??i h?c FPT??ang là m?t ?i?m ?i?m ??n thú v? c?a du h?c Vi?t Nam. Hàng n?m, Tr??ng ?ón nh?n h?n 400 l??t sinh viên qu?c t? t? 19 n??c trên th? gi?i nh? Pháp, M?, Australia, ??c, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Brunei, Lào… ??n h?c t?p và trao ??i v?n hóa. Nhà tr??ng hi?n có 140 sinh viên qu?c t? theo h?c các ch??ng trình dài h?n bao g?m h? ?ào t?o c? nhan ngành k? thu?t ph?n m?m, c? nhan qu?n tr? kinh doanh và th?c s? k? thu?t ph?n m?m. Trong ?ó, riêng h? c? nhan có 83 sinh viên. M?i ?ay, ?? có 23 sinh viên qu?c t? ??u tiên tham gia b?o v? ?? án t?t nghi?p ch??ng trình c? nhan t?i tr??ng.??ay chính là l?i th? cho các sinh viên Vi?t Nam ?ang theo h?c t?i tr??ng khi ???c ti?p c?n v?i m?t m?i tr??ng qu?c t? ?a v?n hóa

Sinh viên ??i h?c FPT?có nhi?u c? h?i sang Nh?t B?n, Pháp, B? ?ào Nha, ??c, Singapore, Brunei, ?n ??… ?? h?c t?p ng?n ng?, trao ??i v?n hóa c?ng nh? th?c t?p 6-8 tháng. Bên c?nh ?ó, nhà tr??ng còn th??ng xuyên t? ch?c nh?ng ho?t ??ng giao l?u v?n hóa dành cho sinh viên qu?c t? – sinh viên Vi?t Nam ngay t?i tr??ng. ?ay là c? h?i t?t ?? sinh viên cùng h?c h?i và k?t n?i.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *