广西快3精准计划网Nh?n quy?t ??nh thành l?p chính th?c t? tháng 1/2010, Vi?n nghiên c?u C?ng ngh? FPT (FTRI) ???c T?p ?oàn FPT tài tr? 100% v?n và do ??i h?c FPT tr?c ti?p qu?n ly.

Vi?n có các ch?c n?ng chính là nghiên c?u, phát tri?n khoa h?c c?ng ngh? và ?ào t?o. Trong ?ó, Vi?n t?p trung vào b?n h??ng nghiên c?u g?m ?ng d?ng CNTT; N?ng l??ng s?ch và Ti?t ki?m n?ng l??ng; C?ng ngh? sinh h?c; và C?ng ngh? v? tr?.

Bên c?nh nghiên c?u, FTRI còn có vai trò xay d?ng các ch??ng trình ?ào t?o và t? ch?c chuy?n giao tri th?c, th?ng tin, c?ng ngh?, s?n ph?m thu?c l?nh v?c ho?t ??ng nghiên c?u c?a Vi?n. Hi?n, Vi?n là ??n v? tri?n khai ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? K? thu?t ph?n m?m (MSE).?ang ???c c?p nh?t

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *