?oàn Vovinam ??i h?c FPT b?i thu Huy ch??ng t?i Gi?i Vovinam sinh viên toàn qu?c 2019

Xu?t s?c v??t qua 28 ?oàn v?i g?n 400 v?n ??ng viên ??i di?n cho các Tr??ng ??i h?c và Cao ??ng trên c? n??c, ?oàn Vovinam ??i h?c FPT ?? xu?t s?c ??t gi?i Nhì toàn ?oàn v?i t?ng s? 20 Huy Ch??ng, cao nh?t t?i Gi?i Vovinam sinh viên toàn qu?c l?n th? II n?m 2019.

Gi?i ??u di?n ra t? ngày 09/11 ??n ngày 11/11/2019 t?i Nhà thi ??u Khoa Giáo d?c th? ch?t – ??i h?c Hu?, chính là san ch?i cho các V?V kh?ng chuyên là sinh viên c?a các tr??ng trên toàn qu?c. Các v?n ??ng viên tranh tài ? 47 b? huy ch??ng g?m các n?i dung thi ??u ??i kháng và thi quy?n. Trong ?ó, n?i dung ??i kháng tranh tài ? 21 b? huy ch??ng (11 h?ng can nam, 10 h?ng can n?), còn n?i dung quy?n tranh tài ? 26 b? huy ch??ng ?(??n luy?n, song luy?n, ?a luy?n, ??ng ??i, ?òn chan t?n c?ng).

Ch?t l??ng chuyên m?n c?a gi?i n?m nay khá cao khi các V?V th? hi?n nh?ng ???ng quy?n ??p m?t. Bên c?nh ?ó, các tr?n ??u ??i kháng di?n ra quy?t li?t h?p d?n. ?i?u này cho th?y ch?t l??ng phong trào Vovinam sinh viên r?t t?t. ?ay là tín hi?u vui cho ph??ng cham: H?c V? Vi?t – Yêu N??c Vi?t. Các tr??ng bám ?u?i nhau quy?t li?t trên b?ng t?ng s?p huy ch??ng.

广西快3精准计划网?oàn Vovinam ??i h?c FPT ?? xu?t s?c giành ???c 5 Huy ch??ng Vàng ? 2 n?i dung thi ??u Song luy?n 1 n?, long h? quy?n ??ng ??i nam; 3 Huy ch??ng B?c ? n?i dung thi ??u ?a luy?n v? khí nam; và 12 Huy ch??ng ??ng t?i n?i dung thi ??u song luy?n 3 nam và long h? n? ??n. V?i s? l??ng t?ng c?ng 20 Huy ch??ng, ?oàn Vovinam ??i h?c FPT là ??n v? có s? l??ng Huy ch??ng nh?t nhi?u t?i gi?i ??u và ??t gi?i Nhì toàn ?oàn ch? sau Tr??ng ??i h?c S? Ph?m TDTT THHCM v?i 5 HCV – 6 HCB – 7 HC?.

Huy ch??ng vàng:

T?ng Th? M? Phát: Huy ch??ng vàng – Song Luy?n 1
Ph?m Thanh Ph??ng: Huy ch??ng vàng – Song Luy?n 1
Nguy?n Trung Nam: Huy ch??ng vàng – Long H? Quy?n ??ng ??i
Tr?n Quang Kh?i: Huy ch??ng vàng – Long H? Quy?n ??ng ??i
Nguy?n Thành Nhan: Huy ch??ng vàng – Long H? Quy?n ??ng ??i
Chau Qu?c Tu?n: Huy ch??ng vàng – Long H? Quy?n ??ng ??i
Nguy?n Xuan Hoàng: Huy ch??ng vàng – Long H? Quy?n ??ng ??i

Huy ch??ng B?c:

Nguy?n Hùng Th?ng: Huy ch??ng b?c – ?a Luy?n V? Khí Nam
Tr?n Thành Nhan: Huy ch??ng b?c – ?a Luy?n V? Khí Nam
Nguy?n ?inh Hoà: Huy ch??ng b?c – ?a Luy?n V? Khí Nam
Phan Minh Sung: Huy ch??ng b?c – ?a Luy?n V? Khí Nam

Huy Ch??ng ??ng:

Hu?nh Kim Trí: Huy ch??ng ??ng – Song Luy?n 3
Tr?n Thành Nhan: Huy ch??ng ??ng – Song Luy?n 3
Ph?m Thanh Ph??ng: Huy ch??ng ??ng – Long H? Quy?n ??n N?

Th?y V? Minh Luan, gi?ng viên Vovinam ??i h?c FPT, ng??i ph? trách h??ng d?n, t?p luy?n và d?n d?t các b?n sinh viên tham gia gi?i ??u chia s? trong h?nh phúc: “Th?y th?t s? quá vui và h?nh phúc, c?m giác r?t sung s??ng kh?ng th? di?n t? ???c b?ng l?i. Các b?n sinh viên ?? t?p luy?n r?t nghiêm túc và gian nan. Ch? có v?n v?n kho?ng 1 tháng tr??c khi thi ??u, ?a s? l?i là nh?ng b?n m?i, nên các b?n ph?i t?p luy?n r?t nhi?u có khi ph?i t?p c? ngày và ?êm. Các ??i thi n?m nay ??u m?nh và ?a s? là ??n t? nh?ng Tr??ng chuyên v? TDTT nên c?ng là th? thách l?n cho các b?n. Thành tích này chính là nh?ng “qu? ng?t” mà các b?n x?ng ?áng ???c nh?n l?i cho nh?ng n? l?c và c? g?ng c?a mình.”

广西快3精准计划网Gi?i ??u này là thành qu? c?a s? n? l?c t? nhi?u phía: B? GD&?T, Liên ?oàn Vovinam Vi?t Nam và các HLV ph? trách Vovinam các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c trên toàn qu?c. ? l?n th? hai t? ch?c này, gi?i ?? thu hút g?n 400 V?V tham d?. ?i?u này cho th?y phong trào Vovinam trong sinh viên phát tri?n m?nh m? và c?n nhi?u san ch?i b? ích ?? h? th? hi?n s?c tr?, s? khát khao và tinh th?n th??ng v? c?a ng??i Vi?t.

Tr??ng ??i h?c FPT là m?t trong nh?ng ??n v? tiên phong trong vi?c ??a m?n Vovinam vào h?c ???ng nh? là m?n Giáo d?c th? ch?t chính th?c ?? giúp h?c sinh, sinh viên nang cao nh?n th?c v? b?o t?n m?n v? c?a ng??i Vi?t, nét ??c tr?ng v?n hóa có t? r?t lau ??i c?a dan t?c.

Nguyên H?ng t?ng h?p

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *