广西快3精准计划网96% sinh viên ??i h?c FPT có vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng bình quan là 8,3 tri?u ??ng/tháng, 19% c?u sinh viên làm vi?c t?i n??c ngoài, 100% sinh viên có c? h?i làm vi?c t?i T?p ?oàn FPT.

广西快3精准计划网Nh?ng con s? bi?t nói ?ó th? hi?n n? l?c c?a nhà tr??ng trong vi?c? mong mu?n sinh viên FPT ???c chu?n b? hành trang v?ng vàng ?? làm vi?c nh? nh?ng chuyên gia th?c th?, có th? n?m b?t và ?áp ?ng nh?ng c? h?i ngh? nghi?p tuy?t v?i, kh?ng ch? ? khu v?c chau á mà còn m? ra nhi?u c? h?i h?n n?a ? th? tr??ng lao ??ng M?, chau ?u và các qu?c gia phát tri?n khác.

广西快3精准计划网Vì sao 13,000 sinh viên ch?n theo h?c t?i ??i h?c?

Danh ti?ng v? ch?t l??ng ?ào t?o

广西快3精准计划网T? n?m 2012, tru???ng ?a?i ho?c FPT ?u???c co?ng nh??n xê?p ha?ng Ba Sao theo chua?n qu??c tê? QS Stars cu?a ca?c tru???ng ?a?i ho?c tre?n thê? gi??i. N?m 2015, ??i h?c FPT v?a hoàn t?t tái ki?m ??nh QS và t?ng t? 408 ?i?m n?m 2012 lên 472 ?i?m n?m 2015; trong ?ó ??t N?m Sao cho 4 tiêu chí quan tr?ng: Vi?c làm, ?ào t?o, C? s? v?t ch?t và Trách nhi?m x? h?i.

Xê?p ha?ng QS la? m??t ?iê?u ki??n ?ê? kh??ng ?i?nh vi? thê? va? danh tiê?ng, ???ng th??i go?p pha?n kho?ng nho? na?ng cao gia? tri? b??ng ca?p cu?a sinh vie?n ?a? va? ?ang theo ho?c ta?i tru???ng. Ngoài ra, ?H FPT còn nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng danh ti?ng nh? l?t vào Top 1.000 tr??ng ?ào t?o QTKD t?t nh?t th? gi?i theo x?p h?ng c?a t? ch?c x?p h?ng giáo d?c Eduniversal (M?); là m?t trong ba tr??ng ?ào t?o Qu?n tr? kinh doanh t?t nh?t Vi?t Nam 2 n?m liên ti?p (2013 – 2014), c?ng theo x?p h?ng c?a Eduniversal

M?i tr??ng qu?c t? ngay t?i san nhà

T?i tr??ng ??i h?c FPT, vi?c h?c kh?ng ch? là sách v?, c?ng ngh?, mà còn là v?n hóa, con ng??i, và nh?ng giá tr? nhan v?n trong cu?c s?ng.

“Du h?c” ngay trong th?i gian h?c t?i tr??ng ??i h?c FPT kh?ng còn là chuy?n l?. T?i tr??ng ??i h?c FPT, c? 5 sinh viên thì có 1 ng??i ???c t?o ?i?u ki?n ra n??c ngoài h?c t?p theo các ch??ng trình trao ??i sinh viên, h?c ti?ng Anh ? n??c ngoài, th?c t?p, h?i th?o, h?i ngh?, các ho?t ??ng h?p tác qu?c t?… ngay trong quá trình theo h?c t?i tr??ng.

Sau 10 n?m thành l?p, tr??ng ??i h?c FPT ?? tri?n khai ch??ng trình h?p tác v?i h?n 60 tr??ng thu?c 27 n??c trên th? gi?i và s? m? r?ng trong t??ng lai.

广西快3精准计划网Trong ??nh h??ng giáo d?c c?a mình, ??i h?c FPT lu?n chú tr?ng qu?c t? hóa, góp ph?n ??a Vi?t Nam tr? thành qu?c gia “xu?t kh?u giáo d?c”. S? có m?t c?a 19 qu?c gia và n?n v?n hóa khác nhau ? ??i h?c FPT Hòa L?c là n? l?c c?a nhà tr??ng ?? sinh viên kh?ng ch? ???c “qu?c t? hóa” t? các ch??ng trình giao l?u trao ??i v?n hóa, h?c thu?t v?i các tr??ng ??i h?c ??i tác mà còn ???c tr?i nghi?m m?i tr??ng qu?c t? ngay t?i san nhà.

Th?c t?p th?c t? t?i doanh nghi?p

广西快3精准计划网??i h?c FPT hi?n ?ang là m?i tr??ng ?ào t?o duy nh?t trong ?ó doanh nghi?p ?óng vai trò trung tam cho m?i ho?t ??ng ??i m?i trong ?ào t?o.

广西快3精准计划网Tiên phong áp d?ng m? hình On-the-Job Training t?i doanh nghi?p, ngay t? n?m th? ba, 100% sinh viên c?a tr??ng b?t bu?c ph?i tr?i qua giai ?o?n th?c t?p t? 4 ??n 8 tháng t?i các doanh nghi?p thành viên c?a T?p ?oàn FPT. D?a trên th?a thu?n h?p tác gi?a ??i h?c FPT và các c?ng ty ??i tác, sinh viên s? ???c tham gia vào các d? án ?? c? xát h?c h?i và tích l?y kinh nghi?m th?c t?. ?ay là m?t trong nh?ng l?i th? c?nh tranh tiêu bi?u c?a sinh viên ??i h?c FPT trên th? tr??ng lao ??ng hi?n nay.

S? k?t h?p gi?a nghiên c?u? ly thuy?t và ?ng d?ng th?c hành là m?t trong nh?ng chu?n m?c ?ào t?o hi?n ??i, ?? xay d?ng nên danh ti?ng cho các sinh viên ??i h?c FPT ngay t? khi còn ?ang b?o v? ?? án t?t nghi?p, giúp h? thành nh?ng ?ng c? viên h?t s?c sáng giá và ?áng s?n lùng nh?t hi?n nay. Kh?ng gia nh?p vào ??i ng? làm vi?c cho các c?ng ty ?a qu?c gia, nhi?u sinh viên ??i h?c FPT ?? t? tin ch?n con ???ng kh?i nghi?p, t? ??ng ra thành l?p doanh nghi?p c?a riêng mình và g?t hái ???c nh?ng thành t?u ban ??u ?áng khích l?.

C? h?i vi?c làm toàn c?u

M?i sinh viên sau khi t?t nghi?p, bên c?nh n?ng l?c chuyên m?n, thành th?o ngo?i ng?, hoàn thi?n v? k? n?ng m?m, còn có m?t ph?ng v?n hóa ?a d?ng và v?n s?ng th?c t? phong phú, ?áp ?ng ???c yêu c?u ngày càng kh?t khe c?a các nhà tuy?n d?ng ??n t? các c?ng ty trong n??c và qu?c t?.

Bên c?nh vi?c h?c t?p ki?n th?c, sinh viên ??i h?c FPT còn ???c h? tr? t?i ?a v? vi?c làm và k?t n?i c?ng ??ng c?u sinh viên th?ng qua B? ph?n h? tr? vi?c làm (Placement & Alumni) thu?c Phòng C?ng tác sinh. B? ph?n này c?ng h? tr? ?ào t?o cho sinh viên các k? n?ng vi?t CV hi?u qu?, bí quy?t ?? t?a sáng trong bu?i ph?ng v?n, cách xay d?ng th??ng hi?u cá nhan, bí quy?t ?àm phán l??ng v?i nhà tuy?n d?ng…giúp sinh viên th? hi?n t?t nh?t tr??c m?t nhà tuy?n d?ng

广西快3精准计划网Kh?ng d?ng l?i ? nh?ng bu?i ?ào t?o n?i b?, nhà tr??ng còn th??ng xuyên t? ch?c các bu?i t?a ?àm v?i các chuyên gia ??u ngành trong n??c và qu?c t?. Ngày h?i vi?c làm c?ng ???c ??i h?c FPT t? ch?c ??nh k? song song v?i các ??t b?o v? khóa lu?n nh?m m? ra nhi?u c? h?i ngh? nghi?p cho sinh viên v?i m?c thu nh?p cao và có kh? n?ng làm vi?c t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i.

?? có 2 bình lu?n trong “Vì sao nên h?c t?i ??i h?c FPT

  • Chào em. Hi?n t?i tr??ng ?ang xét các kh?i A, A1, D1, D90, D96 em nhé. Em mu?n tìm hi?u ngành nào v?y em? Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *