng ???c hoàn l?i ti?n n?a nhé.

  • Hi em,
   L?ch trình thi tuy?n c?a tr??ng nh? sau em nhé:
   – Ngày thi: 14/5/2017.
   – H?n ??ng ky d? thi: 13/5/2017.
   – Th?ng báo phòng thi, s? báo danh và ??a ?i?m thi trên website c?a Tr??ng: 9:30 sáng ngày 12/5/2017.
   – Hoàn thi?n th? t?c ??ng ky và ?i?u ch?nh th?ng tin (n?u có): 13/5/2017.
   广西快3精准计划网 – C?ng b? k?t qu? thi tuy?n 10 ngày sau khi thi trên website c?a Tr??ng.

  • Hi em ?? Khi nào có th?ng báo thì s? có cán b? tr??ng liên h? l?i v?i em và s? có mail c?a tr??ng g?i v? cho em nhé. Em ??ng lo l?ng quá nha <3

 • 广西快3精准计划网v?y t?ng chi phí t?t c? bao g?m ti?n phí ?n u?ng nhà tr? là bao nhiêu ??

  • Hi em,

   Ngoài h?c phí là kho?n b?t bu?c, KTX là tùy ch?n em nhé. N?u em ??ng ky ? KTX thì em s? n?p ti?n vào ??u k?. Còn ti?n ?n thì tùy m?c ?n c?a em m?i b?a em s? t? tr? t?i qu?y ?n nha em ??

 • 广西快3精准计划网Anh ch? có th? h??ng d?n em làm h? s? xét tuy?n kh?ng ?? [ ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 hk liên ti?p c?a em ??t 22 ?i?m ? ]

  • 广西快3精准计划网Chào em. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? ?? ???c cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • Khi vào tr??ng kh?ng h?c ti?ng anh mà h?c ng?n ng? khác (ví d? nh? ti?ng nh?t) ???c kh?ng ??

  • Chào em, khi em vào tr??ng b?t bu?c ph?i h?c ti?ng anh d? b? em nhé. Sau ?ó khi lên chuyên ngành em m?i ???c h?c ng?n ng? khác tùy theo ngành h?c em nhé.

 • Cho em h?i là ?ang là sinh viên h? chính quy c?a tr??ng r?i thì có ???c ??ng ky vay h?c phí kh?ng ?? N?u ???c thì các ?i?u ki?n c? th? nh? th? nào ??

  • Hi em,

   广西快3精准计划网Có th? ???c em nhé. N?u em ?ang là sinh viên c?a tr??ng r?i thì em xu?ng phòng CTSV ?? h?i th? t?c nha!

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i FPT và FPT Greenswech có ph?i là m?t. N?u kh?ng thì khác nhau ? ?i?m j

  • Hi em,
   广西快3精准计划网 ?ay là 2 h? ?ào t?o ??u thu?c t?p ?oàn FPT. Ad ch? n?m r? th?ng tin c?a ?H FPT, còn th?ng tin c?a bên FPT Greenwich ad kh?ng n?m r?. Em có th? sang trang web c?a Greenwich ?? tìm hi?u thêm nha!

 • 广西快3精准计划网Tr??ng xét tuy?n nh? thê nào ??.. Ngành ng?n ng? nh?t có ?ào t?o t? ??u kh?ng ???

  • Chào em ?? Em tham kh?o quy ch? tuy?n sinh c?a tr??ng t?i link sau nhé: http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/
   广西快3精准计划网 Khi vào h?c em s? ???c ?ào t?o ng?n ng? t? m?c c? b?n em nhé. Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i là n?u vào tr??ng b?ng hình th?c xét tuy?n h?c b? hay tuy?n th?ng thì còn c? h?i nào ?? dành su?t h?c b?ng 100% hay 50% kh?ng ?? Và n?u có thì ph?i làm th? nào ?? Em mu?n h?i v? kho?n ti?n ktx ph?i ?óng n?a ?, em xin c?m ?n!

  • Chào em, h?c b?ng kh?ng liên quan gì ??n vi?c em xét tuy?n h?c b? hay tuy?n th?ng em nhé. N?u em mu?n có h?c b?ng thì b?t bu?c em ph?i tham gia thi h?c b?ng em nhé.
   -Ti?n ktx là 700.000/tháng v?i phòng 4 ng??i; 800.000/tháng v?i phòng 3 ng??i em ? :))
   Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

 • 广西快3精准计划网Cho c? h?i hiên t?i còn xét tuy?n vào th?ng tr??ng ko n?u em nhà co ?? ?i?m theo TB c?a tr??ng

  • D? th?a c? tr??ng v?n còn nh?n h? s? xét tuy?n h?c b? c? nhé. C? vui lòng ?? l?i th?ng tin tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n c? ?ang s?ng ?? nhà tr??ng liên h? và h??ng d?n c? n?p h? s? cho em c? nhé!

 • Cháu nhà mình ?? ??ng ky xet tuyên tr?c tuyên và ?? n?p l? phí xet tuyen. ?i?m binh quan 05 hoc k? trên h?c b? là 21,7. Vay cháu ?? ch?c ch?n ??u vào tr??ng ch?a? có còn ph? thuoc ?i?m thi tot nghiep pho thong nuan khong, hay ch? c?n ??u tot nghiep la duoc?

  • Cháu chào c? ! Theo nh? c? nói thì em nhà mình ?? trúng tuy?n t?m th?i r?i, bay gi? em ch? c?n k?t qu? thi THPTQG qua ?i?m sàn ??i h?c(?i?m t?t nghi?p) n?a thì ch?c ch?n ??u th?i ?. C? vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, t?nh thành sinh s?ng ?? cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p nhé ?

  • Hi em,
   L?ch trình xét tuy?n nh? sau em nhé:
   H?n ??ng ky xét tuy?n theo k?t qu? h?c b? THPT: 11/5/2017;
   C?ng b? k?t qu? xét tuy?n: sau ngày 15/5/2017 trên website c?a Tr??ng.
   Nhà tr??ng s? xem xét t? ch?c xét tuy?n b? sung n?u ch?a ?? ch? tiêu tuy?n sinh.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

  • Cho e h?i hi?n e ?ang h?c ? ??i h?c Nguy?n T?t Thành nh?ng vì m?t s? lí do e xin chuy?n v? tr??ng mình ???c khong ?. Hi?n e ?ang là sinh viên n?m nh?t. Và c?n nh?ng ?i?u ki?n nh? th? nào ?? chuy?n ?. E h?c cntt ?

   • Chào em, do ch??ng trình h?c m?i tr??ng khác nhau nên em có th? s? h?c l?i t? ??u và em s? xét tuy?n và nh?p h?c theo nh? quy ??nh n?m 2019 em nhé.
    ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
    – H? tên
    – S? ?i?n tho?i
    – Ngày tháng n?m sinh
    – ??a ch? mail
    -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • 广西快3精准计划网Hi em :)) Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha. Vì th?i h?n tuy?n sinh ?ang g?n ??n ngày h?t h?n nên em c? g?ng tranh th? th?i gian tìm hi?u s?m v? tr??ng ?? làm h? s? em nhé ??

  • Chào em, tr??ng ch? có h? ?ào t?o ??i h?c chính quy ? C?n Th? th?i em nhé. ??i h?c FPT và FPT Greenwich là 2 tr??ng khác nhau nhé.

 • 广西快3精准计划网Em mu?n h?i ngoài ti?n h?c phí 25.300k n?u h?c ti?ng anh dù b? thì pai n?p thêm 18.900k n?a ko aj

  • Kh?ng bi?t em h?c ngành nào y nh??
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k?a h?n nha.

 • Nh? v?y thì t?ng h?c phi toàn khóa h?c k? c? ti?ng anh d? b? là bao nhiêu ?? Ngoài ra còn có kho?n gì khác n?a k ? ??ng kí xét tuy?n h?n ch?m nhát là ngày nào ??

  • Chào b?n,
   H?c phí ti?ng anh d? b?: 10.350.000/m?c, có t?t c? 6 m?c m?i m?c kéo dài 2 tháng.
   H?c phí ngành ng?n ng?: 18.900.000/k?, m?t n?m 3 k? m?i k? kéo dài 4 tháng.
   H?c phí các ngành khác: 25.300.000/k?, m?t n?m 3 k? m?i k? kéo dài 4 tháng.
   Ngoài ra n?u em ? KTX thì có phí KTX n?a nhé, kh?ng có kho?n p/hát sinh nào n?a.
   Tr??ng ?ang xét tuy?n b? sung ??t 2, h?n n?p h? s? thi tuy?n: 8/7/2017, h? s? thi THPTQG 27/7.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? h? tr? em tr?c ti?p em nhé.

 • Cho mình h?i em mình ??t tr??c có xét ?i?m h?c b? ?? ??ng ky vào tr??ng,mình ?? làm ??y ?? h? s? và n?p ti?n vào tr??ng cho e r?i! Nh?ng gi? em kh?ng mu?n ?i h?c xa n?a, nên gi? mình mu?n rút h? s? và h?c phí ban ??u l?i ???c ko ??

  • Chào b?n,
   Rút h? s? tr??c khai gi?ng m?t phí nh?p h?c và b? tr? 80% ti?n h?c phí 1 m?c ti?ng Anh. Rút h? s? sau 2 tu?n, m?t phí nh?p h?c, b? tr? 50% ti?n h?c phí 1 m?c ti?ng Anh. Rút v? sau ?ó kh?ng hoàn phí. B?n vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i b?n sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p b?n nhé.

  • Em xét tuy?n theo ?i?m tb 3 m?n trong t? h?p xét tuy?n c?a 5 h?c kì liên ti?p t? l?p 10 ??n l?p 12 em nhé.
   Ví d?:
   Em ch?n t? h?p m?n là Toán, V?n, Anh.
   T?ng trung bình ?i?m toán trong 5 h?c k? liên ti?p c?a em s? là: ( 7+8+9+6+5)/5 = 7.
   2 m?n còn l?i tính t??ng t?. Sau ?ó em c?ng 3 ?i?m này v?i nhau. Trên 21 ?i?m thì ?? ?i?u ki?n em nhé.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? h? tr? t? v?n em tr?c ti?p nhé.

 • 广西快3精准计划网E h?i thêm n?u h?c viên ?? ?i?u ki?n ?? tham gia tín d?ng ?u ??i vvà có hoàn c?nh khó kh?n thì 50% và 70% kia là ntn v?y?

  • 广西快3精准计划网Chào em, em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? gi?i ?áp th?c m?c c?a em chi ti?t em nhé.

  • theo nh? quy ??nh c?a tr??ng thì em s? ???c h?c b?ng 50% em nhé.
   ?? ???c t? v?n r? h?n em cho ad xin h? tên, ??a ch? n?i em sinh s?ng và sdt ?? cán b? tr??ng liên h? và t? v?n cho emm nhé

 • Cho em h?i là fpt arena và fpt greenwich khác nhau nh? th? nào ??
  Em ?? có tin trúng tuy?n fpt greenwich mà l?i mu?n vào fpt arena thì làm sao ??

  • Chào em, ?ay là fanpage c?a ??i h?c FPT h? ??i h?c chính quy.
   广西快3精准计划网 Ad kh?ng n?m ???c th?ng tin c?a FPT Arena và FPT greenwich em nhé.

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i em duoc 20.8 diem có dau ng?n ng? anh ho?c maketing ko ?, ti?n h?c phí ntn ? .

  • Em ?? c?ng ?i?m ?u tiên ch?a ?
   T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì ???c tuy?n th?ng nhé.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

  • kh?ng em nhé. N?u em mu?n gi?m h?c phí em ph?i tham gia k? thi h?c b?ng c?a tr??ng vào ngày 13.8 này nhé
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • E thi ???c 23.25 (?? bao g?m ?i?m ?u tiên)
  广西快3精准计划网 Kh?i B ?. Cho e h?i là e có ???c xét tuy?n k. Và h? s? g?m có nh?ng gì. H?t h?n n?p h? s? là ngày nào v ? . E mu?n h?c fpt c?n th? thì h?c phí bn cho ngành ng?n ng? anh ?? Mong anh ch? t? v?n. E cám ?n

  • tr??ng ch? xét kh?i A,A1,D1, toán anh KHTN và toán anh KHXH em nhé
   广西快3精准计划网 ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

 • 广西快3精准计划网Em thi ???c 23.25 (kh?iB) ( ?? bao g?m ?i?m ?u tiên) . Em mu?n xét tuy?n vào tr??ng ??i h?c fpt c?n th?. Nh? v?y có trúng tuy?n kh?ng ?. N?u có thì th? t?c h? s? nh? th? nào . Anh ch? t? v?n dùm e ?. Em cám ?n!

  • em ?? ?? ?i?m xét tuy?n vào tr??ng r?i nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

  • 广西快3精准计划网Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • 广西快3精准计划网Em t?t nghi?p lau r?i. ?i?m h?c b? ch? trên 18 ?i?m, kì thi ??u vào ?? thi h?i tháng 5 v?y em ch? còn cách ??i sang n?m ph?i kh?ng ??

  • tr??ng tuy?n th?ng n?u ?i?m h?c b? >=21 ?i?m em nhé
   em h?y ??ng kí kì thi tuy?n ngày 13/8 t?i ?y nhé
   ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

  • h?c phí ngành kinh doanh qu?c t? ? HN và TPHCM là 25.300.000/1 k? nhé, 1 n?m có 3 k? và 1 k? 4 tháng em, ngành này h?c trong 4 n?m
   ti?ng anh h?c phí là 10.350.000/1 k?, 1 k? là 2 tháng
   ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

  • – T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 19 ?i?m tr? lên (kh?ng bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p Toán + hai m?n thi b?t k? ??i v?i t?t c? các ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   – T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • Cho em h?i v? ngành Ng?n ng? Nh?t ?. Theo em ??c ? trên là NNN kh?ng ph?i h?c d? b? ti?ng Anh, nh?ng lúc nh?p h?c thì em có ?óng h?c phí g?m 4.600.000 và 10.350.000 thì em v?n ph?i h?c ti?ng Anh d? b? ( 1 m?c ) ph?i kh?ng ??

  • phí nh?p h?c bao g?m ti?n h?c quan s?, ti?n b?o hi?m,… em nhé. Còn v? ti?ng anh d? b? em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? t? v?n tr?c ti?p cho em nhé.

 • 广西快3精准计划网E có nguy?n v?ng thi vào ?h fpt n?m 2018. Tr??ng có th? t? v?n cho e ?c k ?

  • 广西快3精准计划网chào em, hi?n quy ch? tuy?n sinh cho n?m 2018 ch?a có , em có th? ?? l?i th?ng tin nh? h? tên , SDT, Tr??ng THPT, T?nh ?? ???c t? v?n chi ti?t nhé.

  • Chào em, hi?n bên tr??ng có hình th?c xét tuy?n th?ng, xét h?c b?, xét ?i?m thi THPTQG và k? thi tuy?n riêng ??u vào c?a FPT.
   Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   – C? s? mu?n h?c? (Tp.HCM/Hà N?i/?à N?ng/C?n Th?)

  • 广西快3精准计划网Chào b?n, tr??ng xét theo h?c b? THPT c?a b?n, cho dù b?n ?? t?t nghi?p t? n?m 2014 b?n nhé, n?u b?n ?? ?i?u ki?n theo quy ch? tuy?n sinh n?m 2018 v?n ???c nh?p h?c b?n nhé.

 • 广西快3精准计划网h?c phí ?? h?c tr??ng fpt t? lúc vào ??n lúc ra h?t t?ng c?ng là bao nhiêu ?

  • Chào em. Nh?ng ngành liên quan ??n c?ng ngh? th?ng tin, h?c phí c?a tr??ng chia ra là h?c phí ti?ng anh d? b? và h?c phí chuyên ngành. H?c phí 1 m?c Ti?ng Anh d? b? là 10,350,000 VN?, 1 h?c k? chuyên ngành là 25,300,000 VN?/4 tháng em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Chào em. Tr??ng ??i h?c FPT kh?ng xét kh?i C em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Cho t?i h?i ?? có h?c b?ng c?a tr??ng thì xét ?i?u ki?n ph?i nh? th? nào?

  • chào em,
   Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Cho em h?i là n?u h?c ? tr??ng n?m ??u mà h?c d? b? ti?ng anh thì có h?c lu?n chuyên ngành kh?ng. Ti?n n?p kì ??u thì ch? n?p khóa h?c d? b? th?i hay gì ?? Và h?c ? tr??ng t?ng là m?y n?m ??

  • Chào em. Khi nào hoàn thành xong m?c 5 ch??ng trình Ti?ng Anh d? b? thì m?i vào chuyên ngành nhé! H?c phí ?óng vào ??u m?i m?c Ti?ng Anh và ??u m?i h?c k?. Ch??ng trình h?c kho?ng 4 n?m em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网V?y tính ra h?c phí 1 n?m ngành kinh t? c?a tr??ng là 365trieu700ngàn bao g?m h?c phí 4 n?m và ti?n h?c ch?ng ch? av 6 m?c. V?y thì có m?c quá kh?ng.

  • Chào em. H?c phí 1 h?c k? là 20,700,000 – 25,300,000/h?c k? 4 tháng. 1 n?m tr??ng có 3 h?c k?. Th?i gian h?c chuyên ngành là 9 h?c k?. Còn Ti?ng Anh d? b? thì các Sinh viên s? ???c ki?m tra x?p l?p nhé!
   H?c phí lu?n t? l? v?i ch?t l??ng ?ào t?o c?a nhà tr??ng em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Em ???c xét các kh?i: A. A1. D1 và D96 em nhé.
   Em ?? l?i h? tên/ SDT/ T?nh cán b? s? h??ng d?n em làm h? s? ngay nhé!

  • 广西快3精准计划网Chào em, ?? ???c t? v?n c? th?, em ?? l?i th?ng tin tên, sdt và tr??ng THPT ?? cán b? b? liên h? nhé!

 • 广西快3精准计划网Con nhà t?i ?? có ch?ng ch? n2 ti?ng nh?t thì h?c ngành ng?n ng? nhatj có l?ng phí quá ko nh?? Xin tu v?n giup chau nên ch?n ngành gi

  • Chào ch?, ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, ch? vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin c?a em nhà mình bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho ch? và em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào em m?c h?c phí là 25,3tr/k? em nhé
   广西快3精准计划网 em có 9 k? ngoài ra em còn ?óng thêm ti?n h?c ti?ng anh d? b? 10,350tr/ 1 m?c

  • chào em
   Khi em vào nh?p h?c nhà tr??ng s? có bài thi test trình ?? ti?ng anh
   广西快3精准计划网 N?u em pass qua thì ko c?n h?c ti?ng anh em nhé

  • chào em!
   H?c phí Ch??ng trình chính khóa
   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   H?c phí các chuyên ngành an toàn th?ng tin: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   广西快3精准计划网 em ?? l?i th?ng tin: s? ?i?n tho?i_ h? tên _ t?nh thành ?? các ac t? v?n h? tr? nha <3

 • 广西快3精准计划网Minh phai dat tieng anh du het cac muc moi dc vao hc hay sao b. Neu k du thi sao b

  • 广西快3精准计划网chào b?n. n?u ti?ng anh b?n khong ?? ch? tiêu, bnj b?t bu?c ph?i h?c ti?ng anh d? b? nha

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i là : n?u mình h?c c? 5 m?c ti?ng anh d? b?, thì t?c là t?n m?t g?n 1 n?m, v?y mình s? h?c cùng lúc v?i khóa 2001 hay sao ? ? Và gi?a các m?c chênh l?ch 1 m?c, 2 m?c, 3 m?c …. ( 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng…..) thì làm sao mà nhà tr??ng s?p x?p l?p h?c ???c ? ???

 • Cho em h?i phí ti?ng anh d? b? ?? bao g?m tài li?u giáo trình sách v? ch?a ? ? Hay ch? là h?c phí th?i còn giáo trình tài li?u ph?i ?óng thêm ?
  广西快3精准计划网 Ti?n h?c phí ?? bao g?m ti?n tài li?u, giáo trình, b?o hi?m, c? s? v?t ch?t ..v…v… gì ch?a ? ? H?c phí có bao g?m kho?n nào và ch?a bao g?m kho?n nào mong anh ( ch?) ph?n h?i r? cho em ? ! B?i vì em d?a vào cái này ?? thuy?t ph?c ph? huynh cho em h?c FPT nên c?n chính xác 100% ? . Em c?m ?n r?t r?t r?t nhi?u ? !!!!!

  • chào em. phí ti?ng anh d? b? là ?? ??y ?? phí c? s? v?t ch?t, sách v? rnha. em có th? ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?i?n tho?i_ t?nh thành ?? cán b? gi?i ?áp th?c m?c c?a em nha

 • Cho em h?i n?u h?c ti?ng anh d? b? c? 5 m?c ( t?c là g?n 1 n?m) thì ch?ng l? mình b?t ??u h?c cùng khóa 2001 hay sao ? ?
  V?i các m?c chênh l?ch ti?ng anh nh? 1 m?c, 2 m?c, 3 m?c…. ( 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng …v….) thì làm sao mà s?p x?p h?c ???c ? ? Ch?ng l? ng??i ch? h?c 1 m?c ti?ng anh d? b? ph?i ??i ng??i h?c 5 m?c ti?ng anh d? b? h?c xong hay sao ? ? Em th?c m?c l?m ?. Mong anh ( ch? ) tr? l?i giúp em !!!

  • 广西快3精准计划网chào em. em có th? ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?i?n tho?i_ t?nh thành ?? cán b? t? v?n gi?i thích chi ti?t h?n.

 • Cho em h?i phí ti?ng anh d? b? ?? bao g?m tài li?u giáo trình sách v? ch?a ? ? Hay ch? là h?c phí th?i còn giáo trình tài li?u ph?i ?óng thêm ?
  广西快3精准计划网 Ti?n h?c phí ?? bao g?m ti?n tài li?u, giáo trình, b?o hi?m, c? s? v?t ch?t ..v…v… gì ch?a ? ? H?c phí có bao g?m kho?n nào và ch?a bao g?m kho?n nào mong anh ( ch?) ph?n h?i r? cho em ? ! B?i vì em d?a vào cái này ?? thuy?t ph?c ph? huynh cho em h?c FPT nên c?n chính xác 100% ? . Em c?m ?n r?t r?t r?t nhi?u ? !!!!!

  • chào em. phí ti?ng anh d? b? là ?? ??y ?? phí c? s? v?t ch?t, sách v? rnha. em có th? ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?i?n tho?i_ t?nh thành ?? cán b? gi?i ?áp th?c m?c c?a em nha

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i em h?c kh ???c t?t thpt thì em có theo ???c ch??ng trình fpt kh?ng ? ?

  • Chào em. Hi?n t?i tr??ng v?n ?ang nh?n xét h?c b? ngành ng?n ng? Nh?t em nhé.
   Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? tr??ng g?i t?c ti?p h? tr? cho em nhanh nh?t nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i h?c phí t? ??u ??n lúc ra tr??ng c?a ngành K? thu?t ph?n m?m h?t t?ng c?ng bao nhiêu ti?n?

  • Chào em

   1. H?c phí Ch??ng trình chính khóa

   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).

   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.

   H?c phí: 25,300,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.

   2. H?c phí Ch??ng trình d? b? ti?ng Anh

   广西快3精准计划网Dành cho các sinh viên ch?a ?? trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng v?i chu?n TOEFL iBT 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng. Nh?ng sinh viên ?? có ch?ng ch? chính th?c theo các chu?n trên ???c mi?n h?c ch??ng trình này. Nh?ng sinh viên khác ???c phan vào các m?c h?c t??ng ?ng v?i trình ?? c?a mình th?ng qua bài ki?m tra x?p l?p ??u khóa h?c ???c t? ch?c tr??c l? khai gi?ng. Sinh viên c?n ??t m?c ti?ng Anh cao nh?t tr??c khi b?t ??u ch??ng trình chính khóa.

   广西快3精准计划网S? m?c h?c t?i ?a: 5 m?c

   广西快3精准计划网Th?i l??ng h?c m?i m?c: 2 tháng.

   H?c phí: 10,350,000 VN?/m?c

   3. Các kho?n phí c?n n?p khi nh?p h?c

   ??t ?óng h?c phí ??u tiên khi nh?p h?c nhà tr??ng t?m thu các kho?n: (1) + (2) bao g?m:

   广西快3精准计划网(1) Phí ??ng ky nh?p h?c: 4,600,000 VN?.

   (2) H?c phí 01 m?c ti?ng anh: 10,350,000 VN?/m?c

 • Cho c? h?i ngành c?ng ngh? th?ng tin còn ?c n?p h?c b? ?? xét tuy?n ko e, con c? ?? TNPT 2015_2016, e có ielts 6.5, N3 nh?t ng?

  • chào c?
   C? ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành gia ?ình sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? gia ?ình thêm nhé.

 • ch? ?i cho em h?i? hi?n t?i em là sinh viên k14 c?a ??i h?c fpt nh?ng tài chính gia ?ình có g?p chút khó kh?n. em mu?n ???c nhà tr??ng cho vay tín d?ng ?? h?c ti?p. Kh?ng bi?t nhà tr??ng có chính sách h? tr? sinh viên nh? v?y kh?ng ?. n?u có em c?n chu?n b? nh?ng gì ??

  • 广西快3精准计划网Chào em. Em vui lòng liên h? v?i phòng C?ng tác Sinh viên ?? ???c t? v?n và h? tr? tr?c ti?p v? v?n ?? này em nhé!

   • 广西快3精准计划网Chào em t?i là phu huynh c?a m?t sinh viên s?p t?i 2019 . Mu?i h?i n?u cháu kg ?? ?i?m vào tr??ng c?ng l?p FBT thì h?c dan l?p , t?ng chi phí 9 h?c k? và các b?ng ti?ng Anh c?n thi?t kho?ng bao nhiêu ? (nghành CNTT)

    • Chào ch?, t?ng h?c phí cho ngành ng?n ng? anh là: h?c 3 n?m 2 tháng :
     – 1 m?c ti?ng anh chu?n b? ( 10tr350 /1 m?c 2 tháng )
     – và 3 n?m chuyên ngành (9 h?c k? , 1 n?m 3 k?, m?i k? 4 tháng h?c phí 20tr700/ 1 k?)

  • Chào em
   Em có th? c? th? h?n cau h?i c?a em ???c kh?ng.
   Hi?n m?c h?c phí cho ngành ng?n ng? là 20,700,000 VN?/h?c k?, n?p vào ??u m?i h?c k?.
   S? k? h?c: 9 h?c k? (bao g?m c? giai ?o?n th?c t?p t?i doanh nghi?p).
   Th?i l??ng h?c m?i k?: 4 tháng.
   ?? hi?u và l?m r? th?ng tin h?c phí và quy ch? tuy?n sinh c?a ngành Ng?n ng?.
   Em vui lòng ?? l?i th?ng H? Tên, S?T, T?nh thành em sinh s?ng và email cá nhan.
   广西快3精准计划网 Cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i ?? t? v?n cho em l? h?n

  • Chào em nhé. Ngành CNTT h?c phí là 25tr300/k? chuyên ngành. KTX chi phí kho?ng 600.000 – 700.000/tháng nhé em. ?? ???c h? tr? thêm các th?ng tin v? ngành h?c và cách n?p h? s? nhanh nh?t, em ?? l?i th?ng tin cho ad nhé:
   – H? tên
   – S?T
   – tr??ng THPT
   – t?nh/thành ph?.
   Cán b? s? liên h? h? tr? em trong th?i gian s?m nh?t ^^

 • 广西快3精准计划网??i h?c fpt và fpt greenwich có khác nhau kh?ng ?? h?c phí 2 tr??ng có khác nhau kh?ng?

  • Chào em.

   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?
   广西快3精准计划网 – C? s? mu?n h?c?

  • Chào em
   EM ?? l?i H? tên, S?T, T?nh thành em sinh s?ng cán b? nhà tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nhé

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *