Gi?ng d?y

Gi?ng viên là m?t trong nh?ng thành t? r?t quan tr?ng quy?t ??nh ch?t l??ng ?ào t?o c?a m?t tr??ng ??i h?c.

广西快3精准计划网Hi?n nay có m?t s? tiêu chu?n qu?c t? v? s? ph?m nh? IBSTPI (International Board of Standards for Training, Perfomance and Instruction) ???c ??i h?c FPT áp d?ng, t?p hu?n ??u vào cho gi?ng viên.

Tr??ng yêu c?u các gi?ng viên ph?i lu?n lu?n c?p nh?t ki?n th?c và tham gia các k? thi, ??ng th?i ch?p nh?n s? ?ánh giá th??ng xuyên c?a H?i ??ng khoa h?c và sinh viên. ?a s? gi?ng viên c?a ??i h?c FPT có b?ng trên ?H, nh?ng ng??i ch?a có b?ng trên ?H ??u ?? có tham niên gi?ng d?y.

广西快3精准计划网Gi?ng viên, chuyên gia n??c ngoài s? chi?m m?t t? l? ?áng k? t?i ??i h?c FPT. Ph? trách các b? m?n ti?ng Anh, ti?ng Nh?t là ng??i n??c ngoài, có tham niên gi?ng d?y và qu?n ly gi?ng d?y trên n?m n?m.

H?c t?p:

广西快3精准计划网Ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng ???c chia thành 4 giai ?o?n c? b?n:

  1. Giai ?o?n chu?n b?: sinh viên h?c ti?ng Anh t?p trung, tham gia tu?n l? ??nh h??ng, tháng Rèn luy?n t?p trung và các K? n?ng m?m v? ph??ng pháp h?c t?p ? b?c ??i h?c.
  2. Giai ?o?n 2: sinh viên ???c trang b? ki?n th?c chuyên ngành, giáo d?c th? ch?t và các k? n?ng phát tri?n cá nhan. ??c bi?t sinh viên s? h?c thêm m?t ngo?i ng? t? ch?n là ti?ng Trung ho?c Ti?ng Nh?t.
  3. Giai ?o?n 3: ch??ng trình Th?c t?p doanh nghi?p (On-the-Job-Training, OJT). Sinh viên ???c g?i ?i th?c t?p t?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c, ???c tham gia làm vi?c trong các d? án và rèn luy?n trong m?i tr??ng làm vi?c th?c t?.
  4. Giai ?o?n 4: sinh viên quay v? tr??ng, ch?n chuyên ngành h?p và làm lu?n án t?t nghi?p.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *