I. T?I ??I H?C FPT Hà N?I

广西快3精准计划网1. H??ng nghi?p

H??ng nghi?p là m?t trong nh?ng ch??ng trình ???c ??i h?c FPT ??u t? và chú tr?ng. ??i h?c FPT th??ng xuyên t? ch?c các “Ngày h?i vi?c làm” vào m?i h?c k?. Tham gia ngày h?i vi?c làm, sinh viên ??i h?c FPT s? có c? h?i nh?n ???c hàng tr?m vi?c làm v?i m?c l??ng h?p d?n t?i các doanh nghi?p thu?c l?nh v?c C?ng ngh? th?ng tin, Kinh t? nh?: ?C?ng ty ph?n m?m FPT – Fsoft, C?ng ty c? ph?n V?t Giá Vi?t Nam, T?p ?oàn Vi?n th?ng Quan ??i Viettel, VP Bank, Panasonic Vi?t Nam,…th?ng qua ho?t ??ng t? v?n tuy?n d?ng tr?c ti?p c?a các doanh nghi?p này. Sinh viên có th? n?p tr?c ti?p CV, ??ng ky tham gia thi tuy?n, làm bài ki?m tra và ph?ng v?n t? nhà tuy?n d?ng.

Bên c?nh ?ó,?sinh viên còn ???c tham d? các ho?t ??ng talkshow h?p d?n nh?m ??nh h??ng ngh? nghi?p và trang b? k? n?ng sau khi ra tr??ng. Nh?ng kinh nghi?m, nh?ng l?i khuyên c?a các di?n gi? là CEO, nhan s? c?p cao t?i các doanh nghi?p nh?m giúp ích cho hành trang l?p nghi?p c?a các sinh viên.

2. D?ch v? h? tr? ??c bi?t

2.1. D?ch v? Th?ng tin

 • Call center: h? tr? gi?i ?áp m?i th?ng tin cho sinh viên v? ch??ng trình h?c, ?n ? t?i KTX, nh?ng th?ng tin c? b?n v? h?c phí trong k?….
 • Nh?c nh? SV ngh? h?c t? 15%- 20%
 • Email:?ask@fpt.edu.vn
 • Facebook:

广西快3精准计划网?2.2.?D?ch v? h? tr? h?c t?p

 • Ch??ng trình “Mentor m?n h?c” tri?n khai ??u h?c k? m?i v?i ph??ng th?c sinh viên gi?i khóa c? s? gi?ng d?y, ph? ??o cho sinh viên khóa sau.
 • H?i th?o v? k? n?ng h?c t?p, h?i th?o v? ngành ngh?, xu h??ng c?ng ngh?…

?2.3.?D?ch v? cho ph? huynh

 • H??ng d?n ph? huynh truy c?p h? th?ng c?ng th?ng tin ?ào t?o ?? n?m tình hình h?c t?p c?a sinh viên.
 • Call center: h? tr? gi?i ?áp m?i th?ng tin cho ph? huynh v? tình hình h?c t?p c?a sinh viên; tình hình ?n ? t?i KTX…

2.4. D?ch v? y t?

 • Hotline: 02466805917
 • Phòng y t? có cán b? y t? tr?c 24/7, ??m b?o x? ly khám ch?a b?nh th?ng th??ng, s? c?u, t? v?n s?c kh?e.
 • Sinh viên ???c c?p phát thu?c mi?n phí cho các b?nh th?ng th??ng.

广西快3精准计划网2.5. D?ch v? t? v?n tam ly

广西快3精准计划网D?ch v? t? v?n tam ly do b? m?n K? n?ng m?m ?H FPT ph? trách, nh?m m?c ?ích:

 • T?o c? h?i ?? sinh viên ch? ??ng chia s? v?n ?? mình g?p ph?i khi th?c hành và hoàn thi?n k? n?ng m?m.
 • H? tr? và t? v?n giúp sinh viên gi?i quy?t ???c nh?ng khó kh?n khi th?c hành k? n?ng trong h?c t?p và cu?c s?ng
 • T?o ra kênh chính th?c h? tr? tr?c ti?p cho cá nhan ho?c nhóm cho nh?ng sinh viên có các v?n ?? v? tam ly, k? n?ng.

D?ch v? h? tr? t? v?n di?n ra nhi?u bu?i theo hình th?c 1 -1 ho?c t? v?n nhóm nh? (d??i 7 ng??i) do các chuyên gia v? tam ly tr?c ti?p tham gia, kéo dài cho ??n khi các v?n ?? c?a sinh viên ???c gi?i quy?t.

?? liên h? và ??t l?ch h?n, sinh viên có th? ??n tr?c ti?p phòng 306R, Tòa nhà Alpha, g?i email vào???a ch??tuvansinhvien@fpt.edu.vn广西快3精准计划网?ho?c ??ng kí qua page: CóC K? và nêu s? b? v?n ?? c?a mình.

2.6.? An ninh an toàn – h? tr? kh?n c?p

M?i v?n ?? liên quan ??n an ninh an toàn và h? tr? kh?n c?p, sinh viên có th? liên h? v?i:

 • B? ph?n qu?n ly KTX – T?ng 1 Dom C – 024 66805917
 • B? ph?n y t?, ch?m sóc s?c kh?e: T?ng 1 Dom C – 02466805917

II.T?I ??I H?C FPT TP. H? CHí MINH

1.H??ng nghi?p

H??ng nghi?p là m?t trong nh?ng ch??ng trình ???c ??i h?c FPT ??u t? và chú tr?ng. ??i h?c FPT th??ng xuyên t? ch?c các “Ngày h?i vi?c làm” vào m?i h?c k?. Tham gia ngày h?i vi?c làm, sinh viên ??i h?c FPT s? có c? h?i nh?n ???c hàng tr?m vi?c làm v?i m?c l??ng h?p d?n t?i các doanh nghi?p thu?c l?nh v?c C?ng ngh? th?ng tin, Kinh t? nh?: ?C?ng ty ph?n m?m FPT – Fsoft, C?ng ty c? ph?n V?t Giá Vi?t Nam, T?p ?oàn Vi?n th?ng Quan ??i Viettel, VP Bank, Panasonic Vi?t Nam,…th?ng qua ho?t ??ng t? v?n tuy?n d?ng tr?c ti?p c?a các doanh nghi?p này. Sinh viên có th? n?p tr?c ti?p CV, ??ng ky tham gia thi tuy?n, làm bài ki?m tra và ph?ng v?n t? nhà tuy?n d?ng.

广西快3精准计划网Bên c?nh ?ó,?sinh viên còn ???c tham d? các ho?t ??ng talkshow h?p d?n nh?m ??nh h??ng ngh? nghi?p và trang b? k? n?ng sau khi ra tr??ng. Nh?ng kinh nghi?m, nh?ng l?i khuyên c?a các di?n gi? là CEO, nhan s? c?p cao t?i các doanh nghi?p nh?m giúp ích cho hành trang l?p nghi?p c?a các sinh viên.

?2.D?ch v? h? tr?

广西快3精准计划网Liên h? phòng 208 – Qu?y CTSV, Khu D?ch v? SV – ?T: 028.54371198

2.1. D?ch v? h? tr? hành chính

 • Xác nh?n sinh viên
 • Th? t?c th? sinh viên
 • Nh?n th?, b?u ph?m

广西快3精准计划网2.2. D?ch v? h? tr? h?c t?p

 • Ch??ng trình “Mentor m?n h?c”
 • H?i th?o v? k? n?ng h?c t?p, h?i th?o v? ngành ngh?, xu h??ng c?ng ngh?

广西快3精准计划网2.3. D?ch v? th?ng tin

 • Call center – gi?i ?áp m?i th?ng tin th?c m?c cho sinh viên
 • Nh?c nh? sinh viên khi ngh? hoc quá 15 -20% ch??ng trình, các v?n ?? liên quan ??n vi?c t?m ng?ng h?c..

广西快3精准计划网2.4. D?ch v? h? tr? vi?c làm

 • T? ch?c các h?i ch? v? vi?c làm
 • T? v?n vi?t CV và ph?ng v?n khi tuy?n d?ng
 • Th??ng xuyên gi??i thi?u các th?ng tin vi?c làm

?2.5.D?ch v? y t?

 • B?o hi?m y t?
 • Khám s?c kh?e ??u vào
 • H?i th?o y t?
 • Khám, c?p thu?c (Phát mi?n phí: Các lo?i thu?c s? c?u, c?p c?u t?i ch?)
 • ??a ?i?m: L?u 1 c?nh th? vi?n

Th?i gian m? c?a:?Sáng 8h00 – 12h00; Chi?u 13h00 – 17h00

Trong tr??ng h?p kh?n c?p vui lòng g?i theo s?: 028 5437 1198

III. T?I ??I H?C FPT ?à N?NG

广西快3精准计划网1.H? tr? v? nhà ?,?tìm ki?m nhà tr? cho thuê và KTX thành ph? cho sinh viên.

广西快3精准计划网2. Gi?i quy?t d?ch v? hành chính sinh viên

3. Gi?i thi?u và ??ng tin vi?c làm cho c?u sinh viên

 

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *