• Phó Ch? t?ch H?QT –
 • Các ?y viên H?QT:
  • – Ch? t?ch H?QT T?p ?oàn FPT
  • – TG? T?p ?oàn FPT
  • – Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c FPT.

  TS. Lê Tr??ng Tùng, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? nhi?m k? 2016-2025广西快3精准计划网?c?a Tr??ng ??i h?c FPT, t?t nghi?p ??i h?c t?i khoa Toán, ??i h?c T?ng h?p Mat-xc?-va mang tên L?-m?-n?-x?p (MGU), b?o v? Lu?n án Ti?n s? t?i H?c vi?n k? thu?t quan s?. ?ng còn là T?ng Giám ??c H?c vi?n qu?c t? FPT, Ch? t?ch H?i tin h?c TP. H? Chí Minh (HCA), Phó Ch? t?ch H?i tin h?c Vi?t Nam (VAIP), ??i bi?u H?ND TP. H? Chí Minh. T? ngày 20/4/2012, ?ng ???c b?u làm Phó Ch? t?ch Hi?p h?i các tr??ng ?H-C? ngoài c?ng l?p. TS. Lê Tr??ng Tùng ??ng th?i gi? ch?c v? Hi?u tr??ng ??i h?c FPT trong g?n hai nhi?m k? t? n?m 2005 – 2014.

  TS Lê Tr??ng Tùng ??ng th?i là thành viên c?a H?i ??ng qu?c gia Giáo d?c và Phát tri?n nhan l?c nhi?m k? 2016-2021 và là Ch? nhi?m CLB các Tr??ng ??i h?c – Cao ??ng Ngoài c?ng l?p t? n?m 2019.

  TS Lê Tr??ng Tùng

  Phó Ch? t?ch H?QT là TS. Nguy?n Thành Nam – thành viên H?i ??ng Qu?n tr?, nguyên T?ng Giám ??c t?p ?oàn FPT. ?ng có h?c v? Ti?n s? Toán t?i Liên X?.

  BAN GIáM HI?U

  Ban Giám hi?u c?a Tr??ng ??i h?c FPT có ch?c n?ng ?i?u hành tr?c ti?p các ho?t ??ng c?a Tr??ng.

  广西快3精准计划网Ban Giám hi?u g?m:

  1. Hi?u tr??ng – TS. Nguy?n Kh?c Thành

  TS. Nguy?n Kh?c Thành – Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c FPT, là Hi?u tr??ng nhi?m k? III c?a Tr??ng ??i h?c FPT.

  广西快3精准计划网TS Nguy?n Kh?c Thành

  广西快3精准计划网TS. Nguy?n Kh?c Thành sinh n?m 1964, nguyên là h?c sinh chuyên toán ??i h?c T?ng h?p Hà N?i, t?t nghi?p ??i h?c và nh?n b?ng ti?n s? Toán ly n?m 1990 t?i ??i h?c T?ng h?p Lomonoxop (Nga).

  ?ng tham gia làm ph?n m?m t?i FPT t? n?m 1991, tham gia thành l?p và v?n hành H? th?ng ?ào t?o L?p trình viên qu?c t? FPT-Aptech t? 1999. ?ng ??m nhi?m v? trí Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ?H FPT t? 2006 ??n 2014, t? 2014 ??n 2016 là Phó T?ng giám ??c FPT kiêm Hi?u tr??ng Tr??ng ?ào t?o Cán b? FPT.

  Ngày 02/12/2016, TS. Nguy?n Kh?c Thành ???c UBND TP. Hà N?i ra quy?t ??nh c?ng nh?n gi? ch?c v? Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c FPT theo ?? ngh? c?a H?i ??ng qu?n tr? FPT và ??i h?c FPT.

  广西快3精准计划网2. Phó Hi?u tr??ng:

  • TS. Tr?n Ng?c Tu?n
  • ThS. Nguy?n Xuan Phong
  • TS. Nguy?n Kim ánh
  • TS. Nguy?n Vi?t Th?ng