Hàng tr?m c? h?i vi?c làm dành cho sinh viên ??i h?c FPT

Ngày 11/11 v?a qua, ??i di?n C?ng ty TNHH New Wing Interconnect Technology (FIT) cùng các c?ng s? ?? ??n tham quan và ??t quan h? h?p tác cùng Tr??ng ??i h?c FPT trong v?n ?? tuy?n d?ng ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao.

Ch? Ph??ng Th?o (váy hoa) – Cán b? H?p tác Doanh nghi?p – ?H FPT ?ón ti?p ?oàn C?ng ty FIT

广西快3精准计划网V?i m?c tiêu mong mu?n tr? thành m?t T?p ?oàn khoa h?c k? thu?t tr??ng k?, ?n ??nh, phát tri?n khoa h?c k? thu?t và qu?c t?, FIT tr? s? t?i B?c Giang ?ang ra s?c chiêu m? nhan tài.

T?i bu?i tham quan, làm vi?c cùng ?H FPT, bà Tr?n Th? Chi – Tr??ng phòng nhan s? tài nguyên nhan l?c FIT ??t v?n ?? tuy?n d?ng các sinh viên Tr??ng F là nh?ng k? s? c?ng ngh? th?ng tin v?i s? l??ng 450 ng??i b? sung vào ??i ng? cán b? ch?t l??ng cao c?a t?p ?oàn. Bà c?ng b?t mí ch? ?? l??ng th??ng h?p d?n: v?i m?c l??ng kh?i ?i?m 20.000.000 – 30.000.000 VN?/tháng, ngoài ra còn có các ch? ?? ngày ngh? L?, T?t, tr? c?p thi ng?n ng?, Ky túc xá.

广西快3精准计划网?ay là c? h?i r?t l?n cho sinh viên ??i h?c FPT. T??ng lai FIT s? là m?t trong nh?ng ng?i nhà l?n r?ng m? dành cho các Cóc.

广西快3精准计划网“Hy v?ng r?ng các em sinh viên s? lu?n bi?t n?m b?t l?y nh?ng c? h?i này và nhi?u c? h?i khác ??n t? Tr??ng ??i h?c FPT trong nh?ng cu?c g?p g? nhà tuy?n d?ng nh? v?y.” – ??i di?n phòng CTSV – ?H FPT nh?n nh?.

Nau ?á (t?ng h?p)

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *