??i h?c FPT chú tr?ng trang b? k? n?ng m?m cho sinh viên th?ng qua ch??ng trình phát tri?n cá nhan v?i nhi?u ho?t ??ng phong phú.

广西快3精准计划网Sinh viên có c? m?t v? ???ng “l?n nh?t ??ng Nam á” ?? rèn luy?n s?c kh?e, th? ch?t, y chí. Sinh viên ???c h?c các nh?c c? dan t?c ?? c?m ngh? thu?t và hi?u v? truy?n th?ng c?a ??t n??c. C?ng hi?m ? ?au, sinh viên ???c t?o ?i?u ki?n ?? h?c lái xe ? t?, s?n sàng d?ch chuy?n kh?p n?i trên th? gi?i.

Bên c?nh ?ó, sinh viên có h?n 40 cau l?c b? nh? CLB tình nguy?n, CLB Fcode, CLB Ti?ng Nh?t, CLB Thi?t k?… ngay t?i tr??ng. Ch? riêng tham gia các ho?t ??ng c?a Ch??ng trình phát tri?n cá nhan nh? tranh bi?n, k?ch cam, tri?n l?m, workshop theo tháng, theo mùa… ?? ?? khi?n sinh viên FPT b?n b?u và “khó x?”, vì ch??ng trình nào c?ng có nét h?p d?n, thú v? riêng.

广西快3精准计划网Th?ng qua các ho?t ??ng v?a ch?i v?a h?c này, sinh viên ???c rèn luy?n và phát tri?n k? n?ng t? duy, nghiên c?u, sáng t?o, kh? n?ng làm vi?c nhóm, kh? n?ng gi?i quy?t v?n ??…

?? có 7 bình lu?n trong “??i s?ng sinh viên

 • Ad cho h?i mu?n ?ky phòng 3ng thì làm th? nào. H?m trc cán b? t? v?n nói ch? có phòng 6ng nên mình trót n?p ti?n ?k r?i? Cho mình bi?t r? h?n chi ti?t ti?n nghi trong phòng 6ng nhé ?

 • s? ?t c?a em là 0985411092 em mu?n ???c t? v?n ?? vào h?c ?. b?i vì em ?? ???c nhà tr??ng báo trúng tuy?n r?i ?

  • Chào em, KTX trong tr??ng kh?ng b?t bu?c. Em có th? ??ng ky ? ngoài tr??ng nhé. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày sinh?
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *