B?o v? ?? án t?t nghi?p

Khóa lu?n t?t nghi?p ???c coi là m?t h?c ph?n b?t bu?c ??i v?i t?t c? sinh viên và có kh?i l??ng kh?ng quá 10 tín ch?.

广西快3精准计划网?i?u ki?n ??ng ky ?? tài khóa lu?n t?t nghi?p, sinh viên ph?i hoàn thành:

广西快3精准计划网Giai ?o?n 3 (On the job trainning – Th?c t?p th?c t? t?i doanh nghi?p)

Tích l?y ?? 80% s? tín ch? trên t?ng s? tín ch? c?a ch??ng trình ?ào t?o (kh?ng k? Giáo d?c th? ch?t và OJT)

广西快3精准计划网Th?i gian và các n?i dung yêu c?u v? khóa lu?n ???c quy ??nh trong ?? c??ng m?n h?c Khóa lu?n.

Sinh viên sau khi hoàn thành khóa lu?n t?t nghi?p, ??m b?o ??y ?? các quy ??nh khóa lu?n t?t nghi?p và ???c gi?ng viên h??ng d?n ??ng y, s? tham gia b?o v? khóa lu?n t?t nghi?p.

Khóa lu?n t?t nghi?p ???c c?ng nh?n là ??t ho?c kh?ng ??t theo quy ??nh trong ?? c??ng m?n h?c khóa lu?n t?t nghi?p.

Vi?c ch?m b?o v? khóa lu?n t?t nghi?p do H?i ??ng b?o v? t?t nghi?p c?a Tr??ng th?c hi?n.

Sinh viên ???c quy?n ??ng ky b?o v? l?n 2 n?u l?n 1 kh?ng ??t và ???c giáo viên h??ng d?n ??ng y, ho?c mu?n c?i thi?n ?i?m.

广西快3精准计划网Sinh viên kh?ng ??t khóa lu?n t?t nghi?p sau 2 l?n b?o v? c?n ??ng ky làm l?i khóa lu?n t?t nghi?p theo quy ??nh c?a h?c ph?n kh?ng ??t.

?i?m c?a khóa lu?n t?t nghi?p ???c tính vào ?i?m trung bình tích l?y cho toàn khóa h?c.

L? t?t nghi?p

Sinh viên ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n sau thì ???c xét c?ng nh?n t?t nghi?p:

广西快3精准计划网T?i th?i ?i?m xét t?t nghi?p kh?ng b? truy c?u trách nhi?m hình s?

Có các ch?ng ch? hoàn thành các h?c ph?n ?i?u ki?n (ti?ng Anh, Giáo d?c qu?c phòng, Giáo d?c th? ch?t, Th?c t?p th?c t? t?i doanh nghi?p…)

广西快3精准计划网Hoàn thành ?? kh?i l??ng tín ch? tích l?y quy ??nh trong ch??ng trình ?ào t?o và có ?i?m trung bình tích l?y (v?i các h?c ph?n t?i Tr??ng) ??t t? 5.0 tr? lên.

广西快3精准计划网Hoàn thành các ngh?a v? ??i v?i Nhà tr??ng nh? tài chính, th? vi?n, h? s?…

Sinh viên ch?a t?t nghi?p ???c c?p gi?y ch?ng nh?n v? các h?c ph?n ?? h?c và ??t t?i Tr??ng.

H?ng t?t nghi?p c?a nh?ng sinh viên có k?t qu? h?c t?p toàn khóa lo?i xu?t s?c và gi?i s? gi?m ?i m?t m?c n?u b? k? lu?t t? m?c c?nh cáo c?p tr??ng tr? lên trong th?i gian h?c.

Sinh viên ???c nh?n b?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m sau 30 ngày k? t? ngày b?o v? xong khóa lu?n t?t nghi?p và ???c ?ánh giá ??t.

B?n g?c b?ng t?t nghi?p ch? ???c c?p m?t l?n. Sinh viên m?t b?n g?c ch? ???c c?p b?n sao. Sinh viên ph?i tr?c ti?p nh?n b?n g?c b?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m, ky xác nh?n vào s? giao nh?n b?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m b?n g?c. Tr??ng h?p nh?n thay ph?i có ?y quy?n b?ng v?n b?n có ch?ng th?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

广西快3精准计划网L? t?t nghi?p di?n ra luan phiên gi?a các phan hi?u Hòa L?c, Hà N?i, ?à N?ng và TP.HCM trong n?m. Nhà tr??ng s? th?ng báo và g?i th? m?i d? L? t?t nghi?p cho tan khoa th?ng qua email và s? ?i?n tho?i các b?n ??ng ky tr??c ?ó.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *