V?n hóa ???c xem là m?t ph?n kh?ng th? thi?u ki?n t?o nên?m?t t?p th?, m?t m?i tr??ng giáo d?c. V?n hóa chính là?s?c m?nh thúc ??y m?i cá nhan trong m?t t?p th??kh?ng ng?ng n? l?c, sáng t?o vì l?i ích chung?và nh?ng giá tr? mà ng??i h?c, ng??i làm h??ng t?i.

Minh b?ch, trung th?c, t?n tr?ng cá nhan trên tinh th?n ??i m?i, sáng t?o là nét v?n hóa n?i b?t trong Kh?i?Giáo d?c FPT.

Minh b?ch

M?i tr??ng giáo d?c c?a FPT lu?n ?? cao tính trong s?ch, minh b?ch. T?i Kh?i?Giáo d?c FPT, h?c viên, h?c sinh, sinh viên, ph? huynh và H?i ph? huynh kh?ng có ngh?a v? và c?ng kh?ng ???c bi?u quà cho cán b?, gi?ng viên. Kh?ng bi?u t?ng quà l?nh ??o c?ng là nh?ng n?i dung ???c m?i ng??i trong FE tuan th? và c?m th?y hài lòng v?i m?i tr??ng làm vi?c c?a mình. ?ay là m?t nét v?n hóa ??c tr?ng c?a FPT nói chung và Kh?i?Giáo d?c FPT nói riêng.

Trung th?c

广西快3精准计划网Xay d?ng m?i tr??ng ?ào t?o lành m?nh cho ng??i d?y và ng??i h?c là ?i?u lu?n ???c Kh?i?Giáo d?c FPT chú tr?ng. Bên c?nh kêu g?i h?c sinh, sinh viên kh?ng gian d?i d??i m?i hình th?c trong h?c t?p, thi c?; các ??n v? trong FE c?ng ??ng th?i ?ng d?ng CNTT ?? phòng ng?a, phát hi?n nh?ng hành vi ch?a trung th?c trong h?c t?p. Ng??i h?c lu?n yên tam ???c ?ánh giá ?úng trình ?? c?a mình và hi?u r? c?n ph?n ??u ?? có k?t qu? h?c t?p t?t h?n.

T?n tr?ng cá nhan

T?n tr?ng cá nhan và ?? cao s? t? l?p là tri?t ly giáo d?c hàng ??u ???c ??t ra t?i Kh?i?Giáo d?c FPT. Ng??i h?c s? ???c trang b? nh?ng k? n?ng ?? nh?n th?c và t?n tr?ng chính mình, t?n tr?ng ng??i khác và t?n tr?ng c?ng ??ng. Kh?ng ch? có kênh riêng ?? chia s?, h?c sinh – sinh viên còn ???c t?o ?i?u ki?n ?? ??i tho?i tr?c ti?p v?i L?nh ??o Nhà tr??ng, ???c l?ng nghe và gi?i ?áp.

??i m?i

广西快3精准计划网??i m?i là Tinh th?n ??i m?i, bao g?m:?H?c hành, Sáng t?o và STCo (là s? hài h??c, hóm h?nh ??c tr?ng c?a ng??i FPT). ? Kh?i?Giáo d?c FPT t? l?nh ??o, cán b?, gi?ng viên???n h?c viên, sinh viên?h?c sinh ??u ???c khuy?n khích kh?ng ng?ng h?c h?i ?? tránh suy ngh? theo l?i mòn, n? l?c d?n ??u v? c?ng ngh? m?i, s?n ph?m m?i, ph??ng th?c qu?n tr?/kinh doanh m?i.

??ng ??i

??ng ??i là Tinh th?n ??ng ??i, bao g?m:???ng tam, T?p th? và Chan tình. ? FPT nói chung và Kh?i?Giáo d?c FPT nói riêng, m?i thành viên ??u ???c quan tam, giúp ??, s? chia và cùng ??ng tam h??ng ??n m?t m?c tiêu chung vì s? thành c?ng c?a ng??i h?c?và s? phát tri?n tr??ng t?n c?a m?i tr??ng giáo d?c.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *