T?i ??i h?c FPT, chúng t?i t?o ?i?u ki?n ?? m?i ng??i có c? h?i bi?n ki?n th?c, kinh nghi?m tr??c ?ay c?a mình thành y th?c, hành ??ng c? th? ?óng góp vào s? phát tri?n c?a ??n v?. Chúng t?i mong mu?n m?i ?ng viên ??n và làm vi?c t?i ??i h?c FPT?s? góp ph?n chia s? ??nh h??ng phát tri?n c?a Tr??ng. Và v?i tài n?ng, trình ?? c?a mình, các b?n s? cùng chung tay xay d?ng Tr??ng, cùng h??ng các thành qu? c?a Tr??ng, và t? hào, hài lòng v?i c?ng vi?c mình làm…

 

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *