Ch? ?? ??i ng? (dành cho CBNV làm vi?c toàn th?i gian c? ??nh):

  • M?i tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, chuyên nghi?p
  • Có m?c thu nh?p c?nh tranh (tr? theo n?ng l?c)
  • Có c? h?i tham gia các ho?t ??ng ?ào t?o nang cao trình ??
  • H??ng ch? ?? ch?m sóc s?c kh?e ??c bi?t dành cho b?n than và gia ?ình (FPT care)
  • ???c ?óng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy ??nh c?a Nhà n??c
  • Ng??i nhà ???c h??ng ch? ?? ?u ??i h?c phí khi h?c t?p t?i Kh?i?Giáo d?c FPT
  • H? tr? khuy?n h?c cho con cán b?, nhan viên, gi?ng viên
  • Ph? c?p ?n tr?a
  • Các quy?n l?i khác: du l?ch ngh? mát h?ng n?m, tham gia các ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí…

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *