Giao l?u v?n hóa Vi?t – Sing: “Sinh viên ??i h?c FPT r?t than thi?n, c?i m? và k?t n?i”

“Sinh viên ??i h?c FPT r?t than thi?n, lu?n c?i m? và bi?t t?o ra s? k?t n?i gi?a m?i ng??i” – ?ó là nh?n ??nh chung c?a nhi?u b?n sinh viên Tr??ng Temasek Polytechnic Singapore khi tham gia ho?t ??ng trao ??i v?n hóa t?i tr??ng ??i h?c FPT v?a qua. Các b?n sinh viên 2 n??c ?? có d?p tham quan ??i h?c FPT, giao l?u, chia s? v? ??c tr?ng c?a m?i qu?c gia qua nh?ng ho?t ??ng thú v?.

广西快3精准计划网Tr??ng Temasek Polytechnic, thành l?p n?m 1990, là tr??ng cao ??ng qu?c l?p danh ti?ng v?i ch?t l??ng giáo d?c, k?t h?p hoàn h?o gi?a ly thuy?t và th?c hành, có kho?ng 15000 siên viên ?? và ?ang theo h?c. Tr??ng ?ào t?o ?a d?ng chuyên nghành thu?c các l?nh v?c nh?: Khoa h?c ?ng d?ng; Kinh t?; Thi?t k?; K? thu?t; C?ng ngh? th?ng tin… Sinh viên t?t nghi?p lu?n ???c các nhà tuy?n d?ng tìm ki?m và ?ánh giá cao vì h? nhanh chóng hoà nh?p ???c các nhà tuy?n d?ng tìm ki?m và ?ánh giá cao vì h? nhanh chóng hoà nh?p v?i m?i tr??ng làm vi?c.

广西快3精准计划网Ch??ng trình giao l?u v?n háa ???c chia thành nhi?u ho?t ??ng nh?: Tham quan khu?n viên tr??ng ??i h?c FPT, thuy?t trình gi?i thi?u v? các nét ??c tr?ng c?a m?i qu?c gia? và cùng nhau v? bi?u t??ng c?a 2 ??t n??c.

Các b?n sinh viên ??n t? Singapore t? ra thích thú v?i thi?t k? ??c ?áo t? bên ngoài ??n bên trong c?a tr??ng ??i h?c FPT, c? s? v?t ch?t ???c trang trí hi?n ??i, n?ng ??ng l?i g?n g?i v?i thiên nhiên. ?ay kh?ng ch? là n?i check in s?ng ?o “c?c ch?t” mà còn là m?i tr??ng h?c t?p ly t??ng ?? phát huy h?t kh? n?ng c?a sinh viên. Trong chuy?n tham quan, các ng??i b?n ngo?i qu?c còn ???c gi?i thi?u v? nh?ng nét ??c ?áo c?a c?a ??i h?c FPT th?ng qua l?i d?n c?a chính các b?n sinh viên tr??ng F.

??c bi?t, các b?n sinh viên 2 n??c ?? có d?p ???c gi?i thi?u v? nh?ng ??c tr?ng c?a n??c mình tr??c nh?ng ng??i b?n ngo?i qu?c. N?u nh? Vi?t Nam có nh?ng danh lam th?ng c?nh n?i ti?ng, nh?ng nét ??c ?áo trong ?m th?c Vi?t v?i nh?ng món ?n có 1 kh?ng 2, thì Singapore mang nét ??c ?áo là s? giao thoa v?n hóa c?a 3 n??c: Trung Qu?c, Malaysia và ?n ??. Nh?ng nét khác bi?t trong v?n hóa c?a 2 n??c ?? mang ??n s? hào h?ng cho các b?n sinh viên và kh?ng khí s?i n?i su?t ch??ng trình.

Sau màn gi?i thi?u, các b?n sinh viên ?? tr? tài h?i h?a khi cùng nhau v? nh?ng bi?u t??ng quen thu?c c?a 2 n??c C? qu?c gia, hoa Sen hay t??ng Merlion… Nh?ng chi?c nón lá ???c bi?n hóa nhi?u màu s?c và hình ?nh s?ng ??ng mang tinh th?n giao l?u v?n hoa sau s?c và y ngh?a. Ho?t ??ng ?? ?? l?i nhi?u c?m xúc cho t?t c? các b?n sinh viên tham gia.

B?n Andrade Dan Aaron Estrella, sinh viên Temasek Polytechnic ?? chia s?: “?ay là l?n ??u tiên mình ??n v?i Vi?t Nam. Sau chuy?n tham quan này mình có ni?m tin m?nh li?t là ??i h?c FPT là m?t ??i h?c r?t có ti?m n?ng b?i vì sinh viên FPT r?t than thi?n, lu?n c?i m? và bi?t t?o ra s? k?t n?i gi?a m?i ng??i. Mình th?t s? r?t c?m ?n l?i m?i c?a ??i h?c FPT ?? g?i ??n tr??ng Temasek ?? t?i mình có chuy?n ?i ??n Vi?t Nam l?n ??u tiên. Mình r?t bi?t ?n vì ?i?u này”.

Bên c?nh ?ó là l?i nh?n nh? v?i tr??ng c?a b?n Miquail B Mohd Zainal c?ng ??n t? tr??ng Temasek:?“?ay là l?n ??u tiên mình t?i Vi?t Nam và ?? nh?n ???c s? h??ng d?n nhi?t tình c?a ng??i Vi?t Nam, t? vi?c h??ng d?n t?i mình ??t phòng th?ng qua ?i?n tho?i. Các b?n r?t than thi?n, c?m ?n các b?n? ?? mang ch??ng trình này ??n cho t?i tui và d?n chúng t?i ?i tham quan tr??ng. T?i r?t vui vì ?? có thêm ???c nhi?u b?n”.

V? phía Vi?t nam, b?n Nguy?n Th? H?i Ph??ng, sinh viên K14 ngành Qu?n tr? kinh doanh – Kinh doanh qu?c t?: “Qua bu?i giao l?u h?m nay thì mình ?? bi?t thêm r?t nhi?u th? v? Singapore nh? là ?m th?c, các ngày l?, v?n hoá… ??c bi?t là mình ?? có thêm m?t vài ng??i b?n m?i n?a”.

Nguy?n Ng?c Thanh Th?o, sinh viên K15 ngành Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n:?“Ti?ng Anh c?a ng??i Sing t??ng ??i khó nghe h?n so v?i nh?ng gi?ng em t?ng ???c h?c và ti?p xúc. Chính vì v?y mà em xem ?ay nh? m?t c? h?i ?? tr?i nghi?m và trau d?i thêm v?n ti?ng Anh c?a mình”.

广西快3精准计划网Mang trong mình s? m?nh ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao trong quá trình h?i nh?p, ??i h?c FPT lu?n t?o ?i?u ki?n cho sinh viên ti?p xúc v?i n?n v?n hóa các n??c. Nh?ng ch??ng trình giao l?u v?n hóa lu?n là san ch?i b? ích, lu?n là c? h?i ?? sinh viên FPT trau d?i ki?n th?c và phát tri?n k? n?ng, ngày càng hoàn thi?n b?n than ?? tr? thành m?t c?ng dan toàn c?u.

FU HCM

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *