C? h?i tr? thành Leader t?i Canada dành cho sinh viên ??i h?c FPT

B?n ngh? mình có khi?u làm LEADER, b?n mu?n bi?t mình là ng??i LEADER c?u toàn và b?o th? hay là ng??i bi?t l?ng nghe và chia s?? B?n mu?n làm t?t vai trò LEADER và tr? thành LEADER g??ng m?u. ?ay chính là c? h?i có 1-0-2 dành cho b?n! Ch??ng trình “Canada Leadership Camp 2020” v?i nhi?u ho?t ??ng tr?i nghi?m b? ích t?i Canada vào mùa xuan này ?ang ??i các Cóc tr??ng F.

Ch??ng trình Canada Leadership Camp 2020 có gì “hot”?

Ch??ng trình dành cho các b?n sinh viên ?H FPT t? 18 tu?i tr? lên, có trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 5.0 di?n ra vào tháng 1/2020 t?i Tr??ng Camosun College t?i Victoria, Th? Ph? Bang BC, Canada.

广西快3精准计划网Sinh viên s? ???c h?c t?p và trau d?i các k? n?ng l?nh ??o & phát tri?n, k? n?ng thuy?t trình & nói tr??c ?ám ??ng, k? n?ng phát am, di?n ??t, k? n?ng làm vi?c nhóm theo d? án, k? n?ng giao ti?p, k? n?ng s?ng – k? n?ng m?m.

T? ?ó, các b?n s? làm quen v?i các khái ni?m v? k? n?ng l?nh ??o, vai trò c?a ng??i l?nh ??o trong t? ch?c và ?ng d?ng các k? n?ng này vào m?i tr??ng h?c t?p, làm vi?c giúp vi?c giao ti?p ??t hi?u qu? t?i ?u.

广西快3精准计划网??ng th?i, các b?n s? nh?n bi?t ???c ?i?m m?nh và y?u trong k? n?ng l?nh ??o c?a b?n than c?ng nh? n?m b?t ???c vai trò c?a mình trong vi?c thúc ??y và truy?n ??t ??i v?i vi?c xay d?ng s? t? tin và truy?n ??ng l?c cho ng??i khác.

Tham gia ch??ng trình, sinh viên ???c gì?

广西快3精准计划网Ch??ng trình t? ch?c t?i Canada, 1 qu?c gia B?c M? ?a s?c t?c, v?n hóa giúp sinh viên m? r?ng t?m nhìn, phát tri?n t? duy ?a chi?u, t?o d?ng n?n t?ng cho 1 ng??i l?nh ??o có t?m nhìn trong b?i c?nh toàn c?u hóa. Và t?t nhiên, sinh viên ???c s? d?ng các trang thi?t b? và h? th?ng máy tính s?n có c?a tr??ng ph?c v? cho vi?c h?c t?p m?t cách t?t nh?t.

广西快3精准计划网Các b?n s? ???c s?ng trong m?i tr??ng h?c t?p ??ng c?p qu?c t?, giúp các ki?n th?c và k? n?ng ???c nang cao toàn di?n sau quá trình tham gia ch??ng trình.

??ng th?i, sinh viên s? ???c nh?n ch?ng ch? hoàn thành ch??ng trình Leadership ???c c?p b?i ?ay ch?c h?n s? là hành trang v?ng ch?c và giúp làm ??p h? s? ?? nang cao n?ng l?c c?nh tranh cho các b?n khi tìm vi?c làm.

广西快3精准计划网Nhanh tay ??ng ky tham gia ch??ng trình ?? có c? h?i ???c th? s?c mình v?i vai trò Leader và tích l?y nh?ng kinh nghi?m, tr?i nghi?m quy giá t?i ch??ng trình nhé.

TH?NG TIN V? CH??NG TRìNH:

 • Th?i gian: 18.01.2020 – 01.02.2020
 • ??a ?i?m: Tr??ng Camosun College t?i Victoria, Th? Ph? Bang BC, Canada
 • ??i t??ng tham gia:
  • Ch??ng trình dành cho SV có trình ?? ti?ng Anh t??ng ???ng IELTS 5.0 tr? lên
  • ?? tu?i t? 18 tu?i tr? lên
 • Link ??ng ky:
 • H?n ??ng ky: 30/11/2019
 • Chi phí:
  S? c?n c? vào s? l??ng SV tham gia: t? 59,5 tri?u – 68,5 tri?u/ng??i (*)

  • Chi phí bao g?m: h?c phí, homestay và 3 b?a ?n hàng ngày, ph??ng ti?n ?i l?i, ??a ?ón san bay, giáo trình, tham quan, b?o hi?m y t?, vui ch?i, l? phí visa, d?ch thu?t.
  • Chi phí kh?ng bao g?m vé máy bay kh? h?i, chi phí cá nhan, chi phí d?ch v? khác
   (*) H?c phí áp d?ng cho SV ??i h?c FPT
 • Th?ng tin chi ti?t: Liên h? Phòng H?p Tác Qu?c T? IC ??i h?c FPT ho?c

Theo Study Overseas

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *