K?t thúc m?i h?c k? (m?t n?m có 3 h?c k?, m?i h?c ky kéo dài 4 tháng) nhà tr??ng g?i ??nh k? phi?u h?c t?p c?a sinh viên và B?n tin ph? huynh theo ??a ch? ??ng ky. Ngoài ra, ph? huynh có th? truy c?p vào website jianhuyy.com ho?c?fap.fpt.edu.vn ?? theo d?i ho?t ??ng c?a nhà tr??ng c?ng nh? tình hình h?c t?p c?a sinh viên.

广西快3精准计划网M?i th?c m?c c?n gi?i ?áp, ph? huynh liên h? v? phòng C?ng tác sinh viên t?i Hòa L?c, Hà N?i – 02462914715; t?i TP.HCM – 02854371198.

?? có 12 bình lu?n trong “H??ng d?n dành cho ph? huynh

  • chào ch?
   Ch? ?? l?i các th?ng tin t?i ?ay nh? sau
   H? tên thí sinh
   H? tên Ph? huynh
   S?T:
   T?nh thành gia ?ình sinh s?ng
   tr??ng THPT em theo h?c
   Cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i t? v?n thêm cho gia ?ình ?

  • chào anh ch?
   anh ch? mu?n bi?t k?t qu? h?c t?p c?a em nhà mình
   anh ch? vui lòng liên h? theo ??u s? Hà N?i – 0462914715; t?i TP.HCM – 0854371198.

  • Chào anh, trong tu?n này, nhà tr??ng s? g?i h??ng d?n ??ng nh?p theo ???ng b?u ?i?n v? nhà nhé!

 • T?i mu?n ??ng ky th?ng tin ph? huynh ?? n?m b?t tình hình h?c t?p c?a con
  H? tên thí sinh: D??ng b?o Long
  H? tên ph? huynh: ?inh th? Bích thu?
  S?t: 0912314490
  Thành ph? Hà n?i
  Cháu ?ang theo h?c k14 tr??ng ??i h?c fpt

  • Chào ch?, ch? vui lòng cung c?p nh?ng th?ng tin này cho phòng CTSV, ch? liên h? theo s? ?i?n tho?i 02466805915 nhé!

 • 广西快3精准计划网cho t?i h?i h?c sinh n?m nh?t K14 khoa c?ng ngh? ph?n m?m cháu có c?n mang theo máy tính cá nhan kh?ng. n?u c?n thì t?i nên mua lo?i nào cho cháu là phù h?p ?. Xin c?m ?n

  • Chào ch?. T?t c? các Sinh viên c?a Tr??ng ??u c?n trang b? máy tính xách tay. T?i tr??ng ??i h?c FPT, h?c và thi ??u trên laptop ch? nhé! ?? ???c t? v?n ch?n máy phù h?p v?i ngành h?c, ch? báo SV liên h? tr?c ti?p v?i phòng IT ah.

 • T?i mu?n ??ng ky th?ng tin ph? huynh ?? n?m b?t tình hình h?c t?p c?a con
  L?u V?nh Trúc Ph??ng
  GCD191122
  T?i tr??ng FPT ?à N?ng.
  Tran tr?ng c?m ?n!

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *