• Tòa nhà Innovation, CVPM Quang Trung, P. Tan Chánh Hi?p, Q.12, H? Chí Minh, Vi?t Nam
 • L??ng: Th??ng l??ng
 • M? t? chi ti?t c?ng vi?c

  • Ch?u trách nhi?m thi?t l?p và duy trì m?i quan h? v?i BGH các tr??ng THPT
  • T? v?n, ??nh h??ng cho h?c sinh quan tam ??n ??i h?c FPT
  • L?p k? ho?ch ch?m sóc d? li?u sinh viên ph?c v? cho t?ng ??t tuy?n sinh
  • Tham gia ki?m tra vi?c chu?n b? cho ??t tuy?n sinh

  广西快3精准计划网Kinh nghi?m/K? n?ng chi ti?t

  • Nam/N?, có s?c kh?e t?t
  • T?t nghi?p ??i h?c tr? lên các chuyên ngành: Qu?n tr? kinh doanh, marketing, kinh t?, Qu?n tr? khách s?n, C?ng tác x? h?i
  • Có ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c sales, t? v?n qua ?i?n tho?i, qua m?ng x? h?i.
  • N?ng ??ng, sáng t?o, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p
  • Ch?u ???c m?i tr??ng làm vi?c có tính áp l?c cao
  • Có kh? n?ng l?ng nghe và thuy?t ph?c t?t
  • Có k? n?ng làm vi?c online và offline

  Th?ng tin liên h?

  ?ng viên n?p h? s? b?n m?m qua email: tuyendunghcm@fpt.edu.vn v?i?subject email?“Nhan vien tuyen sinh”.广西快3精准计划网 H? s??g?m:

  • Th?? ?ng tuy?n (Application Letter)
  • CV (Curriculum Vitae) – B?n Ly l?ch ?ng viên t? so?n (ghi r? th?ng tin cá nhan, trình ??, kinh nghi?m,…

  2.?Gi?ng viên H? th?ng th?ng tin thu?c B? m?n CF/SE/ITs/IA

  • L??ng: Th??ng l??ng
  • ??a ?i?m: TP. H? Chí Minh
  • S? l??ng: 10

  M? t? chi ti?t c?ng vi?c

  • Gi?ng d?y các m?n h?c thu?c b? m?n H? th?ng th?ng tin nh? L?y yêu c?u ng??i dùng, ki?m ??nh ch?t l??ng ph?n m?m, Qu?n ly d? án ph?n m?m…
  • Các c?ng vi?c khác liên quan ??n gi?ng d?y nh? ra ??, ch?m thi, h??ng d?n sinh viên…

  Yêu c?u

  • T?t nghi?p Cao h?c tr? lên, chuyên ngành Computer Science, Software Engineer, Information Technology, ho?c các chuyên ngành khác có liên quan.
  • Có kinh nghi?m gi?ng d?y và ki?n th?c trong l?nh v?c CNTT, c? th? là Software Engineering…
  • Có kinh nghi?m phát tri?n ph?n m?m trong các c?ng ty l?n và ?? tr?i nghi?m qua m?t trong các v? trí Developer, Team leader, Technical Leader, Business Analysis, tester, Project Manager…
  • Có n?ng l?c s? ph?m, k? n?ng thuy?t trình t?t
  • Có kh? n?ng ??c hi?u tài li?u ti?ng Anh
  • Có trách nhi?m cao trong c?ng vi?c
  • Yêu ngh?, nhi?t tình trong gi?ng d?y
  • ?u tiên các ?ng viên ?? có kinh nghi?m gi?ng d?y ho?c ?ang là gi?ng viên t?i các tr??ng ??i h?c trên ??a bàn H? Chí Minh.

  Th?ng tin liên h?

  ?ng viên n?p h? s? b?n m?m qua email: tuyendunghcm@fpt.edu.vn v?i?subject email?“Giang viên Cong nghe thong tin”.广西快3精准计划网 H? s??g?m:

  • Th?? ?ng tuy?n (Application Letter)
  • CV (Curriculum Vitae) – B?n Ly l?ch ?ng viên t? so?n (ghi r? th?ng tin cá nhan, trình ??, kinh nghi?m,…)