C? h?i s?n gi?i th??ng h?p d?n t?i “??u tr??ng c?ng ngh?”

FPT TECHDAY 2019 mang ??n cho các ??u s??c?ng ngh? c? h?i kh?ng ??nh b?n than th?ng qua các cu?c thi ???c xay d?ng t? chính nh?ng n?n t?ng, s?n ph?m c?ng ngh? do FPT phát tri?n.

FPT TECHDAY 2019 ch? ?? “Kh?i ??ng th?ng minh” m?t trong nh?ng s? ki?n ?áng mong ch? c?a gi?i c?ng ngh?. Di?n ra vào ngày 21/11, t?i Trung tam H?i ngh? Qu?c gia v?i nhi?u ho?t ??ng h?p d?n. Cùng v?i vi?c ???c ti?p c?n nh?ng xu h??ng c?ng ngh? m?i nh?t, nh?ng ng??i yêu thích c?ng ngh? s? ???c tham gia vào các cu?c thi t?i “??u tr??ng c?ng ngh?” ?? kh?ng ??nh b?n than.

Các n?i dung thi

广西快3精准计划网Các cu?c thi này kh?ng ch? giúp ng??i ch?i ?ánh giá n?ng l?c c?a mình trong l?nh v?c l?p trình, trí tu? nh?n t?o, v?n d?ng các n?n t?ng c?ng ngh? m?i ?? t?o ra ?ng d?ng gi?i các bài toán th?c t? m?t cách nhanh chóng, mà còn giúp tìm ra nh?ng ?i?m kh?i ??u ?? phát tri?n và kh?ng ??nh b?n than. Ng??i ch?i còn có c? h?i mang v? t?ng giá tr? gi?i th??ng 150 tri?u ??ng.

M?i n?m cu?c thi c?ng ngh? t?i di?n ?àn này thu hút nhi?u sinh viên ??i h?c FPT và các tr??ng ?H, C? tham gia.

Còn ch?n ch? gì n?a? H?y tham gia ngay “??u tr??ng c?ng ngh?” h?p d?n – k?ch tính ?? b??c lên ?ài vinh quang và tr? thành cao th? l?p trình Vi?t Nam.

Th?ng tin cu?c thi:

Th?i gian: Th? N?m ngày 21/11/2019
??a ?i?m: Trung tam H?i ngh? Qu?c gia, C?ng s? 1 ??i l? Th?ng Long, M? Trì, Nam T? Liêm, HN

Th? l?, n?i dung cu?c thi:?

Tham d? s? ki?n ngay:?

??ng ky mi?n phí t?i ?ay:?

PV

 

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *