Tu?n l? ??nh h??ng – Orientation week là tu?n ??u tiên c?a n?m h?c. ?ay là tu?n l? giúp sinh viên s?m hòa nh?p ???c v?i m?i tr??ng m?i, ??ng th?i cung c?p nh?ng th?ng tin mang tính ??nh h??ng, nh?ng ph??ng pháp c?n thi?t ?? sinh viên b?t b? ng? khi b??c chan vào gi?ng ???ng ??i h?c.

Toàn b? các ho?t ??ng c?a tu?n l? ??nh h??ng ?g?m gi?i thi?u v? T?p ?oàn FPT, v?n hóa FPT; gi?i thi?u v? Tr??ng ?H FPT; tìm hi?u v? các cau l?c b? (CLB) nhà tr??ng; tìm hi?u v? ph??ng pháp h?c t?p ??i h?c; trao ??i kinh nghi?m h?c t?p v?i các c?u sinh viên FPT, Ch??ng trình phát tri?n cá nhan PDP – m?t trong các ho?t ??ng n?i b?t c?a Tr??ng ??i h?c FPT so v?i các tr??ng khác…

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *