T?p??oàn FPT

N?m 1988, 13 nhà khoa h?c tr? thành l?p C?ng ty FPT v?i mong mu?n xay d?ng “m?t t? ch?c ki?u m?i, giàu m?nh b?ng n? l?c lao ??ng sáng t?o trong khoa h?c k? thu?t và c?ng ngh?, làm khách hàng hài lòng, góp ph?n h?ng th?nh qu?c gia, ?em l?i cho m?i thành viên c?a mình ?i?u ki?n phát tri?n ??y ?? nh?t v? tài n?ng và m?t cu?c s?ng ??y ?? v? v?t ch?t, phong phú v? tinh th?n.”

Kh?ng ng?ng ??i m?i, liên t?c sáng t?o và lu?n tiên phong mang l?i cho khách hàng các s?n ph?m/ gi?i pháp/ d?ch v? c?ng ngh? t?i ?u nh?t, FPT tr? thành c?ng ty CNTT-VT l?n nh?t trong khu v?c kinh t? t? nhan c?a Vi?t Nam v?i h?n 28.000 cán b? nhan viên, trong ?ó có 16.323 k? s? CNTT, l?p trình viên, chuyên gia c?ng ngh?; hi?n di?n t?i 5 chau l?c, 45 qu?c gia trên th? gi?i. FPT c?ng là doanh nghi?p d?n ??u trong các l?nh v?c: Xu?t kh?u ph?n m?m, Tích h?p h? th?ng; Phát tri?n ph?n m?m; D?ch v? CNTT.

Trong 30 n?m qua, FPT kh?ng ch? tiên phong xay d?ng, phát tri?n các ph?n m?m th??ng hi?u Vi?t; ??a c?ng ngh? vào cu?c s?ng; hi?n ??i hóa các ngành kinh t? x??ng s?ng c?a qu?c gia; ??y m?nh giáo d?c & ?ào t?o th? h? tr? theo h??ng th?c h?c, th?c nghi?p, mà còn tiên phong trong l?nh v?c xu?t kh?u ph?n m?m, góp ph?n ??a trí tu? Vi?t Nam ra th? gi?i. Trong n??c, h?u h?t các h? th?ng th?ng tin l?n trong các c? quan nhà n??c và các ngành kinh t? tr?ng ?i?m c?a Vi?t Nam ??u do FPT xay d?ng và phát tri?n.

Trong cu?c cách m?ng 4.0, FPT là c?ng ty Vi?t Nam tiên phong trong vi?c nghiên c?u và phát tri?n các c?ng ngh? m?i v? trí tu? nhan t?o, d? li?u l?n, ?i?n toán ?ám may, di ??ng,… FPT c?ng là doanh nghi?p tiên phong ??ng hành cùng v?i các t?p ?oàn c?ng ngh? hàng ??u th? gi?i ?? t?o nên các n?n t?ng c?ng ngh? s? tiên ti?n nh?t nh? GE (Predix), Siemens (MindSphere), Airbus (Skywise), Amazon AWS…

V? th? c?a FPT trên toàn c?u ?? ???c c?ng nh?n và kh?ng ??nh th?ng qua danh sách khách hàng g?m h?n 600 doanh nghi?p l?n trên th? gi?i, ??c bi?t trong ?ó có g?n 100 khách hàng n?m trong danh sách Fortune 500. M?t s? tên tu?i khách hàng l?n có th? k? ??n Toshiba, Hitachi, Airbus, Deutsche Bank, Unilever, Panasonic… …

V?i ??nh h??ng tiên phong nghiên c?u và ?ng d?ng các xu h??ng c?ng ngh? m?i nh?t, ?FPT s? ti?p t?c là ??n v? ?i ??u v? chuy?n ??i s? cho khách hàng, ??a các c?ng ngh? m?i nh? AI, Big Data, IoT,… vào các gi?i pháp trong m?i l?nh v?c nh? giao th?ng th?ng minh, y t? th?ng minh, chính ph? s?, … FPT ??t m?c tiêu doanh thu t? th? tr??ng n??c ngoài ??t 1 t? USD và tr? thành T?p ?oàn toàn c?u hàng ??u Vi?t Nam v? d?ch v? th?ng minh vào n?m 2020.

 • Doanh thu (2018): 23.214?t? VND
 • Giá tr? v?n hóa th? tr??ng (2018): 30.000 t? VND
 • Quy m? nhan s? (2018): 28.000 ng??i

V?n hóa FPT ???c gói g?n trong 6 ch? ‘T?N ??I ??NG – CHí G??NG SáNG’, trong ?ó:?“T?N ??I ??NG” ngh?a là “T?n tr?ng cá nhan – Tinh th?n ??i m?i – Tinh th?n ??ng ??i”, là nh?ng giá tr? mà t?t c? ng??i FPT ??u chia s?.

“CHí G??NG SáNG” ngh?a là “Chí c?ng – G??ng m?u – Sáng su?t”, là nh?ng ph?m ch?t c?n có c?a l?nh ??o FPT.

Trong b?i c?nh c? th? gi?i ?ang b??c vào cu?c Cách m?ng c?ng nghi?p l?n th? 4 – cu?c cách m?ng s?, FPT s? là ng??i cùng tiên phong trong xu h??ng s? hoá th?ng qua vi?c xay d?ng, ?ng d?ng và chuy?n ??i chính mình, kh?ng ch? c?i ti?n mà còn mang l?i nh?ng c?ng ngh? v?i nhi?u ?ng d?ng m?i, có kh? n?ng áp d?ng th?c ti?n cao, mang l?i hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh c?ng nh? tr?i nghi?m m?i cho khách hàng, t? ?ó cùng b?t k?p và cùng phát tri?n trong th? gi?i s?.

CHI?N L??C PHáT TRI?N

 • Chú tr?ng ??u t? vào các c?ng ngh?, s?n ph?m, d?ch v?, h? t?ng kinh doanh ???c phát tri?n trên n?n t?ng SMAC, IoT và Digital transformation.
 • T?ng c??ng ??u t?, nang cao ch?t l??ng ??i ng? chuyên gia c?ng ngh?, xay d?ng m?i tr??ng làm vi?c ??y sáng t?o và hi?u qu?.
 • H??ng t?i phát tri?n các ho?t ??ng dành cho c?ng ??ng c?ng ngh?, t? ?ó xay d?ng h? sinh thái c?ng ngh? b?n v?ng.

HàNH ??NG

 • FPT chú tr?ng phát tri?n n?n t?ng c?ng ngh?, nang cao h? th?ng h? t?ng.
 • S? hoá các d?ch v?, s?n ph?m, gi?i pháp.
 • K?t h?p m?nh m? v?i các ??i tác
 • Xay d?ng gi?i pháp ??ng b?, phát tri?n m? hình kinh doanh m?i, t? ?ó t?ng c??ng tr?i nghi?m và t?ng hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh, doanh s? cho khách hàng.

Ra m?t qu? FPT Venture, FPT Accelerator, phát tri?n, nhan gi?ng nh?ng h?t gi?ng c?ng ngh?, h? tr? m?nh m? kh?i nghi?p (Startup), t? ?ó xay d?ng h? sinh thái c?ng ngh?, trong ?ó FPT ?óng vai trò là trung tam k?t n?i.

??i tác c?a FPT: Amazon Web Services, Microsoft, SAP, IBM….

N?NG L?C C?NG NGH?

FPT ?? và ?ang ??y m?nh vi?c xay d?ng nh?ng s?n ph?m, d?ch v? c?ng ngh? có tính ?ng d?ng cao, t??ng thích v?i k? nguyên s? hoá d?a trên n?n t?ng c?ng ngh? m?i nh?: Big Data, IoT, Cloud Computing, Enterprise Mobility…

M?t s? gi?i pháp ?i?n hình:

 • Big Data: FPT Data Management Platform (DMP), Fraud Detection, Personalized eCom…
 • Security: CyRadar
 • Cloud: FPT Public Cloud, Citus Cloud Suite…
 • AI: FPT Drive, Home Security…
 • IoT: Rogo Alpha, Smart Transportation, ADAS…
 • Mobility: FPT Play, eMobiz…
 • eCommerce: Sendo..
 • Smart Solution: eHospital, eGorverment…?

FPT hi?n có s? k?t h?p m?nh m? v?i ??i tác là nh?ng tên tu?i l?n v? c?ng ngh? trên th? gi?i nh?m cùng phát tri?n và mang nh?ng s?n ph?m, d?ch v? c?ng ngh? cao t?i khách hàng toàn c?u. FPT hi?n là Gold partner c?a Microsoft; Advanced Consulting Partner c?a Amazon Web Services (AWS); GE Predix Early Adopter…

V?i s? hi?n di?n t?i 45 qu?c gia, FPT có th? ph?i h?p các ngu?n l?c trên toàn c?u và t?i Vi?t Nam ?? cung c?p d?ch v?/gi?i pháp cho khách hàng m?t cách hi?u qu? nh?t.

T?i Vi?t Nam, FPT có m?t t?i t?t c? 63/63 t?nh thành.? Trên th? gi?i, FPT có m?t t?i 45 qu?c gia thu?c 5 chau l?c.

FPT ho?t ??ng v?i 03 l?nh v?c kinh doanh c?t l?i C?ng ngh?, Vi?n th?ng, Giáo d?c v?i 06 c?ng ty thành viên tr?c thu?c:

1. Kh?i C?ng ngh?: C?ng ty Ph?n m?m FPT, C?ng ty H? th?ng Th?ng tin FPT
2. Kh?i vi?n th?ng: C?ng ty Vi?n th?ng FPT, C?ng ty D?ch v? Tr?c tuy?n FPT
3. Kh?i Giáo d?c và khác: C?ng ty Giáo d?c FPT, C?ng ty ??u t? FPT

T? ch?c giáo d?c FPT

Thành l?p n?m 1999, tr?i qua 18 n?m hình thành – xay d?ng – phát tri?n, T? ch?c giáo d?c FPT ?? tr? thành h? th?ng giáo d?c l?n c?a Vi?t Nam, g?m các h? giáo d?c ?ào t?o THPT, Cao ??ng, ??i h?c, sau ??i h?c, ?ào t?o ngh?, ?ào t?o dành cho kh?i doanh nghi?p… và các d? án ??m t?o. Hi?n Kh?i ?? ??t quy m? h?n 1.000 cán b?, gi?ng viên và g?n 20.000 h?c sinh, sinh viên, h?c viên ? t?t c? các h? ?ào t?o.

V?i ??nh h??ng iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega], T? ch?c Giáo d?c FPT k? v?ng ??a giáo d?c Vi?t Nam c?nh tranh trên t?m khu v?c và th? gi?i. M?c tiêu ??n n?m 2020 có 150.000 sinh viên, trong ?ó sinh viên n??c ngoài chi?m 15%.

S? m?nh c?a T? ch?c giáo d?c?FPT (FPT Education) là cung c?p n?ng l?c c?nh tranh toàn c?u cho ng??i h?c, góp ph?n m? mang b? c?i trí tu? ??t n??c.

S? khác bi?t c?a T? ch?c giáo d?c FPT là ??i m?i sáng t?o, ?ào t?o theo hình th?c liên k?t ch?t ch? v?i các doanh nghi?p CNTT, g?n ?ào t?o v?i th?c ti?n, v?i nghiên c?u – tri?n khai và các c?ng ngh? hi?n ??i nh?t.

??i h?c FPT

??i h?c FPT ???c thành l?p ngày 8/9/2006 theo Quy?t ??nh s? 208/2006/Q?-TTg c?a Th? t??ng Chính ph? và ho?t ??ng theo Quy ch? t? ch?c và ho?t ??ng c?a Tr??ng ??i h?c t? th?c theo Quy?t ??nh s? 61/2009/Q?-TTg ban hành ngày 17/4/2009 c?a Chính ph?.

S? m?nh c?a ??i h?c FPT là ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao trong giai ?o?n h?i nh?p, cung c?p n?ng l?c c?nh tranh toàn c?u cho ng??i h?c, góp ph?n m? mang b? c?i trí tu? ??t n??c. Khác bi?t trong ph??ng pháp ?ào t?o c?a ??i h?c FPT là g?n k?t ch?t ch? v?i các doanh nghi?p, ?ào t?o theo ch??ng trình chu?n c?ng ngh? qu?c t?, thành th?o hai ngo?i ng?, rèn luy?n k? n?ng m?m, ?chú tr?ng phát tri?n con ng??i toàn di?n, hài hòa.

M?c tiêu tr??c m?t c?a Tr??ng ??i h?c FPT là ?ào t?o và cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao chuyên ngành CNTT, Kinh t?, M? thu?t và các nhóm ngành khác cho các doanh nghi?p trong n??c c?ng nh? các t?p ?oàn th? gi?i.

98% sinh viên ra tr??ng có vi?c làm v?i m?c l??ng trung bình là 8,3 tri?u ??ng; 19% c?u sinh viên làm vi?c t?i n??c ngoài; 100% sinh viên có c? h?i làm vi?c t?i T?p ?oàn FPT.