Sau L? khai gi?ng, tan sinh viên ??i h?c FPT b??c vào nh?ng n?i dung quan tr?ng ??ng th?i là “??c s?n” t?i ??i h?c FPT nh? Welcome week, Tu?n l? ??nh h??ng (OR:?Orientation week) và tháng Rèn luy?n t?p trung. ?ay là giai ?o?n chu?n b? n?m trong ch??ng trình ?ào t?o c?a nhà tr??ng tr??c khi h?c t?p, trang b?, tích l?y ki?n th?c.

Welcome week

广西快3精准计划网C? th?, ho?t ??ng Welcome week, sinh viên ???c chào ?ón v?i nhi?u ho?t ??ng vui và y ngh?a qua các bu?i chia s? v? h?c k? ? n??c ngoài, bí quy?t h?c ti?ng Anh hi?u qu?, h??ng d?n ?n t?p chu?n b? ki?m tra ti?ng Anh ??u vào, tìm hi?u v? ch??ng trình ??i s? c?ng ngh?, làm th? ngan hàng, làm h? chi?u, làm th? sinh viên… Vi?c chu?n b? k? tr??c khi b?t ??u m?i tr??ng, v?n hóa ??i h?c giúp tan sinh viên ch? ??ng, s?n sàng khám phá nh?ng y ngh?a m?i, c? h?i m?i trong h?c t?p c?ng nh? trong cu?c s?ng.

Tu?n l? ??nh h??ng:

Tu?n l? ??nh h??ng – Orientation week là tu?n ??u tiên c?a n?m h?c. ?ay là tu?n l? giúp sinh viên s?m hòa nh?p ???c v?i m?i tr??ng m?i, ??ng th?i cung c?p nh?ng th?ng tin mang tính ??nh h??ng, nh?ng ph??ng pháp c?n thi?t ?? sinh viên b?t b? ng? khi b??c chan vào gi?ng ???ng ??i h?c.

Toàn b? các ho?t ??ng c?a tu?n l? ??nh h??ng ?g?m gi?i thi?u v? T?p ?oàn FPT, v?n hóa FPT; gi?i thi?u v? Tr??ng ?H FPT; tìm hi?u v? các cau l?c b? (CLB) nhà tr??ng; tìm hi?u v? ph??ng pháp h?c t?p ??i h?c; trao ??i kinh nghi?m h?c t?p v?i các c?u sinh viên FPT, Ch??ng trình phát tri?n cá nhan PDP – m?t trong các ho?t ??ng n?i b?t c?a Tr??ng ??i h?c FPT so v?i các tr??ng khác…

Tháng Rèn luy?n t?p trung:

广西快3精准计划网Trong tháng rèn luy?n t?p trung, ngoài các n?i dung GDQP nh? ??i hình ??i ng?, chi?n thu?t, h?c b?n súng, th? d?c qu?c phòng, sinh viên FPT còn ???c tham d? nh?ng bu?i nói chuy?n chuyên ??, vi?t báo cáo, h?c v? Vovinam, tham quan c?n c? l?ch s?, tham gia h?i thao ???c t? ch?c th??ng xuyên vào m?i tu?n…

M?c ?ích c?a Tr??ng ??i h?c FPT là t?o cho tan sinh viên m?i tr??ng rèn luy?n th? ch?t, tính k? lu?t, tinh th?n ??ng ??i và các k? n?ng cá nhan khác. ?ay c?ng là ho?t ??ng n?m trong ch??ng trình ?ào t?o b?t bu?c c?a Tr??ng ??i h?c FPT và ???c coi là m?t trong nh?ng qu?ng th?i gian nhi?u k? ni?m ??p nh?t trong qu?ng ??i sinh viên FPT.

H??ng d?n dành cho ph? huynh

K?t thúc m?i h?c k? (m?t n?m có 3 h?c k?, m?i h?c ky kéo dài 4 tháng) nhà tr??ng g?i ??nh k? phi?u h?c t?p c?a sinh viên và B?n tin ph? huynh theo ??a ch? ??ng ky. Ngoài ra, ph? huynh có th? truy c?p vào website jianhuyy.com ho?c?fap.fpt.edu.vn ?? theo d?i ho?t ??ng c?a nhà tr??ng c?ng nh? tình hình h?c t?p c?a sinh viên.

广西快3精准计划网M?i th?c m?c c?n gi?i ?áp, ph? huynh liên h? v? phòng C?ng tác sinh viên t?i Hòa L?c, Hà N?i – 02462914715; t?i TP.HCM – 02854371198.

?? có 2 bình lu?n trong “??nh h??ng và kh?i ??u

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *