??ng ky t? v?n tuy?n sinh tr?c tuy?n

?? thu?n ti?n cho vi?c ??ng ky d? thi và xét tuy?n c?a thí sinh, chúng t?i m?i b?n ??ng ky vào m?u ??ng ky t? v?n tr?c tuy?n d??i ?ay. ?ay là c?n c? ?? chúng t?i có th? t? v?n online cho b?n nh?ng th?ng tin sát th?c, c?p nh?t nh?t v? k? thi tuy?n sinhxét tuy?n h?c b? c?a tr??ng ??i H?c FPT.

Xin ?i?n ??y ?? th?ng tin t?i các m?c có d?u (*).

Ch? c?n ??ng ky 01 l?n duy nh?t, th?ng tin c?a b?n s? ???c l?u tr? trong h? th?ng. Chúng t?i s? ch? ??ng liên h? v?i b?n trong vòng 10 ngày k? t? khi b?n g?i b?n ??ng ky th?ng tin s? b? này.

?? có 223 bình lu?n trong “??ng Ky T? V?n Tuy?n Sinh

  • Chào b?n. Tr??ng có ?ào t?o ngành qu?n tr? kinh doanh, trong ?ó có chuyên ngành chuyên sau v? marketing em nhé.

    • Chào em
     Hi?n nhà tr??ng ?u tiên xét h?c b? c?a em thu?c 3 kh?i A,A1,D1
     广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

   • 广西快3精准计划网. Cho em h?i là n?u nh? ? l?i 1 n?m thì có ?? ?i?u ki?n xét tuy?n kh?ng ?

    • Hi em,
     Em ? l?i 1 n?m là sao em nh?? Em ?? l?i cho ad tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng, cán b? nhà tr??ng s? t? v?n k? h?n cho em nhé!

     • . D? y c?a Em là Em h?c 1 n?m l?p 10. Nh?ng ? l?i l?p. Và n?u nh? h?t 12 em n?p h?c b? lên FPT ngh?a là aem ?? có 4 n?m h?c. Em mu?n h?i là n?u nh? ? l?i 1 n?m nv thì nhà tr??ng có tuy?n ch?n kh?ng ?. ?i?m thi và xét v?n ?? ?i?m ?? vào

     • Chào em, v? tr??ng h?p c?a em thì em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

  • 广西快3精准计划网Tr??ng ?ang ?ào t?o ngành Qu?n Tr? Kinh Doanh,c?ng có h?c v? marketing e nhé, tr??ng ch?a ?ào t?o riêng ngành Marketing

    • Tr??ng h?p này Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? h? tr? em tr?c ti?p em nhé.

  • 广西快3精准计划网Chao ban, mình Có con trai h?c 12 nam h?c 2017-2018 Truong hoang hoa thám xin h?i muon thi Tuyen vào fpt, con trai trình ?? trung bình vay thì mình fai làm th? t?c ra sao ??

   • Chào ch?. Ch? vui lòng cung c?p các th?ng tin bên d??i ?? cán b? Tr??ng liên h? l?i h? tr? c? th? cho mình ah!
    – H? tên
    – S? ?i?n tho?i
    – Ngày tháng n?m sinh
    – ??a ch? mail
    广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i thi tuy?n thì kho?ng bn ?i?m m?i vào ?k.làm th? nào ?? xét tuy?n ak

  • Chào em, th??ng thì thi kho?ng 55-60 ?i?m trên thang ?i?m 105 ?i?m thì ??u em nhé, tùy vào t?ng ??t thi m?i có s? ?i?m ??u c? th?.
   ?? ???c t? v?n chi ti?t v? h? s? xét và d? thi r? h?n, em vui lòng ?? l?i th?ng tin cán b? nhà tr??ng s? liên h? h??ng d?n mình nhé:
   H? và Tên, S?T, ngày tháng n?m sinh, tr??ng THPT, t?nh thành …

  • Chào em
   ?i?m thi tuy?n nhà tr??ng s? l?y t? trên xu?ng ??n khi ?? ch? tiêu nha.Ngoài ra ?? xét tuy?n h?c b?, e c?n T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.

  • ??i h?c FPT xét tuy?n t?t c? các kh?i ngành thu?c nhóm khoa h?c -k? thu?t,kinh t? -x? h?i và M? thu?t ?ng d?ng mà tr??ng ?ang ?ào t?o e nhé!

 • T?i có con h?c l?p 12, ??t gi?i nhì qu?c gia m?n tin h?c n?m 2017, h?c sinh gi?i 3 n?m c?p 3 có ???c h?c b?ng ko, m?c là bao nhiêu

  • Chào anh ?.Hi?n t?i bên tr??ng ch?a có chính sách h?c b?ng n?m 2017 anh nhé. Khi nào có bên tr??ng s? up lên web nha anh.Anh vui lòng c?p nh?t web tr??ng th??ng xuyên ?? n?m th?ng tin c? th? anh nhé!

  • 广西快3精准计划网Chào ch?,ch? vui lòng ?? l?i s? ?t,cán b? tuy?n sinh c?a tr??ng s? g?i ?i?n t? ván tr?c ti?p cho ch? v? v?n ?? trên ?!

  • 广西快3精准计划网Chào em, V?i t?t c? các ngành, tr??ng ??i h?c FPT có xét ?i?m h?c b? cho các b?n ??t ?? ?i?u ki?n: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT. Riêng kh?i ngành C?ng ngh? th?ng tin ?i?m trung bình m?n Toán ??t t? 7.5 tr? lên nhé. ?? ???c t? v?n c? th? h?n em vui lòng ?? l?i th?ng tin (H? tên, ngày sinh, s?t, tr??ng THPT, t?nh/thành ph?..) Cán b? tuy?n sinh c?a tr??ng s? liên h? v?i em trong th?i gian s?m nh?t.

 • Chào em! Ngành Tài chính ngan hàng th?i gian h?c là 4 n?m, trong ?ó 1 n?m h?c d? b? ti?ng anh và 3 n?m h?c chuyên ngành. Tuy nhiên n?u nh? em có ch?ng ch? ti?ng anh ielts 6.0 ho?c các t??ng ???ng em có th? ???c mi?n 1 n?m h?c d? b? ti?ng anh nhé! ?? ???c h? tr? th?ng tin, em vui lòng ?? l?i th?ng tin: H? và tên, S?T, ngày tháng n?m sinh.. ch? h? tr? nhé ??

   • Chào em!
    Em có th? ??ng kí xét tuy?n các kh?i: A, A1, D01, D90 và D96 (tùy theo ngành em ??ng kí) t?ng ?i?m 3 m?n ??t 21 ?i?m tr? lên em nhé!
    ?? ???c h? tr? chi ti?t, em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i cán b? nhà tr??ng h? tr? em nhé ??
    – H? tên
    – S? ?i?n tho?i
    广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i n?u xét h?c b? hay ?i?m xét tuy?n kh?ng ?? thì tr??ng có nh?n thêm ?i?m ?u tiên(?i?m dan t?c,?i?m ngh? THPT..) ko ???

  • 广西快3精准计划网Chào em, theo quy ch? thì nhà tr??ng ch? c?n c? vào ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 k? ?? xét tuy?n em nhé. N?u trong tr??ng h?p e ch?a ?? ?i?m xét h?c b? thì có th? tham gia k? thi tuy?n sinh riêng c?a tr??ng di?n ra vào tháng 5. ?? ???c h? tr? chi ti?t, em vui lòng ?? l?i th?ng tin: H? và tên, S?T, Tr??ng THPT , cán b? nhà tr??ng h? tr? em nhé

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i tr??ng m?i d? ki?n khoa qu?n tr? khách s?n, li?u n?m nay có kh?ng? n?u có thì xét nh?ng m?n nào ??

  • Chào em. Ngành qu?n tr? khách s?n ?ang d? ki?n ???c m? trong n?m nay em nhé! Tr??ng xét tuy?n các kh?i A, A1, D1 em nhé!
   Em vui lòng ?? l?i th?ng tin (h? tên, s?t, gmail). Cán b? tuy?n sinh c?a Tr??ng s? g?i l?i ?? t? v?n k? h?n cho em nhé!

  • 广西快3精准计划网Chào Ph??ng Anh, em hoàn toàn có th? n?p c? 2 h? s? xét h?c b? và ??ng ky thi ??u vào ?? t?ng thêm c? h?i vào tr??ng nhé. Em vui lòng ?? l?i th?ng tin cá nhan: h? và tên, ngày sinh, s?t, facebook, tr??ng THPT, n?i ? hi?n t?i, ?? cán b? tuy?n sinh s? t? v?n k? h?n cho em nhé

   • 广西快3精准计划网V?y h e n?p lu?n h? s? xét tuy?n thì có c?n gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p thpt k ak

  • Chào em
   Hi?n nhà tr??ng xét tuy?n theo các kh?i A,A1,D1 em nhé
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

 • Th?y c? cho em h?i là em ?? ??t Huy Ch??ng ??ng toán Violympic c?p qu?c gia l?p 11 n?m h?c 2015-2016 thì em có ???c các lo?i h?c b?ng nào kh?ng ?, hi?n t?i em ?ang h?c l?p 12

  • Chào em
   Tr??ng h?p c?a em
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Chào em
   Em có th? hoàn toàn xét tuy?n em nhé
   Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Chào em
   Hi?n nhà tr??ng ?u tiên xét h?c b? c?a em thu?c 3 kh?i A,A1,D1
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé

  • Chào em
   Hi?n này nhà tr??ng thi vào 14/5
   广西快3精准计划网 các th? t?c vào tr??ng Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

 • 广西快3精准计划网Ad cho e h?i n?u chúng tuy?n ? tr??ng mà ví d? vì lí do nào ?ó e k th? theo h?c thì e có th? xét tuy?n vào các tr??ng khác theo kq thi THPT qu?c gia k ?. Hay chúng tuy?n vào tr??ng r thì e k th? theo h?c t?i cac tr??ng khác nueax ?

  • chào em
   N?m nay b? giáo d?c ?ào t?o có cho h?c sinh ??ng ky nguy?n v?ng.
   Em h?y ?i?n m?c ?? ?u tiên c?a em vào trong ?ó nhé.
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h? tr? em thêm nhé.

 • 广西快3精准计划网hi?n t?i thì em ?? t?t nghi?p THPT v?i thang ?i?m 49/60 vào n?m 2012, sau ?ó em thi ??u vào tr??ng C? Tài chính -H?i Quan và h?c ???c 2 n?m thì ngh?, gi? em mu?n xét tuy?n vào tr??ng mình ???c kh?ng ?, và ph??ng th?c xét tuy?n nh? th? nào vì khi em thi t?t nghi?p THPT vào n?m 2012 thì ch? thi 6 m?n và kh?ng có m?n h? s? 2 nh? bay gi?.

  • Hi em,
   广西快3精准计划网 Tr??ng h?p c?a mình em ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng gi?i quy?t cho em nhé!

  • Hi em,
   Có ph?i y em là làm th? nào ?? tính ?i?m xét h?c b?? Em có th? xem cách xét ?i?m h?c b? t?i ?ay nhé http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/
   广西快3精准计划网 Ngoài ra ?? ???c nhà tr??ng h? tr? t? v?n k? h?n em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng, cán b? tr??ng s? g?i ?i?n gi?i ?áp tr?c ti?p cho em nha!

 • em duoc giai kk quoc gia mon l?ch su nh?ng em muon hoc truong fpt vay em co duoc tuyen th?ng vào truong khong?

  • Hi em,
   广西快3精准计划网 Tr??ng h?p c?a mình em ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? tr??ng t? v?n tr?c ti?p cho em nha!

 • neu em xet tuyen dua vao kq ki thi thpt quoc gia vao truong thi em cung dang ki nguyen vong xet tuyen dai hoc nh? cac truong khac a ,cho em hoi diem chuan thuong la bao nhieu thi dat a ,t? h?p xet tuyen D1

  • Hi em,

   Hi?n t?i tr??ng có 2 hình th?c tuy?n sinh là thi tuy?n và xét tuy?n. Em ch? c?n ch?n 1 trong 2 hình th?c là ???c em nhé.
   ?i?u ki?n mi?n thi ??u vào c?a nhà tr??ng nh? sau em nhé:

   广西快3精准计划网Thí sinh có nguy?n v?ng theo h?c Tr??ng ??i h?c FPT s? ???c mi?n thi k? thi tuy?n sinh ??u vào n?u ?áp ?ng m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau:

   1. Thu?c di?n ???c tuy?n th?ng theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng h? ??i h?c chính quy c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o n?m 2017;
   2. T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   3. T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   4. ??t gi?i c?p thành ph? cu?c thi Violympic n?m 2016, 2017.
   5. Ngành Ng?n Ng? Anh: Có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng;
   6. Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên.
   Ghi chú: (*) làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan.

   Ngoài ra em ?? l?i cho tr??ng tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng g?i ?i?n t? v?n k? h?n cho em nhé!

 • trg co lop dao tao vao thu 7 va chu nhat k ah. E dang goc mam non muon sang hoc vao thu 7 va chu nhat dc k

  • Hi em,

   广西快3精准计划网??i t??ng tuy?n sinh c?a tr??ng là các thí sinh ?? t?t nghi?p Trung h?c ph? th?ng (THPT) ho?c s? t?t nghi?p THPT n?m 2017, có nguy?n v?ng theo h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT. V?y nên n?u em ?? t?t nghi?p THPT thì em có th? n?p h? s? cho tr??ng nhé! Em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n v? tr??ng h?p c?a mình nha ??

 • 广西快3精准计划网Em mu?n thi vào khoa du l?ch .. ngành Vi?t Nam h?c … tr??ng xét tuy?n nh? th? nào ?… h?c l?c TB-Khá có c? h?i ???c vào ko?

 • 广西快3精准计划网ch? cho em h?i ?i?m k? 1 n?m l?p 10 em th?p em mu?n ??i h?t h?c k? 2 n?m 12 ?? l?y ?i?m xét có ???c kh?ng ? ?

 • 2.2. ?i?u ki?n mi?n thi ??u vào
  3. T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
  广西快3精准计划网 ?i?u ki?n này có áp d?ng cho thí sinh h? GDTX kh?ng ??

  • Có em nhé. Em có th? ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng h??ng d?n em c? th? v? tr??ng h?p c?a mình nha!

 • Cho em h?i c? ch? xét tuy?n ra sao ?? Em nghe nói là xét h?c b? và xét c? ?i?m thi em h?i lo vì em có 2 h?c k? ch?a ?? ?i?m v?y em nên làm gì ?? ?? tiêu chu?n xét tuy?n, n?u ?i?m thi em ?? thì em có ??t kh?ng?

  • Hi em,
   Hi?n nhà tr??ng có 2 hình th?c tuy?n sinh là thi tuy?n và xét tuy?n, em ch? c?n ch?n 1 trong 2 th?i em nhé!
   Tiêu chí xét h?c b? là: T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên (làm tròn ??n 1 ch? s? th?p phan) xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT. Em có th? tính 5 h?c k? ??u cap 3 (t? h?c k? 1 l?p 10 ??n h?c k? 1 l?p 12) ho?c 5 h?c k? cu?i (t? h?c k? 2 l?p 10 ??n h?c k? 2 l?p 12).
   Em có th? xem thêm th?ng tin v? 2 hình th?c tuy?n sinh t?i ?ay http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/quy-che/ ho?c em ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n và giúp em làm h? s? nha!

  • Hi em,
   ?i?u ki?n ?? ???c mi?n k? thi ??u vào c?a nhà tr??ng là em ??t ???c 1 trong các ?i?u ki?n sau ?ay:
   1. Thu?c di?n ???c tuy?n th?ng theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng h? ??i h?c chính quy c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o n?m 2017;
   2. T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   3. T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   4. ??t gi?i c?p thành ph? cu?c thi Violympic n?m 2016, 2017.
   5. Ngành Ng?n Ng? Anh: Có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng;
   6. Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên.
   Ghi chú: (*) làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan.
   广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i cho nhà tr??ng tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n và h??ng d?n em k? h?n nhé!

  • Hi em,

   ?i?u ki?n ?? ?? em tr? thành sv chính th?c tr??ng ?H FPT là em ?? ?? t?t nghi?p THPT em nhé!
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i giúp ad tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em nha!

  • 广西快3精准计划网Hi em. ??i h?c FPT có ?ào t?o kh?i ngành kinh t? và kinh doanh em ?. Có các chuyên ngành nh?: Qu?n tr? kinh doanh, qu?n tr? khách s?n, kinh doanh qu?c t?, tài chính ngan hàng em ?. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ?? ???c cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé. C?m ?n em ??

  • Hi em,
   Ad ch?a hi?u cau h?i c?a em l?m. Em có th? vi?t r? ràng h?n ???c kh?ng? Ho?c em vui lòng ?? l?i cho tr??ng th?ng tin v? tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n và gi?i ?áp cho em nhé!

  • Hi em,
   广西快3精准计划网 Ad ch?a hi?u cau h?i c?a em l?m. Em có th? vi?t r? ràng h?n ???c kh?ng? Ho?c em vui lòng ?? l?i cho tr??ng th?ng tin v? tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n và gi?i ?áp cho em nhé!

 • cho e h?i là ví d? ?i?m trung bìh 3 m?n c?a em là toán 7,7; v?n7,0,anh7,6 thì e ch? c?n c?ng t?g 3 m?n th?i hay em còn ph?i chia ra n?a ?k? còn h? s? xét tuy?n e th?y có ghi là phi?u ??ng kí ??i h?c fpt v?y phi?u ??y e l?y ? ?au ?k?

  • Chào em. Em ph?i tính ?i?m trung bình 3 m?n trong t? h?p xét tuy?n c?a 5 h?c kì liên ti?p r?i l?y t?ng ?ó chia cho 5 em nhé ?? Em click vào dòng phi?u ??ng kí ??i h?c fpt là nó s? t? ??ng t?i v? em nhé.

 • 广西快3精准计划网e mu?n ??ng kí ?? h?a t?i FPT nh?ng kh? n?ng v? h?i y?u kém nh?ng c?ng có t?ng ?n s? qua v? màu s?c trong kì thi thpt qu?c gia, li?u em vào tr??ng nay có ???c kh?ng ?, h?c ngahnhf này trong FPT có áp l?c l?m ko? và h?c li?u trình nh? th? nào ??

  • 广西快3精准计划网Chào em. Khi em vào tr??ng h?c em s? ???c ?ào t?o v? t? m?c c? b?n em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ?? ???c cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé

  • Hi em,
   Em có th? n?p song song 2 hình th?c t? bay gi? lu?n ?? thêm c? h?i cho mình nhé. Em vui lòng ?? l?i cho tr??ng tên, s? ?t và tên t?nh tp ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm và giúp em làm h? s? nha!

 • Cho e h?i e h?c c?ng ngh? th?ng tin thì h?c phí là bao nhiu… va v?n ti?ng anh e y?u th? thì sao ?….

  • Chào em. H?c phí CNTT là 25.300.000/k? m?t n?m có 3 m?i k? kéo dài 4 tháng. Khi em vào tr??ng em s? ???c ?ào t?o ti?ng anh t? m?c c? b?n nên em kh?ng ph?i quá lo l?ng v? v?n ti?ng anh y?u em nhé ?? Em vui lòng ?? l?i h? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ?? ???c cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé. C?m ?n em

  • Chào em. Khi em vào tr??ng s? ???c ?ào t?o ti?ng anh t? m?c c? b?n ? n?m ??u tiên nên em kh?ng c?n quá lo l?ng v? ti?ng anh y?u em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ?? ???c cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé. C?m ?n em

  • Chào em. Em có th? ch?n 1 trong t? h?p 3 m?n sau nhé: Toán anh v?n, toán ly anh, toán ly hóa, toán anh KHTN, toán anh KHXH em nhé, Em vui lòng ?? l?i h? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ?? ???c cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé. C?m ?n em

  • Hi em ?? Tr??ng kh?ng xét tuyên ?i?m kh?i C nh?ng em có th? ??ng kí thi tuy?n vào tr??ng em nhé. ??

    • 广西快3精准计划网Thi tuy?n theo hình th?c tr?c nghi?m IQ và vi?t lu?n em nhé. Em có th? xét h?c b? ho?c xét các t? h?p m?n khác nhé. Em mu?n hcojn ngành h?c nào?

  • 广西快3精准计划网Chào em, có em nhé. Em vui lòng ?? l?i th?ng tin tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng h??ng d?n cho em thêm nha!

 • 广西快3精准计划网Th?y(c?) cho em h?i e v?a ??ng kí xét tuy?n mu?n chuy?n sang thi tuy?n có ???c kh?ng ???

  • Chào em, em có th? ??ng kí cùng lúc c? 2 hình th?c ??u ???c em nhé.Em vui lòng ?? l?i th?ng tin tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? nhà tr??ng h??ng d?n cho em thêm nha!

  • Chào em, Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

 • Chào anh, ch?,
  N?u n?p h? s? xét tuy?n h?c b? thì h?n chót là khi nào? N?u ?i?m tb 3 m?n ??t t? 21 tr? lên (ví d? là 21 ?i?m) thì có ch?c ch?n ???c nh?p h?c kh?ng v?y?

  • H?n n?p h? s? là 11/5 em nhé, n?u h? s? c?a em trung bình 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên thì c? h?i nh?p h?c là r?t cao r?i em nhé ^^ Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

  • 广西快3精准计划网Tr??ng ch? ?ào t?o ngành Thi?t k? ?? h?a th?i em ? ?? Em vui lòng ?? l?i tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n k? h?n cho em nha!

 • ??ng kí kh?i thi t? nhiên và x? h?i có gì khác nhau ?? Cùng 1 bài thi xét tuy?n hay s? khác ??

  • Chào em, kh?i t? nhiên là g?m các m?n toán-anh- ly – hóa -sinh còn kh?i x? h?i là g?m các m?n toán anh s?-??a-GDCD em nhé. Em vui lòng ?? l?i th?ng tin v? tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em v? tr??ng h?p c?a mình nhé!

   • Y em là e ?? ??ng kí r?i, nh?ng k bi?t bài thi tuy?n h?m 14 này là bài thj t? nhiên hay x? h?i ?.

    • 广西快3精准计划网Chào em, bài thi ngày 14/5 là bài thi t?ng h?p c? t? nhiên và x? h?i em nhé. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • Chào a/c!
  Hi?n nay em ?? có b?ng C? thi?t k? ?? h?a
  nay mu?n liên th?ng ho?c h?c qua ngành CNTT có ???c kh?ng!
  广西快3精准计划网 có ch??ng trình nào h?c th? 7 & ch? nh?t ko ah?

  • 广西快3精准计划网Chào em tr??ng ch? có h? liên th?ng t? ngành CNTT c?a C? FPT Polytechnic th?i em ? và kh?ng có ch??ng trình nào h?c th? 7 & ch? nh?t em ?. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

  • Chào em, ???c em nhé. Nh?ng hi?n t?i th?i gian ??ng kí xét tuy?n h?c b? ?? h?t h?n nên em ch? có th? ??ng kí xét tuy?n b?ng cách d? thi nhé.n?u em mu?n thi thì mang h? s? lu?n ??n ??a ?i?m thi n?p t?i ?ó và thi lu?n nha. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i em gi? ?ang h?c l?p 11 em ch? ???c h?c ch??ng trình pascal c? b?n nh? v?y n?u sau này em vào tr??ng fpt h?c thì có ???c h?c t? c? b?n ??n nang cao kh?ng ?.em s? theo kh?ng k?p

  • Có em nhé, ch??ng trình h?c c?a mình s? h?c t? c? b?n ??n nang cao em nhé,
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • Cho em h?i ví d? nh? em kh?ng ??ng kí thi tuy?n hay xét h?c b? thì tr??ng có xét ?i?m thi THPTQG theo kh?i ngành em ch?n k ??

  • Chào em, n?u em mu?n xét tuy?n theo ?i?m thi THPTQG thì em ph?i làm h? s? ??ng kí em nhé vì tr??ng tuy?n sinh riêng nên có ph??ng th?c tuy?n sinh khác v?i b? giáo d?c. Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

  • Em ?i h?t h?n m?t r?i.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? liên l?c ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

  • Chào em, Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha

 • Cho em h?i, em ?? c?ng th? ?i?m Toán, V?n, Anh và em ???c 20,98. Mà nh? em ???c bi?t thì cho phép làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan. V?y em có ???c làm tròn thành 21 kh?ng ??

  • ???c em nhé,
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, S?T và ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? t? v?n c?a tr??ng liên h? h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c cho em k? h?n nha.

 • 广西快3精准计划网Bay gi? tr??ng còn xét h?c b? ko ?. Và ch??ng trình xét h?c b? h?t khi nào h?t h?n

  • 广西快3精准计划网Chào ch?, n?u con ch? ?? ?? các ?i?u ki?n trên thi em ?? ?? ?i?u ki?n trúng tuy?n r?i ch? nhé.

  • N?u b?n ??t ?i?m ?? k? thì THPT qu?c gia n?a là ???c tuy?n th?ng b?n nhé. B?n vui lòng ?? l?i s? ?t ?? cán b? tuy?n sinh c?a tr??ng t? v?n chi ti?t cho b?n nhé

 • Cho e h?i, em thu?c di?n chính sách con th??ng binh, v khi ??ng kí h?c có ???c mi?n gi?m h?c phí kh?ng?!

  • Tr??ng có em nhé,
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? h??ng d?n em chi ti?t nhé.

  • Tr??ng v?n ?ang nh?n h? s? xét h?c b? b? sung, Nguyên ? t?nh nào? Em vui lòng ?? l?i th?ng tin, ?t ?? ???c t? v?n nhé

 • G?i FPT,
  Hi?n t?i em ?? t?t nghi?p Cao ??ng ngành C?ng Ngh? Th?ng Tin ? n??c ngoài và mong mu?n l?y b?ng ??i h?c t?i FPT. Em mu?n h?i v? ph??ng th?c xét tuy?n v?i tr??ng h?p c?a em s? nh? th? nào?
  L? trình xét duy?t h? s? g?m nh?ng yêu c?u gì ??
  V?i b?ng Cao ??ng c?a em thì c?n h?c thêm bao nhiêu n?m ?? hoàn thành khóa ?H?
  Mong anh/ch? có th? cung c?p thêm th?ng tin ?? em có th? s?m hoàn thi?n h? s? c?a mình.
  广西快3精准计划网 Em c?m ?n anh/ch?!

  • Chào b?n, vì tr??ng h?p c?a b?n kh?ng ???c liên th?ng lên h?c ??i h?c cho nên b?n v?n ph?i làm h? s? xét tuy?n ho?c thi tuy?n gi?ng nh? các b?n khác. V? xét tuy?n có 2 hình th?c: xét ?i?m ??i h?c và xét ?i?m h?c b?, v? thi tuy?n thì b?n ph?i tham gia kì thi ??u vào c?a FPT. B?n có th? ch?n 1 trong 3 hình th?c trên. Th?i gian ?ào t?o c?a ?H FPT là trong vòng 4 n?m. B?n vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i b?n sinh s?ng ?? các cán b? c?a tr??ng liên h? h? tr? b?n tr?c ti?p nhé.

  • Chào em, h?c phí c?a tr??ng dao ??ng t? 18.900.000/k? em nhé, b?n có th? tham kh?o chi ti?t t?i link sau: http://jianhuyy.com/hoc-phi/广西快3精准计划网 Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, t?nh thành ?ang s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n và h??ng d?n c? th? cho em nhé

 • em ??c h??ng d?n ??ng kí xét tuy?n mà v?n ch?a hi?u r? l?m v? ph??ng th?c xét tuy?n c?a nhà tr??ng…
  1.Mu?n vào tr??ng thì c?n nh?ng tiêu chí hay kì thi gì riêng kh?ng ?
  2.Ngoài ra thì kì thi THPT Qu?c Gia có liên quan ??n vi?c xét tuy?n k ?
  3.N?p H? s? b?t ??u t? khi nào và th?c s? k?t thúc khi nào ?
  Em xin c?m ?n mong nhà tr??ng rep giúp e ?

  • Chào em,
   V?i ?i?u ki?n vào tr??ng, em c?n ??t 1 trong các ?i?u ki?n sau:
   – Thu?c di?n ???c tuy?n th?ng vào ??i h?c theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng h? ??i h?c chính quy c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o n?m 2017;
   – T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;
   – T?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 5 h?c k? liêp ti?p ? THPT t? 21 ?i?m tr? lên* xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT.
   – ??t gi?i c?p thành ph? cu?c thi Violympic n?m 2016, 2017.
   – Ngành Ng?n Ng? Anh: Có ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng;
   – Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên.
   K? thi qu?c gia có ?nh h??ng ??n vi?c xét tuy?n vì em ph?i ??t ?? ?i?m sàn c?a b? GD c?ng b?.
   H? s? ?? ???c xét tuy?n t? ??u n?m và ?ang nh?n h? s? em nhé.

 • 广西快3精准计划网E ?? ???c xét tuy?n nh?ng ko nh?p h?c. V?a r?i e thi 3 m?n toán, ly, hóa ???c 19,25 ?i?m (?? c?ng ?i?m vùng) v?y có ???c vào h?c khoa CNTT ko ?

  • 广西快3精准计划网Tr??ng h?p này Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tr??ng liên h? h? tr? em tr?c ti?p em nhé.

 • 广西快3精准计划网Cho e h?i tr??ng có ?ào t?o ngành ng?n ng? nh?t k ? và ti?n h?c phí cho m?i k? là bao nhiêu ?

  • tr??ng có ?ào t?o ngành ng?n ng? nh?t và h?c phí là 18.900.000VN?/1 k? em nhé
   广西快3精准计划网 ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

  • em xét tuy?n gì nh? ?
   Em vui lòng ?? l?i h? tên,s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? và t? v?n cho em tr?c ti?p nhé.

  • h?n ??ng kí xét tuy?n b?ng ?i?m thi THPTQG là ngày h?m nay 25/7 em nhé
   h?n ??ng kí xét tuy?n b?ng ?i?m h?c b? thì tr??ng ?ang tuy?n ??t b? sung em nhé
   ?? ?c t? v?n chi ti?t em cho ad xin s? ?t, tên ??y ?? và t?nh thành em ?ang ? nhé, ?? cán b? tuy?n sinh liên h? t? v?n cho em

  • 广西快3精准计划网Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • 广西快3精准计划网Cho mình h?i cách tính TB 3 m?n trong t? h?p là tính TB t?ng m?n hay t?ng ?i?m 3 m?n ròi chia 5 k?

  • VD: em ch?n t? h?p toán v?n anh
   T?ng trung bình ?i?m toán trong 5 k? là :
   ( 7+8+9+6+5)/5 = 7
   v?n và anh em c?ng tính t??ng t?, sau ?ó c?ng 3 ?i?m ??y l?i ( ?i?m trung bình c?a 3 m?n)
   K?t qu? t? 21 ?i?m tr? lên là ???c em nhé
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • Cho e h?i là e có b?ng n3 r?i mà gi? e mu?n h?c chuyên ngành ti?ng nh?t thì c?n nh?ng ?i?u ki?n gì ??
  E xin c?m ?n ?

  • Chào em, Ngành Ng?n Ng? Nh?t: Có ch?ng ch? ti?ng Nh?t JLPT t? N3 tr? lên s? ???c mi?n thi s? tuy?n vào tr??ng nhé! hi?n t?i tr??ng ?? m? xét tuy?n r?i em nhé!
   Em vui lòng ?? l?i các th?ng tin bên d??i ?? ???c cán b? Tr??ng liên h? t? v?n c? th? cho em nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i là em mu?n ch?n ngành Kinh Doanh Qu?c T? thì ph??ng án ?? xét tuy?n ngành ?ó nh? th? nào ? ?

  • hi?n t?i, tr??ng ?ang nh?n h? s? xét tuy?n h?c ba
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i cho e nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • 广西快3精准计划网Cho em h?i là h? s? ?ang kí thi s? tuy?n có th? n?p online hay ph?i n?p t?i c? s? c?a tr??ng

  • có th? n?p online em nhé!
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i cho e nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Có th? gi?i thích cho e v? vi?c c?ng ?i?m ?u tiên ko ?? E th?y có ghi là c?ng 4 ? n?u ??t nguy?n v?ng 1_2 trong k? ??ng ky xét tuy?n ??t 1 là nh? th? nào ?. V?y n?u e xét qua ?i?m k? thi THPTQG thì có ?c c?ng ?i?m ?u tiên ko ? ?( c?ng ??t fpt là nv1 or 2)

  • Chào em. Mi?n sao em có ??ng ky nguy?n v?ng 1 ho?c nguy?n v?ng 2 thì s? ???c c?ng 4 ?i?m ?u tiên khi xét ?i?m thi THPT QG 2018.
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé!
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • Em ph?i ??u t?t nghi?p c?p 3 m?i ?? ?i?u ki?n ?i h?c ??i hoc nha. ??? ???c h? tr? th?ng tin v? xét h?c b?, em ?? l?i sdt, tên và tr??ng thpt ?? cán b? nhà tr??ng liên h? l?i v?i em.

  • Chào em, tr??ng ?ang xét tuy?n h?c b? THPT >=7.0 3 m?n trong 2 h?c k?. T? h?p: A, A1, D, D90, D96. ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • ???c nha em, add ?? nh?n ???c cau h?i c?a em, ?? t? v?n ch? ti?t em vui lòng ?? l?i h? tên, sdt, tr??ng, t?nh, mail ?? cán b? bên tr??ng liên h? l?i gi?i ?áp cho em

 • Em xin h?i, em mu?n d? thi nh?n h?c b?ng c?a tr??ng vào 13/5 bay gi? em ??ng ky có ???c kh?ng, n?u ???c thì th? t?c ??ng ky nh? th? nào xin ???c tr??ng ch? d?n.

  • Chào em, v?n còn th?i h?n ?? em ??ng ky nhé. Em vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin bên d??i ?? cán b? tuy?n sinh t? v?n cho em nhé.
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Cho e h?i : n?u h?c b? e ?? ?i?m , ?c mi?n thi thì ph?n ??ng kí tr?c tuy?n ?i?n là d? thi hay xét tuy?n ? ?

  • chào em
   广西快3精准计划网 Em ?? l?i Th?ng tin S?T, H? Tên, T?nh thành em sinh s?ng, tr??ng THPT em theo h?c t?i ?ay ?? cán b? nhà tr??ng liên h? t? v?n h??ng d?n cho em nhé

  • chào em
   Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n h??ng d?n ??ng ky cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   广西快3精准计划网 – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

  • chào em
   Em ?? l?i ??y ?? th?ng tin cán b? nhà tr??ng s? liên h? l?i ?? h? tr? em ??ng ly t? v?n nhé
   H? tên
   S?T
   T?nh thành em sinh s?ng
   tr??ng THPT em theo h?c

 • Phan ?ình Giáp
  Tr??ng THPT ?oàn Th??ng – Gia L?c – H?i D??ng
  0904059376/ 0914464317
  Em c?n t? v?n v? xét h?c b? ?

  • chào em! hi?n nay tr??ng ?ang xét h?c b? ??t ba. e ?? l?i th?ng tin: h? tên_ s? ?i?n tho?i _ t?nh thành ?? ???c h??ng d?n làm h? s? nha <3

  • 广西快3精准计划网chào em, H? s? xét tuy?n h?c b? em c?n chu?n b?:

   Phi?u ??ng ky ?H FPT;
   01 b?n photo ho?c b?n scan CMND;
   01 ?nh 3×4 ho?c b?n scan ?nh 3×4;
   L? phí xét tuy?n 100,000 VN?;
   01 b?n photo/b?n scan H?c b? THPT (??i v?i h? s? xét tuy?n theo k?t qu? H?c b? THPT)

  • chào em, ??a ch? ? Tp.HCM là: L?u 2, toà nhà Innovation, l? 24 – CVPM Quang Trung – P. Tan Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP. HCM em nhé

  • chào em, hi?n tr??ng ch?a ?ào t?o ngành quan h? qu?c t? em nhé, em có th? quan tam ??n các ngành khác nh? kinh doanh qu?c t?
   Em vui lòng cung c?p ??y ?? th?ng tin bên d??i nhé ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n h??ng d?n ??ng ky ngay cho em nha
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   – Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

 • Em ?c bi?t thì ngành qu?n tr? khách s?n là m?t ngành m?i c?a tr??ng. V?y ?i?u ?ó có ?nh h??ng gì ??n ch?t l??ng d?y h?c kh?ng ?? Và trong nh?ng n?m h?c t?i tr??ng thì li?u sinh viên ngành qtks có ?c ?i th?c t?p t?i n??c ngoài kh?ng ?

 • bay gi? tr??ng có toàn tuy?n sinh em ???c 17.5 ?i?m thi ptth và m?n v?n ?u?c 8 , thi n?ng khi?u v? bên ki?n trúc HH ?u?c : 7 + M?u ?u?c 6.5 có ?? ?i?u ki?n vào thi?t k? ?? ho? c?a tru?ng kh?ng

  • 广西快3精准计划网chào b?n. b? ?? l?i th?ng tin: s? ?i?n tho?i_ t?nh thành ?? cán b? ch? ??ng t? v?n cho b?n nha

  • 广西快3精准计划网Chào anh/ch?! Anh ch? vui lòng ?? l?i th?ng tin h? tên, s? ?i?n tho?i ?? cán b? t? v?n nhà tr??ng liên h? t? v?n nhé.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *