M?t ngày c?a sinh viên ??i h?c FPT Hòa L?c, Hà N?i

7:30 sáng: ?i h?c nào…!

Th?i gian h?c t?p trên l?p c?a sinh viên s? di?n ra trong 2-3 ti?t h?c. M?i ti?t kéo dài 90 phút, b?t ??u t? 7h30 và k?t thúc lúc 17h20 hàng ngày. Ngoài kho?ng th?i gian h?c trên l?p là kho?ng th?i gian t? h?c ho?c làm vi?c theo nhóm. Sinh viên có th? ng?i ? b?t k? ?au trong khu?n viên tr??ng ?? h?c và làm vi?c nhóm:

 • Th? vi?n
 • Khu t? h?c
 • Gh? ?á san tr??ng
 • S?nh gi?ng ???ng
 • Phòng h?c
 • C?n tin
 • Ky túc xá

11h-13h: ?n tr?a và ngh? ng?i

广西快3精准计划网Th?ng th??ng, sinh viên ??i h?c FPT s? k?t thúc gi? h?c chính khóa vào kho?ng 5h20 chi?u. Sau kho?ng th?i gian này, là th?i gian các b?n sinh viên có th? dành cho các ho?t ??ng th? d?c th? thao và sinh ho?t t? do trong khu?n viên tr??ng. Sinh viên ???c t? ch?n các m?n th? thao yêu thích nh? bóng ?á, bóng bàn, tr??t Patin, bóng r?,…. Ngoài ra sinh viên còn ???c s? d?ng mi?n phí phòng t?p th? hình v?i ??y ?? các thi?t b? hi?n ??i, san tr??t bang nhan t?o, nhà t?p v? Vovinam… hay sinh ho?t theo nhóm t?i Street work out, san t?p nh?y,…

18:00 Kho?ng th?i gian s?i ??ng nh?t trong ngày

广西快3精准计划网Bu?i t?i là kho?ng th?i gian t? h?c c?a sinh viên. Th?ng th??ng, n?u sinh viên tham gia các cau l?c b? thì s? dành th?i gian 2 ti?ng/1 bu?i/tu?n ?? tham gia sinh ho?t các CLB. ??i h?c FPT Hà N?i hi?n có g?n 40 CLB sinh viên sinh khác nhau sinh ho?t ? r?t nhi?u m?ng. M?i sinh viên ???c l?a ch?n sinh ho?t t?i nhi?u CLB khác nhau tùy vào s? thích. C?ng vào kho?ng th?i gian này, Ph? Hàng Cóc – con ph? ?m th?c duy nh?t c?a sinh viên Hòa L?c ho?t ??ng nh?n nh?p.

广西快3精准计划网K?t thúc m?t ngày dài v?i r?t nhi?u nh?ng ho?t ??ng s?i n?i, sinh viên có th? d?o quanh san tr??ng ?? t?n h??ng kh?ng khí trong lành mát m? tr??c khi tr? v? phòng ngh? ng?i và chu?n b? cho m?t ngày h?c t?p m?i.

 1. ??i s?ng sinh viên:

2.1 Ky túc xá.

M?i phòng t? 3-6 sinh viên v?i khu v? sinh riêng, ??c bi?t các phòng ??u ???c trang b? bình nóng l?nh. T?i các khu kí túc xá sinh viên còn h? th?ng ch?ng cháy và camera d?c hành lang ?? ??m b?o an toàn an ninh kí túc xá.

2.2 Các CLB và c?ng ??ng sinh viên:

广西快3精准计划网Ngoài gi? h?c trên l?p, các CLB t?i tr??ng ??i h?c FPT có th? giúp b?n hòa nh?p vào c?ng ??ng, g?p g? nh?ng ng??i cùng s? thích và nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng ??i h?c c?a b?n.

广西快3精准计划网Nh?ng vai trò trong các CLB khác nhau có th? giúp b?n h?c h?i và th?c hành nhi?u k? n?ng quy giá trong h?c t?p, giao ti?p, rèn luy?n th? ch?t hay v?n hóa.

L?nh v?c CLB
Th? thao Bóng bàn, Bóng chuy?n, Bóng ?á, Bóng r?, Gymnastic, Street work out, Tr??t bang, Vovinam
V?n hóa ngh? thu?t Dango,FTIC ( Nh?c c? dan t?c), Photography, Guitar, Hiphop, K?ch cam, Melody, V?n hóa ngh? thu?t, Dancer port. Junior Yosakoi
H?c t?p và nghiên c?u No shy, Toán, Ti?ng Nh?t, Ti?ng Trung, Tam ly, M?t M?, Robotics
Tình nguy?n iGo, Qu? v? chai
X? h?i và Gi?i trí C? vua, C? vay, Cóc ??c, Sách, Cinema,
K? n?ng và ngh? nghi?p FSIC ( ??u t? ch?ng khoán), Debate, Designers, IS (K? s? Nh?t b?n), Kinh doanh
Các s? ki?n truy?n th?ng khác H?i sinh viên


2.3 Khu liên h?p th? thao:

广西快3精准计划网–? ? ?Hi?n ??i h?c FPT có 3 san bóng ?á tiêu chu?n (ban ngày: T? 05h00- 20h00 mi?n phí; Sau 20h T?i: n?u phát sinh nhu c?u b?t ?i?n phí 200K/gi?).

广西快3精准计划网–???? Nhà Vovinam: Di?n tích ~ 900 m2, s?c ch?a t?i ?a t?i 1 th?i ?i?m 04 l?p (120 SV).

广西快3精准计划网–???? Phòng t?p Gym: S? l??ng thi?t b? t?p, bao g?m các thi?t b? bao g?m các máy t?p ???c thi?t k? ??m b?o phát tri?n th? hình cho ng??i t?p can ??i – toàn di?n. Phát tri?n các nhóm c? l?n c?a c? th?. S? l??ng thi?t b? t?p 10 máy t?p v?i m?c ??u t? ~300.000 VN?. Phòng t?p ???c trang b? g??ng, h? th?ng loa ph?c v? nhu c?u c?a ng??i t?p (mi?n phí).

广西快3精准计划网–???? Nhà Bóng bàn: Hi?n t?i có 6 bàn, sinh viên s? d?ng mi?n phí.

–???? Khu th? thao ?a n?ng: G?m san bóng r?, san bóng chuy?n, khu t?p xà, các máy t?p ngoài tr?i c?ng ???c s? d?ng mi?n phí.

2.4. Th? vi?n:

Th? vi?n Hòa L?c là m?t trong s? nh?ng kh?ng gian h?c t?p “th? m?ng” nh?t c?a ??i h?c FPT Hòa L?c v?i di?n tích th? vi?n là 650m2, trong ?ó có 1 phòng h?c nhóm, 1 phòng nghi?p v?, kho m? ?? sách giáo trình và sách tham kh?o cùng ch? t? h?c ???c thi?t k? sáng t?o v?i s?c ch?a cùng lúc g?n 200 ch?.

Tài nguyên sách:

– S? l??ng ??u sách giáo trình là 226? v?i 21.946 b?n

广西快3精准计划网– S? l??ng ??u sách tham kh?o: 4.665? v?i 9.814 b?n

– S? l??ng ebook: h?n 65.000 b?n và v?n ?ang ti?p t?c c?p nh?t th??ng xuyên (Link: http://library.books24x7.com)

广西快3精准计划网– S? ?? án t?t nghi?p là: 892 link ??c online: http://ds.libol.fpt.edu.vn

– S? ??u Báo – T?p chí: 17

广西快3精准计划网Toàn b? sách c?a h? th?ng th? vi?n ??i h?c FPT ??u là sách nh?p nguyên b?n. Các sinh viên ???c m??n và s? d?ng mi?n phí.

2.5 Khu d?ch v? ?n u?ng:

C?n tin ph?c v? các b?a sáng – tr?a – t?i cho cán b? và sinh viên t?i Hòa L?c t?t c? các ngày trong tu?n tr? ngày l?, T?t, th? 7, CN

Th?i gian ph?c v?:

 • B?a Sáng: 07h00 – 08h30??????????????????????? Giá ti?n/su?t: 20.000VN? – 30.000VN?
 • B?a Tr?a: 11h00 – 13h00??????????????????????? Giá ti?n/su?t: 20.000VN? –?30.000VN?
 • B?a T?i: 17h00 – 19h00??????????????????????? Giá ti?n/su?t: 20.000VN? –?30.000VN?

–???? V?i b?a Sáng, Tr?a và T?i, sinh viên dùng th? ti?n ích.

 • Hi?n t?i TTDVHL h? th?ng bán hàng t? ??ng, các d?ch v? khác t?i Hòa L?c ??u có th? dùng th? th?ng minh ?? thanh toán.

Bên c?nh C?n tin, Ph? Hàng cóc c?ng là m?t nét v?n hóa c?a sinh viên FPT Hòa L?c v?i 14 ki-?t tr?i dài bên c?nh h? n??c th? m?ng. ? ?ay, các món ?n v? cùng phong phú ?a d?ng, h?p v?i tu?i teen mà giá c? l?i v? cùng h?p lí. Ph? Hàng cóc ho?t ??ng t? 5h chi?u ??n 9h t?i các ngày trong tu?n tr? t?i T7.

Ngoài ra, các sinh viên c?ng có th? “??i gió” v?i café và các món ?n t?i Ally coffe và nhà hàng Forrest, hay nhà ?n An Vi?t, Quang Anh, Daily kebab c?ng thu?c khu c?n tin.

广西快3精准计划网Khu mua s?m các d?ch v? khác:

 • Siêu th?: Di?n tích ~ 200 m2 m? c?a t?i 21:00 hàng ngày k? c? th? 7 và ch? nh?t. Bao g?m h?n 2000 m?t hàng ph?c v? nhu c?u c?a SV.
 • D?ch v? gi?t là hay còn g?i Cóc S?ch là khu d?ch v? gi?t là ti?n l?i dành cho sv FU Hòa L?c?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *